Đại hội Đại biểu Toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

Trà Vinh: “Điểm sáng” công tác giảm nghèo

Trà Vinh chủ trương gắn phát triển du lịch với xóa đói giảm nghèo.
Trà Vinh chủ trương gắn phát triển du lịch với xóa đói giảm nghèo.
(PLVN) - Trong nhiệm kỳ vừa qua, công tác giảm nghèo là một điểm nhấn ấn tượng của tỉnh Trà Vinh. Mọi nguồn lực được huy động hướng đến bà con nghèo, có hoàn cảnh khó khăn, đặc biệt là đồng bào dân tộc Khmer. Theo đó, tỷ lệ hộ nghèo giảm hơn 10%, tỷ lệ hộ nghèo dân tộc Khmer giảm hơn 17% so với đầu nhiệm kỳ.

Giảm đáng kể tỷ lệ hộ nghèo dân tộc Khmer

Thời gian qua, công tác giảm nghèo trên địa bàn  luôn nhận được sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, Chính phủ, các Bộ, ngành Trung ương; sự phối hợp chặt chẽ của các cấp, các ngành trong tỉnh cùng với sự nỗ lực phấn đấu và đồng tình ủng hộ của nhân dân. Các chương trình mục tiêu giảm nghèo được triển khai đồng bộ, với nội dung, giải pháp phù hợp và đạt được kết quả cao, đáp ứng được tình hình thực tế, góp phần thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội, cải thiện đời sống, tăng thu nhập của người dân, đặc biệt là ở các huyện nghèo, xã đặc biệt khó khăn. 

Huy động nhiều nguồn lực tập trung đầu tư cho các xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển, xã đặc biệt khó khăn vùng dân tộc thiểu số và đối tượng hộ nghèo, hộ cận nghèo. Kết quả, thực hiện đạt và vượt mục tiêu của Chương trình; tỷ lệ hộ nghèo toàn tỉnh giảm hàng năm từ 3 - 4%; kết cấu hạ tầng ở các xã bãi ngang ven biển, xã đặc biệt khó khăn được hoàn thiện. 

Trà Vinh cũng thực hiện tốt công tác thu hút đầu tư, đào tạo nghề, giải quyết việc làm, vận động quỹ an sinh xã hội, tranh thủ các nguồn hỗ trợ từ các tổ chức phi Chính phủ đầu tư cho công tác giảm nghèo. Bên cạnh đó, cùng với sự nỗ lực phấn đấu, phối hợp chặt chẽ của các cấp,  ngành trong tỉnh và sự đồng tình ủng hộ của nhân dân nên tốc độ giảm nghèo trên địa bàn tỉnh đã được đẩy nhanh, tỷ lệ hộ nghèo chung của toàn tỉnh từ 13,23%   chỉ còn 3,22% ở thời điểm cuối năm 2019 (bình quân hàng năm giảm 2,50%), tỷ lệ hộ nghèo dân tộc thiểu số từ 23,12% giảm còn 5,94% (bình quân hàng năm giảm 4,17%; dự kiến tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn nghèo đa chiều áp dụng cho giai đoạn 2016 – 2020 theo kết quả rà soát cuối năm 2020 còn 1,67%, tỷ lệ hộ nghèo dân tộc thiểu số còn dưới 4%.

Để thực hiện hiệu quả công tác xóa đói giảm nghèo, trong giai đoạn 2016 – 2020, tỉnh đã ban hành các cơ chế, chính sách đặc thù hỗ trợ cho hộ nghèo, hộ cận nghèo như: Nghị quyết hỗ trợ 30% mệnh giá mua thẻ BHYT cho người thuộc hộ cận nghèo, người thuộc hộ nghèo đa chiều thiếu hụt các dịch vụ xã hội cơ bản (không bị thiếu hụt về BHYT), Nghị quyết hỗ trợ đất ở cho hộ nghèo (ngoài đối tượng hỗ trợ theo Quyết định số 29/2013/QĐ-TTg ngày 20/5/2013 của Thủ tướng Chính phủ), Kế hoạch hỗ trợ cho hộ nghèo thuộc chính sách ưu đãi người có công, Kế hoạch hỗ trợ cho hộ nghèo tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản, phát triển sinh kế, đào tạo nghề, kết nối giải quyết việc làm...

