Một nhiệm kỳ thành công trong công tác xây dựng pháp luật

(PLO) - Bộ Tư pháp cho biết, nhiệm kỳ 2011-2015 được đánh giá là nhiệm kỳ gặt hái được nhiều thành công nhất trong lĩnh vực xây dựng pháp luật. 
Kết quả trình ban hành hoặc ban hành VBQPPL theo thẩm quyền của các bộ, cơ quan ngang bộ từ năm 2012-2015 Kết quả trình ban hành hoặc ban hành VBQPPL theo thẩm quyền của các bộ, cơ quan ngang bộ từ năm 2012-2015

Với những chuyển biến tích cực, thể hiện tư duy lập pháp mới trong điều kiện xây dựng Nhà nước pháp quyền XHCN của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân, công tác xây dựng pháp luật đã giúp cho hệ thống pháp luật Việt Nam được định hình một cách rõ nét trên tất cả các lĩnh vực, làm nền tảng cơ sở cho việc tiếp tục hoàn thiện hệ thống pháp luật, đáp ứng tốt hơn các nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội, hội nhập quốc tế.

Nhiều đạo luật “rường cột” đã được thông qua

Chỉ tính riêng trong năm 2015, các bộ, cơ quan đã tích cực tham mưu giúp Chính phủ chủ trì, phối hợp xây dựng, chỉnh lý, trình Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) thông qua 19 dự án luật và nhiều pháp lệnh (trong đó có nhiều đạo luật quan trọng, được coi như “rường cột” của hệ thống pháp luật như Bộ luật Dân sự (sửa đổi), Bộ luật Hình sự (sửa đổi), Bộ luật Tố tụng Dân sự (sửa đổi), Bộ luật Tố tụng Hình sự (sửa đổi), Luật Tổ chức Chính phủ (sửa đổi), Luật Tổ chức chính quyền địa phương...), qua đó đưa tổng số các luật, pháp lệnh được Quốc hội, UBTVQH thông qua từ năm 2011-2015 là 100 văn bản. 

Đặc biệt, việc Quốc hội thông qua Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật (VBQPPL) (hợp nhất) đã góp phần hoàn thiện thể chế cho công tác xây dựng VBQPPL. Đây được coi là công cụ quan trọng để thiết lập một mặt bằng thể chế thống nhất cho hệ thống pháp luật quốc gia, củng cố trật tự ban hành pháp luật của các cơ quan nhà nước từ Trung ương đến địa phương, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho sự tham gia, phản biện và giám sát của nhân dân trong quá trình xây dựng và vận hành hệ thống pháp luật.

Bộ Tư pháp cũng nhận định, trong thời gian này, công tác xây dựng, ban hành VBQPPL thuộc thẩm quyền của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ được thực hiện nghiêm túc hơn, việc điều chỉnh tiến độ trình các văn bản đã từng bước được khắc phục. Đặc biệt, công tác theo dõi, đôn đốc việc ban hành văn bản quy định chi tiết luật, pháp lệnh luôn được Bộ Tư pháp chú trọng kể từ khi công tác này được chuyển giao từ Văn phòng Chính phủ sang Bộ Tư pháp (từ giữa năm 2013). 

Trong năm 2015, các bộ, cơ quan đã trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành hoặc ban hành theo thẩm quyền 1.001 văn bản, (gồm nghị định, quyết định của Thủ tướng Chính phủ, thông tư, thông tư liên tịch), giảm 11 văn bản so với năm 2014, trong đó có 53 văn bản quy định chi tiết thi hành luật, pháp lệnh, nâng tổng số văn bản được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các bộ, ngành ban hành trong nhiệm kỳ 2011-2015 là 3.571 văn bản. 

Chất lượng các văn bản, đề án nhìn chung được nâng lên, có tác động tích cực tới đời sống xã hội. Riêng Bộ Tư pháp đã trình ban hành hoặc ban hành theo thẩm quyền 38 văn bản; hoàn thành 9/9 văn bản quy định chi tiết thi hành luật, đạt tỷ lệ 100%. 

Tại các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, năm 2015 đã ban hành 3.080 VBQPPL, giảm 15,24% so với năm 2014. Tính cả nhiệm kỳ 2011-2015, các địa phương (cấp tỉnh) đã ban hành 16.860 VBQPPL, việc ban hành VBQPPL cơ bản bảo đảm chất lượng, tiến độ và quy trình soạn thảo, đáp ứng kịp thời yêu cầu chỉ đạo, điều hành các mặt kinh tế - xã hội trên địa bàn. 

Cũng trong năm 2015, Bộ Tư pháp đã chủ trì, cùng với các bộ, ngành, địa phương giúp Ban Cán sự Đảng Chính phủ hoàn thành tốt việc tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 48 về Chiến lược xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật.

