Thứ trưởng Phan Chí Hiếu, Bí thư Đảng ủy Bộ Tư pháp: Cán bộ, đảng viên là nhân tố quyết định thành công của công tác đảng

(PLVN) - Trao đổi với Báo Pháp luật Việt Nam ngay trước thềm Đại hội đại biểu Đảng bộ Bộ Tư pháp lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 – 2025, Bí thư Đảng ủy Bộ Tư pháp, Thứ trưởng Phan Chí Hiếu đã nhấn mạnh quan điểm “cán bộ, đảng viên là nhân tố quyết định thành công của công tác đảng”.
Thứ trưởng Phan Chí Hiếu, Bí thư Đảng ủy Bộ Tư pháp. Thứ trưởng Phan Chí Hiếu, Bí thư Đảng ủy Bộ Tư pháp.

* Thưa đồng chí Bí thư Đảng ủy Bộ Tư pháp, trong nhiệm kỳ 2015 - 2020, Đảng bộ Bộ Tư pháp có thuận lợi và gặp khó khăn, thách thức gì trong triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ X của Đảng Bộ?

- Thứ trưởng Phan Chí Hiếu: Trước hết, việc thực hiện Nghị quyết Đại hội X của Đảng bộ Bộ Tư pháp trong 05 năm có những thuận lợi hết sức cơ bản. 

Một là, trong bối cảnh xây dựng Nhà nước pháp quyền XHCN, thực hiện Chiến lược cải cách tư pháp, Chiến lược xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật; hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường, các mặt công tác của Bộ, ngành Tư pháp được Đảng, Quốc hội, Chính phủ hết sức coi trọng, quan tâm và đánh giá cao; vị trí, vai trò của Bộ, ngành Tư pháp và công tác tư pháp tiếp tục được khẳng định trong đời sống xã hội. 

Hai là, truyền thống trí tuệ, đoàn kết, dân chủ, kỷ cương, trách nhiệm của Bộ, ngành Tư pháp ngày càng được phát huy; đội ngũ cán bộ, đảng viên có bản lĩnh chính trị vững vàng, được đào tạo bài bản, được tôi luyện, trưởng thành từ thực tiễn, có nhiều nỗ lực, cố gắng trong công tác. 

Ba là, sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương và các ban của Đảng ủy Khối; sự phối hợp chặt chẽ, thường xuyên, hiệu quả của Ban cán sự đảng, Lãnh đạo Bộ, lãnh đạo các đơn vị và các tổ chức chính trị - xã hội trong cơ quan Bộ. 

Bốn là, Đại hội lần thứ X của Đảng bộ Bộ Tư pháp đã xác định rõ phương hướng, nhiệm vụ của công tác Đảng cả nhiệm kỳ; bầu ra Ban chấp hành là các đảng viên tiêu biểu của Đảng bộ, có tinh thần trách nhiệm cao, có nhiều kinh nghiệm trong công tác Đảng; tập thể Ban chấp hành, Ban thường vụ đoàn kết, dân chủ, có năng lực lãnh đạo và tinh thần trách nhiệm cao; các bộ phận tham mưu, giúp việc cho Đảng ủy, nhất là Văn phòng Đảng – Đoàn thể hoạt động khá hiệu quả.

Tuy vậy, bên cạnh những thuận lợi cơ bản như nêu trên, việc thực hiện Nghị quyết Đại hội X của Đảng bộ Bộ Tư pháp trong 05 năm qua còn có một số khó khăn, vướng mắc như: Công tác tư pháp có phạm vi và tác động rất rộng; khối lượng công việc của Bộ, ngành ngày càng nhiều, có việc phát sinh ngoài kế hoạch và ngoài chức năng, nhiệm vụ được quy định; yêu cầu về chất lượng, tiến độ ngày càng cao, trong khi các nguồn lực, điều kiện bảo đảm chưa tương xứng với yêu cầu nhiệm vụ. Cải cách tư pháp, pháp luật đi vào chiều sâu, đang đặt ra nhiều vấn đề mới, khó đòi hỏi phải giải quyết mang tính hệ thống, đồng bộ và toàn diện; nhiều lĩnh vực công tác cần sự phối hợp chặt chẽ của các bộ, ngành, chính quyền địa phương. 

