Đảng viên phải tự soi xét, tự sửa mình

Quang cảnh Hội nghị tại điểm cầu hội trường Diên Hồng.
(PLVN) - Đối với Quy định số 37-QĐ/TW về những điều đảng viên không được làm, theo Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, đây là văn bản quan trọng để đảng viên nhìn nhận, soi xét lại mình, tự sửa mình trong công tác, cuộc sống, nâng cao nhận thức, trách nhiệm, góp phần thực hiện Nghị quyết Trung ương IV khóa XII, Kết luận 21 về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị.