Truyền thống 72 năm khẳng định tính đúng đắn trong đường lối, chủ trương của Đảng và Nhà nước về công tác THADS

(PLO) - Ngày 19/7 cách đây 72 năm, Chủ tịch Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa đã ban hành văn bản đầu tiên quy định riêng về công tác thi hành án – Sắc lệnh số 130/SL và sau này trở thành Ngày truyền thống Thi hành án dân sự (THADS). Nhân kỷ niệm 72 năm Ngày truyền thống THADS, Báo Pháp luật Việt Nam đã có cuộc phỏng vấn Quyền Tổng cục trưởng Tổng cục THADS Mai Lương Khôi 
Truyền thống 72 năm khẳng định tính đúng đắn trong đường lối, chủ trương của Đảng và Nhà nước về công tác THADS Ông Mai Lương Khôi

Nhiều cột mốc đáng nhớ trong chặng đường 72 năm

Thưa Quyền Tổng cục trưởng, ông có thể giúp bạn đọc hiểu rõ thêm vì sao ngày 19/7 được lấy là Ngày truyền thống THADS?

- Cách mạng Tháng Tám thành công, cùng với việc xóa bỏ bộ máy nhà nước của chế độ cũ, nhiệm vụ cấp bách của chính quyền cách mạng là bắt tay vào xây dựng bộ máy nhà nước của dân, do dân và vì dân để kháng chiến, kiến quốc.

Hệ thống các cơ quan tư pháp là một bộ phận cấu thành quan trọng của bộ máy nhà nước, là công cụ đắc lực bảo vệ chế độ mới đã nhanh chóng được thiết lập. Ngày 28/8/1945, Chính phủ lâm thời nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa đã ra tuyên cáo công bố danh sách nội các thống nhất quốc gia, trong đó có Bộ Tư pháp, đánh dấu sự ra đời của ngành Tư pháp nước ta. 

Và ngày 19/7 của 72 năm về trước, Chủ tịch Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa đã ký Sắc lệnh số 130/SL quy định về thể thức thi hành mệnh lệnh hoặc bản án của Tòa án. Đây là văn bản đầu tiên của Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa quy định riêng về công tác thi hành án, thẩm quyền và thể thức thi hành bản án.

Ghi nhận sự kiện lịch sử này và để đánh dấu sự ghi nhận của Đảng, Nhà nước và Nhân dân đối với sự trưởng thành, lớn mạnh cùng những đóng góp quan trọng của Hệ thống THADS đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, ngày 5/3/2013, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 397/QÐ-TTg, chính thức lấy ngày 19/7 hàng năm là “Ngày truyền thống THADS”.

72 năm đã trôi qua, theo Quyền Tổng cục trưởng, đâu là những cột mốc đáng nhớ của Hệ thống THADS?

- 72 năm THADS luôn gắn liền với các nhiệm vụ cách mạng và quá trình xây dựng, kiện toàn bộ máy nhà nước qua các thời kỳ, giai đoạn và không tách rời lịch sử xây dựng và phát triển của ngành Tư pháp, ngành Tòa án với những điểm mốc quan trọng:

Giai đoạn từ tháng 8/1945 đến năm 1950: công tác THADS do Ban Tư pháp xã và Thừa phát lại thực hiện; năm 1950, việc THADS được giao cho Thẩm phán huyện thực hiện dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Chánh án.

Giai đoạn từ năm 1960 đến năm 1980: Tại các TAND địa phương có nhân viên chấp hành án làm nhiệm vụ thi hành những bản án và quyết định dân sự, những khoản xử về bồi thường và tài sản trong các bản án, quyết định hình sự; năm 1974, TANDTC đã ban hành Quyết định thành lập Phòng Chỉ đạo THA 

Giai đoạn từ năm 1980 đến nay: Luật Tổ chức TAND năm 1981 đã giao Bộ trưởng Bộ Tư pháp “quản lý các TAND địa phương về mặt tổ chức”, trong đó có công tác THADS, đồng thời bảo đảm “phối hợp chặt chẽ với Chánh án TANDTC trong việc thực hiện nhiệm vụ này”.

