Đảng cho ta cả mùa xuân...

(PLO) - Mùa xuân năm 1930, lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh sáng lập Đảng Cộng sản Viêt Nam. Từ mùa xuân xây dựng Đảng ấy, hàng năm cứ mỗi độ xuân về, cả đất nước, toàn dân tộc lại náo nức mừng Đảng, mừng xuân. Đảng Cộng sản Việt Nam song hành cùng mùa xuân của đất nước. Đảng đã cho ta cả một mùa xuân - mùa xuân tươi đẹp nhất của đất trời, của cuộc sống, của lòng người và của cuộc sống tươi đẹp đang đổi thay từng ngày trên đất nước ta.
Đảng Cộng sản Việt Nam là tổ chức, là lực lượng duy nhất lãnh đạo cách mạng, cùng dân tộc Việt Nam làm nên những thành tích vẻ vang. Đảng Cộng sản Việt Nam là tổ chức, là lực lượng duy nhất lãnh đạo cách mạng, cùng dân tộc Việt Nam làm nên những thành tích vẻ vang.

86 năm qua đặt trong toàn bộ lịch sử dân tộc ta thì đó là những mùa xuân; những mùa xuân của chiến công vang dội; mùa xuân của khí phách tinh thần Việt Nam, mùa xuân của trí tuệ và sự sáng tạo của Đảng ta vào hoàn cảnh cách mạng Việt Nam.