Các chính sách ban hành đã góp phần tạo điều kiện cho người nghèo được tiếp cận được đầy đủ các nguồn lực hỗ trợ của Nhà nước và cộng đồng để phát triển kinh tế, tạo việc làm và tăng thu nhập; một số nhu cầu thiết yếu  cơ bản được đáp ứng đã giúp người nghèo cải thiện một phần về điều kiện sống.

Trong giai đoạn 2016-2020, tổng nguồn vốn huy động để thực hiện các chương trình, dự án, chính sách giảm nghèo trên địa bàn tỉnh gần 9.500 tỷ đồng; trong đó, đã triển khai xây dựng gần 600 công trình đầu tư cơ sở hạ tầng, duy tu, bảo dưỡng trên địa bàn huyện nghèo, xã, ấp đặc biệt khó khăn; triển khai thực hiện 432 dự án phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế và nhân rộng mô hình hỗ trợ cho 6.634 hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo hưởng lợi; hỗ trợ cho gần 182.000 lượt hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo, hộ dân tộc thiểu số… vay vốn ưu đãi với tổng doanh số cho vay hơn 3.000 tỷ đồng…

Ông Đồng Văn Lâm, Chủ tịch UBND tỉnh Trà Vinh (thứ 5 từ phải qua) tặng quà cho các hộ nghèo.
Ông Đồng Văn Lâm, Chủ tịch UBND tỉnh Trà Vinh (thứ 5 từ phải qua) tặng quà cho các hộ nghèo. 

Giải pháp “cứng” đẩy mạnh công tác giảm nghèo

Đặc biệt, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 36/KH-UBND đề ra 9 giải pháp hỗ trợ cho hộ nghèo như: hỗ trợ tiếp cận nguồn vốn tín dụng ưu đãi; hỗ trợ đào tạo nghề; hỗ trợ tư vấn, định hướng nghề nghiệp, cung cấp thông tin thị trường lao động; hỗ trợ miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập; hỗ trợ cải thiện lại nhà ở; hỗ trợ kéo nước sạch, dụng cụ trữ nước sinh hoạt; hỗ trợ xây dựng hố xí hợp vệ sinh; hỗ trợ tăng thêm thu nhập hàng tháng cho hộ nghèo có tỷ lệ người sống phụ thuộc, ăn theo trong tổng số nhân khẩu lớn hơn 65% và trợ cấp xã hội hàng tháng cho người thuộc hộ nghèo không  còn khả năng lao động do bị mắc bệnh hiểm nghèo, bệnh cần chữa trị dài ngày.

Với kết quả thực hiện mục tiêu giảm nghèo đạt được nêu trên đã góp phần đưa 65/85 xã có tỷ lệ hộ nghèo đạt chuẩn nông thôn mới, 48 xã có tỷ lệ hộ nghèo đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao. Có 5/7 xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, dự kiến đến cuối năm 2020 có thêm 01 xã được công nhận, nâng tổng số đến cuối năm 2020, toàn tỉnh dự kiến có 6/7 xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển thoát khỏi tình trạng đặc biệt khó khăn, đạt 85,71%.

Trong thời gian tới, tỉnh đề ra nhiều giải pháp để tập trung thực hiện, trong đó, tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền, đồng thời nâng cao tinh thần trách nhiệm của các cấp, các ngành về công tác giảm nghèo bền vững. Đồng thời đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền mục tiêu giảm nghèo nhằm thay đổi nhận thức, khơi dậy ý chí vươn lên của người nghèo. Thực hiện có hiệu quả việc lồng ghép các chương trình, dự án, đề án, kế hoạch giảm nghèo phù hợp với kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Tập trung nguồn lực thực hiện hỗ trợ phát triển sản xuất, tạo việc làm cho các đối tượng nghèo, chăm lo cho các đối tượng bảo trợ xã hội, gia đình có hoàn cảnh khó khăn, hộ nghèo, hộ cận nghèo. Chú trọng hỗ trợ vốn vay phát triển sản xuất, đa dạng nguồn vốn tín dụng cho hộ nghèo, tạo điều kiện cho hộ nghèo, hộ cận nghèo tiếp cận nguồn vốn vay, các chương trình, dự án để phát triển sản xuất; hướng dẫn hộ nghèo có kế hoạch sử dụng vốn vay hiệu quả. Đặc biệt, nhân rộng các mô hình giảm nghèo hiệu quả, mô hình sinh kế, phát huy các sáng kiến giảm nghèo dựa vào cộng đồng; triển khai các mô hình hợp tác, liên kết giữa các hộ nghèo với doanh nghiệp trong sản xuất, bao tiêu sản phẩm.

