Lực lượng vũ trang Long An 72 năm phát huy truyền thống Anh hùng

(PLO) - Kế thừa và phát huy truyền thống cách mạng của quê hương “Trung dũng kiên cường, toàn dân đánh giặc”, lực lượng vũ trang (LLVT) tỉnh Long An đã vượt qua muôn vàn khó khăn, thử thách, lập nên những thành tích to lớn, góp phần quan trọng vào sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, làm nghĩa vụ quốc tế, xây dựng phát triển kinh tế - xã hội, bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.
Lực lượng vũ trang Long An huấn luyện nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu trong mọi tình huống. Lực lượng vũ trang Long An huấn luyện nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu trong mọi tình huống.

Từ khi thành lập (ngày 22/8/1945) đến nay, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng  uỷ - Bộ Tư lệnh Quân khu 7; của Tỉnh uỷ, HĐND, UBND tỉnh; được sự nuôi dưỡng đùm bọc của nhân dân; kế thừa và phát huy truyền thống cách mạng của quê hương “Trung dũng kiên cường, toàn dân đánh giặc”; truyền thống đánh giặc giữ nước của dân tộc, truyền thống của Quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng, LLVT tỉnh Long An đã vượt qua muôn vàn khó khăn, thử thách, vừa chiến đấu, vừa xây dựng và không ngừng trưởng thành, lớn mạnh, lập nên những thành tích to lớn góp phần quan trọng vào sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, làm nghĩa vụ quốc tế, xây dựng phát triển kinh tế - xã hội, bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược, LLVT Long An đã trực tiếp chiến đấu gần 7.000 trận lớn nhỏ, tiêu diệt và bắt sống trên 10.000 tên địch, phá huỷ, thu giữ nhiều vũ khí trang bị và phương tiện chiến tranh góp phần cùng với quân và dân cả nước làm nên Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu. Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, với vị trí  chiến lược trên chiến trường miền Đông Nam bộ, LLVT nhân dân tỉnh vừa sản xuất, vừa chiến đấu giỏi, cùng với các đơn vị chủ lực làm nên những chiến thắng oanh liệt.

Đơn vị đã bắn rơi hàng trăm máy bay, tàu chiến, tiêu diệt hàng chục ngàn tên địch cùng với quân và dân cả nước làm nên đại thắng mùa Xuân năm 1975. Từ trong máu lửa 2 cuộc kháng chiến chống thực dân, đế quốc xâm lược, cuộc chiến tranh bảo vệ Tổ quốc ở biên giới Tây Nam và 10 năm làm nghĩa vụ quốc tế vẻ vang, LLVT tỉnh xứng đáng với danh hiệu Anh hùng LLVT nhân dân mà Đảng và Nhà nước trao tặng.

Trong thời kỳ đổi mới, LLVT nhân dân tỉnh tiếp tục chủ động tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương lãnh đạo, chỉ đạo và làm nòng cốt tổ chức thực hiện tốt các nhiệm vụ quốc phòng - an ninh; xây dựng nền quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân trong khu vực phòng thủ tỉnh ngày càng vững chắc; khẳng định được vai trò, vị trí và trách nhiệm nặng nề của LLVT trước nhiệm vụ bảo vệ Đảng, chính quyền và cuộc sống bình yên, hạnh phúc của nhân dân. LLVT tỉnh đã thường xuyên chủ động làm tốt công tác tham mưu cho cấp uỷ, chính quyền địa phương lãnh đạo, chỉ đạo và làm nòng cốt tổ chức thực hiện tốt các nhiệm vụ quốc phòng; xây dựng nền quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân trong khu vực phòng thủ của tỉnh ngày càng vững chắc, tiềm lực quốc phòng từng bước được tăng cường; sức mạnh tổng hợp, trình độ sẵn sàng chiến đấu của LLVT được nâng cao; góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tạo môi trường thuận lợi để đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân. 

