Đưa Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng vào cuộc sống: Cổ vũ, động viên toàn xã hội thực hiện tốt mục tiêu kép

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Công tác tư tưởng của chúng ta ngày càng có chiều sâu, gắn lý luận với thực tiễn và phù hợp với đối tượng hơn, từ đó, giữ vững ổn định trận địa tư tưởng, cổ vũ, động viên cán bộ, đảng viên và nhân dân thực hiện tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, trong đó có thực hiện mục tiêu kép.
Một hội thảo liên quan đến công tác tư tưởng. Một hội thảo liên quan đến công tác tư tưởng.

Một bộ phận cấu thành rất quan trọng trong hoạt động lãnh đạo của Đảng

Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đã quyết nghị 12 định hướng phát triển đất nước giai đoạn 2021 – 2030. Trong định hướng thứ 11 của Nghị quyết Đại hội XIII có đề cập đến việc làm tốt công tác tư tưởng, lý luận và chúng ta luôn xác định công tác tư tưởng là nhiệm vụ của toàn Đảng, của tất cả đảng viên, trước hết là cấp ủy các cấp và bí thư cấp ủy.

Công tác tư tưởng của Đảng Cộng sản Việt Nam là một bộ phận cấu thành rất quan trọng trong hoạt động lãnh đạo của Đảng, là hoạt động truyền bá, bổ sung và phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, quan điểm, đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước nhằm xây dựng thế giới quan khoa học, nhân sinh quan cộng sản, giá trị đạo đức đúng đắn. Công tác tư tưởng góp phần tạo sự thống nhất cao trong toàn Đảng, sự đồng thuận trong nhân dân, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, phát huy tính chủ động sáng tạo của các tầng lớp nhân dân, thực hiện thắng lợi mục tiêu độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội, “dân giàu, nước mạnh, công bằng, dân chủ, văn minh”.

Đảng thông qua công tác tư tưởng để tạo nên sự tự giác trong hành động của quần chúng. Công tác tư tưởng tạo nên sự thống nhất ý chí và hành động, tạo nên sức mạnh chính trị - tinh thần to lớn trong Đảng và toàn xã hội, góp phần tạo nên thắng lợi của sự nghiệp cách mạng.

Thời gian qua và trong hơn 7 tháng đầu năm nay, mặc dù chịu sự tác động phức tạp, bất lợi của diễn biến tình hình chính trị, kinh tế thế giới và trong nước, đặc biệt là đại dịch Covid-19 nhưng việc triển khai Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng vẫn luôn được chú trọng, đạt nhiều thành quả. Đáng chú ý, công tác tư tưởng ngày càng có chiều sâu, gắn lý luận với thực tiễn và phù hợp với đối tượng hơn, từ đó, giữ vững ổn định trận địa tư tưởng, cổ vũ, động viên cán bộ, đảng viên và nhân dân thực hiện tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, trong đó có thực hiện mục tiêu kép.

Nhiệm vụ trước hết của bí thư, cấp ủy

Báo cáo chính trị được thông qua tại Đại hội XIII đã chỉ ra: Công tác tư tưởng có nơi, có lúc chưa thực sự được cấp ủy coi trọng, chưa kịp thời, tính thuyết phục chưa cao. Do đó, trước diễn biến nhanh chóng, phức tạp, khó lường của tình hình thế giới, khu vực, cùng những khó khăn, thách thức trong nước, nhất là đợt dịch bệnh COVID-19 đang bùng phát lần thứ 4, công tác tư tưởng cũng cần phải có tính chiến đấu cao mới đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ, đúng phương châm: “Toàn Đảng làm công tác tư tưởng”.

Báo cáo chính trị được thông qua tại Đại hội XIII cũng ghi rõ: “Tiếp tục đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức công tác tư tưởng theo hướng chủ động, thiết thực, kịp thời và hiệu quả; nâng cao tính chiến đấu, tính giáo dục, tính thuyết phục trong tuyên truyền, học tập chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước”. Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng thì quyết nghị phải làm tốt công tác tư tưởng, lý luận.

Vì vậy, để tiếp tục đổi mới mạnh mẽ công tác tư tưởng, các chuyên gia cho rằng, điều đầu tiên là các cấp ủy đảng, trực tiếp là người đứng đầu phải quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo công tác tư tưởng, thực hiện tốt phương châm “Toàn Đảng làm công tác tư tưởng”. Trong đó, đề cao vai trò, trách nhiệm của tập thể cấp ủy, người đứng đầu và từng thành viên đối với công tác tư tưởng của Đảng; phải chủ động nắm bắt diễn biến tình hình những vấn đề thời cuộc đang đặt ra liên quan đến đất nước và địa phương để kịp thời cung cấp thông tin chính thống, định hướng nhận thức trong nội bộ và nhân dân, tạo sự thông suốt, ổn định về tư tưởng, sự đoàn kết, thống nhất trong toàn Đảng bộ và sự đồng thuận trong xã hội.

Ngoài ra, để công tác tư tưởng thật sự thuyết phục, hiệu quả, bên cạnh việc tuyên truyền, giáo dục, cổ vũ, động viên các tầng lớp nhân dân bằng lý lẽ, tâm huyết, kinh nghiệm và bằng thực tiễn cuộc sống, những người làm công tác tư tưởng phải chú trọng giáo dục bằng nêu gương, thể hiện tính gương mẫu về nhân cách, đạo đức, bản lĩnh chính trị, sự kiên định vững vàng; tinh thần trách nhiệm cao trong các phong trào thi đua yêu nước, phong trào hành động cách mạng của địa phương; nói đi đôi với làm, tốt nhất là thực hiện phương châm: nói ít, làm nhiều, nói cụ thể, thiết thực không cao xa, lý luận chung chung, cách nói trúng với từng đối tượng; vừa nói, vừa làm; nói được, làm được, tạo sự tin cậy của nhân dân đối với Đảng bộ và cán bộ, đảng viên. Bởi “Một tấm gương sống có giá trị hơn 100 bài diễn văn tuyên truyền” và gương của cán bộ lãnh đạo cấp càng cao càng có giá trị...

