Công tác xây dựng và phát triển Đảng: Động lực mạnh mẽ cho PLVN

(PLO) - Báo chí là một bộ phận cấu thành quan trọng trong toàn bộ công tác tư tưởng, văn hoá của Đảng, là một trong những công cụ sắc bén, hiệu quả để xây dựng, bồi đắp nền tảng tư tưởng chính trị của Đảng; người làm báo được ví như những chiến sỹ trên mặt trận chính trị - tư tưởng.
Công tác xây dựng và phát triển Đảng: Động lực mạnh mẽ cho PLVN Một buổi sinh hoạt Đảng được Đảng bộ Báo tổ chức tại khu di tích Tân Trào

Nhận thức rõ vai trò quan trọng của công tác đảng đối với sự phát triển của Báo Pháp luật Việt Nam cũng như của mỗi cán bộ, đảng viên trong Tòa soạn, những năm qua, công tác xây dựng và phát triển Đảng đã được Báo Pháp luật Việt Nam đặc biệt chú trọng và có những bước phát triển vượt bậc.

Coi trọng sự lớn mạnh của tổ chức Đảng

Sau khi được thành lập vào năm 1985, những đảng viên đầu tiên của Báo Pháp luật Việt Nam sinh hoạt tại Chi bộ Vụ Tuyên truyền giáo dục pháp luật. Năm 1989, Chi bộ Báo Pháp luật Việt Nam được thành lập, đặt những “viên gạch” đầu tiên cho sự phát triển vững mạnh của Đảng bộ Báo Pháp luật Việt Nam hôm nay.

Có thể nói, trong công tác xây dựng Đảng, báo chí có vai trò đặc biệt quan trọng. Báo chí góp phần tuyên truyền, phổ biến, cổ vũ việc thực hiện chủ trương, đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước nói chung và về lĩnh vực công tác xây dựng Đảng nói riêng. Báo chí tham gia giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên và Nhân dân, phản ánh những cách làm hay, những mô hình tốt, phản ánh tâm tư, nguyện vọng của các tầng lớp Nhân dân, đồng thời phản ánh những vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện để kịp thời điều chỉnh, để các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước đi vào cuộc sống một cách có hiệu quả. Ngược lại, Đảng là người chỉ lối soi đường, giúp mỗi cán bộ, phóng viên giữ vững định hướng, lập trường tư tưởng, giữ vững “Mắt sáng, lòng trong, ngòi bút sắc” trong mọi tình huống của cuộc sống.

Nhờ sự quan tâm tới công tác xây dựng và phát triển Đảng, ở Báo Pháp luật Việt Nam, mỗi cán bộ, phóng viên đều đặc biệt coi trọng việc rèn luyện, tu dưỡng đạo đức, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, phấn đấu được đứng vào hàng ngũ Đảng Cộng sản Việt Nam. Từ một Chi bộ chỉ có gần chục đảng viên, sau nhiều năm công tác phát triển Đảng gặp khó khăn, đến năm 1998, công tác quan trọng này đã được chú trọng đặc biệt. 
Nhờ đó, năm 2013 Chi bộ Báo đã có gần 40 đảng viên, được nâng cấp thành Đảng bộ cơ sở trực thuộc Đảng bộ Bộ Tư pháp gồm 3 Chi bộ (Chi bộ Khối Nội dung, Chi bộ Khối Hành chính, Chi bộ Khối các Cơ quan đại diện). 
Từ khi thành lập, được sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của Ban Chấp hành Đảng bộ Bộ Tư pháp, sự phối kết hợp giữa Đảng bộ, Ban Biên tập và các tổ chức chính trị, xã hội và ý thức tự giác chấp hành của các đảng viên trong Đảng bộ nên các mặt công tác của Đảng bộ đều đạt được những thành tích đáng khích lệ.
 Lễ kết nạp Đảng viên được Đảng bộ Báo Pháp luật Việt Nam
 tổ chức tại Pắc Bó (Cao Bằng)

