Tư pháp Vĩnh Phúc với công cuộc phát triển kinh tế - xã hội của địa phương

(PLO) - Ngành Tư pháp Việt Nam cho đến nay đã được 72 năm xây dựng, trưởng thành và phát triển (28/8/1945 -28/8/2017). Trong quá trình hoạt động, ngành Tư pháp luôn gắn với những giai đoạn lịch sử của đất nước và quá trình đấu tranh cách mạng xây dựng và bảo vệ đất nước. Tư pháp Vĩnh Phúc với 20 năm trưởng thành và phát triển cũng đã luôn gắn bó, đóng góp quan trọng sự phát triển, đi lên của tỉnh trên các lĩnh vực kinh tế - xã hội.
Tư pháp Vĩnh Phúc với công cuộc  phát triển kinh tế - xã hội của địa phương Đồng chí Vũ Chí Giang, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh trao Cờ thi đua của Chính phủ cho Sở Tư pháp.

Hàng năm, tốc độ tăng trưởng kinh tế của tỉnh Vĩnh Phúc luôn cao hơn bình quân chung của cả nước; thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh năm sau cao hơn năm trước; hoạt động xúc tiến và thu hút đầu tư có nhiều đổi mới; các lĩnh vực văn hóa - xã hội tiếp tục được quan tâm đầu tư, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân được cải thiện; an ninh quốc phòng được giữ vững, trật tự an toàn xã hội đảm bảo; hệ thống chính trị các cấp được xây dựng ngày càng trong sạch, vững mạnh.

Có được những kết quả quan trọng này là nhờ có sự quan tâm chỉ đạo của Trung ương, sự lãnh đạo sát sao của Tỉnh ủy, giám sát chặt chẽ của HĐND, sự chỉ đạo kịp thời, chủ động của UBND tỉnh về tháo gỡ khó khăn trong sản xuất, kinh doanh, cùng với sự cố gắng, nỗ lực của các cấp, các ngành,  cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân các dân tộc trong tỉnh, trong đó có ngành Tư pháp. 

Đối với vai trò tham mưu thực hiện nhiệm vụ, đề xuất các giải pháp trong quản lý, điều hành của UBND tỉnh được khẳng định rõ ràng và hiệu quả. Với tư cách là thành viên UBND tỉnh, Sở Tư pháp vừa chủ động vừa phối hợp chặt chẽ, hiệu quả với các sở, ban, ngành có liên quan để tham mưu giúp UBND tỉnh quản lý nhà nước trên các lĩnh vực đảm bảo tuân theo Hiến pháp, pháp luật thông qua việc tham gia ý kiến vào các quyết định đúng pháp luật, sát thực tiễn của UBND tỉnh;

Tham mưu giải quyết những vướng mắc về pháp lý ở nhiều lĩnh vực kinh tế-xã hội, tham mưu giải quyết các khiếu nại, kiến nghị của tổ chức, công dân; tham gia xây dựng kế hoạch, chương trình công tác năm, các kế hoạch, đề án chuyên đề theo chỉ đạo của các cơ quan trung ương, yêu cầu của HĐND tỉnh; tư vấn để UBND tỉnh giải quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền, đặc biệt là phương hướng, biện pháp giải quyết các vụ việc phức tạp kéo dài liên quan tới thu hồi đất, bồi thường, giải phóng mặt bằng, đề nghị của các doanh nghiệp về giải quyết các thủ tục đầu tư, chế độ hỗ trợ, thu hút đầu tư, giải quyết chế độ, chính sách cho các đối tượng.  

Trong công tác tham mưu xây dựng và hoàn thiện thể chế, đã thực hiện tốt yêu cầu gắn kết chặt chẽ giữa công tác xây dựng, thẩm định, kiểm tra, rà soát văn bản quy phạm pháp luật (VBQPPL) với kiểm soát thủ tục hành chính, theo dõi thi hành pháp luật, vì vậy chất lượng VBQPPL của tỉnh ngày càng được nâng cao, góp phần hoàn thiện cơ chế, chính sách, đáp ứng yêu cầu hoàn thiện hệ thống pháp luật, cải cách hành chính, cải cách tư pháp, tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trên các lĩnh vực kinh tế - xã hội và cải thiện chỉ số năng lực cạnh tranh của tỉnh (Nếu như các năm 2012, 2013 chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh xếp hạng trên toàn quốc lần lượt là 43, 26 thì đến các năm 2014, 2015, 2016 chỉ số này ở tốp cao lần lượt là 6, 4, 9).