Thứ trưởng Phan Chí Hiếu, Bí thư Đảng ủy Bộ Tư pháp: Cán bộ, đảng viên là nhân tố quyết định thành công của công tác đảng ảnh 1
Ban chấp hành Đảng Bộ và Ban cán sự đảng cùng đội ngũ cán bộ chủ chốt của Bộ trong Lễ bàn giao nhiệm vụ Bộ trưởng Bộ Tư pháp ngày 13/4/2016.

Bên cạnh đó, do công tác chuyên môn quá bận rộn nên một số tổ chức cơ sở đảng, đảng viên còn chưa dành sự quan tâm thỏa đáng tới công tác đảng, chưa phát huy hết vai trò lãnh đạo của công tác đảng đối với việc thực hiện nhiệm vụ chuyên môn. Công tác xây dựng, chỉnh đốn đảng tuy đạt được nhiều kết quả, song vẫn còn gặp nhiều khó khăn, thách thức, đòi hỏi phải vừa làm, vừa tổng kết, rút kinh nghiệm với những bước đi thận trọng, vững chắc và đồng bộ.

* Đề nghị đồng chí đánh giá về một số thành tựu, kết quả nổi bật trong nhiệm kỳ 2015-2020?

- Thứ trưởng Phan Chí Hiếu: Trong nhiệm kỳ, các cấp ủy đảng trong toàn Đảng bộ đã phối hợp chặt chẽ với lãnh đạo các đơn vị triển khai đồng bộ, toàn diện các mặt công tác theo Nghị quyết Đại hội X của Đảng bộ Bộ Tư pháp, các nghị quyết của Trung ương và của Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương, bám sát tình hình thực tế, các nhiệm vụ trọng tâm của ngành Tư pháp và đạt nhiều kết quả nổi bật như: 

(1) Công tác lãnh đạo nhiệm vụ chính trị có nhiều khởi sắc, đúng trọng tâm, trọng điểm, bám sát nhiệm vụ chính trị của Bộ, của ngành; nhiều lĩnh vực công tác của Bộ, ngành có khởi sắc mới, nhất là trong công tác xây dựng pháp luật, tổ chức thi hành pháp luật, thi hành án dân sự; tăng cường quản lý nhà nước trên các lĩnh vực hành chính tư pháp, bổ trợ tư pháp; công tác trợ giúp pháp lý, phổ biến giáo dục pháp luật ngày càng thực chất, hiệu quả hơn; công tác cải cách hành chính đạt nhiều kết quả tích cực; việc ứng dụng công nghệ thông tin được đẩy mạnh. Công tác tư pháp đã gắn sát hơn với yêu cầu thực tiễn, góp phần tích cực trong phát triển kinh tế, xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh của đất nước, xây dựng Nhà nước pháp quyền, hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng XHCN, qua đó tiếp tục khẳng định, củng cố vai trò của Bộ, ngành Tư pháp. 

(2) Công tác giáo dục tư tưởng, chính trị, đạo đức ngày càng đi vào chiều sâu gắn với triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ; Chỉ thị số 05-CT/TW về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và các quy định về trách nhiệm nêu gương. Việc quán triệt, phổ biến và triển khai thực hiện các văn bản, nghị quyết của Trung ương và cấp ủy cấp trên có nhiều đổi mới, gắn sát và phục vụ tốt hơn việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của Bộ, ngành. 

Công tác giáo dục truyền thống, nắm bắt tình hình dư luận trong cán bộ, đảng viên được quan tâm. Các đảng viên trong Đảng bộ có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức tốt, phát huy trách nhiệm nêu gương, yên tâm công tác, gắn bó với Bộ, ngành; chưa phát hiện có hành vi vi phạm hoạt động công vụ đến mức bị xử lý kỷ luật hoặc có biểu hiện suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ đến mức phải bị xử lý.

(3) Công tác xây dựng tổ chức đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức cán bộ được chú trọng. Đảng ủy đã lựa chọn chỉ đạo điểm việc sinh hoạt đảng ở một số chi bộ, đảng bộ, rút kinh nghiệm, đúc kết mô hình để nhân rộng, nhờ đó, chất lượng sinh hoạt đảng được nâng lên, bám sát nhiệm vụ chính trị và điều kiện thực tiễn của cơ quan, đơn vị. 

