Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ Quân sự tỉnh thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương trong thời kỳ mới

ua 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội X của Đảng, Nghị quyết Đại hội XVII Đảng bộ tỉnh Nam Định và Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng bộ Quân sự tỉnh, Đảng bộ và lực lượng vũ trang (LLVT) tỉnh đã nỗ lực phấn đấu, thực hiện hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ Quân sự, quốc phòng địa phương (QS, QPĐP).

Đại tá Bùi Văn Tuất
Phó Bí thư Thường trực Đảng uỷ Quân sự tỉnh, Chính uỷ Bộ CHQS tỉnh Nam Định

Qua 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội X của Đảng, Nghị quyết Đại hội XVII Đảng bộ tỉnh Nam Định và Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng bộ Quân sự tỉnh, Đảng bộ và lực lượng vũ trang (LLVT) tỉnh đã nỗ lực phấn đấu, thực hiện hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ Quân sự, quốc phòng địa phương (QS, QPĐP). LLVT tỉnh vinh dự được Đảng, Nhà nước tặng thưởng Huân chương Quân công và Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng 3, Bộ Quốc phòng, Quân khu 3 và UBND tỉnh tặng Cờ thi đua xuất sắc. Đạt được những thành tích trên, Đảng bộ Quân sự tỉnh luôn giữ vững và phát huy truyền thống đoàn kết, xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh (TSVM) làm cơ sở xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện.

Cán bộ chiến sỹ Ban Thông tin (Phòng Tham mưu Bộ CHQS tỉnh) thường trực, bảo đảm thông tin liên lạc sẵn sàng chiến đấu và phòng chống lụt bão.              Ảnh: Trung thê (Bộ CHQS tỉnh)
Cán bộ chiến sỹ Ban Thông tin (Phòng Tham mưu Bộ CHQS tỉnh) thường trực, bảo đảm thông tin liên lạc sẵn sàng chiến đấu và phòng chống lụt bão.                                                 Ảnh: Trung thê (Bộ CHQS tỉnh)

Nhận thức sâu sắc về vai trò lãnh đạo của Đảng đối với nhiệm vụ QS, QPĐP, Đảng bộ Quân sự tỉnh đã thường xuyên củng cố, xây dựng tổ chức Đảng vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức, thực hiện tốt chức năng làm tham mưu cho Tỉnh uỷ, HĐND, UBND tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ QS, QPĐP. Tập trung làm tốt công tác tuyên truyền giáo dục cho các tầng lớp nhân dân, nâng cao nhận thức về nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, đặc biệt đã tổ chức bồi dưỡng kiến thức quốc phòng an ninh cho hơn 180 nghìn cán bộ đảng viên, học sinh, sinh viên và các vị chức sắc tôn giáo trên địa bàn tỉnh; tổ chức xây dựng lực lượng DQTV, lực lượng DBĐV có số lượng hợp lý, chất lượng cao; hoàn thành 100% chỉ tiêu giao quân cho các đầu mối đơn vị; biên chế tổ chức của lực lượng thường trực được củng cố kiện toàn nâng cao về chất lượng theo hướng "Cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại". Công tác huấn luyện được tổ chức chặt chẽ theo đúng phương châm, phương pháp, gắn huấn luyện bộ đội với tham gia khắc phục hậu quả thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và giải quyết các tình huống trong thời bình; đổi mới phương pháp nâng cao chất lượng hiệu quả của các cuộc diễn tập. Xây dựng LLVT tỉnh có bản lĩnh chính trị vững vàng, trung thành tuyệt đối với Đảng, với Tổ quốc và nhân dân, luôn luôn sẵn sàng chiến đấu trong mọi tình huống, góp phần giữ vững và ổn định chính trị, làm cơ sở để phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh.