Một nhiệm kỳ thành công trong công tác xây dựng pháp luật ảnh 1
Kết quả trình ban hành hoặc ban hành VBQPPL theo thẩm quyền của các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương từ năm 2012-2015 
Chưa khắc phục được tình trạng xin lùi, xin rút

Tuy nhiên, có một hạn chế đã được chỉ ra từ nhiều năm, đến năm 2015 vẫn chưa được khắc phục là tình trạng xin lùi, xin rút các dự án luật khỏi Chương trình của Quốc hội. Một số dự án phải xin rút khỏi Chương trình, xin lùi thời hạn trình như Luật Biểu tình, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chuyển giao công nghệ, Luật Dân số. Bộ Tư pháp nhận định trong nhiệm kỳ 2011-2015, mặc dù có thời điểm tình trạng nợ đọng văn bản quy định chi tiết được khắc phục khá tốt, nhưng nhìn chung tình trạng nợ đọng còn phổ biến. 

Đến cuối năm 2015 còn nợ 34 văn bản, tăng 16 văn bản so với năm 2014. Trong số văn bản quy định chi tiết luật, pháp lệnh, rất ít văn bản bảo đảm có hiệu lực cùng thời điểm có hiệu lực của luật, pháp lệnh. Tình trạng này đã có tác động không nhỏ, gây ảnh hưởng đến công tác tổ chức triển khai thi hành luật, pháp lệnh, đến quyền, lợi ích của các cơ quan, tổ chức cá nhân, nhất là tình trạng nợ đọng các văn bản quy định chi tiết Luật đầu tư, Luật Doanh nghiệp. 

Việc ban hành các thông tư, thông tư liên tịch còn chậm tiến độ, ít có chuyển biến trong cả nhiệm kỳ.  Bên cạnh đó, chất lượng thẩm định VBQPPL tuy đã được cải thiện một bước nhưng vẫn còn để lọt nội dung thiếu tính khả thi, chưa hợp lý. 

Lan Phương
Cùng chuyên mục

Đọc thêm

Thành phố Hồ Chí Minh: Nâng cao hiệu quả công tác thẩm định giá, đấu giá tài sản thi hành án

Thành phố Hồ Chí Minh: Nâng cao hiệu quả công tác thẩm định giá, đấu giá tài sản thi hành án
(PLVN) -Thẩm định giá, đấu giá tài sản thi hành án là một chế định khá đặc thù trong hoạt động thi hành án dân sự (THADS), không do cơ quan THADS trực tiếp thực hiện mà do các đơn vị, Tổ chức thẩm định giá, bán đấu giá thực hiện độc lập. Đây là một khâu quan trọng, ảnh hưởng toàn bộ quá trình thi hành một bản án.

Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng của Đảng ủy Bộ Tư pháp: Lãnh đạo thực hiện hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ chuyên môn

Các đại biểu điểm cầu Bộ Tư pháp tham dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.
(PLVN) -Lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện và hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, chuyên môn hằng năm và cả nhiệm kỳ 2021 – 2026 là một trong những nhiệm vụ và giải pháp quan trọng được xác định trong chương trình hành động Thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng của Đảng ủy Bộ Tư pháp được ban hành mới đây.

Ngời sáng những tấm lòng giữa “bão” dịch

Ngời sáng những tấm lòng giữa “bão” dịch
(PLVN) - Sáng 8/6, Báo Pháp luật Việt Nam lại lên đường mang những món quà tình nghĩa của các nhà hảo tâm, doanh nghiệp tiếp sức nhân dân hai tỉnh Bắc Ninh và Bắc Giang chống “giặc” COVID-19…

Hà Giang triển khai phần mềm thống kê tư pháp

Hà Giang triển khai phần mềm thống kê tư pháp
(PLVN) - Thực hiện Văn bản về việc triển khai phần mềm Thống kê Ngành Tư pháp do Bộ Tư pháp ban hành, tỉnh Hà giang đã thực hiện ứng dụng hệ thống phần mềm thống kê tư pháp trên địa bàn toàn tỉnh.

Bổ sung các nguồn tiếp nhận đơn thư trong Thi hành án dân sự

Bổ sung các nguồn tiếp nhận đơn thư trong Thi hành án dân sự
(PLVN) -Đáp ứng theo nhu cầu mở rộng việc giải quyết kiến nghị, phản ánh của người dân, đơn vị, tổ chức, Dự thảo Thông tư thay thế Thông tư số 02/2016/TT-BTP ngày 01/02/2016 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp do Tổng cục THADS chủ trì soạn thảo đã bổ sung thêm các nguồn tiếp nhận đơn thư trong công tác này.