Đổi mới cách lãnh đạo để ngăn chặn cán bộ suy thoái đạo đức

(PLO) - Bên hành lang  Đại hội Đảng bộ tỉnh Bắc Kạn lần thứ X, nhiệm kỳ 2015-2020 diễn ra từ ngày 15 - 17/10, Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND tỉnh Bắc Kạn Nguyễn Văn Du đã chia sẻ với PLVN về kinh nghiệm trong công tác phát triển Đảng tại tỉnh miền núi phía Bắc. 
Bí thư Nguyễn Văn Du (áo đen) trao đổi với các đại biểu bên hành lang Đại hội Bí thư Nguyễn Văn Du (áo đen) trao đổi với các đại biểu bên hành lang Đại hội
Mặc dù là tỉnh miền núi còn nhiều khó khăn nhưng nhiệm kỳ 2010 - 2015, kinh tế - xã hội của tỉnh Bắc Kạn đã có bước phát triển khá, đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân không ngừng được cải thiện; quốc phòng, an ninh được củng cố, giữ vững; công tác xây dựng Đảng, chính quyền, đoàn thể có nhiều chuyển biến, tiến bộ.
Ông Nguyễn Văn Du khẳng định: "Bắc Kạn luôn tập trung, quan tâm phát triển đảng viên, nhất là ở vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, tập trung xây dựng, thực hiện tốt các tiêu chí về tổ chức cơ sở đảng trong sạch, vững mạnh”.
Thưa đồng chí, thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ X, nhiệm kỳ 2010-2015, tỉnh Bắc Kạn triển khai rèn luyện đạo đức, lối sống cho cán bộ, đảng viên như thế nào?
- Nhiệm kỳ qua, các cấp ủy Đảng đã thực hiện quyết liệt, hiệu quả các mặt công tác xây dựng Đảng nên sức chiến đấu trong toàn Đảng bộ được nâng cao, góp phần thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ X đạt được những thành tựu quan trọng trên tất cả các lĩnh vực.
Xác định rõ vai trò công tác giáo dục chính trị tư tưởng và rèn luyện đạo đức lối sống cho cán bộ, đảng viên có vai trò quan trọng nên các cấp uỷ đảng luôn quan tâm, lãnh đạo thực hiện có hiệu quả công tác giáo dục chính trị tư tưởng và rèn luyện đạo đức, lối sống cho cán bộ, đảng viên; công tác tuyên truyền giáo dục chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, quan điểm, đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, giáo dục truyền thống cách mạng cho cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân, nhất là thế hệ trẻ được quan tâm, chú trọng.
Nhiệm vụ xây dựng đạo đức, lối sống cho cán bộ, đảng viên và nhân dân được các cấp uỷ đảng thực sự coi trọng, trong đó tập trung chỉ đạo đẩy mạnh việc học tập, làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh gắn với nhiệm vụ xây dựng, chỉnh đốn Đảng, nêu cao tinh thần cảnh giác cách mạng, đấu tranh chống “Diễn biến hoà bình” của các thế lực thù địch, chống “tự diễn biến, tự chuyển hóa” trong nội bộ.
Qua đó, nhận thức của cán bộ, đảng viên và nhân dân các dân tộc trong tỉnh được nâng lên, góp phần quan trọng vào sự thống nhất ý chí, hành động thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ.
Nhiệm kỳ qua, Bắc Kạn đã đạt được những thành tích nổi bật trong công tác xây dựng Đảng, vậy xin ông chia sẻ những kinh nghiệm của địa phương trong việc củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức cơ sở đảng?
- Công tác cán bộ được tỉnh Bắc Kạn chú trọng, việc củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức cơ sở đảng được quan tâm đẩy mạnh gắn với xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở. Tỉnh đã cụ thể hóa các nghị quyết, chỉ thị, quy định của Đảng, đề ra các chủ trương để tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng về công tác cán bộ cũng như quản lý đội ngũ cán bộ; đồng thời chỉ đạo các cấp, các ngành thường xuyên củng cố, kiện toàn bộ máy tổ chức, đáp ứng yêu cầu  nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan, đơn vị.
Cấp ủy các cấp luôn tuân thủ đúng nguyên tắc Đảng thống nhất lãnh đạo công tác cán bộ và quản lý đội ngũ cán bộ, đồng thời đề cao trách nhiệm của các tổ chức trong hệ thống chính trị và người đứng đầu tổ chức cơ quan, đơn vị, phát huy dân chủ, thực hiện công khai, minh bạch trong công tác cán bộ.
Bắc Kạn luôn tập trung, quan tâm phát triển đảng viên, nhất là ở vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Việc củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động của các tổ chức cơ sở đảng được tích cực chỉ đạo, trong đó tập trung xây dựng, thực hiện tốt các tiêu chí về tổ chức cơ sở đảng trong sạch, vững mạnh. Với tổng số đảng viên của Đảng bộ hiện có 28.153 đồng chí, chiếm 9,1% dân số, qua đánh giá, phân tích chất lượng đảng viên, tổ chức cơ sở đảng hàng năm cho thấy, có trên 62,3% tổ chức cơ sở đảng đạt trong sạch vững mạnh và hơn 86,7% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên.
Để đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, tỉnh Bắc Kạn đã có những sự đổi mới trong phương thức lãnh đạo như thế nào để ngăn chặn những cán bộ, đảng viên có biểu hiện suy thoái về chính trị, đạo đức, lối sống…?
- Ngoài việc thực hiện Chỉ thị của Bộ Chính trị về "Tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XI), Bắc Kạn còn mở đợt sinh hoạt chính trị nhân kỷ niệm 45 năm thực hiện Di chúc của Bác, tổ chức thi kể chuyện về những gương điển hình tiên tiến học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh tạo được sự lan tỏa rộng rãi trong xã hội.
Kết quả cho thấy nhận thức, tư tưởng trong cán bộ, đảng viên và nhân dân đã có sự chuyển biến rõ nét, nhất là những giá trị to lớn về đạo đức, việc làm của Bác; biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống trong một bộ phận cán bộ, đảng viên từng bước được ngăn chặn, đẩy lùi; ngày càng xuất hiện nhiều tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến, gương mẫu trong học tập, làm theo tấm gương đạo đức của Bác.
Các cấp ủy đảng đã chủ động đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo, cụ thể hoá các chủ trương, nghị quyết của Trung ương bằng việc xây dựng chương trình, kế hoạch, đề án cụ thể để tổ chức thực hiện phù hợp với điều kiện thực tế địa phương; chỉ đạo thực hiện đồng bộ các giải pháp như nâng cao bản lĩnh chính trị gắn với việc sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy, xây dựng đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ. Các đồng chí ủy viên tăng cường đi công tác cơ sở để tháo gỡ khó khăn, giải quyết kịp thời những vướng mắc phát sinh, tạo được những chuyển biến tích cực trong lĩnh vực tổ chức xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị các cấp.
Việc mở rộng, phát huy dân chủ trong Đảng được các cấp ủy chú trọng. Phong cách, lề lối làm việc của các cơ quan từ tỉnh đến cơ sở tiếp tục được cải tiến theo hướng sâu sát cơ sở, gần gũi nhân dân, tăng cường việc đôn đốc, kiểm tra, giám sát, phát huy vai trò chủ động, sáng tạo và tinh thần trách nhiệm của cán bộ, công chức. Năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên không ngừng được củng cố, nâng cao. Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân được tạo điều kiện thuận lợi để hoạt động đúng mục tiêu, phương hướng, phát huy tinh thần tự chủ, sáng tạo trong xây dựng, đổi mới tổ chức và hoạt động, thực hiện có hiệu quả vai trò giám sát và phản biện xã hội, tích cực tham gia xây dựng đảng, chính quyền.
Xin trân trọng cảm ơn đồng chí!
Quốc Cường (Thực hiện)
Cùng chuyên mục