Là địa bàn trung tâm của khu vực châu thổ Sông Hồng, trong những năm gần đây, tỉnh nhà có sự phát triển mạnh về kinh tế, xã hội, nên nhiệm vụ QS, QPĐP đã đặt ra nhiều vấn đề mới cần tập trung giải quyết. Trước những vấn đề mới đó, Đảng uỷ Quân sự tỉnh đã từng bước đổi mới phong cách lãnh đạo, tập trung vào việc đổi mới cách thức quán triệt và ra nghị quyết, theo hướng bám sát thực tiễn, cụ thể hoá đường lối, quan điểm quân sự của Đảng, chỉ thị, nghị quyết của trên, đề ra chủ trương, biện pháp lãnh đạo sát đúng tình hình đơn vị, trong từng giai đoạn. Trong tổ chức thực hiện nghị quyết, phân công rõ ràng, gắn trách nhiệm cá nhân với việc thực hiện chức trách nhiệm vụ của cán bộ đảng viên; thường xuyên kiểm tra đôn đốc, kịp thời điều chỉnh, bổ sung biện pháp thực hiện phù hợp với yêu cầu do thực tiễn đặt ra. Công tác kiểm tra, giám sát được cấp uỷ và UBKT các cấp thực hiện có nền nếp và đạt hiệu quả thiết thực.

Để nâng cao năng lực lãnh đạo của các tổ chức Đảng trong thực hiện nhiệm vụ chính trị ở cơ sở, nhằm tạo ra sự đột phá mới để giải quyết dứt điểm những vướng mắc từ cơ sở. Đảng bộ Quân sự tỉnh đã chú trọng xây dựng các tổ chức cơ sở Đảng thật sự TSVM, thực hiện tốt các quy định của Trung ương về chức năng nhiệm vụ của các loại hình tổ chức cơ sở Đảng trong Đảng bộ Quân đội; đồng thời thường xuyên đổi mới nội dung hình thức, nâng cao chất lượng sinh hoạt, xây dựng khối đoàn kết thống nhất trong cấp uỷ, tổ chức Đảng và đơn vị, phát huy sức mạnh tập thể để giải quyết những vấn đề trọng tâm, cấp thiết đặt ra trong từng thời điểm ở cơ sở. Do vậy đã phát huy tốt tính tích cực, chủ động sáng tạo trong tham mưu đề xuất và trong thực hiện nhiệm vụ của các cơ quan, đơn vị.

Trong xây dựng Đảng, vấn đề có tính quyết định đến sức mạnh chiến đấu của đảng bộ là xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên. Quán triệt và thực hiện NQTW 3 về xây dựng đội ngũ cán bộ trong thời kỳ mới và quy chế về công tác cán bộ, Đảng bộ Quân sự tỉnh đã tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ gắn với xây dựng kiện toàn cấp uỷ viên các cấp, đảm bảo đủ về số lượng, nâng cao về chất lượng. Trong 5 năm (2005-2010) toàn Đảng bộ đã tiến hành điều động, bổ nhiệm chức vụ và luân chuyển cán bộ theo đúng nguyên tắc, quy trình, bảo đảm công khai dân chủ. Thực hiện nghiêm việc kê khai tài sản đối với cán bộ. Triển khai thực hiện có hiệu quả Cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh". Kết quả phân tích chất lượng đảng viên và tổ chức Đảng hàng năm có 100% các tổ chức Đảng đạt TSVM; 85-90% đảng viên đủ tư cách hoàn thành tốt nhiệm vụ. Đến nay, đội ngũ cán bộ đảng viên của Đảng bộ luôn tiền phong gương mẫu, có phẩm chất đạo đức lối sống lành mạnh, gắn bó với quần chúng, thật sự là trung tâm đoàn kết, hạt nhân chính trị lãnh đạo LLVT tỉnh hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Để tiếp tục quán triệt và thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2010-2015 đề ra. Đảng bộ và LLVT tỉnh tập trung làm tốt một số nhiệm vụ chủ yếu sau:

Một là: Thường xuyên làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, làm cho mọi cán bộ, chiến sỹ trong LLVT nhận thức đúng đắn tình hình, nhiệm vụ quán triệt và nhất trí cao với đường lối quân sự của Đảng, nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Thực hiện tốt chức năng làm tham mưu cho Tỉnh uỷ, HĐND, UBND tỉnh xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân và khu vực phòng thủ của tỉnh ngày càng vững chắc. Góp phần giữ vững và ổn định tình hình chính trị, tạo môi trường thuận lợi cho phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.

