Đẩy mạnh thực hiện dân chủ trong hệ thống THADS

Thứ Sáu, 22/6/2018 06:47 GMT+7
(PLO) - Quyền Tổng cục trưởng THADS Mai Lương Khôi vừa ký quyết định ban hành Kế hoạch thực hiện dân chủ trong hoạt động của hệ thống THADS năm 2018 nhằm triển khai thực hiện các chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước về xây dựng, thực hiện Quy chế dân chủ trong hoạt động của hệ thống THADS; phát huy quyền làm chủ của công chức, viên chức, người lao động gắn với tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính; phòng ngừa, ngăn chặn tham nhũng, lãng phí…
Đẩy mạnh thực hiện dân chủ trong hệ thống THADS

Theo Kế hoạch, 6 nhóm nhiệm vụ cần tập trung: Tiếp tục quán triệt, tuyên truyền, phổ biến, nâng cao nhận thức về dân chủ và thực hành dân chủ của công chức, đảng viên, hội viên trong các cơ quan, đơn vị, tổ chức chính trị - xã hội thuộc hệ thống THADS; Đẩy mạnh việc thực hiện dân chủ trong hoạt động của hệ thống THADS, đảm bảo thực chất, hiệu quả; Gắn việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở với thực hiện cải cách hành chính, cải tiến lề lối làm việc, tác phong của công chức; Tăng cường vai trò lãnh đạo của cấp ủy Đảng, trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở; đẩy mạnh hoạt động tiếp xúc, đối thoại trực tiếp; Phát huy vai trò của các tổ chức chính trị - xã hội trong việc thực hiện dân chủ tại cơ quan, đơn vị thuộc hệ thống THADS.

Riêng việc tiếp tục kiện toàn, đổi mới hoạt động của Ban Chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ của cơ quan, đơn vị, đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới, kế hoạch nêu rõ: Tiếp tục củng cố, kiện toàn Ban Chỉ đạo thực hiện dân chủ tại các cơ quan, đơn vị trong hệ thống THADS; xây dựng mới, sửa đổi bổ sung quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo thực hiện dân chủ trong cơ quan, đơn vị, trong đó, bảo đảm phân công trách nhiệm cụ thể cho từng thành viên Ban Chỉ đạo; nâng cao vai trò, tính chủ động, hiệu quả hoạt động tham mưu cho cấp ủy, Thủ trưởng cơ quan, đơn vị trong công tác chỉ đạo tổ chức thực hiện, hướng dẫn, đôn đốc, theo dõi, kiểm tra việc thực hiện dân chủ tại cơ quan, đơn vị.

Thực hiện việc rà soát, xác định nhiệm vụ và đôn đốc việc thực hiện các nhiệm vụ bảo đảm sát với các Tiêu chí đánh giá hoạt động của Ban Chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ trong cơ quan, đơn vị (ban hành kèm theo Hướng dẫn số 06-HD/BCĐTW ngày 30/01/2018 của Ban Chỉ đạo Trung ương) kịp thời biểu dương, khen thưởng những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc thực hiện Quy chế dân chủ. 

Năm 2018, Ban Chỉ đạo thực hiện dân chủ trong hoạt động của Tổng cục tổ chức kiểm tra tình hình thực hiện dân chủ trong hoạt động của 2-3 đơn vị trực thuộc Tổng cục và 4-5 cơ quan THADS địa phương; các cơ quan, đơn vị còn lại trong hệ thống THADS thực hiện tự kiểm tra và báo cáo kết quả về Tổng cục.

Các cơ quan, đơn vị có trách nhiệm tạo điều kiện, nghiên cứu cơ chế hỗ trợ hoạt động của Ban Chỉ đạo.

Kế hoạch cũng phân công trách nhiệm của các đơn vị thuộc Tổng cục, cơ quan THADS địa phương trong tổ chức thực hiện.

Tin liên quan

Các tin khác