Đảng bộ TƯ chú trọng đạo đức công vụ

(PLO) - Là Đảng bộ trực thuộc Ban Chấp hành Trung ương Đảng, trong suốt 10 năm qua, Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương luôn phát huy tinh thần chủ động, tích cực, sâu sát và sáng tạo, vừa tham mưu giúp Trung ương Đảng, vừa tham gia lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện thắng lợi các chủ trương, đường lối và nhiệm vụ được giao. 
Đảng bộ TƯ chú trọng đạo đức công vụ

Nhân dịp kỷ niệm 10 năm thành lập Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương (11/4/2007 - 11/4/2017), ông Nguyễn Quang Dương - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương, trao đổi với báo PLVN. 

Chuyển biến quan trọng và toàn diện trên các mặt công tác

Xin đồng chí điểm lại một số kết quả nổi bật của Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương kể từ khi thành lập đến nay?

- 10 năm qua, các cấp ủy đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ Khối đã nỗ lực phấn đấu vượt qua nhiều khó khăn, thách thức, tạo sự chuyển biến quan trọng và khá toàn diện trên các mặt công tác chủ yếu sau:

Thứ nhất, Đảng ủy Khối và các cấp ủy đã triển khai toàn diện, đồng bộ và từng bước đi vào chiều sâu về các mặt của công tác xây dựng Đảng. Ngay sau khi được thành lập tháng 4/2007, Đảng ủy Khối đã tập trung củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy, kiện toàn cấp ủy, từng bước xây dựng hệ thống tổ chức tinh gọn, hiệu lực và hiệu quả, hoạt động dần đi vào nền nếp. Phương thức lãnh đạo có nhiều đổi mới, tập trung vào những vấn đề đang vướng mắc, mới nảy sinh từ thực tiễn. Các cấp ủy đảng đã tập trung quán triệt, cụ thể hóa các nghị quyết của Trung ương thành những chương trình hành động, lựa chọn khâu đột phá, trọng tâm, ban hành các nghị quyết chuyên đề đối với các vấn đề phù hợp với đặc thù của Đảng bộ Khối và tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện đạt hiệu quả. 

Công tác chính trị tư tưởng luôn được tăng cường, kịp thời nắm vững tình hình tư tưởng và cơ bản giải quyết những vấn đề tư tưởng phát sinh trong cán bộ, đảng viên và quần chúng; thực hiện tốt việc phòng, chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, chống chệch hướng, chống lợi ích nhóm trong một bộ phận cán bộ, đảng viên.

Công tác kiểm tra, giám sát của Đảng bộ được đẩy mạnh, đi dần vào nền nếp, chất lượng, hiệu quả được nâng lên; công tác quản lý, phát triển đảng viên và bảo vệ chính trị nội bộ được triển khai có hiệu quả, góp phần xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh.

Đoàn kết trong Đảng bộ, trong các cấp ủy được chú trọng và tăng cường. Đội ngũ cấp ủy, cán bộ chuyên trách công tác đảng từng bước được củng cố, kiện toàn, nâng cao về chất lượng. Việc rà soát, sửa đổi, bổ sung, ban hành mới các quy chế, quy định, quy trình để tổ chức thực hiện thống nhất, hiệu quả được tập trung triển khai từ khi mới thành lập cũng như vào những năm đầu các nhiệm kỳ đại hội.

Từ những việc làm đó đã nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, chất lượng, hiệu quả công tác của cán bộ, đảng viên và vai trò, vị thế của Đảng bộ Khối trong các Đảng bộ được nâng cao, góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của các cơ quan Trung ương.

Thứ hai, Đảng ủy Khối và các cấp ủy đã chủ động, tích cực phối hợp chặt chẽ với các ban cán sự đảng, đảng đoàn và lãnh đạo các cơ quan, đơn vị ở Trung ương để lãnh đạo cán bộ, đảng viên triển khai thực hiện bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ chính trị được giao; tăng cường tính tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy, thủ trưởng cơ quan, đơn vị trong thực hiện nhiệm vụ và đạo đức, lối sống; triển khai các giải pháp nâng cao chất lượng, năng lực công tác trong nghiên cứu, tham mưu, đề xuất các chủ trương, cơ chế, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước, các quy định của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể Trung ương, góp phần quan trọng vào công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. 

