Thông báo đấu giá quyền sử dụng đất

Công ty Đấu giá hợp danh Hòa Bình Xanh tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất để cho thuê đất thực hiện dự án Bãi Đỗ xe Phương Lâm 2 (HB-4) tại phường Phương Lâm, thành phố Hòa Bình do Trung tâm Phát triển quỹ đất thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hoà Bình chuyển giao như sau:
Thông báo đấu giá quyền sử dụng đất

1. Tên, địa chỉ của tổ chức đấu giá tài sản:

1.1. Tên đơn vị: Công ty Đấu giá hợp danh Hòa Bình Xanh;

1.2. Địa chỉ trụ sở chính: Tổ 1, phường Hữu Nghị, thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình.

1.3. Văn phòng giao dịch: Số 47, đường Trần Quốc Toản, phường Đồng Tiến, thành phố Hoà Bình, tỉnh Hoà Bình.

2. Tên, địa chỉ của tổ chức người có tài sản đấu giá:

2.1. Tên cơ quan: Trung tâm Phát triển quỹ đất thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hoà Bình;

2.2. Địa chỉ trụ sở chính: Số 391 Đường Trần Hưng Đạo, phường Phương Lâm, thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình.

3. Tài sản đấu giá, nơi có tài sản đấu giá: 

3.1. Tên tài sản: Quyền sử dụng đất để cho thuê đất thực hiện dự án Bãi Đỗ xe Phương Lâm 2 (HB-4) tại phường Phương Lâm, thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình;

3.2. Các thông số chủ yếu của tài sản: Loại đất Đất thương mại, dịch vụ; Tổng diện tích khu đất là: 2.900,0 m2; Mục đích sử dụng đất: Đất thương mại, dịch vụ; Thời hạn sử dụng đất: 50 năm; Địa điểm, vị trí của tài sản: Phường Phương Lâm, thành phố Hòa Bình, tỉnh Hoà Bình.

4. Thời gian, địa điểm đấu giá tài sản: Vào lúc 09 giờ 00 phút ngày 02/02/2021. Tại Hội trường tầng 4 Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hoà Bình.

 5. Giá khởi điểm của tài sản bán đấu giá: 22.191.970.000 đồng (Bằng chữ: Hai mươi hai tỷ một trăm chín mươi mốt triệu chín trăm bẩy mươi nghìn đồng). Giá khởi điểm chưa bao gồm lệ phí trước bạ và các lệ phí khác.

6. Tiền đặt trước (làm tròn):  4.430.000.000 đồng (Bằng chữ: Bốn tỷ bốn trăm ba mươi triệu đồng);

6.1. Khoản tiền đặt trước được chuyển khoản vào tài khoản của Công ty đấu giá Hợp danh Hòa Bình Xanh;

6.2. Tên tài khoản: Công ty đấu giá Hợp danh Hòa Bình Xanh;

6.3. Số tài khoản: 45510000927520 mở tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam, Chi nhánh Hoà Bình.

6.4. Thời gian nộp tiền đặt trước: Từ 07 giờ 30 phút ngày 27/01/2021 đến 16 giờ 30 phút ngày 28/01/2021 (Tiền đặt trước báo về tài khoản của Công ty Đấu giá hợp danh Hòa Bình Xanh phải hiện trước 16 giờ 30 phút ngày 28/01/2021 mới đủ điều kiện xét duyệt và đấu giá). Trường hợp tổ chức tham gia đấu giá không đủ điều kiện xét duyệt hồ sơ tham gia đấu giá hoặc không trúng đấu giá, sẽ được chuyển trả tiền đặt trước, tổ chức tham gia đấu giá có trách nhiệm chi trả khoản tiền phí chuyển tiền do Ngân hàng quy định. 

7.  Tổ chức xem tài sản: 

7.1. Thời gian, địa điểm đăng ký xem tài sản: Ngày 06/01/2021 đến ngày 27/01/2021(Trong giờ hành chính); Địa điểm: Tại Văn phòng Công ty Đấu giá  Hợp danh Hòa Bình Xanh, Số 47, đường Trần Quốc Toản, phường Đồng Tiến, thành phố Hoà Bình, tỉnh Hoà Bình.

7.2. Thời gian, địa điểm xem tài sản: Từ ngày 06/01/2021 đến ngày 27/01/2021 (Trong giờ hành chính); Địa điểm: Phường Phương Lâm, thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình.

8. Tham khảo, mua hồ sơ, đăng ký xét duyệt và đăng ký tham gia đấu giá.

8.1. Thời gian tham khảo và mua hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá: 

- Thời gian: Từ ngày 06/01/2021 đến 16 giờ 00 phút ngày 28/01/2021.

- Địa điểm: Tại Văn phòng Công ty Đấu giá  Hợp danh Hòa Bình Xanh, Số 47, đường Trần Quốc Toản, phường Đồng Tiến, thành phố Hoà Bình, tỉnh Hoà Bình; 

- Phí tham gia đấu giá: 1.000.000 đồng (Bằng chữ: Một triệu đồng chẵn).

8.2. Nộp hồ sơ xin xét duyệt điều kiện đăng ký tham gia đấu giá:

- Thời gian: Từ ngày 06/01/2021 đến 16 giờ 30 phút ngày 28/01/2021;

- Địa điểm: Trung tâm Phát triển quỹ đất thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hoà Bình.

- Hồ sơ xin xét duyệt điều kiện đăng ký tham gia đấu giá:

* Đối tượng tham gia đấu giá: 

Tổ chức kinh tế thuộc đối tượng được Nhà nước cho thuê đất theo quy định tại Điều 56, Luật Đất đai năm 2013, có nhu cầu sử dụng đất thương mại, dịch vụ để thực hiện dự án Bãi đỗ xe Phương Lâm 2 (HB-4).

* Điều kiện tham gia đấu giá:

Đối tượng tham gia đấu giá quyền sử dụng đất nêu trên, khi tham gia đấu giá quyền sử dụng đất phải có đủ các điều kiện sau đây:

a) Có đủ khả năng về tài chính để thực hiện dự án Bãi đỗ xe Phương Lâm 2 (HB-4) theo quy hoạch. Cụ thể:

+ Có vốn thuộc chủ sở hữu để thực hiện dự án không thấp hơn 20% giá trị thửa đất (Chứng minh bằng văn bản hợp lệ);

+ Có khả năng huy động vốn từ các tổ chức tín dụng để thực hiện dự án (Chứng minh bằng văn bản hợp lệ);

+ Tổ chức tham gia đấu giá quyền sử dụng đất phải có văn bản cam kết về việc không có nợ xấu tại các tổ chức tín dụng;

+ Có xác nhận của cơ quan thuế về việc không nợ thuế nhà nước;

b) Có đơn đề nghị được tham gia đấu giá quyền sử dụng đất theo mẫu do tổ chức thực hiện phiên đấu giá quyền sử dụng đất phát hành.

Có phương án đầu tư sơ bộ dự án theo quy hoạch tổng mặt bằng và phương án kiến trúc sơ bộ đã được Sở Xây dựng thẩm định tại Văn bản số 4065/SXD-QHKT ngày 31/12/2019. Trong đó có nội dung cam kết sử dụng đất đúng mục đích, đúng quy hoạch đã được thẩm định.

Hồ sơ dự án được gửi đến Trung tâm Phát triển quỹ đất thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường để tổng hợp, báo cáo Sở Tài nguyên và Môi trường thẩm định trước khi Trung tâm phát triển quỹ đất thông báo hồ sơ đủ điều kiện tham gia đấu giá quyền sử dụng đất .

c) Không vi phạm quy định của pháp luật về đất đai đối với trường hợp đang sử dụng đất do Nhà nước giao đất, cho thuê đất để thực hiện dự án đầu tư khác.

d) Tổ chức sau khi trúng đấu giá quyền sử dụng đất có trách nhiệm đầu tư xây dựng dự án theo đúng mục đích, đúng quy hoạch.

8.3. Tổ chức kiểm tra xét hồ sơ và thông báo kết quả xét duyệt điều kiện tham gia đấu giá:

- Thời gian: Ngày 29/01/2021;

- Địa điểm: Tại Trung tâm Phát triển quỹ đất thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hoà Bình.

- Hồ sơ khách hàng đảm bảo đủ các điều kiện nêu trên và đã được Trung tâm Phát triển quỹ đất thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường để hoàn thiện, gửi Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường phê duyệt và chấp thuận thì được đăng ký tham gia đấu giá. 

9. Hình thức đấu giá, phương thức đấu giá: 

9.1. Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc đấu giá.

9.2. Phương thức đấu giá:  Phương thức trả giá lên.

10. Mọi thông tin chi tiết xin liên hệ: (Trong giờ hành chính)

- VPGD Công ty Đấu giá Hợp danh Hòa Bình Xanh: Số 47, đường Trần Quốc Toản, phường Đồng Tiến, thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình ; Điện thoại: 02183 600607- 0985410246.

