Bắc Ninh hỗ trợ kinh phí cho các tổ hòa giải ở cơ sở

(PLVN) - UBND tỉnh hỗ trợ kinh phí cho các tổ hòa giải ở cơ sở trong 4 năm 2019 – 2022, Mức hỗ trợ: 1.000.000 đồng/1tổ/1 năm, đây là một nội dung trong Kế hoạch số 266/KH-UBND ngày 15/7/2019 của UBND tỉnh Bắc Ninh về Kiện toàn và nâng cao năng lực đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở giai đoạn 2019 - 2022 trên địa bàn tỉnh.

Thi hành Luật Hòa giải ở cơ sở năm 2013; Nghị định số 15/2014/NĐ-CP ngày 27/02/2014 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Hòa giải ở cơ sở. Quyết định số 428/QĐ-TTg ngày 18/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề  án “Nâng cao năng lực đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở giai đoạn 2019 – 2022”. Nhằm đẩy mạnh, nâng cao hiệu quả công tác hòa giải ở cơ sở, tăng cường giữ gìn đoàn kết trong cộng đồng dân cư, phát huy những giá trị văn hóa dân tộc, góp phần bảo đảm ổn định để phát triển địa phương trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, hội nhập quốc tế của đất nước. UBND tỉnh Bắc Ninh ban hành Kế hoạch kiện toàn và nâng cao năng lực đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở giai đoạn 2019 – 2022 trên địa bàn tỉnh.

UBND tỉnh yêu cầu: Việc kiện toàn tổ chức, nâng cao năng lực đội ngũ hòa giải viên là nhiệm vụ cần được tiến hành thường xuyên, bảo đảm phát huy triệt để vai trò nòng cốt của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp và các tổ chức thành viên của Mặt trận, vai trò quản lý, thúc đẩy, hỗ trợ, tạo điều kiện bảo đảm của nhà nước và sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan quản lý nhà nước về hòa giải ở cơ sở với Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên của Mặt trận; Củng cố, kiện toàn đội ngũ hòa giải viên theo Luật Hòa giải ở cơ sở và các văn bản hướng dẫn thi hành, đáp ứng nhu cầu thực tiễn; tạo chuyển biến căn bản về chất trong việc xây dựng đội ngũ hòa giải viên có phẩm chất, năng lực, trách nhiệm để tổ chức và thực hiện hoạt động hòa giải ở cơ sở; góp phần tạo chuyển biến mạnh về chất lượng, hiệu quả công tác hòa giải ở cơ sở, giải quyết kịp thời, hiệu quả các mâu thuẫn, tranh chấp, vi phạm pháp luật trong cộng đồng thuộc phạm vi hòa giải ở cơ sở và đảm bảo có trọng tâm, trọng điểm, được tiến hành kịp thời, thống nhất và tiết kiệm; phát huy tốt các nguồn lực được giao.

Mục tiêu của Kế hoạch bao gồm: Đến hết năm 2019, kiện toàn xong các tổ hòa giải ở cơ sở đảm bảo đủ số lượng, thành phần theo quy định của Luật Hòa giải ở cơ sở. Đến hết năm 2022, các cộng đồng dân cư khác (các khu chợ, trung tâm buôn bán, khu nhà trọ…) có nhu cầu đều có tổ hòa giải ở cơ sở được thành lập và hoạt động có hiệu quả. Đến hết năm 2019, 100% các huyện, thị xã, thành phố xây dựng được đội ngũ thực hiện việc tập huấn, bồi dưỡng kiến thức pháp luật, kỹ năng hòa giải cho hòa giải viên (sau đây gọi là đội ngũ tập huấn viên hòa giải ở cơ sở) . Đến hết năm 2022, có 100% hòa giải viên được trang bị đầy đủ tài liệu bồi dưỡng kiến thức pháp luật, nghiệp vụ hòa giải ở cơ sở theo chương trình khung do Bộ Tư pháp ban hành để tự bồi dưỡng. Đến hết năm 2022 có 100% hòa giải viên định kỳ ít nhất một năm 01 lần được tập huấn, bồi dưỡng kiến thức pháp luật, nghiệp vụ hòa giải ở cơ sở do tỉnh tổ chức theo Chương trình khung do Bộ Tư pháp ban hành. Đến hết năm 2022, 100% đội ngũ tập huấn viên hòa giải ở cơ sở của các địa phương, công chức được giao thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về hòa giải ở cơ sở, cán bộ, công chức các tổ chức chính trị - xã hội được giao nhiệm vụ theo dõi, hướng dẫn công tác hòa giải ở cơ sở được bồi dưỡng, tập huấn, cung cấp tài liệu nghiệp vụ. Đến hết năm 2022, 100% xã, phường, thị trấn đều bảo đảm cơ sở, vật chất cho hoạt động hòa giải của các tổ hòa giải; thực hiện chi thù lao cho các vụ việc hòa giải đúng, đủ, kịp thời theo quy định pháp luật, phù hợp với điều kiện, tình hình thực tế tại địa phương.