Không ngừng sáng tạo và đổi mới
Trên cơ sở nghị quyết được đề ra từ khi được nâng cấp, Đảng bộ Báo Pháp luật Việt Nam đã xây dựng kế hoạch, triển khai thực hiện một cách tích cực, sáng tạo phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, điều kiện cụ thể của Đảng bộ, cơ quan. Đảng ủy, Ban Biên tập và các tổ chức chính trị xã hội trong cơ quan tiếp tục chỉ đạo, điều hành, tổ chức thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị đề ra trong giai đoạn 2010-2014. 
Từ năm 2013, kể từ khi thành lập Đảng bộ, toàn Đảng bộ đã có nhiều đợt sinh hoạt chính trị lồng ghép với sinh hoạt nghiệp vụ chuyên môn nhằm ngày càng nâng cao đạo đức nghề nghiệp, tác phong người làm báo. Nhiều đợt sinh hoạt Đảng được thực hiện tại những “địa chỉ đỏ” như Côn Đảo, Cao Bằng, Tuyên Quang, Quảng Trị đã gây xúc động mạnh cho toàn thể cán bộ, Đảng viên. 
Việc tổ chức Lễ kết nạp Đảng viên, trao quyết định đề bạt, trao quyết định công nhận Đảng viên chính thức tại Pắc Bó (Cao Bằng), Cây đa Tân Trào, tại Khu di tích lịch sử Bộ Tư pháp tại Tuyên Quang đã để lại những ấn tượng hết sức sâu sắc cho cán bộ được kết nạp, được đề bạt, được công nhận Đảng viên chính thức và cho toàn thể cán bộ, Đảng viên trong Đảng bộ.
Bên cạnh đó, Đảng bộ đã tập trung, chủ động, tích cực triển khai các biện pháp làm tốt công tác lãnh đạo và định hướng thông tin, tăng cường giáo dục chính trị, ổn định tình hình tư tưởng cho cán bộ, đảng viên, phóng viên, nhân viên trong toàn Cơ quan. Việc tổ chức học tập, quán triệt, triển khai các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương và Đảng ủy Khối như Nghị quyết, Kết luận Hội nghị TW 6, 7 (khóa XI), Kế hoạch 6-KH/ĐUK của Đảng ủy Bộ Tư pháp về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác chính trị, tư tưởng” và Nghị quyết 03-NQ/ĐUK của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối về “Tăng cường và nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát của Đảng trong Đảng bộ Khối”. 
Bên cạnh việc tổ chức các hội nghị quán triệt tại Cơ quan, Đảng bộ đã chỉ đạo Ban Nội dung mở các chuyên mục tuyên truyền về các Nghị quyết mới của Đảng, chuyên mục “Từ lời dạy của Bác tới Chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp” trên ấn phẩm Báo Pháp luật Việt Nam nhằm lan tỏa các chủ trương, chính sách của Đảng tới đông đảo người dân. Cách làm mới này đã đem lại hiệu quả thiết thực.
 Một buổi sinh hoạt Đảng được Đảng bộ Báo
tổ chức tại khu di tích Côn Đảo
Nhận thức sâu sắc về vai trò, ý nghĩa của việc Học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Chủ tịch Hồ Chí Minh và việc thực hiện Chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp đối với việc xây dựng phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống của cán bộ, phóng viên, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ, với chức năng là cơ quan ngôn luận của Bộ Tư pháp, Đảng bộ, Ban Biên tập Báo Pháp luật Việt Nam đã triển khai nhiều biện pháp nhằm đổi mới về nội dung, hình thức, tiếp tục xây dựng hoàn thiện các chuyên trang, chuyên mục tuyên truyền về tình hình, kết quả thực hiện phong trào thi đua, những điển hình tiên tiến, những mô hình mới, những nhân tố mới, những cách làm hay, thực chất, hiệu quả trong việc Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh cũng như trong thực hiện Chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp cán bộ, công chức, viên chức ngành Tư pháp.

Đảng bộ Báo Pháp luật Việt Nam đã phối hợp chặt chẽ  với Ban Biên tập, các tổ chức chính trị - xã hội làm tốt công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ và nhận xét, đánh giá, bổ nhiệm, miễn nhiệm, điều động, luân chuyển, khen thưởng, kỷ luật... đối với cán bộ thuộc thẩm quyền quản lý của Cơ quan, lãnh đạo việc thực hiện các quyết định đó, chú trọng phát hiện, đào tạo, bồi dưỡng và phát triển tài năng. Đến nay, Báo đã cơ bản kiện toàn lãnh đạo cấp phòng, ban và các tổ chức chính trị - xã hội.

Tháng 5/2015, Đại hội các Chi bộ nhiệm kỳ 2015-2017 và Đại hội Đảng bộ Báo Pháp luật Việt Nam nhiệm kỳ 2015-2020 đã được tổ chức thành công. Nghị quyết của Đại hội tiếp tục xác định những bước tiến mới của Báo trong những năm tiếp theo, khi một giai đoạn mới bắt đầu sau 7 năm Báo thực hiện rất thành công Đề án đổi mới về tổ chức và hoạt động của Báo giai đoạn 2008-2015 do Bộ trưởng Bộ Tư pháp phê duyệt.

Được đứng vào hàng ngũ của Đảng là vinh dự, tự hào với mỗi cán bộ, phóng viên của Báo Pháp luật Việt Nam. Và sự phát triển, lớn mạnh của Đảng bộ Báo Pháp luật Việt Nam, những đóng góp của công tác đảng vào sự phát triển của Tòa soạn là một minh chứng sinh động về vai trò, vị trí của Đảng đối với việc xây dựng, phát triển và định hướng tư tưởng cho mỗi người làm báo.