Từ năm 1986, đất nước ta thực hiện công cuộc Đổi mới, Hiến pháp năm 1992 (sửa đổi, bổ sung năm 2001), bản Hiến pháp của thời kỳ đầu đổi mới đã khẩn trương thể chế hóa đường lối của Đảng thông qua việc khẳng định yêu cầu xây dựng “Nhà nước pháp quyền XHCN của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân”.

Trên cơ sở đó, Luật Tổ chức Chính phủ năm 1992 lần đầu tiên đã xác định “quản lý công tác THA” là một trong những nhiệm vụ, quyền hạn của Chính phủ trong lĩnh vực pháp luật và hành chính tư pháp. 

 Kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa IX, ngày 6/10/1992 đã thông qua Nghị quyết về việc bàn giao công tác THADS từ TAND sang các cơ quan của Chính phủ. Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã ban hành Pháp lệnh THADS năm 1993.

Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị số 266-TTg ngày 2/6/1993 về triển khai việc bàn giao và tăng cường công tác THADS. Liên ngành Bộ Tư pháp, TANDTC, VKSNDTC, Ban Tổ chức - cán bộ Chính phủ, Bộ Tài chính và Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã ban hành Thông tư liên ngành số 01-TTLN ngày 26/5/1993 hướng dẫn việc bàn giao công tác THADS. Đây là những cơ sở pháp lý quan trọng đã đánh dấu sự phát triển trong cải cách về công tác THADS từ đó đến nay. 

Sự trưởng thành vượt bậc và những đóng góp của Hệ thống THADS

Xin Quyền Tổng cục trưởng chia sẻ thêm về sự trưởng thành của Hệ thống THADS trong thời gian qua?

- Trải qua 72 năm xây dựng và phát triển, Hệ thống THADS đã có sự lớn mạnh vượt bậc, với một diện mạo mới, được tổ chức tập trung thống nhất từ Trung ương đến địa phương, với Tổng cục THADS trực thuộc Bộ Tư pháp ở Trung ương, 63 Cục THADS được tổ chức ở cấp tỉnh và 710 Chi cục THADS được tổ chức ở cấp huyện và gần một vạn cán bộ, công chức, viên chức THADS, tương xứng với nhiệm vụ chính trị được giao và phù hợp với yêu cầu của cải cách tư pháp.

Kết luận số 92-KL/TW ngày 12/3/2014 của Bộ Chính trị về việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 49-NQ/TW ngày 02-6-2005 của Bộ Chính trị khóa IX về Chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020 khẳng định: “Tiếp tục thực hiện mô hình tổ chức các cơ quan THA như hiện nay. Tăng cường trách nhiệm, quyền hạn của TAND và UBND địa phương trong công tác THA”.

Có thể khẳng định, về mặt lý luận cũng như thực tiễn, việc xây dựng mô hình cơ quan THADS theo hệ thống ngành dọc từ Trung ương đến địa phương, trực thuộc Chính phủ là phù hợp, góp phần xây dựng Nhà nước pháp quyền XHCN.

Và đâu là những đóng góp nổi bật của Hệ thống THADS?

- Đóng góp quan trọng nhất của Hệ thống THADS là bảo đảm thi hành nghiêm minh bản án, quyết định của TAND có hiệu lực pháp luật như Điều 106 Hiến pháp năm 2013 khẳng định. Điều này được thể hiện cụ thể qua kết quả THADS các năm, nhất là từ khi có Luật THADS năm 2008 đến nay. Kết quả THA xong về việc, về tiền năm sau cao hơn năm trước và ngày càng thực chất, bền vững.

Với những thành tựu đạt được, Hệ thống THADS đã và đang trực tiếp bảo vệ tính nghiêm minh của pháp luật, bảo đảm lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân; góp phần quan trọng vào việc giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội đất nước, đồng thời khẳng định tính đúng đắn trong đường lối, chủ trương của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước đối với công tác THADS thời gian qua. 

Đề cao giải pháp khắc phục vướng mắc trong THADS

Thưa Quyền Tổng cục trưởng, công tác THADS hiện nay có khó khăn, hạn chế gì không? 