Các thủ tục hành chính trong các lĩnh vực có tính chất phục vụ tổ chức, doanh nhiệp, cá nhân nói chung trên địa bàn tỉnh thuộc các lĩnh vực y tế, đầu tư, lao động, xây dựng, giao thông, văn hóa, giáo dục…cũng như các lĩnh vực của ngành Tư pháp như bổ trợ tư pháp và hành chính tư pháp tiếp tục được rà soát, công khai, đơn giản hóa, đã góp phần đáp ứng tốt hơn, nhanh hơn yêu cầu của người dân và doanh nghiệp. 

Việc tuyên truyền, triển khai thi hành pháp luật đã phát huy hiệu quả thiết thực, công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, trợ giúp pháp lý, hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp và các lĩnh vực công tác khác có nhiều chuyển biến mạnh mẽ, có sự phối hợp chặt chẽ giữa các cấp, các ngành, các tổ chức đoàn thể để triển khai công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, trợ giúp pháp lý.

Nội dung, hình thức phổ biến pháp luật phong phú, đa dạng và sáng tạo, tập trung tuyên truyền pháp luật các lĩnh vực “xã hội quan tâm” về đất đai, khoáng sản, đê điều, bảo vệ môi trường, nhất là các văn bản pháp luật liên quan đến hoạt động khai thác, vận chuyển, kinh doanh cát, sỏi trên địa bàn tỉnh cho cán bộ và nhân dân các xã ven sông; hoạt động trợ giúp pháp lý đã đáp ứng được nhu cầu của nhiều đối tượng; hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp đã đi vào chiều sâu.

Hiệu quả những nhiệm vụ trên đã giải quyết được nhiều kiến nghị của nhân dân, giảm thiểu các khiếu kiện, các doanh nghiệp được hỗ trợ pháp lý kịp thời nhằm tiếp cận được các quy định về chính sách hỗ trợ, ưu đãi của Nhà nước, các quy định bảo đảm kinh doanh an toàn, ổn định và phát triển doanh nghiệp, góp phần bảo đảm, bảo vệ và phát huy quyền con người, quyền, nghĩa vụ cơ bản của công dân. 

Để đáp ứng những yêu cầu của tình hình mới và tiếp tục có nhiều đóng góp hơn nữa cho công cuộc phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, ngành Tư pháp cần thực hiện tốt một số phương hướng, nhiệm vụ cơ bản sau đây:  

Một là, tiếp tục quán triệt đầy đủ, sâu sắc các quan điểm của Đảng và Nhà nước về hoàn thiện hệ thống pháp luật, cải cách hành chính, cải cách tư pháp, xây dựng Nhà nước pháp quyền Việt Nam XHCN và hội nhập quốc tế đến toàn thể công chức, viên chức, người lao động trong ngành nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ nhận thức trách nhiệm về vị trí, vai trò của công tác tư pháp trong tình hình mới gắn với thực hiện Nghị quyết TW 4 (khóa XII) của Đảng về tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng;

Ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, từ đó xác định quyết tâm chính trị phấn đấu thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị được giao, góp phần cùng các ngành, các cấp thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và thực hiện tiến trình cải cách hành chính, cải cách tư pháp và xây dựng chính quyền vững mạnh. 

Hai là, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tham mưu giúp cấp ủy, chính quyền các cấp trong lãnh đạo, chỉ đạo đối với công tác tư pháp ở địa phương. Đổi mới công tác chỉ đạo theo phương châm hướng công tác tư pháp về cơ sở nhằm nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả công tác tư pháp cấp huyện, cấp xã cho tương xứng với vai trò, nhiệm vụ được giao. Tăng cường trách nhiệm, hiệu quả quan hệ phối hợp của ngành với cấp ủy, chính quyền địa phương và các sở, ban, ngành, đoàn thể trong tỉnh, phục vụ đắc lực việc thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ chính trị, kinh tế - xã hội của tỉnh. 

Ba là, tiếp tục làm tốt công tác liên quan đến xây dựng và hoàn thiện thể chế như xây dựng, thẩm định, kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa VBQPPL; đồng thời nâng cao hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, trợ giúp pháp lý. Đổi mới công tác thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm trong công tác quản lý, chỉ đạo, thực hiện chức năng, nhiệm vụ của ngành theo hướng đề cao trách nhiệm tự kiểm tra, thanh tra, kịp thời tháo gỡ những vướng mắc từ cơ sở và hoàn thiện cơ chế quản lý công tác tư pháp ở địa phương.