Thân thương hai tiếng “Đảng ta”
 Lịch sử ra đời của Đảng được Bác Hồ nói lại ngắn gọn trong bài báo “Đảng ta” viết cách đây 67 năm (1949). Người viết: “Năm 1925, đồng chí Nguyễn Ái Quốc cùng anh em cách mạng ở Quảng Châu tổ chức Việt Nam Thanh niên cách mạng đồng chí hội. Hội này đưa thanh niên trong nước ra Quảng Châu huấn luyện, rồi phái họ trở về tuyên truyền và tổ chức khắp cả nước.
 Năm 1929, trong khi đồng chí Nguyễn Ái Quốc đi vắng, Việt Nam Thanh niên cách mạng đồng chí hội khai mạc toàn quốc đại hội ở Hương Cảng. Đại biểu Bắc kỳ đề nghị tổ chức Đảng Cộng sản, bị gạt đi, liền bỏ hội nghị ra về.
Sau đó, trong nước dần dần thành lập ba nhóm cộng sản: Đông Dương Cộng sản Đảng, An Nam Cộng sản Đảng và Đông Dương Cộng sản Liên đoàn... Cuối năm 1929, đồng chí Nguyễn Ái Quốc trở lại Tàu, cùng với đại biểu các nhóm khai hội ở Hương Cảng... Để giữ bí mật, các đại biểu khai hội bên sân đá banh của người Tàu, vừa giả xem đá banh, vừa bàn bạc về Đảng. Sau cuộc bàn bạc sôi nổi và sau lời giải thích rõ ràng của đồng chí Nguyễn Ái Quốc, mọi người đều tán thành thống nhất cả ba nhóm thành một đảng. Thế là Đảng ta chân chính thành lập”. (Trích bài ‘Đảng ta”, Hồ Chí Minh toàn tập, Nxb Chính trị quốc gia, 1995, t5, tr546).
Đảng cho ta cả mùa xuân... ảnh 1
 Bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.
Công lao to lớn
Bác Hồ viết: “Đảng ta tuy trẻ trung nhưng đã lập được những công trạng rất  to tát”. 
Thật vậy. Ngay từ khi mới ra đời, trong hơn 10 năm, Đảng ta đã lãng đạo các phong trào cách mạng nhằm giải phóng dân tộc, từ Xô Viết Nghệ Tĩnh, Nam Kỳ khởi nghĩa cho đến việc hình thành chiến khu Việt Bắc, xây dựng lực lượng vũ trang đầu tiên...
15 tuổi (năm 1945) Đảng lãnh đạo thành công Cách mạng Tháng Tám, đánh đổ ách thống trị gần 80 năm của chủ nghĩa thực dân Pháp trên đất nước ta, giành lập độc lập tự do cho Tổ quốc, thiết lập nền dân chủ cộng hòa, một chế độ chính trị mới chưa từng có trong lịch sử nước ta, mở ra kỷ nguyên mới độc lập, tự do cho dân tộc.
24 tuổi (năm 1954), Đảng lãnh đạo thắng lợi cuộc kháng chiến trường kỳ lần thứ nhất kéo dài trong chín năm, kết thúc bằng chiến thắng Điện Biện Phủ “chấn động địa cầu”, đánh sập đội quân viễn chinh xâm lược, buộc Pháp phải ký Hiệp định Giơnevơ về chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình, thừa nhận độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Việt Nam... Miền Bắc hoàn toàn giải phóng và tiến lên xây dựng chủ nghĩa xã hội.
45 tuổi (năm 1975), Đảng lãnh đạo thắng lợi cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước kéo dài suốt 20 năm, kết thúc bằng chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thực hiện trọn vẹn độc lập, thống nhất của Tổ quốc. 
Thế là, trong vòng 30 năm liền, nhân dân ta, dưới sự lãnh đạo của Đảng, đã đánh thắng hai đế quốc to là Pháp và Mỹ, góp phần dẫn đến sự sụp đổ của chủ nghĩa thực dân cũ trên toàn cầu và làm phá sản chủ nghĩa thực dân mới, đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp chung của nhân dân thế giới vì hòa bình, độc lập, dân chủ và tiến bộ xã hội.
Đảng cho ta cả mùa xuân... ảnh 2
Việt Nam đã vượt lên phát triển kinh tế khá nhanh theo hướng công nghiệp hoá, hiện đại hoá.
Lãnh đạo sự nghiệp đổi mới
56 tuổi (năm 1986), sau ngày giang sơn thống nhất, cả nước tiến lên xây dựng chủ nghĩa xã hội, Đảng ta, từ Đại hội VI trở đi, xuất phát từ sáng kiến và nguyện vọng của nhân dân, đã khởi xướng và lãnh đạo công cuộc đổi mới chưa từng có tiền lệ trên đất nước ta. Đổi mới là một chặng đường lịch sử quan trọng trong sự nghiệp phát triển của nước ta, đánh dấu sự trưởng thành về mọi mặt của Đảng, Nhà nước và nhân dân ta.
Đổi mới mang tầm vóc và ý nghĩa cách mạng, là quá trình cải biến sâu sắc, toàn diện, triệt để, là sự nghiệp to lớn của toàn Đảng, toàn dân. Nhìn tổng thể, sau gần 30 năm đổi mới, đất nước ta đã đạt được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử.  
Từ một nước nghèo nàn, lạc hậu, chịu hậu quả nặng nề của nhiều năm chiến tranh, lại bị bao vây cấm vận, Việt Nam đã vượt lên phát triển kinh tế khá nhanh theo hướng công nghiệp hoá, hiện đại hoá, xây dựng kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa với nhiều thành phần kinh tế, nhiều hình thức sở hữu và tích cực, chủ động hội nhập quốc tế.
Đất nước ta không những đã ra khỏi khủng hoảng kinh tế - xã hội, phá được thế bị bao vây cấm vận, vượt qua được những tác động tiêu cực của khủng hoảng tài chính tiền tệ ở khu vực và thế giới những năm 1997 - 1998 và cuộc khủng hoảng tài chính, suy thoái kinh tế toàn cầu những năm gần đây, mà vẫn giữ được ổn định kinh tế vĩ mô, mức tăng trưởng GDP bình quân 6 - 7%/năm. Từ năm 2008 đã đạt mức thu nhập bình quân đầu người trên 1.000 USD, vượt qua ngưỡng nước nghèo chậm phát triển, trở thành nước đang phát triển có thu nhập trung bình; đời sống vật chất và tinh thần của các tầng lớp nhân dân được cải thiện rõ rệt.
Năm 2015, thu nhập bình quân đầu người của nước ta đã đạt khoảng 2.200 USD. Tỉ lệ các hộ nghèo giảm từ 58% năm 1993 xuống còn hơn 7% năm 2015. Hệ thống chính trị và khối đại đoàn kết toàn dân được củng cố và tăng cường; chính trị - xã hội ổn định; độc lập, chủ quyền quốc gia được giữ vững; quan hệ đối ngoại ngày càng mở rộng, vị thế Việt Nam trên trường quốc tế không ngừng được nâng cao. Sức mạnh tổng hợp của quốc gia đã tăng lên nhiều, tạo ra thế và lực mới cho đất nước tiếp tục đi lên với triển vọng tốt đẹp.
Việt Nam đang không ngừng phát triển và hội nhập với thế giới. Nước ta đã thiết lập quan hệ ngoại giao với 185 nước, có quan hệ kinh tế - thương mại - đầu tư với hơn 220 quốc gia và vùng lãnh thổ; là thành viên chính thức của trên 70 tổ chức quốc tế và khu vực...

Có thể nói, dưới sự lãnh đạo của Đảng, sau 30 năm đổi mới, đất nước ta đã đạt được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử. Bộ mặt xã hội có nhiều thay đổi tích cực, đất nước có tăng trưởng kinh tế, đời sống nhân dân được cải thiện, chính trị ổn định, an ninh quốc phòng được giữ vững, quan hệ đối ngoại được mở rộng, vị thế quốc tế tăng lên, tạo nên thế và lực mới của cách mạng Việt Nam.