Thứ ba, Đảng bộ đã thực hiện nghiêm túc với nhiều cách làm sáng tạo trong thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng và Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Hiện nay, toàn Đảng bộ đang đẩy mạnh việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng gắn với thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW về học tập và làm theo tư tưởng, phong cách, đạo đức Hồ Chí Minh. 

Quá trình triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI), Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) đã đem lại những hiệu quả gì, thưa đồng chí?

- Thời gian qua, Đảng ủy Khối và các cấp ủy đã triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 một cách nghiêm túc, quyết liệt đạt kết quả tích cực. Nhiều khuyết điểm, hạn chế của tập thể và cá nhân được chỉ ra trong đợt kiểm điểm, tự phê bình và phê bình đã cơ bản được sửa chữa, khắc phục, có chuyển biến rõ rệt. Các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hóa đã bước đầu được cảnh báo, ngăn ngừa. Các cấp ủy đã rà soát, bổ sung và kịp thời ban hành nhiều chủ trương, quy chế, quy định nhằm cụ thể hóa việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 và chỉ đạo của Trung ương phù hợp với thực tiễn, đáp ứng yêu cầu. 

Thông qua đó, năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của toàn Đảng bộ được nâng lên rõ rệt; chất lượng, hiệu quả các mặt công tác có chuyển biến tích cực; đoàn kết trong đảng bộ, trong cấp ủy, trong từng cơ quan, đơn vị được củng cố và tăng cường; tổ chức bộ máy, cán bộ, mối quan hệ công tác được xác định rõ hơn, công tác phối hợp ngày càng hiệu quả, chặt chẽ hơn. Phương thức hoạt động được đổi mới theo hướng thiết thực và hiệu quả, tạo sự chuyển biến trong xây dựng Đảng và lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, góp phần củng cố, tăng cường niềm tin của cán bộ, đảng viên, người lao động, nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước của các cơ quan trung ương.

Khâu đột phá là đạo đức công vụ

Trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo Chỉ thị 03-CT/TW và Chỉ thị 05-CT/TW thì đâu là những trọng tâm của Đảng bộ Khối?

- Nhận thức sâu sắc ý nghĩa, tầm quan trọng của việc thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW, Chỉ thị 05-CT/TW  Đảng ủy Khối và các cấp ủy đã triển khai toàn diện, đồng bộ, sâu sắc với những trọng tâm sau:

Thứ nhất, toàn Đảng bộ đã tập trung thực hiện khâu đột phá là đạo đức công vụ, chọn địa bàn trọng điểm là chi bộ với trọng tâm là nâng cao chất lượng chi bộ. Qua đó, nhận thức của cán bộ, đảng viên, người lao động về ý nghĩa của việc học tập và làm theo Bác được nâng lên một cách rõ rệt và có nhiều chuyển biến tích cực. 

Thứ hai, các đảng bộ, chi bộ xây dựng tiêu chí, chuẩn mực đạo đức theo tấm gương Chủ tịch Hồ Chí Minh với phương châm ngắn gọn, súc tích, dễ hiểu, dễ nhớ, dễ thực hiện, sát với nhiệm vụ, đặc thù, đặc điểm của ngành, cơ quan, đơn vị, lĩnh vực công tác và tổ chức để mỗi cán bộ, đảng viên tự đăng ký và tự giác thực hiện. 

Thứ ba, đưa nội dung học tập và làm theo Bác vào sinh hoạt định kỳ và sinh hoạt chuyên đề của chi bộ; làm cho việc học tập và làm theo Bác trở thành nhiệm vụ thường xuyên, thành ý thức tự giác của từng tổ chức đảng và của mỗi cán bộ, đảng viên. Kịp thời tôn vinh, khen thưởng những tổ chức đảng, đảng viên tiêu biểu, điển hình, gương người tốt, việc tốt, những kinh nghiệm có sức lan tỏa để nhân rộng trong Đảng bộ.

