Nhân dân Quảng Bình gửi gắm sự kỳ vọng vào Đại hội lần thứ XIII của Đảng

(PLVN) - Trong không khí hân hoan, phấn khởi chào mừng Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, các tầng lớp nhân dân tỉnh Quảng Bình kỳ vọng Đại hội lần này sẽ đưa ra được các quyết sách mang tính đột phá và bầu ra các đại biểu đủ tài, đủ đức góp phần đưa đất nước phát triển nhanh, bền vững trong nhiệm kỳ mới.

Tin tưởng về sự kiên định tư tưởng để phát triển

Sáng 26/1, Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng chính thức khai mạc trọng thể tại Hà Nội trong không khí hết sức phấn khởi và tự hào. Qua các nhiệm kỳ trước, dưới sự lãnh đạo của Đảng, đất nước Việt Nam không từng bước phát triển nhanh và ổn định, thế và lực của Việt Nam không ngừng được nâng cao trên trường quốc tế.

Nhân dân Quảng Bình gửi gắm sự kỳ vọng vào Đại hội lần thứ XIII của Đảng ảnh 1
 Toàn cảnh Đại hội lần thứ XIII của Đảng trong phiên khai mạc ngày 26/1/2021.

Gửi tới Đại hội Đảng lần thứ XIII lần này, các tầng lớp nhân dân tỉnh Quảng Bình kỳ vọng về một hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, đẩy mạnh phát triển đất nước một cách toàn diện và đồng bộ theo định hướng xã hội chủ nghĩa.

Bàn về vấn đề này, ông Nguyễn Văn Huấn, Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh TP. Đồng Hới (Quảng Bình) cho biết: “Về tư tưởng,tôi tin rằng toàn Đảng, toàn dân và toàn quân sẽ luôn kiên định và vận dụng, phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; kiên định đường lối đổi mới của Đảng; kiên định các nguyên tắc xây dựng Đảng; bảo đảm cao nhất lợi ích quốc gia - dân tộc trên cơ sở các nguyên tắc cơ bản của luật pháp quốc tế, bình đẳng, hợp tác, cùng có lợi để xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.”

Nhân dân Quảng Bình gửi gắm sự kỳ vọng vào Đại hội lần thứ XIII của Đảng ảnh 2
 Ông Nguyễn Văn Huấn, Phó Chủ tịch Hội Cựu Chiến binh TP. Đồng Hới (Quảng Bình)

Theo ông Nguyễn Văn Huấn, đây được xem là vấn đề mang tính nguyên tắc, có ý nghĩa sống còn, là nền tảng vững chắc của Đảng ta, không cho phép ai được ngả nghiêng, dao động. Với tư tưởng kiên định kết hợp tinh thần đoàn kết toàn dân tộc, ông kỳ vọng đất nước ta sẽ ngày càng phát triển toàn diện, đồng bộ và bền vững, trong đó: Phát triển kinh tế - xã hội là trung tâm; xây dựng Đảng là then chốt; phát triển văn hoá là nền tảng tinh thần; bảo đảm quốc phòng, an ninh là trọng yếu, thường xuyên.

Kỳ vọng vào đội ngũ lãnh đạo

Với gần 1600 đại biểu đại diện cho hơn 5,1 triệu đảng viên trên cả nước, cũng như nhân dân các tỉnh bạn, nhân dân tỉnh Quảng Bình kỳ vọng các đại biểu tham dự Đại hội Đảng lần này sẽ bầu ra được đội ngũ lãnh đạo Trung ương thực sự có tâm và có tầm, có đủ tài đức để đưa đất nước Việt Nam ngày càng phát triển hùng cường, sánh vai với các cường quốc năm châu như Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng nói.

Nhân dân Quảng Bình gửi gắm sự kỳ vọng vào Đại hội lần thứ XIII của Đảng ảnh 3
 Thành phố Đồng Hới (Quảng Bình) hân hoan chào mừng Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

“Là một người dân thì tôi kỳ vọng rất nhiều, nhưng trước hết tôi kỳ vọng vào những vị đại biểu tham dự Đại hội lần này và những người sắp  tới sẽ giữ những chức vụ quan trọng của đất nước hãy vì dân, vì tổ quốc để làm tròn sứ mệnh của Đảng và Nhà nước giao phó. Tức là điều hành, xây dựng đất nước phải làm sao ngày càng giàu mạnh, xứng đáng với các thế hệ đi trước, xứng đáng với niềm tin của nhân dân và xứng đáng với những cán bộ Đảng viên đã bầu mình.” ông Hoàng Trọng Lãnh (hưu trí, trú tại TP. Đồng Hới, Quảng Bình) cho biết.

Đồng quan điểm, ông Lê Đức Thỉ (SN 1936, trú huyện Lệ Thủy, Quảng Bình) cũng cho rằng, việc bầu ra những cán bộ có đầy đủ phẩm chất, năng lực và uy tín là một trong những nhân tố quan trọng có ý nghĩa quyết định đến sự nghiệp xây dựng, phát triển đất nước.