Quán triệt và thực hiện tốt chức năng đội quân công tác trong tình hình mới, LLVT tỉnh thường xuyên làm tốt công tác dân vận, bảo vệ dân, xây dựng mối quan hệ đoàn kết quân - dân; tăng cường xây dựng “thế trận lòng dân” vững chắc ngay từ cơ sở. Đẩy mạnh các hoạt động “Đền ơn đáp nghĩa”; công tác tuyên truyền vận động nhân dân chấp hành nghiêm chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước; giúp dân giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới, phòng tránh và khắc phục hậu quả thiên tai, cứu hộ, cứu nạn bảo đảm an toàn cho nhân dân và góp phần đảm bảo tốt các điều kiện để đẩy nhanh tốc độ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Trong tình hình mới, thế giới và khu vực sẽ có nhiều diễn biến phức tạp. Vì vậy, yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới đòi hỏi LLVT tỉnh phải tiếp tục nâng cao chất lượng tổng hợp và trình độ, khả năng sẵn sàng chiến đấu. Để đáp ứng yêu cầu này, phát huy truyền thống anh hùng, LLVT tỉnh sẽ tiếp tục xây dựng bản lĩnh chính trị vững vàng, không ngừng nâng cao chất lượng và sức mạnh chiến đấu, giữ vững ổn định chính trị, đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp. 

Hơn bao giờ hết, trong tình hình mới, đòi hỏi LLVT tỉnh phải tiếp tục nâng cao chất lượng tổng hợp và trình độ, khả năng sẵn sàng chiến đấu, càng cần phải khẳng định tốt vị trí, vai trò của mình trước Đảng bộ, chính quyền, nhân dân trong tỉnh. Để xứng đáng với những thành tích và truyền thống cán bộ, chiến sĩ LLVT tỉnh tiếp tục đoàn kết một lòng, sẵn sàng chiến đấu hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì chủ nghĩa xã hội, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, góp phần thực hiện thắng lợi hai nhiệm vụ chiến lược xây dựng thành công và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam XHCN. 

Tiếp tục quán triệt và thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, trọng tâm là Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XI) về “Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới”, Nghị quyết số 28 của Bộ chính trị (khóa X), Nghị định số 152 của Chính phủ về xây dựng khu vực phòng thủ tỉnh vững chắc trong thời kỳ mới; nắm chắc âm mưu thủ đoạn của kẻ thù và tình hình an ninh, chính trị trên địa bàn, không để bị động bất ngờ. Tập trung xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh, cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện; nâng cao chất lượng tổng hợp và sức mạnh chiến đấu của LLVT tỉnh, xây dựng LLVT tỉnh cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Đồng thời, phối hợp chặt chẽ với các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh đẩy mạnh xây dựng và củng cố nền quốc phòng toàn dân, xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân vững chắc, nhất là trên các địa bàn chiến lược, trọng điểm; xây dựng và phát huy tốt các tiềm lực trong khu vực phòng thủ; tập trung làm tốt hơn nữa công tác giáo dục và bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh cho các đối tượng và toàn dân; chăm lo xây dựng lực lượng dự bị động viên, dân quân tự vệ vững mạnh.

Vinh dự, tự hào - trách nhiệm của LLVT tỉnh trong thời kỳ mới cũng hết sức lớn lao, cán bộ, chiến sĩ LLVT tỉnh sẽ tiếp tục kế thừa và phát huy truyền thống, xây dựng lực lượng ngày càng lớn mạnh, trưởng thành, tiếp tục khẳng định vị trí, vai trò, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, góp phần quan trọng cùng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thực hiện thắng lợi sự nghiệp xây dựng, phát triển tỉnh giàu đẹp, văn minh, hiện đại; xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Đại tá Nguyễn Tuấn Bảo - Chính ủy Bộ CHQS tỉnh Long An
Cùng chuyên mục

Đọc thêm

Đưa Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XIII vào cuộc sống: Củng cố, nâng cao trách nhiệm và đạo đức công vụ

Nâng cao trách nhiệm, đạo đức công vụ là nhiệm vụ quan trọng hiện nay.
(PLVN) -  Trong lĩnh vực pháp chế và kỷ luật nhà nước, không hiếm hiện tượng lợi dụng những hiểu biết về pháp luật, kỷ luật nhà nước để “luồn lách” pháp luật, kỷ luật. Vì vậy, giáo dục, đào tạo, bồi dưỡng cho cán bộ, công chức không chỉ là lượng tri thức đạt được mà còn là tình cảm, bản lĩnh, động cơ, hình thành được lý tưởng trong hoạt động.