Thứ tư, trong quá trình thực hiện Chỉ thị số 03, 05 của Bộ Chính trị, Đảng ủy Khối và các cấp ủy đặc biệt coi trọng việc gắn chặt học tập và làm theo Bác với thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 4 về xây dựng, chỉnh đốn Đảng; đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong một bộ phận cán bộ, đảng viên.

Cuối cùng, xin đồng chí chia sẻ một số nhiệm vụ chính của Đảng bộ Khối trong thời gian tới?

- Trong thời gian tới, tình hình quốc tế và trong nước tiếp tục tạo ra nhiều thuận lợi và cơ hội phát triển nhưng cũng đan xen nhiều khó khăn, thách thức, tác động mạnh đến nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ Khối. Toàn Đảng bộ tập trung nỗ lực phấn đấu để thực hiện thành công mục tiêu tổng quát của Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2015 - 2020 đề ra là “Xây dựng các tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh; phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu và nâng cao năng lực công tác của cán bộ, đảng viên; phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của các cơ quan Trung ương” với những trọng tâm sau: 

Thứ nhất, bám sát các nghị quyết, quy định của Đảng, sự lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư tiếp tục triển khai toàn diện, sâu sắc các mặt công tác về xây dựng Đảng, giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ, phát huy vai trò lãnh đạo, hạt nhân chính trị của tổ chức đảng; chú trọng công tác cán bộ, nâng cao tính tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị. Tập trung làm tốt công tác chính trị tư tưởng; đổi mới và nâng cao chất lượng sinh hoạt đảng, tăng cường sinh hoạt chuyên đề, sinh hoạt tư tưởng. Tiếp tục tập trung nâng cao chất lượng chi bộ. Tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của cấp ủy đối với công tác dân vận và lãnh đạo các đoàn thể ngày càng hiệu quả, thiết thực.

Thứ hai, tập trung lãnh đạo tổ chức thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của các cơ quan trung ương, trong đó phối hợp chặt chẽ, mật thiết, hiệu quả với ban cán sự, đảng đoàn các bộ, ngành, đoàn thể và lãnh đạo các cơ quan trung ương trong việc lãnh đạo cán bộ, đảng viên nâng cao chất lượng tham mưu, xây dựng các đề án, chủ trương, chính sách hợp lòng dân, đẩy mạnh công cuộc đổi mới, sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

Thứ ba, toàn Đảng bộ tiếp tục đổi mới mạnh mẽ phương thức lãnh đạo của cấp ủy và tổ chức đảng; tập trung lựa chọn vấn đề trọng tâm, then chốt, khâu đột phá để ban hành các nghị quyết chuyên đề và lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện đạt hiệu quả.

Thứ tư, kiên quyết, kiên trì tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với thực hiện Chỉ thị 03, 05 của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh nhằm ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” ngay từ mỗi đảng viên, mỗi chi bộ, cơ quan, đơn vị. 

Thứ năm, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, công tác bảo vệ chính trị nội bộ và công tác quản lý đảng viên; thường xuyên đôn đốc việc triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kịp thời phát hiện, giải quyết những vướng mắc, vấn đề phát sinh.

Trân trọng cảm ơn đồng chí!

Hoàng Thư (thực hiện)
Cùng chuyên mục
 Các đảng viên dự Đại hội XIII của Đảng.

Đưa Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng vào cuộc sống: Kết luận số 14 của Bộ Chính trị đã góp phần thúc đẩy cán bộ, đảng viên vượt khó hoàn thành nhiệm vụ

(PLVN) - PGS.TS. Nguyễn Trọng Phúc - nguyên Viện trưởng Viện Lịch sử Đảng, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh đánh giá, Kết luận số 14 của Bộ Chính trị về chủ trương khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo vì lợi ích chung được ban hành rất đúng lúc nhằm thúc đẩy cán bộ, đảng viên hăng hái vượt khó để hoàn thành nhiệm vụ trước nhân dân.