Để đạt được các mục tiêu trong Kế hoạch, UBND tỉnh đề ra 7 nhiệm vụ cụ thể và phân công nhiệm vụ cụ thể cho các Sở, ngành tỉnh và UBND cấp huyện, cấp xã, bao gồm:

Một là, củng cố, kiện toàn tổ hòa giải, đội ngũ hòa giải viên: Rà soát, đánh giá thực trạng tổ chức, kết quả hoạt động của tổ hòa giải và đội ngũ hòa giải viên; trên cơ sở kết qủa rà soát, đánh giá, thực hiện củng cố tổ hòa giải, kiện toàn đội ngũ hòa giải viên gắn kết với thực hiện củng cố, kiện toàn thôn, tổ dân phố theo Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XII, đảm bảo tất cả các tổ hòa giải đều đủ số lượng, thành phần, chất lượng, đáp ứng nhu cầu hòa giải ở cơ sở; chú trọng vận động, thuyết phục đội ngũ luật sư, luật gia, người đã từng là thẩm phán, kiểm sát viên, điều tra viên, chấp hành viên, thẩm tra viên trong cơ quan tiến hành tố tụng, cán bộ, công chức, viên chức có đủ tiêu chuẩn đang sinh sống tại địa bàn tham gia làm hòa giải viên ở cơ sở. Xây dựng thí điểm các mô hình tổ hòa giải ở cơ sở phù hợp với các địa bàn khác nhau theo chỉ đạo của Bộ Tư pháp.

Hai là, nâng cao năng lực đội ngũ hòa giải viên:  Xây dựng, phát hành các tài liệu bồi dưỡng, tập huấn, tài liệu tham khảo phục vụ đội ngũ hòa giải viên, đội ngũ tập huấn viên hòa giải ở cơ sở, cán bộ, công chức được giao thực hiện nhiệm vụ quản lý, theo dõi, hướng dẫn công tác hòa giải ở cơ sở phù hợp với yêu cầu thực tiễn. Cung cấp cho các tổ hòa giải, hỗ trợ hòa giải viên tài liệu bồi dưỡng, tập huấn kiến thức pháp luật, nghiệp vụ hòa giải ở cơ sở đã được chuẩn hóa; Sổ theo dõi công tác hòa giải ở cơ sở, các tài liệu bổ trợ khác phục vụ công tác hòa giải ở cơ sở.

Ba là, xây dựng đội ngũ  tập huấn viên hòa giải ở cơ sở, tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động cho đội ngũ này:  Xây dựng đội ngũ tập huấn viên hòa giải ở cơ sở cấp tỉnh (từ 04 đến 06 người); cấp huyện (từ 04 đến 08 người/huyện) từ đội ngũ cán bộ, công chức được giao nhiệm vụ quản lý nhà nước về hòa giải ở cơ sở của Sở Tư pháp, Phòng Tư pháp; cán bộ, công chức thuộc tổ chức chính trị - xã hội tham gia công tác hòa giải ở cơ sở; báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật; giáo viên, giảng viên pháp luật tại trường trung cấp, giảng viên trường chính trị cấp tỉnh, trung tâm bồi dưỡng chính trị cấp huyện; giáo viên dạy giáo dục công dân trong nhà trường, các luật gia, luật sư và các hòa giải viên. Tổ chức tập huấn cho đội ngũ tập huấn viên hòa giải ở cơ sở cấp tỉnh, cấp huyện 

 Bốn là, tổ chức tập huấn, bồi dưỡng, tăng cường năng lực cho đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở theo Chương trình khung của Bộ Tư pháp:  Tổ chức tập huấn 1lần /1 năm theo đơn vị cấp huyện cho 100% hòa giải viên ở cơ sở

Năm là, hướng dẫn, tổ chức huy động công chức cấp xã, luật gia, luật sư, hội thẩm nhân dân, thẩm phán, thư ký Tòa án, kiểm sát viên cấp huyện, cán bộ, công chức, viên chức khác ở cơ sở đã và đang công tác trong lĩnh vực pháp luật hỗ trợ nghiệp vụ cho hòa giải viên trong quá trình hòa giải những vụ việc phức tạp (xây dựng mạng lưới chuyên gia hỗ trợ hòa giải viên), giúp nâng cao năng lực của hòa giải viên.