- Tự hào với những kết quả đạt được, nhưng chúng ta cũng phải nhận thức rõ những hạn chế, bất cập còn gặp phải trong việc thực hiện các nhiệm vụ, chỉ tiêu được giao, nhất là trong bối cảnh yêu cầu đối với công tác THADS của Đảng, Nhà nước và Nhân dân ngày càng cao. 

Bên cạnh kết quả đạt được, các mặt công tác trong 09 tháng đầu năm 2018 vẫn còn một số tồn tại, hạn chế. Chẳng hạn như, mặc dù tỷ lệ thi hành xong về việc tăng 1,01%, nhưng tỷ lệ thi hành xong về tiền giảm 6,98% so với cùng kỳ 2017. Số có điều kiện nhưng chưa thi hành xong chuyển sang kỳ sau giảm 1,64% về tiền nhưng lại tăng 0,87% về việc so với cùng kỳ năm 2017, trong khi mục tiêu đề ra là giảm 3%...

Vậy theo Quyền Tổng cục trưởng, đâu là những giải pháp cần đề ra để khắc phục?

- Trong thời gian tới, Hệ thống THADS tập trung vào một số nhiệm vụ:

Thứ nhất, quán triệt, tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả những chủ trương, chính sách lớn của Đảng, Nhà nước trong hoạt động THADS, thi hành án hành chính (THAHC).

Thứ hai, tiếp tục tập trung hoàn thiện thể chế và tổ chức thi hành các văn bản pháp luật về THADS, THAHC, trong đó tổng kết và kịp thời hướng dẫn, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong tổ chức thi hành quy định pháp luật; nghiên cứu, trình ban hành Đề án giải quyết việc THADS không có điều kiện thi hành đã tồn đọng trong nhiều năm.

Thứ ba, tập trung cao độ vào việc chỉ đạo các cơ quan THADS địa phương tổ chức THA bảo đảm hoàn thành chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao: Chú trọng thu hồi tiền, tài sản trong những vụ án tham nhũng, kinh tế và thu hồi các khoản nợ của các tổ chức tín dụng; Nâng cao kỷ luật, kỷ cương, tăng cường kiểm tra, giám sát, công khai, minh bạch việc thực hiện các quy định về xác minh điều kiện THA, áp dụng các biện pháp bảo đảm, cưỡng chế THA; Tập trung giải quyết dứt điểm các vụ việc khiếu nại, tố cáo phức tạp, kéo dài, đồng thời hạn chế phát sinh những vụ việc mới.

Tiếp tục phát triển “Đường dây nóng” và các kênh đối thoại, tiếp nhận kiến nghị, phản ánh, thắc mắc, khiếu nại, tố cáo nhằm nắm bắt và xử lý kịp thời nguyện vọng, vướng mắc của người dân trong quá trình THA 

Thứ tư, chú trọng công tác bố trí, sử dụng, đánh giá cán bộ đảm bảo đúng quy trình, quy định; tiếp tục nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ năng làm việc, xây dựng đội ngũ công chức THADS có bản lĩnh chính trị vững vàng, có đạo đức, trách nhiệm, năng lực công tác; thực hành nghiêm túc kỷ luật, kỷ cương, chuẩn mực đạo đức công vụ; tăng cường kiểm tra, giám sát ngăn chặn, phát hiện kịp thời, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm pháp luật trong hoạt động THADS.

Thứ năm, nâng cao hiệu quả công tác phối hợp liên ngành và với cấp ủy, chính quyền địa phương, trong đó kịp thời sơ kết, tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện các Thông tư liên tịch, Quy chế phối hợp với Tòa án nhân dân Tối cao, Viện kiểm sát nhân dân Tối cao, Bộ Công an, Ngân hàng Nhà nước, Bảo hiểm Xã hội…, kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc phát sinh trong thực tiễn công tác phối hợp THADS, THAHC ở cấp Trung ương và cấp địa phương.  

Thứ sáu, tiếp tục đổi mới công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của Bộ Tư pháp, Tổng cục, Cục THADS theo phương châm “hướng về cơ sở”; đẩy mạnh cải cách hành chính trong THADS, THAHC, ứng dụng công nghệ thông tin. 