Đặng Ngọc Luyến (Bí thư Đảng ủy, Phó Tổng Biên tập thường trực)
Cùng chuyên mục
Sơn La nâng cao hiệu quả công tác thi hành án dân sự

Sơn La nâng cao hiệu quả công tác thi hành án dân sự

(PLVN) -Thời gian qua, Cục Thi hành án dân sự (THADS) tỉnh Sơn La đã nỗ lực triển khai đồng bộ các giải pháp, bám sát mục tiêu kế hoạch đề ra, đẩy nhanh tiến độ giải quyết án, đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân... Sơn La được đánh giá là một trong những đơn vị dẫn đầu trong khối THADS các tỉnh miền núi phía Bắc.

Đọc thêm

Sơn La nâng cao hiệu quả công tác thi hành án dân sự

Sơn La nâng cao hiệu quả công tác thi hành án dân sự
(PLVN) -Thời gian qua, Cục Thi hành án dân sự (THADS) tỉnh Sơn La đã nỗ lực triển khai đồng bộ các giải pháp, bám sát mục tiêu kế hoạch đề ra, đẩy nhanh tiến độ giải quyết án, đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân... Sơn La được đánh giá là một trong những đơn vị dẫn đầu trong khối THADS các tỉnh miền núi phía Bắc.

Triển khai đồng bộ, hiệu quả, Luật sửa đổi, bổ sung Luật Xử lý vi phạm hành chính

Triển khai đồng bộ, hiệu quả, Luật sửa đổi, bổ sung Luật Xử lý vi phạm hành chính
(PLVN) -Luật Xử lý vi phạm hành chính sửa đổi được Quốc hội khóa XIV kỳ họp thứ 10 thông qua và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2022. Đây là đạo luật quan trọng liên quan trực tiếp đến đời sống của nhân dân, cần sự chuẩn bị chu đáo để luật phát huy tác dụng khi đi vào cuộc sống. Phóng viên đã có cuộc phỏng vấn Thứ trưởng Bộ Tư pháp Đặng Hoàng Oanh về những điểm mới và tính cấp bách của việc ban hành Luật và việc triển khai thực hiện Luật này trong thời gian tới.

Rau ế ẩm, nông dân Nghệ An ứa nước mắt đổ bỏ

Rau ế ẩm, nông dân Nghệ An ứa nước mắt đổ bỏ
(PLVN) - Thời tiết thuận lợi giúp người trồng rau, củ, quả được mùa. Nhưng nghịch lý “được mùa, mất giá” lại diễn ra, người nông dân ở Nghệ An phải đổ bỏ rau vì không có đầu ra cho sản phẩm.

Gác lại công việc gia đình, thường trực bám chốt chống dịch

Gác lại công việc gia đình, thường trực bám chốt chống dịch
(PLVN) - Từ khi dịch Covid-19 bùng phát đợt 3 trên địa bàn tỉnh Hải Dương, tại bất kỳ chốt kiểm soát dịch từ tỉnh đến xã, người dân cũng đều thấy màu áo của lực lượng công an đang cùng các lực lượng khác tham gia vào công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Mới ra tù lại tiếp tục đi trộm cắp tài sản

Mới ra tù lại tiếp tục đi trộm cắp tài sản
(PLVN) - Sau khi ra tù khoảng một tháng, để có tiền tiêu xài, Phạm Tuấn Lản, sinh năm 1994, trú tại ấp Bình Khánh, xã Mỹ Khánh, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang lại tiếp tục đi trộm cắp tài sản và bị bắt. 

Không tổ chức Lễ hội Yên Thế 2021

Không tổ chức Lễ hội Yên Thế 2021
(PLVN) - Để đảm bảo an toàn cho người dân trong bối cảnh dịch bệnh, lãnh đạo UBND huyện Yên Thế ra thông báo không tổ chức Lễ hội kỷ niệm 137 năm cuộc khởi nghĩa Yên Thế (1884 - 2021).

Báo điện tử Pháp luật Việt Nam

Giấy phép xuất bản số 303/GP-BTTTT ngày 8/5/2015

Cơ quan chủ quản: Bộ Tư pháp

Tổng biên tập: Tiến sỹ Đào Văn Hội

Phó TBT: Trần Đức Vinh

Tòa soạn: Số 42/29 Nguyễn Chí Thanh, phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình, Hà Nội

E-mail: baodientuphapluat@gmail.com

Hotline: 0353.63.63.55

Liên hệ quảng cáo: 0971.741.666‬