Làm sâu sắc hơn nữa quan hệ keo sơn Việt Nam - Cuba

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tiếp Phó Chủ tịch thứ nhất Viện Cuba Hữu nghị với các dân tộc (ICAP) Noemi Rabaza Fernandesz.
(PLVN) - Đó là nhấn mạnh của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc khi tiếp Phó Chủ tịch thứ nhất Viện Cuba hữu nghị với các dân tộc (ICAP) Noemi Rabaza Fernandez, Chủ tịch Hội Hữu nghị Cuba - Việt Nam Maria Yolanda Ferrer Gomez và đại diện lãnh đạo các trường mang tên Bác Hồ, Nguyễn Văn Trỗi và Võ Thị Thắng đến chào Chủ tịch nước ngày 19/9 (theo giờ Việt Nam).

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc lên đường thăm hữu nghị chính thức Cuba

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc lên đường thăm hữu nghị chính thức Cuba
Nhận lời mời của Bí thư thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Cuba, Chủ tịch nước Cộng hòa Cuba Miguel Díaz-Canel, sáng nay, 18/9 (theo giờ Việt Nam), Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dẫn đầu đoàn cấp cao đã lên đường thăm chính hữu nghị chính thức Cuba từ 18 - 21/9. 

Đưa Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng vào cuộc sống: Đảm bảo tính thực tiễn, tính khoa học và thận trọng trong việc sử dụng đất đai

Quang cảnh phiên họp.
(PLVN) -  Đây là nhấn mạnh của Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành khi chủ trì phiên họp đầu tiên của Hội đồng thẩm định Quy hoạch sử dụng đất quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2021-2025) ngày 17/9.

Chủ tịch nước đề nghị TP Hồ Chí Minh xem xét chế độ đãi ngộ y, bác sĩ

Chủ tịch nước đề nghị xem xét để có chế độ đãi ngộ và ghi nhận xứng đáng hơn nữa với đội ngũ y, bác sĩ, những người ở tuyến đầu chống dịch.
(PLVN) - Trong thư vừa gửi cử tri TP HCM, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cho biết, do bận rộn với chương trình công tác đã lên kế hoạch, ông không thể trực tiếp vào TP dự hoạt động đầu tiên với tư cách là đại biểu Quốc hội (ĐBQH) tại hội nghị trực tuyến làm việc với UBND quận 8, quận Gò Vấp, quận Bình Tân và huyện Hóc Môn để thực hiện nhiệm vụ của ĐBQH trong hoạt động giám sát.

Tổ chức thực hiện nghiêm ngặt, thực chất hơn giãn cách xã hội

Chính phủ yêu cầu phải tổ chức thực hiện nghiêm ngặt, thực chất hơn giãn cách xã hội với tinh thần “ai ở đâu ở yên đó”; giữ vững “vùng xanh”, “xanh hóa vùng vàng, thu hẹp vùng đỏ”.
(PLVN) - Theo Nghị quyết phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 8/2021, Chính phủ yêu cầu phải tổ chức thực hiện nghiêm ngặt, thực chất hơn giãn cách xã hội với tinh thần “ai ở đâu ở yên đó”; giữ vững “vùng xanh”, “xanh hóa vùng vàng, thu hẹp vùng đỏ”; cách ly, phong tỏa triệt để, chặt chẽ các ổ dịch, nguồn lây trong thời gian nhanh nhất, phạm vi nhỏ nhất và xét nghiệm nhanh nhất.

Bộ Chính trị nhất trí báo cáo cơ quan thẩm quyền xem xét cho chủ trương lùi thời điểm thực hiện cải cách chính sách tiền lương mới

Bộ Chính trị nhất trí báo cáo cơ quan thẩm quyền xem xét cho chủ trương lùi thời điểm thực hiện cải cách chính sách tiền lương mới
(PLVN) -  Cho ý kiến về tình hình thực hiện kinh tế-xã hội 2021, Bộ Chính trị đề nghị tuyệt đối không chủ quan, mất cảnh giác, chủ động các phương án phòng, chống dịch phù hợp, thực hiện hiệu quả Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế, ứng phó mọi tình huống.

Chuyến công tác của Chủ tịch nước tới Cuba, Mỹ: Triển khai ở cấp cao đường lối đối ngoại của Đại hội Đảng XIII

Chủ tịch nước sẽ có chuyến công tác quan trọng tới Cuba, Mỹ.
(PLVN) - Đó là nhấn mạnh của Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Đặng Hoàng Giang khi trả lời báo chí về chuyến công tác sắp tới của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc thăm chính thức Cuba; sau đó dự Phiên thảo luận chung cấp cao Đại hội đồng Liên Hợp quốc Khóa 76 và thực hiện một số hoạt động song phương tại Mỹ.