Xin cảm ơn Quyền Tổng cục trưởng!

Hoàng Thư (thực hiện)

Cùng chuyên mục

Đọc thêm

Nga ký ba hợp đồng bán vũ khí cho Serbia

Nga ký ba hợp đồng bán vũ khí cho Serbia
(PLVN) - Nga sẽ cung cấp cho Serbia các thiết bị hàng không theo các hợp đồng đã được ký kết trong chuyến thăm của Tổng thống Nga Vladimir Putin tới Belgrade vào tháng 1 vừa qua.

VNPT đã làm chủ công nghệ cốt lõi của CMCN 4.0

VNPT đã làm chủ công nghệ cốt lõi của CMCN 4.0
(PLVN) - Tập đoàn Bưu chính  - Viễn thông Việt Nam (VNPT) khẳng định, doanh nghiệp này đã sớm bắt tay vào nghiên cứu, đầu tư và hiện đã làm chủ các công nghệ cốt lõi của Cách mạng công nghiệp (CMCN) 4.0 như AI, IoT, Block chain.... 
Tiếp bài “Quyết định hành chính và phán quyết của tòa “đá” nhau”: Quyết định hợp thức sai phạm?

Tiếp bài “Quyết định hành chính và phán quyết của tòa “đá” nhau”: Quyết định hợp thức sai phạm?

(PLVN) - Luật Quy hoạch đô thị bắt buộc chủ đầu tư dự án có trách nhiệm lập Quy định quản lý theo đồ án quy hoạch đô thị, thiết kế đô thị trình UBND tỉnh Hà Nam phê duyệt và ban hành nhưng trong 9 năm, vì lý do nào đó mà cả chủ đầu tư lẫn chính quyền địa phương này đã cố tình không thực hiện theo đúng quy định của pháp luật.

Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Hàn Quốc muốn sống ở Huế

Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Hàn Quốc muốn sống ở Huế
(PLVN) - Sáng 16/2, tại tỉnh Thừa Thiên – Huế đã diễn ra Hội nghị Phát triển du lịch miền Trung – Tây Nguyên. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, lãnh đạo các bộ ngành cùng đại diện 19 tỉnh, thành phố khu vực miền Trung - Tây Nguyên tham dự hội nghị.

Tết này con lại vắng nhà

Tết này con lại vắng nhà
(PLVN) - Đến làng Liệp Mai (Ngọc Liệp, Quốc Oai, Hà Nội) những ngày đầu năm, chúng tôi được tận mắt thấy những đổi thay của làng ven đô. Theo người dân Liệp Mai, khoảng chục năm trước, làng quê tiêu điều, quạnh hiu lắm. Bà con quanh năm “bán mặt cho đất, bán lưng cho trời” nhưng kinh tế cũng chỉ tạm đủ no. Và làn sóng xuất khẩu lao động (XKLĐ) tràn về vùng quê nghèo, làm thay đổi cả một làng quê.Thay da đổi thịt đấy, nhưng Tết về vẫn ăm ắp nỗi buồn…
Công tác kiểm soát thị trường đã được triển khai gắt gao hơn

Công tác kiểm soát thị trường đã được triển khai gắt gao hơn

(PLVN) - Tổng cục Quản lý thị trường (QLTT) vừa có báo cáo tổng kết công tác kiểm tra kiểm soát tình hình hàng gian lận thương mại dịp trước, trong và sau Tết. Theo báo cáo này, trong dịp kiểm tra gắt gao các cơ sở sản xuất và kiểm soát thị trường, các đoàn kiểm tra đã thu giữ nhiều loại hàng hóa giả mạo, không có hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc, trong đó đặc biệt phải kể đến các mặt hàng rượu, thuốc lá và thực phẩm…

Đẩy mạnh hợp tác với Hàn Quốc trong lĩnh vực phẫu thuật thẩm mỹ tại Hà Nội

Đẩy mạnh hợp tác với Hàn Quốc trong lĩnh vực phẫu thuật thẩm mỹ tại Hà Nội

Ngày 15/2, Bệnh viện Đa khoa Phương Đông ký thỏa thuận hợp tác với Sunflower Clinics, một trong những Trung tâm phẫu thuật thẩm mỹ hàng đầu tại Hàn Quốc. Mục đích của sự hợp tác này là hai bên cùng nhau phát triển và vận hành trung tâm phẫu thuật thẩm mỹ, nha khoa Implant và Trung tâm tế bào gốc chống lão hóa tại dự án Bệnh viện Đa khoa Phương Đông, cũng như cùng chia sẻ kiến thức chuyên môn và cơ sở vật chất để cùng phát triển.

