Bài viết của Tổng Bí thư đã làm sáng tỏ những giá trị đích thực, tốt đẹp của CNXH

Bài viết đã đề cập một cách toàn diện, thấu đáo tất cả các lĩnh vực của sự nghiệp xây dựng CNXH ở nước ta. Ảnh minh họa: báo Quảng Ninh
Bài viết đã đề cập một cách toàn diện, thấu đáo tất cả các lĩnh vực của sự nghiệp xây dựng CNXH ở nước ta. Ảnh minh họa: báo Quảng Ninh
0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) -  “Bài viết của người đứng đầu Đảng đã làm sáng tỏ những giá trị đích thực, tốt đẹp của CNXH là vì con người, vì sự phát triển bền vững cho thế hệ hôm nay và tương lai".

Bài viết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng với nhan đề “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam" sau khi được đăng tải trên các phương tiện thông tin đại chúng đã có sức lan tỏa mạnh mẽ trong dư luận xã hội, mang tính định hướng cho nhân dân hiểu hơn về con đường đi lên CNXH ở Việt Nam, góp phần củng cố và tăng cường niềm tin của nhân dân đối với Đảng.

Bài viết làm sáng tỏ những giá trị đích thực, tốt đẹp của CNXH

Chia sẻ với phóng viên VOV.VN, ông Vũ Văn Phúc (ảnh dưới) - Phó Chủ tịch chuyên trách Hội đồng khoa học các cơ quan Trung ương, nguyên Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản cho rằng, bài viết của Tổng Bí thư đã đáp ứng được mong mỏi của cán bộ, đảng viên và nhân dân về một vấn đề lớn, rộng, phức tạp và phong phú của cách mạng nước ta đó là chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội (CNXH) ở Việt Nam.  

Bài viết của Tổng Bí thư đã làm sáng tỏ những giá trị đích thực, tốt đẹp của CNXH ảnh 1 

Bài viết đã luận giải hết sức thuyết phục và sâu sắc trên cơ sở kết luận nhuần nhuyễn giữa lý luận và thực tiễn, nói thực tiễn mà rất lý luận, nói lý luận trên nền tảng thực tiễn của thế giới và nước ta qua 35 năm đổi mới.

Bài viết đã đề cập một cách toàn diện, thấu đáo tất cả các lĩnh vực của sự nghiệp xây dựng CNXH ở nước ta, làm sáng tỏ 4 câu hỏi: Chủ nghĩa xã hội là gì? Vì sao Việt Nam lựa chọn con đường xã hội chủ nghĩa? Làm thế nào và bằng cách nào để từng bước xây dựng được chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam? Thực tiễn công cuộc đổi mới, đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam trong thời gian qua có ý nghĩa gì và đặt ra vấn đề gì?

Bài viết giúp cán bộ, đảng viên và nhân dân tin tưởng vững chắc hơn về con đường mà Đảng, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã chọn. Sự tin tưởng này dựa trên cơ sở hiểu biết sâu sắc, toàn diện, đầy đủ, có căn cứ khoa học thực tiễn về định hình CNXH ở nước là như thế nào, định hướng đi lên CNXH ở nước ta ra sao cho phù hợp với quy luật chung và phù hợp với hoàn cảnh lịch sử cụ thể của nước ta.

Theo ông Vũ Văn Phúc, Tổng Bí thư đã phân tích sâu sắc, với những bằng chứng hùng hồn, không thể bác bỏ về sự thật bản chất của chủ nghĩa tư bản hiện nay, một xã hội phát triển không bền vững cả về kinh tế xã hội và môi trường, một xã hội tự do, bình đẳng, dân chủ hình thức nhưng thực chất người dân không có điều kiện thực hiện những quyền đó. Từ phân tích đó, Tổng Bí thư cũng chỉ ra quy luật của cách mạng Việt Nam, đó là độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội, đi lên CNXH là yêu cầu khách quan, tất yếu của cách mạng Việt Nam, là mục tiêu lý tưởng của Đảng, là nguyện vọng thiết tha, sống còn của nhân dân.

“Bài viết của người đứng đầu Đảng đã làm sáng tỏ những giá trị đích thực, tốt đẹp của CNXH là vì con người, vì sự phát triển bền vững cho thế hệ hôm nay và tương lai, một hệ thống chính trị mà quyền lực thực sự thuộc về nhân dân, do nhân dân và phục vụ nhân dân” – ông Vũ Văn Phúc nói và khẳng định, phát triển nền kinh tế thị trường định hướng XHCN là một đột phá lý luận rất cơ bản và sáng tạo của Đảng ta, đó là thành quả lý luận quan trọng qua 35 năm thực hiện đường lối đổi mới, xuất phát từ thực tiễn Việt Nam, tiếp thu có chọn lọc kinh nghiệm thế giới.