Với những đóng góp của công tác tư pháp vào sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong những năm qua, tôi tin tưởng rằng với sự đoàn kết, sáng tạo, nỗ lực phấn đấu, ngành Tư pháp Vĩnh Phúc sẽ có bước “đột phá” trong những năm tới, góp phần tích cực vào công cuộc phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh và thực hiện thắng lợi các mục tiêu mà Nghị quyết Đại hội tỉnh Đảng bộ Vĩnh Phúc lần thứ XVI đã đề ra.

Vũ Chí Giang - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc
Cùng chuyên mục

Đọc thêm

Chuyến rước dâu 'trên mây'

Chuyến rước dâu 'trên mây'
(PLVN) - Chuyến bay VN172 do Vietnam Airlines (VNA) khai thác đã đánh dấu kỷ niệm đặc biệt của cô dâu N.T.H.Nhung và chú rể P.T.Đạt. Chuyến bay trong hành trình đón cô dâu từ thành phố Đà Nẵng đến Thủ đô Hà Nội để tổ chức lễ thành hôn, về một nhà với chú rể.

Hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai công tác bầu cử có điểm cầu chính tại phòng họp Diên Hồng

Hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai công tác bầu cử có điểm cầu chính tại phòng họp Diên Hồng
(PLVN) - Chánh Văn phòng Hội đồng bầu cử quốc gia Nguyễn Hạnh Phúc cho biết tại cuộc họp của Văn phòng Hội đồng Bầu cử quốc gia chiều nay (19/1) để triển khai các công việc có liên quan chuẩn bị phục vụ tổ chức Hội nghị toàn quốc triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Đà Nẵng có 1 ca mắc mới COVID-19

Đà Nẵng có 1 ca mắc mới COVID-19
(PLVN) - Ban Chỉ đạo Quốc gia Phòng chống dịch COVID-19 cho biết có 1 ca mắc mới COVID-19 ở Đà Nẵng, được cách ly ngay khi nhập cảnh. Việt Nam hiện có 1.540 bệnh nhân. 

Hà Tĩnh có 2 tân Phó Giám đốc Sở Y tế

Hà Tĩnh có 2 tân Phó Giám đốc Sở Y tế
(PLVN) - Tỉnh Hà Tĩnh ngày 18/1 tổ chức lễ công bố quyết định bổ nhiệm 2 Phó Giám đốc Sở Y tế. Cả 2 Phó Giám đốc Sở Y tế Hà Tĩnh mới được bổ nhiệm đều trưởng thành trong ngành Y tế Hà Tĩnh.
PC Lai Châu “bứt tốc” thành công nhiều chỉ tiêu sản xuất kinh doanh

PC Lai Châu “bứt tốc” thành công nhiều chỉ tiêu sản xuất kinh doanh

(PLVN) - Công ty Điện lực Lai Châu (PC Lai Châu) đã hoàn thành xuất sắc 20/20 chỉ tiêu được Tổng công ty Điện lực miền Bắc (EVNNPC) giao. Đặc biệt, có 2 chỉ tiêu sản xuất kinh doanh quan trọng, đơn vị này đã hoàn thành vượt trước 1 năm so với kế hoạch 5 năm 2016 - 2020, đó là “tổn thất điện năng” và “chỉ số tiếp cận điện năng”.


Nghẹn lòng 3 anh em mồ côi cả bố lẫn mẹ tự nuôi nhau

Nghẹn lòng 3 anh em mồ côi cả bố lẫn mẹ tự nuôi nhau

(PLVN) - Mẹ đột ngột qua đời khi Đạt mới 13 tuổi còn em út 8 tháng tuổi. Ở cái tuổi ăn chưa no, lo chưa tới Đạt phải thay mẹ chăm các em để bố yên tâm làm việc. Khi Đạt 20 tuổi thì bố lại ra đi. Ngày bố mất, theo phong tục địa phương, chiếc giường duy nhất cũng phải đốt đi nên ba anh em không có nơi để ngủ giữa thời tiết lạnh giá. Hoàn cảnh của 3 anh em mồ côi khiến nhiều người xót xa. 

Báo điện tử Pháp luật Việt Nam

Giấy phép xuất bản số 303/GP-BTTTT ngày 8/5/2015

Cơ quan chủ quản: Bộ Tư pháp

Tổng biên tập: Tiến sỹ Đào Văn Hội

Phó TBT: Trần Đức Vinh

Tòa soạn: Số 42/29 Nguyễn Chí Thanh, phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình, Hà Nội

E-mail: baodientuphapluat@gmail.com

Hotline: 0353.63.63.55

Liên hệ quảng cáo: 0971.741.666‬