Đọc thêm

Xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam: Cần ban hành chiến lược hoàn thiện hệ thống pháp luật trong giai đoạn mới

Tiếp tục xây dựng Nhà nước pháp quyền XHCN là xu hướng tất yếu, khách quan, đáp ứng đòi hỏi của thời kì Cách mạng công nghiệp lần thứ tư và hội nhập quốc tế.
(PLVN) - Việc tiếp tục xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa kiến tạo phát triển là xu hướng tất yếu, khách quan, đáp ứng đòi hỏi của thời kì Cách mạng công nghiệp lần thứ tư và hội nhập quốc tế. Trong bối cảnh tình hình trên thế giới tiếp tục có những diễn biến nhanh, phức tạp, đất nước ta đứng trước vận hội và cả những thách thức không nhỏ, đòi hỏi cần tiếp tục đẩy mạnh công tác xây dựng, hoàn thiện pháp luật để đưa đất nước phát triển nhanh, bền vững.

88,48% người dân hài lòng khi đi làm thủ tục hành chính

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà phát biểu tại Hội nghị.
(PLVN) - Đây là thông tin được nêu ra tại Hội nghị Công bố Chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính năm 2021 và Chỉ số cải cách hành chính năm 2021 của các bộ, cơ quan ngang bộ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Hội nghị do Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ tổ chức hôm nay (25/5).

Chủ tịch Quốc hội: Thể chế không vướng gì

Chủ tịch Quốc hội: Thể chế không vướng gì

(PLVN) - Nhấn mạnh trong giai đoạn phục hồi và phát triển kinh tế mà “có tiền không tiêu được”, nhất là trong lĩnh vực y tế, giáo dục…, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ khẳng định “thể chế không vướng gì”, đồng thời đề nghị cần làm rõ nguyên nhân của tình trạng này.

Việt Nam đóng góp trách nhiệm vào nỗ lực chung đẩy nhanh phục hồi kinh tế, phát triển bền vững

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu theo hình thức trực tuyến tại buổi lễ. Ảnh: VGP
(PLVN) - Việt Nam sẽ cùng các nước ASEAN và các đối tác liên quan tiếp tục thảo luận, làm rõ hơn nội hàm của các trụ cột hợp tác, đem lại một chương trình nghị sự kinh tế tích cực, hiệu quả, khả thi cho khu vực và cho mỗi nước; vì hòa bình, ổn định, hợp tác, phát triển, và thịnh vượng trong khu vực và trên toàn thế giới.