Nhân dân Quảng Bình gửi gắm sự kỳ vọng vào Đại hội lần thứ XIII của Đảng ảnh 4
 Ông Lê Đức Thỉ, người dân huyện Lệ Thủy (Quảng Bình) rất tâm huyết với công tác cán bộ trong kỳ Đại hội.

Theo ông, những cán bộ đủ tâm đủ tầm đóng vai trò tiên quyết trong vấn đề tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo, năng lực cầm quyền và sức chiến đấu của Đảng. Đặc biệt, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị thật sự trong sạch, vững mạnh toàn diện, xây dựng Nhà nước tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả.

“Với uy tín lãnh đạo của Đảng ta, được nhân dân hết lòng tin yêu, ủng hộ, chúng ta sẽ có một sức mạnh to lớn, vượt qua mọi khó khăn, thách thức, không thế lực nào ngăn cản nổi dân tộc ta đi lên, lập nên những kỳ tích mới trong sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước bền vững” ông Thỉ kỳ vọng nói.

Khát vọng đưa phát triển đất nước phồn vinh

Trong nhiệm kỳ mới, cùng với niềm tin của nhân dân cả nước nói chung, Đảng bộ và nhân dân tỉnh Quảng Bình kỳ vọng dưới sự lãnh đạo của Đảng đất nước ta sẽ ngày càng phát triển phồn vinh, cường thịnh.

Nhân dân Quảng Bình gửi gắm sự kỳ vọng vào Đại hội lần thứ XIII của Đảng ảnh 5
 Ông Nguyễn Phương Văn chia sẻ về ý kiến, tâm tư kỳ vọng về Đại hội lần thứ XIII của Đảng.

Theo ý kiến của ông Nguyễn Phương Văn, đang công tác tại Trường Đại học Quảng Bình cho rằng: “Động lực và nguồn lực phát triển quan trọng của đất nước là khơi dậy mạnh mẽ tinh thần yêu nước, ý chí tự cường dân tộc, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc.

Phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và nền văn hoá, con người Việt Nam; thúc đẩy đổi mới sáng tạo, ứng dụng mạnh mẽ khoa học và công nghệ, nhất là những thành tựu của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư. Kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại; phát huy tối đa nội lực, tranh thủ ngoại lực, trong đó nguồn lực nội sinh, nhất là nguồn lực con người là quan trọng nhất.”

Trong nhiệm kỳ 2021 - 2025 và những năm tiếp theo, với các mục tiêu phát triển tổng quát như: Nâng cao năng lực lãnh đạo, năng lực cầm quyền và sức chiến đấu của Đảng; Xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh toàn diện; Củng cố hơn nữa niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước, chế độ xã hội chủ nghĩa;

Khơi dậy khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc, phát huy ý chí và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc kết hợp với sức mạnh thời đại; Đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới, công nghiệp hoá, hiện đại hoá; Xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc, giữ vững môi trường hoà bình, ổn định... Nhân dân tỉnh Quảng Bình vọng đến giữa thế kỷ XXI, nước ta sẽ trở thành một nước phát triển, theo định hướng xã hội chủ nghĩa.

Bảo Thiên
Cùng chuyên mục

Đọc thêm

Bổ nhiệm Phó Chánh Văn phòng Trung ương Đảng

Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng trao quyết định bổ nhiệm Phó Chánh Văn phòng Trung ương Đảng cho bà Lâm Thị Phương Thanh. Ảnh: TTXVN
(PLVN) - Sáng 1/7, Văn phòng Trung ương Đảng tổ chức công bố quyết định của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về công tác cán bộ dưới hình thức trực tuyến tại 3 điểm cầu Hà Nội, Đà Nẵng và TPHCM.

Giảm tải mật độ, hạn chế lây nhiễm trong khu cách ly

làm thủ tục tiếp nhận công dân vào khu cách ly tại Trường Quân sự Bộ Tư lệnh Thủ đô. Ảnh: báo Lao động (chụp tháng 2/2020)
(PLVN) - Những ngày vừa qua, số ca F1 chuyển biến thành F0 tăng nhanh nên TP Hà Nội đã chỉ đạo xét nghiệm toàn bộ số F1 đang cách ly để sàng lọc, rà soát mà không cần chờ đủ thời gian 7 ngày theo quy định. Qua xét nghiệm đã xác định thêm 27 ca bệnh chuyển từ F1 thành F0.

Những nữ Công an tỉnh Phú Thọ nhiệt huyết trong công việc

Chiến sỹ Cảnh sát nhập dữ liệu thông tin của người dân.
(PLVN) - Trong bất kể lĩnh vực công tác nào, thì những “bông hồng thép”- nữ cán bộ, chiến sĩ Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an Phú Thọ đều luôn nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ, góp phần mang lại cuộc sống bình yên, hạnh phúc cho nhân dân.