Giá trị sản xuất công nghiệp liên tục tăng trưởng. Thành tựu nổi bật và to lớn nhất của nông nghiệp trong những năm đổi mới là đã giải quyết vững chắc vấn đề lương thực, đảm bảo an ninh lương thực quốc gia, đưa Việt Nam từ nước thiếu lương thực trở thành nước xuất khẩu gạo lớn trên thế giới.

Nhiều ngành kinh tế như bưu chính viễn thông, điện tử, tin học, hàng không... đã bắt kịp nhịp đi của thế giới. Và hiện nay Việt Nam đang trở thành một điểm đến tin cậy và hấp dẫn của khách du lịch quốc tế. Công tác giải quyết việc làm và xóa đói, giảm nghèo đạt kết quả tốt... 
Điều đặc biệt có ý nghĩa là, trong quá trình tiến hành công cuộc đổi mới, Đảng ta đã thường xuyên chú trọng việc tổng kết thực tiễn, từng bước bổ sung, phát triển, hoàn thiện đường lối đổi mới, làm sáng tỏ hơn con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam. Đây là kết quả của cả một quá trình tìm tòi, đổi mới tư duy lý luận, mở rộng dân chủ, phát huy trí tuệ của toàn Đảng, toàn dân, kịp thời nắm bắt được những vấn đề nảy sinh từ cuộc sống.
Trong khi kiên định mục tiêu, lý tưởng cách mạng, kiên định những vấn đề có tính nguyên tắc, Đảng luôn luôn có ý thức tự đổi mới, sáng tạo, dứt khoát từ bỏ những cái cũ không còn thích hợp, cả trên lĩnh vực kinh tế cũng như trên lĩnh vực văn hoá, xã hội; cả đối nội và đối ngoại; giải quyết tốt mối quan hệ giữa đổi mới, ổn định và phát triển; mở rộng khối đại đoàn kết dân tộc, đoàn kết quốc tế, tập trung sức cho công cuộc xây dựng và bảo vệ đất nước.
Tất cả những điều ấy chứng tỏ một đường lối chính trị đúng đắn sẽ có một sức sống to lớn trong đời sống xã hội, trong sự nghiệp lãnh đạo của Đảng. Chỉ có đường lối chính trị đúng đắn, có tính cách mạng và khoa học mới có đoàn kết nhất trí trong Đảng, đoàn kết nhất trí trong xã hội, tiến lên giành những thắng lợi to lớn.
Trong bối cảnh trong nước và quốc tế đầy khó khăn, phức tạp, những thành tựu đó một lần nữa khẳng định Đảng Cộng sản Việt Nam là tổ chức, là lực lượng duy nhất lãnh đạo cách mạng, cùng dân tộc Việt Nam làm nên những thành tích vẻ vang trong 86 năm qua...
Phương Minh – Phương Thảo (tổng hợp)
Cùng chuyên mục
Chủ tịch HĐND TP Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn phát biểu khai mạc kỳ họp.

Hà Nội xem xét cân đối, bố trí nguồn vốn cho Dự án đường Vành đai 4

(PLVN) - Thực hiện Luật Tổ chức chính quyền địa phương, chỉ đạo của Trung ương, Thành ủy Hà Nội và đề nghị của UBND TP, sáng nay, 20/5, HĐND TP Hà Nội khóa 16 tổ chức kỳ họp thứ 5 - kỳ họp chuyên đề để xem xét, quyết định chủ trương bố trí, cân đối vốn cho Dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô (gọi tắt là Dự án đường Vành đai 4).

Đọc thêm

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh

Trước anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, các lãnh đạo bày tỏ lòng biết ơn vô hạn, lòng thành kính tưởng nhớ công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước. Ảnh: VGP/Nguyễn Hoàng
(PLVN) - Nhân dịp kỷ niệm 132 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2022), sáng 19/5, Đoàn đại biểu lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã tới đặt vòng hoa, vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ.

Chuyến công tác “ba trong một” của Thủ tướng: Nhiều kết quả toàn diện, tạo dấu ấn lớn

Tổng thống Mỹ chào đón Thủ tướng Phạm Minh Chính. Ảnh: VGP
(PLVN) - Chuyến công tác tham dự Hội nghị cấp cao đặc biệt ASEAN - Mỹ, thăm và làm việc tại Mỹ và Liên Hợp quốc (LHQ) từ ngày 11/5 đến ngày 17/5 của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã đạt được mục tiêu đề ra với những kết quả toàn diện, vừa cụ thể, thiết thực, vừa có ý nghĩa chiến lược, lâu dài, tạo ra những dấu ấn lớn, đồng thời khẳng định nhiều thông điệp quan trọng về các vấn đề trong nước và quốc tế.