Một phần rất quan trọng trong bài viết đó là từ thực tiễn 35 năm đổi mới, Tổng Bí thư đã chứng minh con đường đi lên CNXH mà Bác Hồ, Đảng ta và nhân dân đã lựa chọn là hoàn toàn đúng đắn. Trên thực tiễn, sau 35 năm đổi mới đất nước, bằng thành quả của công cuộc đổi mới đã chứng minh rằng, đất nước ta đã đạt được những thành tựu to lớn có ý nghĩa lịch sử, đã đạt được những thành tựu trên tất cả các mặt, đất nước chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày nay.

Tổng Bí thư cũng khẳng định, CNXH là một sự nghiệp sáng tạo vĩ đại nhưng đầy thử thách, khó khăn, một sự nghiệp đòi hỏi phải có sự tự giác của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân, phải phấn đấu liên tục, không ngừng và phải kiên định vững vàng trên nền tảng lý luận chủ nghĩa Mác – Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, có tiếp thu chọn lọc những thành tựu văn minh nhân loại.

“Bài viết của Tổng Bí thư đã làm cho chúng ta tin rằng, chúng ta sẽ nỗ lực phấn đấu thực hiện cho được các mục tiêu mà Đại hội XIII của Đảng đặt ra là đến năm 2045, nước ta trở thành nước phát triển theo định hướng XHCN có thu nhập cao”.

Bài viết của Tổng Bí thư làm sâu sắc hơn chủ trương, đường lối do Đại hội XIII của Đảng đề ra

Phân tích về ý nghĩa bài viết của Tổng Bí thư trong bối cảnh hiện nay, PGS.TS Nguyễn Quốc Dũng (ảnh dưới)– Giám đốc Học viện Chính trị khu vực II  cho rằng, bài viết của Tổng Bí thư mang tính định hướng cho nhân dân hiểu về chế độ chính trị của mình, hiểu hơn về con đường đi lên CNXH ở Việt Nam, điều mà các thế lực hiện nay đang chống phá.

Bài viết của Tổng Bí thư đã làm sáng tỏ những giá trị đích thực, tốt đẹp của CNXH ảnh 2 

“Bằng văn phong khoa học chính luận nhưng rất dễ hiểu, bài viết đã giải quyết những vấn đề rất cơ bản của cách mạng Việt Nam. Những câu hỏi lớn được đặt ra trong bài viết đã được lý giải rất rõ như: CNXH là như thế nào? Vì sao Việt Nam lựa chọn con đường xã hội chủ nghĩa?...

Mỗi cán bộ, đảng viên nên xem và học từ bài viết ấy, bởi đây không chỉ là định hướng cho đất nước phát triển mà đây còn là bài học tư tưởng cho mỗi người nhất là trong bối cảnh hội nhập quốc tế, trong bối cảnh các thế lực thù địch chống phá” – PGS.TS Nguyễn Quốc Dũng cho biết.

Bài viết của người đứng đầu Đảng ta đã khẳng định lại quá trình đấu tranh cách mạng của Việt Nam và sự lãnh đạo của Đảng, của Bác Hồ; khẳng định dân chủ là bản chất của chế độ xã hội chủ nghĩa, khẳng định ước mơ, khát vọng của loài người đi đến một xã hội tốt đẹp; nhận thức sâu sắc sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản là nhân tố quyết định thắng lợi của công cuộc đổi mới và bảo đảm cho đất nước phát triển theo đúng định hướng xã hội chủ nghĩa.

“Thực tế đã chứng minh rằng, Đảng Cộng sản Việt Nam là Đảng lãnh đạo duy nhất, lãnh đạo đất nước giành độc lập dân tộc, đánh thắng mọi kẻ thù, lãnh đạo đất nước ngày càng phát triển. Những thành tựu lớn của đất nước đạt được trong thời gian vừa qua, như kiểm soát tình hình dịch bệnh, hay như xóa đói giảm nghèo của Việt Nam – là một trong những bản chất của nhà nước XHCN mà thế giới phải công nhận” – PGS.TS Nguyễn Quốc Dũng nói và nhấn mạnh bài viết của Tổng Bí thư làm sâu sắc hơn chủ trương, đường lối do Đại hội XIII của Đảng đề ra để tạo sự đồng thuận xã hội, thống nhất trong Đảng, từ đó góp phần thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng./.

