Tổng Bí thư phát biểu bế mạc Hội nghị Trung ương 3

Ban Chấp hành Trung ương đã họp phiên bế mạc Hội nghị lần thứ 3 chiều 8/7/2021. Ảnh: Phương Hoa/TTXVN
(PLVN) - Ban Chấp hành Trung ương họp phiên bế mạc Hội nghị lần thứ 3 sau khi ghi phiếu giới thiệu nhân sự các chức danh lãnh đạo các cơ quan Nhà nước khoá XV, nhiệm kỳ 2021 - 2026; bầu bổ sung 2 Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương khoá XIII. 

Hưởng ứng bài viết của Tổng Bí thư: Kiên định mục tiêu, giá trị tốt đẹp của chủ nghĩa xã hội

Phát triển bền vững, hài hòa với thiên nhiên để đảm bảo môi trường sống trong lành.
(PLVN) - Bài viết “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là sự khái quát hết sức cô đọng, sâu sắc nhận thức mới của Đảng ta, nhất là qua 35 năm đổi mới đất nước về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam.

Tư tưởng Hồ Chí Minh về Nhà nước và pháp luật

GS.TS. Hoàng Chí Bảo
(PLVN) - Trong bài viết “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam”, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã nhấn mạnh đến một số vấn đề cần thực hiện, trong đó có việc xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân. Liên quan đến vấn đề này, Báo PLVN trân trọng giới thiệu đến bạn đọc bài viết Tư tưởng Hồ Chí Minh về Nhà nước và pháp luật” của GS.TS. Hoàng Chí Bảo, chuyên gia cao cấp, nguyên Ủy viên Hội đồng Lý luận Trung ương.

Bài viết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã làm rõ lý luận và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội

Ảnh minh họa.
(PLVN) - Nhận thức về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam, nhân dân chỉ thấy từng khía cạnh nhỏ, nhưng bài viết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã chỉ ra một cách hệ thống các vấn đề. Cách trả lời cũng mang tính chính trị thường thức chứ không lý luận cao siêu nên rất thiết thực với đời sống nhân dân. 

Bài viết của Tổng Bí thư về CNXH cổ vũ động viên toàn Đảng, toàn quân, toàn dân thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII

Bài viết của Tổng Bí thư về CNXH cổ vũ động viên toàn Đảng, toàn quân, toàn dân thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII
(PLVN) - Ở tầm cao lý luận và thực tiễn, bài viết của Tổng Bí thư có ý nghĩa đặc biệt quan trọng để nâng tầm tư tưởng, khơi dậy tình cảm, khát vọng, cổ vũ động viên toàn Đảng, toàn quân, toàn dân ra sức phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.