- Trung tâm Phát triển quỹ đất thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hoà Bình: Số 391 Đường Trần Hưng Đạo, phường Phương Lâm, thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình.

Ý kiến bạn đọc

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Cùng chuyên mục

Đọc thêm

Đà Nẵng sẽ bầu ra 6 đại biểu Quốc hội khóa XV

Đà Nẵng sẽ bầu ra 6 đại biểu Quốc hội khóa XV
(PLVN) - Ngày 2/3, Ủy ban Bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và Đại biểu HĐND TP Đà Nẵng khóa X (nhiệm kỳ 2021-2026) đã tổ chức cuộc họp lần thứ 2 để bàn về công tác chuẩn bị bầu cử trên địa bàn TP. 

Vác hung khí "hò" nhau đi đòi nợ

Vác hung khí "hò" nhau đi đòi nợ
(PLVN) - Chiều nay (2/3), Công an thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang cho biết đang tạm giữ hình sự 07 thanh niên mang theo nhiều hung khí nguy hiểm với hành vi “Cưỡng đoạt tài sản” trên địa bàn khóm An Hưng, phường Mỹ Thới, thành phố Long Xuyên.
Lập qui hoạch tạo chiến lược bứt phá đến năm 2050

Lập qui hoạch tạo chiến lược bứt phá đến năm 2050

(PLVN) - Là một địa phương có nhiều điều kiện thuận lợi trong thu hút đầu tư, tỉnh Long An cũng tập trung tinh thần cao nhất cho việc lập Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến 2050, để tận dụng thời cơ, tạo chiến lược bứt phá cho 10 năm, 30 năm kế tiếp.

Đề nghị truy tố nam tiếp viên hàng không vì làm lây lan dịch bệnh

Đề nghị truy tố nam tiếp viên hàng không vì làm lây lan dịch bệnh
(PLVN) - Cơ quan An ninh điều tra, Công an TPHCM vừa có kết luận điều tra, đề nghị truy tố bị can Dương Tấn Hậu (SN 1992, ngụ huyện Hóc Môn TPHCM) là nam tiếp viên hàng không, về tội “Làm lây lan dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm cho người”. Bị can được cho tại ngoại, nhưng cấm đi khỏi nơi cư trú.

Mở cửa khai thác trở lại Cảng hàng không quốc tế Vân Đồn

Mở cửa khai thác trở lại Cảng hàng không quốc tế Vân Đồn
(PLVN) - Hôm nay (2/3), Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải đã quyết định cho mở cửa khai thác trở lại Cảng hàng không quốc tế Vân Đồn từ 06h01' ngày 3/3/2021 do công tác phòng, chống dịch COVID-19 đã được khắc phục; lực lượng cán bộ, nhân viên, phương tiện, cơ sở hạ tầng tại Cảng đảm bảo hoạt động bay.

Bí thư tỉnh Sơn La được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV

Bí thư tỉnh Sơn La được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV
(PLVN) - Tại Hội nghị giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND tỉnh Sơn La khóa XV, nhiệm kỳ 2021-2026 (ngày 1 và 2/3), các đại biểu đã biểu quyết, thống nhất giới thiệu ông Nguyễn Hữu Đông - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Sơn La tham gia ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV.
Đầu xuân Tân Sửu, thị trường nào được nhà đầu tư “mở hàng“?

Đầu xuân Tân Sửu, thị trường nào được nhà đầu tư “mở hàng“?

(PLVN) - Bước sang năm 2021, bất chấp sự ảnh hưởng của dịch Covid-19 tái bùng phát,  đất nền vùng ven vẫn là phân khúc bất động sản hút dòng tiền. Các tỉnh giáp ranh Hà Nội – nơi có cơ sở hạ tầng đô thị và công nghiệp phát triển, không bị ảnh hưởng nhiều bởi dịch bệnh và nguồn cung sản phẩm tốt là thị trường được đông đảo nhà đầu tư lựa chọn “xông đất”.

Báo điện tử Pháp luật Việt Nam

Giấy phép xuất bản số 303/GP-BTTTT ngày 8/5/2015

Cơ quan chủ quản: Bộ Tư pháp

Tổng biên tập: Tiến sỹ Đào Văn Hội

Phó TBT: Trần Đức Vinh

Tòa soạn: Số 42/29 Nguyễn Chí Thanh, phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình, Hà Nội

E-mail: baodientuphapluat@gmail.com

Hotline: 0353.63.63.55

Liên hệ quảng cáo: 0971.741.666‬