Đọc thêm

Bài viết của Tổng Bí thư về CNXH cổ vũ động viên toàn Đảng, toàn quân, toàn dân thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII

Bài viết của Tổng Bí thư về CNXH cổ vũ động viên toàn Đảng, toàn quân, toàn dân thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII
(PLVN) - Ở tầm cao lý luận và thực tiễn, bài viết của Tổng Bí thư có ý nghĩa đặc biệt quan trọng để nâng tầm tư tưởng, khơi dậy tình cảm, khát vọng, cổ vũ động viên toàn Đảng, toàn quân, toàn dân ra sức phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

Lá phiếu của niềm tin và trách nhiệm

Hội nghị tiếp xúc cử tri với người ứng cử Đại biểu Quốc hội Khóa XV nhiệm kỳ 2021-2026.
 
(PLVN) - Ngày hội của toàn dân đang đến rất gần, mọi người dân đất Việt với tinh thần trách nhiệm, náo nức mong chờ, gửi trọn niềm tin vào lá phiếu để bầu ra người đại biểu đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân.

Những tiếng nói lạc lõng cần phải lên án

Thị trấn Bến Sung (Như Thanh, Thanh Hóa) trang hoàng đường phố hướng đến Ngày bầu cử.
(PLVN) - Ðể bày tỏ thái độ trước hiện tượng xuất hiện một số tiếng nói lạc lõng, thông tin sai sự thật hòng phá hoại, xuyên tạc cuộc bầu cử, trên trang Trực diện TV, ông Minh Giang - người Mỹ gốc Việt, đã công bố video nhan đề "Bầu cử QH: Nói xấu ứng cử viên, xuyên tạc bầu cử, đến hẹn lại lên".

'Giữ lấy đức tin bền vững em ơi! '…

lCác nhân viên y tế tại xã Đồng Lạc, huyện Chương Mỹ, Hà Nội đi khử khuẩn tại khu vực được khoanh vùng chống dịch, sau khi xã này ghi nhận 2 ca bệnh liên quan đến Bệnh viện K hôm 7/5.  Ảnh: Mạng xã hội
(PLVN) - Cùng với sự chỉ đạo quyết liệt của Chính phủ thì hơn ai hết, mỗi người dân cần có ý thức chống dịch, thực hiện tốt “5K” và bình tĩnh, không hoang mang thất thiệt… 

Cảnh giác âm mưu “tạo sóng”, “khuấy nước”, phá hoại bầu cử

Cảnh giác âm mưu “tạo sóng”, “khuấy nước”, phá hoại bầu cử
Thời điểm diễn ra cuộc bầu cử Quốc hội khóa XV và Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp đã cận kề. Trong khi cử tri, nhân dân hòa chung tinh thần phấn khởi, sẵn sàng thực hiện quyền công dân của mình thì ở chiều ngược lại, các đối tượng cơ hội, chống đối lại tăng cường chiến dịch, ra sức chống phá cuộc bầu cử.

Có cần những hình phạt cứng rắn hơn?

 Mỗi người dân nếu lơ là chống dịch sẽ ảnh hưởng tới công sức của bao người trong cuộc chiến thầm lặng và quyết liệt này. (Ảnh minh họa)
(PLVN) - Do liên tiếp có một số trường hợp lây nhiễm Covid-19 sau khi đã hoàn thành cách ly, tuần qua Bộ Y tế đã gửi tin khẩn cho biết tạm thời chưa cho rời khỏi khu cách ly với những người đã cách ly tập trung đủ 14 ngày và có 2 xét nghiệm âm tính…

Chỉ đạo của Thủ tướng phải được thực hiện nghiêm

Ảnh minh họa
(PLVN) - Sau khi bài viết “Để lây lan dịch bệnh sau cách ly: Trách nhiệm người đứng đầu địa phương ở đâu?” được đăng tải, Báo PLVN nhận được nhiều ý kiến phản hồi đồng tình với cách đặt vấn đề của Báo và mong muốn không chỉ người đứng đầu địa phương mà người dân và toàn xã hội cần phải nâng cao trách nhiệm chung tay cùng Đảng, Nhà nước phòng chống đại dịch Covid-19 hiệu quả.

Đừng thỏa hiệp với tội phạm xâm hại trẻ

Đừng thỏa hiệp với tội phạm xâm hại trẻ
(PLVN) - Hành trình để bảo vệ trẻ em khỏi tội phạm xâm hại và hành trình đi tìm công lý cho nạn nhân trẻ em có thể gian nan, vất vả, nhưng đó là một hành trình đúng đắn để theo đuổi. 