Đọc thêm

Đồng hành với doanh nghiệp trên tinh thần '3 không và 5 thật'

Thủ tướng Phạm Minh Chính và các đại biểu tại Hội nghị trực tuyến. Ảnh: VGP/Nhật Bắc
(PLVN) - Thủ tướng cho biết, Chính phủ đang cùng Quốc hội cố gắng đồng hành với doanh nghiệp, trên tinh thần “3 không và 5 thật”: không nói không, không nói khó, không nói có mà không làm và nghĩ thật, nói thật, làm thật, hiệu quả thật, nhân dân và doanh nghiệp được thụ hưởng thành quả thật...

Không chỉ sóng, máy tính mà nối dài yêu thương, đùm bọc

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính phát động Chương trình “Sóng và máy tính cho em”.
(PLVN) - Năm học mới trong đại dịch, học trực tuyến đã không còn là tạm thời. Mục tiêu của “Sóng và máy tính cho em” đặt ra, hết năm 2021, sóng internet sẽ phủ kín toàn quốc, 1 triệu học sinh, sinh viên khó khăn sẽ được trang cấp máy tính bảng. Sang năm 2022 - 2023, phấn đấu không còn học sinh, sinh viên nào thiếu thiết bị để học trực tuyến. Chưa hết, đó còn là ngôi trường được mở ra cho hàng ngàn trẻ em mất cha mẹ vì COVID-19…

Các địa phương thành lập Tổ công tác phục hồi sản xuất

 Các địa phương thành lập Tổ công tác phục hồi sản xuất
(PLVN) - Đó là một trong những chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Trưởng Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 để dần thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả với COVID-19 để phục hồi, phát triển kinh tế phù hợp tình hình chống dịch.

Đoàn kết, đồng lòng, chiến thắng đại dịch: Niềm tin tất thắng

Điều tra xã hội học cho thấy, 97% tin tưởng Đảng và Nhà nước sẽ kiểm soát tốt dịch bệnh COVID-19 (Hình: Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc kiểm tra công tác phòng chống dịch tại huyện Hóc Môn, TP Hồ Chí Minh).
(PLVN) - Nhờ sự chỉ đạo quyết liệt, linh hoạt, hiệu quả của lãnh đạo Đảng, Nhà nước trong công tác phòng chống dịch bệnh đã tạo đồng thuận cao trong các tầng lớp nhân dân và sự đánh giá cao của bạn bè quốc tế. Điều đó tiếp thêm sức mạnh để chúng ta giữ vững niềm tin ở tinh thần Việt Nam, nhất định sớm kiểm soát và đẩy lùi dịch bệnh.

Điều chỉnh quy hoạch đất đai còn tùy tiện

Điều chỉnh quy hoạch đất đai còn tùy tiện
(PLVN) - Theo Chủ tịch Quốc hội, tới đây cần bổ sung đánh giá kỹ lưỡng hơn về việc thực hiện Quy hoạch sử dụng đất giai đoạn trước, nhất là những tồn tại, hạn chế, để khắc phục như việc điều chỉnh quy hoạch nhiều lần, có lúc còn tùy tiện.

Chủ động xét nghiệm tầm soát: Bài học từ kinh nghiệm chống dịch thành công của Bà Rịa – Vũng Tàu

Chủ động xét nghiệm tầm soát: Bài học từ kinh nghiệm chống dịch thành công của Bà Rịa – Vũng Tàu
(PLVN) - Những cách làm hay, bài học kinh nghiệm quý như ở Bà Rịa – Vũng Tàu cần được chia sẻ và lan toả để nỗ lực phòng chống dịch COVID-19 sớm gặt hái được thành quả rộng khắp, góp phần hiện thực hoá mục tiêu kép vừa đảm bảo sức khoẻ, tính mạng của nhân dân, vừa phát triển kinh tế - xã hội của đất nước...