Ngoài ra, tổ chức tốt công tác đào tạo nghề cho người lao động ở nông thôn, tập trung giải quyết việc làm cho người lao động tại các xã đặc biệt khó khăn; tiếp tục tư vấn, giới thiệu, giải quyết việc làm, xuất khẩu lao động thông qua các cuộc hội thảo việc làm, phiên giao dịch việc làm, tư vấn giới thiệu việc làm. Huy động mọi nguồn lực như nguồn vốn, lao động, hỗ trợ sản xuất và phát triển ngành nghề gắn với công tác giảm nghèo. Tăng cường công tác nâng cao trình độ cho đội ngũ cán bộ làm công tác giảm nghèo ở cơ sở, nhất là cán bộ công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, xã bãi ngang ven biển; phát triển thị trường lao động, động viên người lao động tự tạo việc làm; khuyến khích nhà đầu tư phát triển vào nông nghiệp, tiểu thủ công nghiệp để tạo thêm việc làm mới cho người dân địa phương; tích cực tham gia thị trường lao động trong nước và đẩy mạnh xuất khẩu lao động; kết hợp chặt chẽ giữa đào tạo nghề và chủ động giải quyết việc làm.

Trà Vinh là một trong 13 tỉnh, thành phố thuộc khu vực ĐBSCL, với 09 đơn vị hành chính cấp huyện, 106 đơn vị hành chính cấp xã, trong đó có, 64 xã vùng dân tộc thiểu số; 05 xã An toàn khu; 06 xã đảo. Dân số trên 1 triệu người, trong đó  1/3 là người dân tộc thiểu số, đặc biệt là đồng bào dân tộc Khmer chiếm 31,53%.

Đọc thêm

Hoạt động của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tại Bình Định

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tham quan Bảo tàng Quang Trung tại Khu Di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt Đền thờ Tây Sơn Tam Kiệt ở thị trấn Phú Phong, huyện Tây Sơn. Ảnh: Nhan Sáng/TTXVN.
(PLVN) - Trong chuyến thăm và làm việc tại tỉnh Bình Định (3-4/3/2024), Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đến thăm, tặng quà hai gia đình chính sách tại TP Quy Nhơn; dâng hương tại Khu Di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt Đền thờ Tây Sơn Tam Kiệt ở thị trấn Phú Phong, huyện Tây Sơn. Cùng đi có Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà.

Thủ tướng Phạm Minh Chính lên đường dự Hội nghị Cấp cao Đặc biệt kỷ niệm 50 năm quan hệ ASEAN – Australia; thăm chính thức Australia và New Zealand

Thủ tướng Phạm Minh Chính lên đường dự Hội nghị Cấp cao Đặc biệt kỷ niệm 50 năm quan hệ ASEAN – Australia; thăm chính thức Australia và New Zealand
(PLVN) - Sáng 4/3, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và Phu nhân Lê Thị Bích Trân cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam rời Thủ đô Hà Nội, lên đường tham dự Hội nghị Cấp cao Đặc biệt kỷ niệm 50 năm quan hệ ASEAN – Australia, thăm chính thức Australia và thăm chính thức New Zealand từ ngày 5-11/3/2024 theo lời mời của Thủ tướng Australia Anthony Albanese và Thủ tướng New Zealand Christopher Luxon.

Thêm cơ hội, xung lực để Phú Yên phát triển mạnh mẽ

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà chúc mừng tỉnh Phú Yên nhận Quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt quy hoạch tỉnh Phú Yên thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.
(PLVN) -  Sáng 3/3, tỉnh Phú Yên tổ chức Hội nghị công bố Quy hoạch và Xúc tiến Đầu tư năm 2024, sự kiện có ý nghĩa quan trọng đúng vào năm Phú Yên kỷ niệm 35 năm Ngày thành lập tỉnh (1989 - 2024) - mở ra những cơ hội, không gian phát triển, tạo thêm xung lực để tỉnh này phát triển mạnh mẽ... Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ dự hội nghị.

