Từ khóa: #kẽ hở

Rà soát, loại bỏ “kẽ hở” trong Luật Đất đai

Đo đạc, xác định ranh giới để xây dựng cơ sở dữ liệu đất trồng lúa. (Ảnh minh họa)
Sau 7 năm thực thi, Luật Đất đai 2013 đã bộc lộ một số kẽ hở, hạn chế, cần được sửa đổi, bổ sung để đảm bảo quyền lợi cho Nhà nước, người dân, doanh nghiệp. Đặc biệt là sự chồng chéo, mâu thuẫn và không thống nhất giữa Luật Đất đai với luật chuyên ngành có liên quan.