Hai là: Chăm lo xây dựng tổ chức Đảng thật sự vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức, có năng lực lãnh đạo toàn diện, sức chiến đấu cao, phương thức lãnh đạo khoa học, đủ khả năng quán triệt và cụ thể hoá đường lối quân sự của Đảng, chỉ thị, nghị quyết của trên đề ra chủ trương, biện pháp, lãnh đạo cơ quan, đơn vị một cách sáng tạo và sát tình hình thực tiễn. Thường xuyên kiện toàn đội ngũ cấp uỷ viên các cấp đủ về số lượng, chất lượng cao, có năng lực tổ chức thực hiện thắng lợi nghị quyết của Đảng và nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị.

Ba là: Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức trong sáng, năng lực công tác tốt, gắn bó máu thịt với quần chúng, thật sự là trung tâm đoàn kết, hạt nhân chính trị lãnh đạo cơ quan, đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Bốn là: Chú trọng xây dựng LLVT tỉnh vững mạnh toàn diện, có chất lượng tổng hợp và sức chiến đấu cao, tuyệt đối trung thành với Đảng, Nhà nước và nhân dân. Thực hiện nghiêm việc điều chỉnh tổ chức biên chế theo sự chỉ đạo của Đảng uỷ Quân sự Trung ương và Bộ Quốc phòng. Thường xuyên đổi mới, nâng cao chất lượng huấn luyện cho phù hợp với tình hình thực tiễn và yêu cầu nhiệm vụ, bảo đảm cho LLVT luôn SSCĐ trong mọi tình huống.

Năm là: Tiếp tục cụ thể hoá nội dung biện pháp thực hiện Cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh". Đẩy mạnh phong trào "Làm theo" với những nội dung cụ thể, sát thực, theo hướng "Yếu gì học nấy, học và làm từng việc một, làm được việc này mới học việc khác" gắn thực hiện cuộc vận động với phong trào thi đua quyết thắng và phong trào thi đua yêu nước ở địa phương, xây dựng và nhân rộng điển hình tiên tiến trong hoạt động của LLVT tỉnh.

Nhìn lại 5 năm thực hiện nhiệm vụ mà Đảng và quân đội giao cho, Đảng bộ và LLVT tỉnh tự hào về những thành tích đã đạt được. Những thành tích đó đã góp phần xứng đáng để nối tiếp những trang sử vẻ vang của đơn vị anh hùng. Đó cũng là biểu hiện lòng trung thành của LLVT tỉnh đối với Đảng và nhân dân./.

Tin cùng chuyên mục

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự, chứng kiến Lễ ký, trao 26 thỏa thuận hợp tác của các bộ, ngành và doanh nghiệp Việt Nam và đối tác Anh.

Thủ tướng Phạm Minh Chính dự Hội nghị COP26 và làm việc tại Anh: Ký kết thỏa thuận hợp tác trị giá hàng tỷ USD

(PLVN) - Nhân chuyến tham dự Hội nghị COP26 và làm việc tại Vương quốc Anh, chiều 31/10 (giờ địa phương), tại thành phố Edinburg, Scotland, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã dự, chứng kiến lễ ký, trao 26 thỏa thuận hợp tác trong các lĩnh vực thương mại, nông nghiệp, năng lượng, y tế, giáo dục, đào tạo, bảo vệ môi trường, thể thao... của các bộ, ngành và doanh nghiệp Việt Nam và đối tác Anh.

Đọc thêm

Giảm tải mật độ, hạn chế lây nhiễm trong khu cách ly

làm thủ tục tiếp nhận công dân vào khu cách ly tại Trường Quân sự Bộ Tư lệnh Thủ đô. Ảnh: báo Lao động (chụp tháng 2/2020)
(PLVN) - Những ngày vừa qua, số ca F1 chuyển biến thành F0 tăng nhanh nên TP Hà Nội đã chỉ đạo xét nghiệm toàn bộ số F1 đang cách ly để sàng lọc, rà soát mà không cần chờ đủ thời gian 7 ngày theo quy định. Qua xét nghiệm đã xác định thêm 27 ca bệnh chuyển từ F1 thành F0.

Những nữ Công an tỉnh Phú Thọ nhiệt huyết trong công việc

Chiến sỹ Cảnh sát nhập dữ liệu thông tin của người dân.
(PLVN) - Trong bất kể lĩnh vực công tác nào, thì những “bông hồng thép”- nữ cán bộ, chiến sĩ Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an Phú Thọ đều luôn nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ, góp phần mang lại cuộc sống bình yên, hạnh phúc cho nhân dân.