Hồ Chí Minh - Người truyền cảm hứng vĩ đại

Chủ tịch Hồ Chí Minh là biểu tượng của văn hóa ứng xử tinh tế và bao dung. (Ảnh tư liệu: Bác Hồ thăm nông dân đang gặt lúa trên cánh đồng xã Hùng Sơn, huyện Đại Từ, Thái Nguyên).
(PLVN) - “Tôi vẫn cho rằng Hồ Chí Minh là người truyền cảm hứng vĩ đại, truyền ngọn lửa và niềm tin yêu đến tất cả mọi người. Điều đó làm cho giá trị tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác ngày càng trở nên sâu lắng, bền bỉ trong lòng dân” - Giáo sư Hoàng Chí Bảo, chuyên gia cao cấp, nguyên Ủy viên Hội đồng Lý luận Trung ương chia sẻ về những tình cảm đặc biệt đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Tư tưởng Hồ Chí Minh về Nhà nước của Nhân dân, do Nhân dân, vì Nhân dân

Tư tưởng Hồ Chí Minh về Nhà nước của Nhân dân, do Nhân dân, vì Nhân dân
(PLVN) - Trong hệ thống quan điểm của tư tưởng Hồ Chí Minh có tư tưởng về xây dựng Nhà nước của Nhân dân, do Nhân dân và vì Nhân dân. Hồ Chí Minh đã tiếp thu chủ nghĩa Mác - Lênin, tìm thấy ở lý luận đó những giá trị phổ biến có tính quy luật và phương pháp luận khoa học, để vận dụng và phát triển sáng tạo.

Thủ tướng Phạm Minh Chính kết thúc tốt đẹp chuyến công tác tại Mỹ

Thủ tướng và bà con kiều bào tại cuộc gặp gỡ. Ảnh: VGP
(PLVN) - Tối 17/5, theo giờ địa phương, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và đoàn công tác rời thành phố San Francisco, lên chuyên cơ trở về Hà Nội, kết thúc tốt đẹp chuyến công tác tham dự Hội nghị cấp cao đặc biệt ASEAN Mỹ, thăm và làm việc tại Mỹ và Liên Hợp quốc từ ngày 11-17/5/2022.

Đề nghị kỷ luật Chủ tịch Hà Nội Chu Ngọc Anh và Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thanh Long

Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long và Chủ tịch UBND TP Hà Nội Chu Ngọc Anh bị đề nghị xem xét, thi hành kỷ luật.
(PLVN) - Ủy ban Kiểm tra Trung ương đề nghị Bộ Chính trị xem xét, thi hành kỷ luật ông Chu Ngọc Anh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Bí thư Ban cán sự đảng, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội, nguyên Bí thư Ban cán sự đảng, nguyên Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ; ông Nguyễn Thanh Long, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Ban cán sự đảng, Bộ trưởng Bộ Y tế.

Tập trung hoàn thiện hệ thống pháp luật, ban hành các chính sách đột phá cho phát triển đô thị bền vững

Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng chủ trì hội nghị.
(PLVN) - Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng đề nghị cần tập trung vào nhiệm vụ quan trọng là hoàn thiện hệ thống pháp luật và ban hành các cơ chế, chính sách có tính đột phá vượt trội cho phát triển đô thị bền vững, thúc đẩy kinh tế khu vực đô thị tăng nhanh và hiệu quả.

Kiểm tra, giám sát về phòng chống tham nhũng, tiêu cực: Phải thể hiện tinh thần chiến đấu cao, không bao che, bỏ sót

Ông Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Trưởng đoàn Kiểm tra số 7 Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực đã chủ trì Hội nghị Triển khai kế hoạch, chương trình kiểm tra tại Ban Thường vụ Tỉnh ủy Khánh Hòa.
(PLVN) - Sáng 17/5, ông Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Trưởng đoàn Kiểm tra số 7 Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực đã chủ trì Hội nghị Triển khai kế hoạch, chương trình kiểm tra tại Ban Thường vụ Tỉnh ủy Khánh Hòa.

Nhân dân là chủ thể tối thượng của quyền lập Hiến và lập pháp

Quang cảnh Tọa đàm.
(PLVN) - Các ý kiến tham dự Tọa đàm khẳng định nhân dân là chủ thể tối thượng của quyền lập Hiến và lập pháp nhưng trong thực tiễn, chưa thể hiện đầy đủ quyền này của nhân dân, nhất là quyền đề xuất sáng kiến xây dựng luật của công dân, quyền phúc quyết Hiến pháp của nhân dân...