Công tác phát triển đảng được quan tâm hơn, chất lượng đội ngũ đảng viên được nâng lên. Trong nhiệm kỳ, Đảng bộ đã kết nạp 309 quần chúng ưu tú vào đảng. Công tác bảo vệ chính trị nội bộ được chú trọng và từng bước đi vào nền nếp. Đến nay hầu hết các công chức đều được kết luận tiêu chuẩn chính trị khi thực hiện quy trình công tác cán bộ. Đảng ủy phối hợp chặt chẽ với Ban cán sự Đảng lãnh đạo công tác tổ chức bộ máy, cán bộ.

(4) Công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng được thực hiện thường xuyên, đã tiến hành kiểm tra, giám sát đối với 100% tổ chức cơ sở đảng; kiểm tra đối với 100% các vụ việc có dấu hiệu vi phạm. Sau kiểm tra, giám sát đều có kết luận và yêu cầu khắc phục các sai sót, vi phạm qua kiểm tra, giám sát. Đảng ủy Bộ đã chỉ đạo chuẩn bị nội dung; thực hiện nghiêm các yêu cầu, kết luận của các Đoàn kiểm tra, khảo sát của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban Dân vận Trung ương, Ban Tuyên giáo Trung ương, Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng, của Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương và Ban Dân vận Đảng ủy Khối tại Đảng ủy Bộ Tư pháp và các tổ chức đảng trực thuộc liên quan đến công tác xây dựng tổ chức đảng và lãnh đạo triển khai thực hiện các nhiệm vụ chính trị của Bộ, ngành.

Thứ trưởng Phan Chí Hiếu, Bí thư Đảng ủy Bộ Tư pháp: Cán bộ, đảng viên là nhân tố quyết định thành công của công tác đảng ảnh 2
Ban Tổ chức Đảng ủy Bộ cùng Thường trực Đảng ủy Bộ báo cáo Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương về công tác nhân sự Đại hội Đảng bộ Bộ Tư pháp nhiệm kỳ 2020-2025 (ngày 18/6/2020).

(5) Công tác dân vận và lãnh đạo các tổ chức chính trị - xã hội được đẩy mạnh gắn với triển khai thực hiện công tác dân vận chính quyền và thực hiện dân chủ ở cơ sở; tuyên truyền, vận động thành viên, hội viên của các tổ chức chính trị xã hội tuân thủ, chấp hành các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và nội quy, quy chế của cơ quan, đơn vị; tích cực tham gia hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước, các  hoạt động xã hội, từ thiện gắn với bảo vệ các quyền, lợi ích hợp pháp của thành viên, hội viên.

* Từ kinh nghiệm lãnh đạo công tác của Đảng ủy, đồng chí rút ra những bài học kinh nghiệm gì trong công tác xây dựng Đảng bộ?

- Thứ trưởng Phan Chí Hiếu: Các bài học kinh nghiệm của cả nhiệm kỳ đã được xác định trong dự thảo Báo cáo chính trị của Ban chấp hành Đảng bộ Khóa X trình Đại hội đại biểu Đảng bộ Bộ Tư pháp lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Riêng tôi tâm đắc một số vấn đề sau:  

Một là, cán bộ, đảng viên là nhân tố quyết định thành công của công tác đảng. Đội ngũ cán bộ, đảng viên phải đoàn kết, nhất trí, trên dưới một lòng; phải nhiệt tình, trách nhiệm với công việc chung, vì mục tiêu chung. 

Hai là, cần quan tâm xây dựng đội ngũ cấp ủy viên, cán bộ lãnh đạo, quản lý có đủ năng lực, trình độ, có phẩm chất đạo đức, tận tụy, trung thành, trách nhiệm, gương mẫu trong thực thi chức trách, nhiệm vụ. Các đồng chí trong cấp ủy, nhất là người đứng đầu phải am hiểu công tác đảng, phải dành nhiều thời gian, tâm huyết, trí tuệ cho công tác này. 

Ba là, nâng cao hiệu quả phối hợp công tác giữa Đảng ủy với Ban cán sự Đảng; giữa cấp ủy với thủ trưởng đơn vị; phát huy dân chủ, sức sáng tạo của tập thể, cá nhân, nhất là các tổ chức chính trị - xã hội gắn với tăng cường kỷ cương, nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy vai trò tiền phong, gương mẫu của đảng viên và tổ chức đảng.