Thành Công
Cùng chuyên mục

Đọc thêm

Học viện Quốc phòng có vai trò quan trọng trong đào tạo cán bộ cấp chiến dịch, chiến lược cho Quân đội

Học viện Quốc phòng có vai trò quan trọng trong đào tạo cán bộ cấp chiến dịch, chiến lược cho Quân đội
(PLVN) – Phát biểu tại lễ khai giảng năm học 2021-2022 của Học viện Quốc phòng, Thủ tướng Phạm Minh Chính nêu rõ, trong tình hình mới, Học viện cần tiếp tục thể hiện rõ tầm vóc, trí tuệ, bản sắc, vai trò, vị trí của một trong những Học viện mẫu mực của quốc gia, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ chính trị ngày càng cao trong tình hình hiện nay. 

Chủ tịch nước tham dự chương trình Đại hội đồng Liên hợp quốc: Thông điệp Việt Nam tự cường, khát vọng và tầm nhìn phát triển

 Cán bộ Đại sứ quán Việt Nam tại Hoa Kỳ và Phái đoàn thường trực Việt Nam tại Liên Hợp quốc đón Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc.
(PLVN) - Sau khi kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức Cuba, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã tới thành phố New York, bắt đầu chương trình tham dự Phiên thảo luận chung cấp cao Đại hội đồng Liên Hợp quốc Khóa 76 và thực hiện một số hoạt động song phương tại Mỹ. 

Đoàn kết, đồng lòng, chiến thắng đại dịch: Kỳ 1- Lời hiệu triệu chạm đến mọi trái tim

Đoàn kết, đồng lòng, chiến thắng đại dịch: Kỳ 1- Lời hiệu triệu chạm đến mọi trái tim
(PLVN) - Đại dịch COVID-19 với những diễn biến ngày càng phức tạp, đặt ra thách thức không nhỏ cho Việt Nam trong công tác bảo vệ tính mạng, sức khỏe nhân dân và phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội. Nhưng dưới sự lãnh đạo đúng đắn, linh hoạt của Đảng và Nhà nước, sự đồng lòng, ủng hộ của toàn thể nhân dân đã tạo nên sức mạnh đoàn kết cùng nhau chiến thắng dịch bệnh.

Đưa Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XIII vào cuộc sống: Củng cố, nâng cao trách nhiệm và đạo đức công vụ

Nâng cao trách nhiệm, đạo đức công vụ là nhiệm vụ quan trọng hiện nay.
(PLVN) -  Trong lĩnh vực pháp chế và kỷ luật nhà nước, không hiếm hiện tượng lợi dụng những hiểu biết về pháp luật, kỷ luật nhà nước để “luồn lách” pháp luật, kỷ luật. Vì vậy, giáo dục, đào tạo, bồi dưỡng cho cán bộ, công chức không chỉ là lượng tri thức đạt được mà còn là tình cảm, bản lĩnh, động cơ, hình thành được lý tưởng trong hoạt động.

Làm sâu sắc hơn nữa quan hệ keo sơn Việt Nam - Cuba

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tiếp Phó Chủ tịch thứ nhất Viện Cuba Hữu nghị với các dân tộc (ICAP) Noemi Rabaza Fernandesz.
(PLVN) - Đó là nhấn mạnh của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc khi tiếp Phó Chủ tịch thứ nhất Viện Cuba hữu nghị với các dân tộc (ICAP) Noemi Rabaza Fernandez, Chủ tịch Hội Hữu nghị Cuba - Việt Nam Maria Yolanda Ferrer Gomez và đại diện lãnh đạo các trường mang tên Bác Hồ, Nguyễn Văn Trỗi và Võ Thị Thắng đến chào Chủ tịch nước ngày 19/9 (theo giờ Việt Nam).

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc lên đường thăm hữu nghị chính thức Cuba

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc lên đường thăm hữu nghị chính thức Cuba
Nhận lời mời của Bí thư thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Cuba, Chủ tịch nước Cộng hòa Cuba Miguel Díaz-Canel, sáng nay, 18/9 (theo giờ Việt Nam), Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dẫn đầu đoàn cấp cao đã lên đường thăm chính hữu nghị chính thức Cuba từ 18 - 21/9. 

Đưa Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng vào cuộc sống: Đảm bảo tính thực tiễn, tính khoa học và thận trọng trong việc sử dụng đất đai

Quang cảnh phiên họp.
(PLVN) -  Đây là nhấn mạnh của Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành khi chủ trì phiên họp đầu tiên của Hội đồng thẩm định Quy hoạch sử dụng đất quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2021-2025) ngày 17/9.

Chủ tịch nước đề nghị TP Hồ Chí Minh xem xét chế độ đãi ngộ y, bác sĩ

Chủ tịch nước đề nghị xem xét để có chế độ đãi ngộ và ghi nhận xứng đáng hơn nữa với đội ngũ y, bác sĩ, những người ở tuyến đầu chống dịch.
(PLVN) - Trong thư vừa gửi cử tri TP HCM, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cho biết, do bận rộn với chương trình công tác đã lên kế hoạch, ông không thể trực tiếp vào TP dự hoạt động đầu tiên với tư cách là đại biểu Quốc hội (ĐBQH) tại hội nghị trực tuyến làm việc với UBND quận 8, quận Gò Vấp, quận Bình Tân và huyện Hóc Môn để thực hiện nhiệm vụ của ĐBQH trong hoạt động giám sát.