Từ khóa: #Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Phạm Thu Hằng

Bác bỏ những thông tin sai sự thật về tình hình người Khmer ở Việt Nam

Bác bỏ những thông tin sai sự thật về tình hình người Khmer ở Việt Nam
(PLVN) - Các dân tộc Việt Nam đều được đối xử bình đẳng. Nhà nước Việt Nam bảo đảm và tạo điều kiện phát triển về mọi mặt nhằm không ngừng nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho đồng bào dân tộc thiểu số, giữ gìn bản sắc dân tộc và phát huy những phong tục, tập quán, truyền thống và văn hóa tốt đẹp, đóng góp củng cố khối đại đoàn kết dân tộc”