* Trân trọng cảm ơn đồng chí!

Hoàng Xuân (thực hiện)
Cùng chuyên mục

Đọc thêm

Sóc Trăng bồi dưỡng kiến thức pháp luật cho doanh nghiệp nhỏ và vừa năm 2022

Sóc Trăng bồi dưỡng kiến thức pháp luật cho doanh nghiệp nhỏ và vừa năm 2022
(PLVN) -  Sở Tư pháp tỉnh Sóc Trăng vừa tổ chức Hội nghị bồi dưỡng kiến thức pháp luật cho doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng. Dự và chủ trì hội nghị có bà Phạm Thị Minh Huệ - Phó Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Sóc Trăng và trên 250 đại biểu là đại diện các doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng.

Sơn La: Tập huấn nghiệp vụ cho công chức tư pháp

Sở Tư pháp Sơn La tập huấn nghiệp vụ cho công chức tư pháp trên địa bàn.
(PLVN) - Trong 4 ngày (từ ngày 27 - 30/6), Sở Tư pháp tỉnh Sơn La đã tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ hộ tịch, chứng thực, nuôi con nuôi, xử lý vi phạm hành chính và chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2022, cho hơn 200 công chức phòng tư pháp các huyện, thành phố và công chức tư pháp - hộ tịch các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh. 

Nữ cán bộ hơn hai mươi năm đồng hành với ngành Tư pháp

Nữ cán bộ hơn hai mươi năm đồng hành với ngành Tư pháp
(PLVN) - Về nhận công tác trong ngành Tư pháp tại phường Cửa Bắc (TP Nam Định, tỉnh Nam Định) từ năm 1998, đến nay đã 24 năm, cũng là chừng ấy thời gian chị Vũ Hồng Anh miệt mài, gắn bó và hết mình với công việc mang nhiều trọng trách này,

Trao bằng tiến sỹ danh dự cho GS. Masanori Aikyo - Chủ tịch Trường Đại học Aichi Nhật Bản

Trao bằng tiến sỹ danh dự cho GS. Masanori Aikyo - Chủ tịch Trường Đại học Aichi Nhật Bản
(PLVN) -  Việc trao bằng tiến sỹ danh dự cho GS. Masanori Aikyo thể hiện sự ghi nhận của Trường Đại học Luật Hà Nội đối với những đóng góp tích cực của GS. Masanori Aikyo trong việc thúc đẩy mối quan hệ hợp tác hữu nghị giữa Nhật Bản và Việt Nam nói chung và giữa Trường Đại học Luật Hà Nội với các trường đại học của Nhật Bản nói riêng.

Lai Châu: Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác hòa giải ở cơ sở

Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác hòa giải cơ sở năm 2022
(PLVN) -  Thực hiện Đề án "Nâng cao năng lực đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở giai đoạn 2019 - 2022" của Chính phủ, vừa qua, Sở Tư pháp tỉnh Lai Châu đã phối hợp với UBND huyện Mường Tè tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác hòa giải cơ sở cho các hòa giải viên trên địa bàn huyện Mường Tè.

Đấu giá biển số xe ô tô: Mức khởi điểm từ 20 triệu đồng/biển số

Biển số xe đẹp hay không còn phụ thuộc vào quan niệm của mỗi người. (Ảnh minh họa)
(PLVN) - Trước thực tế xã hội rất nhiều người có nhu cầu sở hữu “biển số đẹp” nhưng còn vướng mắc liên quan đến một số quy định pháp luật, Chính phủ đang xây dựng để trình Quốc hội dự thảo Nghị quyết về thí điểm cấp quyền lựa chọn sử dụng biển số ô tô thông qua đấu giá.

Sơn La: Doanh nghiệp cần chủ động hơn trong tiếp cận pháp lý

Ảnh minh họa
(PLVN) -  Theo Sở Tư pháp tỉnh Sơn La, một trong những yếu tố ảnh hưởng đến kết quả hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp trên địa bàn đến từ việc bản thân doanh nghiệp chưa có sự phối hợp đề xuất, kiến nghị những nội dung cụ thể cần hỗ trợ gắn với đặc thù, yêu cầu, lĩnh vực kinh doanh.