Sáu là, tăng cường bảo đảm cơ sở vật chất chi hỗ trợ tổ hòa giải, hòa giải viên theo quy định nhằm động viên, khích lệ tinh thần tham gia công tác hòa giải ở cơ sở:  Tổ chức triển khai có hiệu quả Thông tư liên tịch số 100/2014/TTLT-BTC-BTP ngày 30/7/2014 của Bộ Tài chính, Bộ Tư pháp hướng dẫn việc lập, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí hỗ trợ cho công tác hòa giải ở cơ sở, Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh, Quyết định của UBND tỉnh quy định cụ thể một số mức chi cho công tác hòa giải ở cơ sở trên địa bàn tỉnh. Bố trí kinh phí bảo đảm chi cho công tác quản lý nhà nước về hòa giải ở cơ sở tại địa phương theo phân cấp hiện hành; UBND cấp huyện, cấp xã bố trí kinh phí để triển khai các hoạt động quản lý nhà nước về hòa giải ở cơ sở, chi hỗ trợ cho tổ hòa giải, hòa giải viên; quản lý, sử dụng, quyết toán kinh phí thực hiện công tác hòa giải ở cơ sở theo quy định tại Thông tư liên tịch số 100/2014/TTLT-BTC-BTP và các quy định pháp luật về tài chính hiện hành. UBND tỉnh hỗ trợ kinh phí cho các tổ hòa giải ở cơ sở trong 4 năm 2019 – 2022,  Mức hỗ trợ: 1.000.000 đồng/1tổ/1 năm.

Bẩy là, tổ chức Hội thi hòa giải viên giỏi theo chỉ đạo của Bộ Tư pháp

Sở Tư pháp được giao chủ trì giúp UBND tỉnh phối hợp với các Sở, ban ngành, đoàn thể tỉnh, UBND cấp huyện triển khai thực hiện Kế hoạch, tổng hợp báo cáo UBND tỉnh theo quy định.

Hy vọng, với sự quan tâm lớn của tỉnh, cùng với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, công tác hòa giải ở cơ sở trên địa bàn tỉnh tiếp tục thu được nhiều kết quả tích cực, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn./. 

Nguyễn Văn Đại
Cùng chuyên mục

Đọc thêm

Thiếu tá Nguyễn Khắc Hào, Phó Đồn trưởng Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Cầu Treo: Tỏa sáng giữa lằn ranh của sự sống và cái chết

Thiếu tá Nguyễn Khắc Hào, Phó Đồn trưởng Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Cầu Treo: Tỏa sáng giữa lằn ranh của sự sống và cái chết
(PLVN) - Những hiểm nguy luôn rình rập. Những cuộc đấu trí cam go, quyết liệt. H àng ngày, hàng giờ luôn phải đối mặt với lằn ranh của sự sống và cái chết khi đấu tranh với những tên tội phạm ma túy (TPMT) manh động, có vũ khí nóng nhưng nhiều năm qua, Thiếu tá Nguyễn Khắc Hào, Phó Đồn trưởng Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế (CKQT) Cầu Treo, Bộ đội Biên phòng (BĐBP) Hà Tĩnh đã cùng đồng đội lăn lộn khắp các bản làng, chủ động áp dụng các biện pháp nghiệp vụ, đấu tranh thắng lợi với TPMT.

Chi bộ Chi cục THADS quận Tân Bình đạt nhiều kết quả tích cực khi học và làm theo Bác Hồ

Chi bộ Chi cục THADS quận Tân Bình đạt nhiều kết quả tích cực khi học và làm theo Bác Hồ
(PLVN) - Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã đi vào nề nếp, qua đó thúc đẩy việc nêu gương của đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý và người đứng đầu đơn vị; đồng thời tạo chuyển biến tích cực về lề lối, tác phong, hiệu quả làm việc trong đội ngũ Đảng viên, công chức Chi cục Thi hành án dân sự (THADS) quận Tân Bình (TP HCM)...

Cục Thi hành án dân sự tỉnh Thái Nguyên: Triển khai thực hiện Chỉ thị 04 của Ban Bí thư Trung ương Đảng

Toàn cảnh buổi Hội nghị
(PLVN) -  Vừa qua, Cục thi hành án dân sự tỉnh Thái Nguyên đã triển khai thực hiện chỉ thị 04-CT/TW ngày 02/06/2021 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về “tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thu hồi tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt trong các vụ án tham nhũng, kinh tế”.

Doanh nhân Mẫn Ngọc Anh: Người con tài hoa của mảnh đất quan họ Bắc Ninh

Ông Mẫn Ngọc Anh – Chủ tịch Tập đoàn HANAKA
(PLVN) - Bắc Ninh - Kinh Bắc là vùng đất địa linh nhân kiệt, vùng đất tiêu biểu của nền văn hiến và nhân cách Việt Nam. Cũng tại nơi đây đã sản sinh ra nhiều doanh nhân tài ba, có đóng góp to lớn cho sự nghiệp xây dựng và làm giàu quê hương, đất nước. Một trong số đó phải kể đến ông Mẫn Ngọc Anh – Doanh nhân tài hoa, trọng nhân, trọng đạo, một người sống và làm việc vì hai chữ thiện lương.

Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang họp bàn về mức chi thăm hỏi, tặng quà đối với người có công với cách mạng trên địa bàn tỉnh

Bà Nguyễn Thị Thược, Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, Giám đốc Sở Tư pháp, Chủ tịch Hội đồng tư vấn thẩm định chủ trì cuộc họp
(PLVN) - Ngày 17/05, Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang đã tổ chức họp Hội đồng tư vấn thẩm định dự thảo Nghị quyết 132 quy định nội dung và mức chi thăm hỏi, tặng quà người có công với cách mạng và gia đình người có công với cách mạng trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang.

Tăng cường kiểm soát và nâng cao chất lượng đào tạo luật

Tăng cường kiểm soát và nâng cao chất lượng đào tạo luật
(PLVN) -Ngày 17/5, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long đã chủ trì buổi làm việc với các đơn vị về Đề án giải pháp tăng cường kiểm soát chất lượng đào tạo cử nhân luật. Thứ trưởng Phan Chí Hiếu, Thứ trưởng Đặng Hoàng Oanh đồng chủ trì buổi làm việc.

Đại tá Trần Hồng Phú: Cán bộ Công an tận tụy vì Nhân dân và sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc

Đại tá Trần Hồng Phú: Cán bộ Công an tận tụy vì Nhân dân và sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc
(PLVN) -  Hơn 20 năm công tác trong lực lượng Công an nhân dân là chừng ấy năm Đại tá Trần Hồng Phú - Phó Giám đốc Công an tỉnh Ninh Bình không ngừng băn khoăn, trăn trở và nhắc nhở bản thân cùng các đồng đội nỗ lực hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, bảo đảm đời sống nhân dân được bình yên và hạnh phúc.

Lâm Đồng tăng cường quản lý hoạt động công chứng

Lâm Đồng tăng cường quản lý hoạt động công chứng.
(PLVN) - Thời gian qua hoạt động công chứng trên địa bàn tỉnh Lâm đồng đã từng bước ổn định và phát triển, chất lượng, quy mô và tính chuyên nghiệp của các tổ chức hành nghề công chứng, đội ngũ công chứng viên từng bước được nâng cao. Tuy nhiên hoạt động công chứng ở tỉnh vẫn còn bộc lộ một số vướng mắc, tồn tại.

Trường Đại học Luật Hà Nội chuẩn bị tổ chức Diễn đàn Luật học và phát triển năm 2022

Trường Đại học Luật Hà Nội chuẩn bị tổ chức Diễn đàn Luật học và phát triển năm 2022
(PLVN) - Với mục tiêu phát triển thành trường đại học trọng điểm định hướng nghiên cứu, thể hiện trách nhiệm xã hội, sự tiên phong và với mong muốn góp phần tích cực hơn nữa trong tư vấn chính sách cho Đảng và Nhà nước, Trường Đại học Luật Hà Nội chọn chủ đề “Một số vấn đề về xây dựng, hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn hiện nay” làm trọng tâm cho toàn bộ các hoạt động khoa học thuộc khuôn khổ Diễn đàn Luật học và Phát triển năm 2022.

Doanh nhân Nguyễn Văn Tưởng, Chủ tịch Công ty Trầm hương Khánh Hòa: “Trường Sa có nhiều tiềm năng trở thành trung tâm kinh tế trên biển”

Doanh nhân Nguyễn Văn Tưởng, Chủ tịch Công ty Trầm hương Khánh Hòa: “Trường Sa có nhiều tiềm năng trở thành trung tâm kinh tế trên biển”
(PLVN) - Nghị quyết số 09-NQ/TW, ngày 28/01/2022 của Bộ Chính trị về xây dựng, phát triển tỉnh Khánh Hòa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 khẳng định: “Tổ chức thực hiện các hoạt động hỗ trợ dân sự, du lịch biển, đảo, phát triển ngư nghiệp để xây dựng huyện đảo Trường Sa trở thành trung tâm kinh tế, văn hóa, xã hội trên biển của cả nước”. Chung quanh vấn đề này, chúng tôi có cuộc phỏng vấn ông Nguyễn Văn Tưởng- Chủ tịch Công ty Trầm hương Khánh Hòa, người đã dành nhiều tâm huyết nghiên cứu vấn đề kinh tế biển dưới góc nhìn của doanh nhân và trong chuyến thăm Trường Sa mới đây, đã được trao Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp bảo vệ chủ quyền biển đảo”