“Mở hàng” đầu năm bằng… “giải cứu” cà rốt

“Mở hàng” đầu năm bằng… “giải cứu” cà rốt
(PLVN) - Ngay trước Tết Kỷ Hợi, toàn bộ 15 siêu thị Big C miền Bắc đã tham gia “giải cứu” khoảng 30 tấn cà rốt của xã Đức Chính, huyện Cẩm Giàng (Hải Dương). Đây là xã trồng cà rốt lớn nhất miền Bắc. Mới đây, Big C lại tiếp tục một chiến dịch lớn giải cứu lượng cà rốt khổng lồ của tỉnh Hải Dương. 

Nhịp sống mới ở Tả Phìn

Nhịp sống mới ở Tả Phìn
(PLVN) - Tả Phìn là một trong những địa điểm du lịch sinh thái cộng đồng hấp dẫn của Lào Cai, nơi đây vốn nổi tiếng với vẻ đẹp hoang sơ mộc mạc cùng những sản phẩm thổ cẩm độc đáo và thuốc tắm truyền thống của đồng bào Dao đỏ. 

Ký ức đau thương, lịch sử hào hùng

Ký ức đau thương, lịch sử hào hùng
(PLVN) - Ngày 17/2, 40 năm trước, tiếng súng xâm lược đồng loạt nổ trên toàn tuyến biên giới 6 tỉnh phía Bắc trải dài 1.400km trên lãnh thổ thiêng liêng của Tổ quốc chúng ta. Bị phản bội và đánh lén, kẻ phát động một cuộc chiến quy mô nhưng không hề tuyên bố, thậm chí ém nhẹm mọi thông tin khi chiến sự diễn ra, thậm chí, những kẻ gây chiến còn "tố cáo" đến Liên Hợp quốc là Việt Nam xâm lược họ(?!). 

Buồn - vui phim Tết

Buồn - vui phim Tết
(PLVN) - Đã nhiều mùa Tết, thị trường phim Việt hiếm hoi những bộ phim chất lượng, thay vào đó, năm thì bị chê hài nhảm, năm thì bị tố chiêu trò, đấu tố lẫn nhau để câu khách. Tuy nhiên, năm nay, bên cạnh nỗi buồn vẫn le lói đâu đó những tín hiệu vui. Nhưng điều làm người yêu điện ảnh lo lắng nhất vẫn là câu chuyện đường dài.

Cứu tinh cho bệnh nhân đột quỵ, tai biến

Cứu tinh cho bệnh nhân đột quỵ, tai biến
(PLVN) - Với sự phát triển không ngừng của y học, giờ đây các bệnh nhân đột quỵ, tim mạch ở Cần Thơ nói riêng và khu vực Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) nói chung không nhất thiết đi đến TP HCM hoặc sang nước ngoài để điều trị. Điều này, không những giúp gia đình giảm bớt thời gian, chi phí chữa trị mà còn mang đến cơ hội sống cao hơn gấp nhiều lần cho bệnh nhân đột quỵ.

Giỗ tổ Hùng Vương năm 2019 được nghỉ 3 ngày

Giỗ tổ Hùng Vương năm 2019 được nghỉ 3 ngày
(PLVN) - Bộ LĐTB&XH ban hành Thông báo về việc nghỉ lễ, tết năm 2019 đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của các cơ quan hành chính, sự nghiệp tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội.

31.1°C

Hà Nội

SJC Hà Nội

Mua vào 36.520

Bán ra 36.520

VNIndex

3.41 0.37%