Bất cập đèn giao thông - “thủ phạm” gây tắc đường

Bất cập đèn giao thông - “thủ phạm” gây tắc đường
(PLVN) - Thời gian gần đây, tình trạng ùn tắc nghiêm trọng thường xuyên xảy ra tại một số nút giao trên địa bàn thành phố Hà Nội. Một trong các nguyên nhân được xác định dẫn đến tình trạng này là do sự phân bố, điều chỉnh của đèn tín hiệu giao thông chưa hợp lý. Cùng với đó, việc một cụm đèn tín hiệu giao thông có nhiều cơ quan tham gia quản lý cũng dẫn tới nhiều bất cập, ảnh hưởng tới việc khai thác của đèn tín hiệu.

Bản lĩnh giám định viên

Bản lĩnh giám định viên
(PLVN) - Câu chuyện đối tượng Nguyễn Xuân Quý dưới vỏ bọc bệnh nhân tâm thần đã buôn bán ma túy, lập “động lắc” trong Bệnh viện Tâm thần TWI (Thường Tín, Hà Nội) vừa gây chấn động dư luận; thì câu chuyện một đối tượng chỉ trong 5 năm đã hai lần thoát án giết người vì có chứng nhận tâm thần ở Đắk Lắk lại một lần nữa làm người ta sững sờ.

Siết chặt đường biên, giữ chặt đường biên

Siết chặt đường biên, giữ chặt đường biên
(PLVN) - Tại đất nước láng giềng Campuchia, Covid-19 lây lan quá nhanh  đến mức Thủ tướng nước này cảnh báo mở rộng phong tỏa. Trước đó, nhà chức trách đã áp lệnh phong tỏa ở thủ đô Phnom Penh và thị trấn Takmao từ ngày 15/4 cho đến ngày 28/4. Tình hình này tạo ra nguy cơ trực tiếp với Việt Nam.

Chuyển đổi vị trí

Chuyển đổi vị trí
(PLVN) - Thanh tra Chính phủ (TTCP) vừa phát đi thông cáo báo chí kết quả công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo (KNTC) và phòng, chống tham nhũng (PCTN) quý I và kế hoạch công tác quý II năm 2021. Theo đó, đối với công tác PCTN, TTCP cho biết đã tập trung kiểm tra hơn ngàn cơ quan, tổ chức, đơn vị về thực hiện công khai, minh bạch trong tổ chức và hoạt động. Công bố, công khai theo quy định của pháp luật kết quả kiểm tra, thanh tra, giải quyết khiếu nại, xử lý tố cáo và PCTN.

Trung thực và thẳng thắn

Ông Đoàn Ngọc Hải đã rất sốt ruột vì người nghèo, người cần nhà.
(PLVN) - Việc ông Đoàn Ngọc Hải đòi hai địa phương tiền ông đã trợ giúp để xây nhà cho người nghèo đã gây ra một sự chú tâm không nhỏ trong dư luận xã hội. 

Niềm tin bứt phá vươn lên

Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng một số thành viên Chính phủ.
(PLVN) - Hôm qua, 8/4, với việc kiện toàn 14 nhân sự mới, Chính phủ của Thủ tướng Phạm Minh Chính gồm 28 thành viên đã ra mắt.

Chuyện vô lý ở Hội An

Ngôi nhà số 75 Nguyễn Thái Học,TP Hội An.
(PLVN) - Câu chuyện sai phạm “3 trong 1” trong sự việc liên quan ngôi nhà cổ là tài sản công tại số 75 Nguyễn Thái Học, TP Hội An, tỉnh Quảng Nam; khiến nhiều người đặt vấn đề vì sao chính quyền địa phương lại “hiền” trước các sai phạm có tính chất ngang ngược, nghiêm trọng như vậy?

Tiếp tục hành động, kiến tạo phát triển

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính phát biểu nhậm chức.
(PLVN) - Kỳ họp thứ 11, Quốc hội 14 đã và đang hoàn thành những nội dung nghị sự đặc biệt quan trọng. Sau khi kiện toàn chức danh Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ, hôm qua (6/4), Quốc hội tiếp tục công tác nhân sự với việc bầu Phó Chủ tịch nước, một số ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Kỳ họp đã và đang hoàn thành “lộ trình” chuyển giao nhân sự quan trọng của bộ máy Nhà nước.