Thông điệp Thủ tướng Phạm Minh Chính muốn truyền tải tới doanh nghiệp nhà nước

Thủ tướng phát biểu tại buổi gặp mặt. (Nguồn ảnh: VGP)
(PLVN) - “Điều tôi mong muốn nhất, thông điệp tôi muốn truyền tải là DNNN phải đóng vai trò tiên phong, dẫn dắt trong đổi mới sáng tạo, khoa học công nghệ, các ngành mới nổi; trên cơ sở đó đa dạng hóa thị trường, sản phẩm, chuỗi cung ứng và liên kết với các tập đoàn, tổng công ty nước ngoài, tập đoàn tư nhân để tạo ra chuỗi giá trị, không làm ăn riêng lẻ trong bối cảnh hội nhập hiện nay”, Thủ tướng nói.

Động lực để tân binh lên đường nhập ngũ

Thượng tướng Phùng Sĩ Tấn, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam tặng hoa, động viên thanh niên huyện Đồng Văn (Hà Giang). (Ảnh: Cổng thông tin Bộ Quốc phòng)
(PLVN) - Khoác lên mình màu xanh áo lính, những thanh niên nhập ngũ khởi đầu một mùa Xuân bằng niềm tin sắt son và đầy tự hào trong cuộc đời: Thực hiện nghĩa vụ thiêng liêng bảo vệ Tổ quốc, phấn đấu xứng danh Bộ đội Cụ Hồ. Quân đội là trường học lớn của thanh niên Việt Nam, là nơi để các bạn trẻ đặt trọn niềm tin, ước vọng rèn luyện bản lĩnh cho tương lai.

Đảm bảo tiến độ xây dựng văn bản để triển khai chính sách cải cách tiền lương theo kế hoạch

Bà Nguyễn Bích Thu, Quyền Vụ trưởng Vụ Tiền lương, Bộ Nội vụ cung cấp thông tin tại họp báo.
(PLVN) - Tại họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 2/2024 diễn ra chiều 2/3, bà Nguyễn Bích Thu, Quyền Vụ trưởng Vụ Tiền lương, Bộ Nội vụ đã thông tin về tiến độ xây dựng các văn bản để triển khai chính sách cải cách tiền lương vào tháng 7/2024 và Đề án xây dựng vị trí việc làm để cải cách tiền lương.

Thủ tướng: Tăng tốc phát triển với động lực mới, khí thế mới, cảm hứng mới

Thủ tướng: Tăng tốc phát triển với động lực mới, khí thế mới, cảm hứng mới
Khẳng định chúng ta đã tạo được đà, động lực mới, khí thế mới, cảm hứng mới, sự cộng hưởng mới để tiếp tục thúc đẩy công việc trong tháng 3 và những tháng tiếp theo, Thủ tướng chỉ rõ các nhóm nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu nhằm tăng tốc, hoàn thành các mục tiêu của quý I cũng như nửa đầu năm, cả năm 2024 và nhiệm kỳ 5 năm.

Nhiều giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động Ngày Biên phòng toàn dân

Nhân dân xã Mẫu Sơn (huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn) tham gia tuần tra biên giới cùng BĐBP. (Ảnh: Đình Quang)
(PLVN) - Thời gian qua, những hy sinh, cống hiến của người lính “quân hàm xanh” trên mọi miền biên cương Tổ quốc đã làm sáng đẹp thêm hình ảnh “Bộ đội Cụ Hồ”; được Đảng, Nhà nước và Nhân dân ghi nhận. Nhân kỷ niệm 65 năm Ngày truyền thống Bộ đội Biên phòng (BĐBP) (3/3/1959 - 3/3/2024) và 35 năm “Ngày Biên phòng toàn dân (BPTD)” (3/3/1989 - 3/3/2024), PLVN đã có cuộc trao đổi với Trung tướng Nguyễn Anh Tuấn, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy BĐBP.