Chánh Văn phòng Đảng-Đoàn thể Đỗ Xuân Lân: Cần thực sự trở thành hạt nhân trong tham mưu, giúp việc về công tác đảng, đoàn thể

(PLVN) - Văn phòng Đảng-Đoàn thể được thành lập ngày 20/10/2014 và hiện đang là đơn vị non trẻ nhất của Bộ, tuy vậy, trong nhiệm kỳ 2015 - 2020, tập thể công chức của Văn phòng đã có nhiều nỗ lực cố gắng và đạt nhiều thành tích nổi bật.
Chánh Văn phòng Đảng-Đoàn thể Đỗ Xuân Lân. Chánh Văn phòng Đảng-Đoàn thể Đỗ Xuân Lân.

Thứ nhất, đã tham mưu Đảng ủy Bộ triển khai đồng bộ, toàn diện các mặt công tác xây dựng đảng, cả về tư tưởng, chính trị, đạo đức, tổ chức cán bộ và phát triển đảng viên, lãnh đạo các tổ chức chính trị - xã hội.

Trọng tâm là tham mưu hoàn thiện Quy chế làm việc; phân công nhiệm vụ; kiện toàn, quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn cho các tổ chức tham mưu, giúp việc; xây dựng chương trình làm việc toàn khóa; xây dựng và triển khai kế hoạch công tác hằng năm của Đảng bộ; chỉ đạo, hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ công tác đảng; chuẩn bị nội dung các phiên họp định kỳ, đột xuất của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ; thực hiện nhiệm vụ Văn phòng cấp ủy; là nòng cốt trong việc tham mưu, giúp việc Ban Tổ chức, Ban Tuyên giáo, Ủy ban Kiểm tra, nhất là trong quán triệt, phổ biến các văn bản, nghị quyết; xét kết nạp đảng và chuyển đảng chính thức; chuyển sinh hoạt đảng; kết luận tiêu chuẩn chính trị cán bộ; quản lý đảng viên, cho phép đảng viên đi nước ngoài về việc riêng; thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng và chế độ thống kê, báo cáo.

Thứ hai, đã tham mưu, giúp Ban cán sự đảng, Đảng ủy Bộ tổ chức tổng rà soát việc triển khai thực hiện 1.961 văn bản, nghị quyết của Trung ương ban hành từ năm 2011 đến nay và đề ra nhiều giải pháp nâng cao hiệu quả việc tổ chức triển khai thực hiện văn bản, nghị quyết tại Bộ; được giao bổ sung 02 nhóm nhiệm vụ mới gồm: Theo dõi chung việc quán triệt, phổ biến, tổ chức thực hiện các văn bản, nghị quyết của Trung ương, của cấp ủy cấp trên và của Ban cán sự đảng, Đảng ủy Bộ ban hành và Thực hiện nhiệm vụ đơn vị thường trực giúp việc Ban Chỉ đạo về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch của Bộ Tư pháp.

Thứ ba, đã tham mưu, giúp Đảng ủy Bộ chuẩn bị và tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2015-2020; là nòng cốt trong chuẩn bị tổ chức Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2020-2025; chỉ đạo, hướng dẫn tổ chức thành công đại hội đảng bộ, chi bộ các cấp thuộc Đảng bộ nhiệm kỳ 2011-2015 và nhiệm kỳ 2015-2020 cũng như Đại hội Công đoàn cơ sở nhiệm kỳ 2015-2020 và Đại hội Đoàn Thanh niên các cấp thuộc Bộ và nhiệm kỳ 2017-2022.

Thứ tư, công chức chuyên trách công đoàn, đoàn thanh niên của Văn phòng thực sự là hạt nhân, giữ vai trò chủ đạo và nòng cốt trong việc tham mưu, giúp việc Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Công đoàn, Đoàn Thanh niên Bộ trong triển khai thực hiện nhiệm vụ công tác công đoàn và phong trào cán bộ, công chức, viên chức và người lao động cũng như công tác đoàn và phong trào thanh niên trong cơ quan Bộ hằng năm và thực hiện Quy chế dân chủ trong cơ quan, đơn vị; các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao và các hoạt động xã hội khác.

Thứ năm, đã tham mưu Đảng ủy, Ban cán sự đảng, Lãnh đạo Bộ xác định rõ mô hình tổ chức và hoạt động của Văn phòng Đảng-Đoàn thể trong tham mưu giúp việc Đảng ủy, Ban cán sự đảng, Lãnh đạo Bộ và các tổ chức chính trị - xã hội thuộc Bộ trong công tác đảng, đoàn thể, bao gồm chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và mối quan hệ công tác; Quy chế làm việc và phân công nhiệm vụ trong lãnh đạo, công chức của Văn phòng. 

Trong 05 năm liên tục, từ năm 2015 đến năm 2019, Văn phòng Đảng-Đoàn thể đều được đánh giá là hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; được Bộ trưởng Bộ Tư pháp 03 Bằng khen (các năm 2016, 2018, 2019) và Cờ thi đua ngành Tư pháp (năm 2019); được đề nghị suy tôn là Điển hình tiên tiến ngành Tư pháp. Nhiều cá nhân được tặng Bằng khen của Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương, của Bộ Tư pháp, của Công đoàn Viên chức Việt Nam và Giấy khen của Đảng ủy Bộ.

Chánh Văn phòng Đảng-Đoàn thể Đỗ Xuân Lân: Cần thực sự trở thành hạt nhân trong tham mưu, giúp việc về công tác đảng, đoàn thể ảnh 1
 Chi ủy Văn phòng Đảng-Đoàn thể.

Bước sang nhiệm kỳ 2020-2025, Văn phòng Đảng-Đoàn thể cần có rất nhiều giải pháp để nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Văn phòng nhưng trọng tâm là các giải pháp sau:

Một là, từng lãnh đạo, công chức của Văn phòng phải ý thức đầy đủ về vị trí, vai trò, trách nhiệm của mình và của Văn phòng trong tham mưu, giúp việc công tác đảng, đoàn thể của Bộ. Hơn ai hết, mỗi vị trí công tác phải phát huy đầy đủ và cao nhất tinh thần trách nhiệm, ý thức nêu gương; giữ vững bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức; gương mẫu, tự giác học tập nâng cao trình độ để đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của công tác đảng, đoàn thể của Bộ.

Hai là, tiếp tục hoàn thiện Đề án vị trí việc làm; phân công, phân cấp triệt để để phát huy hết năng lực, sở trường, sức sáng tạo và tính chủ động của từng vị trí công tác; đổi mới tác phong, lề lối làm việc; cải thiện môi trường công tác để tạo sự cạnh tranh lành mạnh giữa các vị trí công tác dựa trên kết quả hoàn thành nhiệm vụ; phát huy dân chủ gắn với giữ vững kỷ cương, kỷ luật; tích cực, chủ động sáng tạo trong tham mưu triển khai nhiệm vụ để thực hiện tốt nhất, có hiệu quả nhất các nhiệm vụ được giao, xây dựng tập thể Văn phòng thực sự đoàn kết, dân chủ, kỷ cương, tận tụy, chuyên nghiệp, thân thiện và hiệu quả.

Ba là, tranh thủ sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy, Ban cán sự đảng, Lãnh đạo Bộ, Thường trực các tổ chức chính trị - xã hội; tổ chức thực hiện có hiệu quả Quyết định số 303-QĐ/ĐU ngày 28/11/2019 của Đảng ủy Bộ; Hướng dẫn số 514-HD/BCSĐ ngày 12/11/2019 của Ban cán sự Đảng, nhất là các nhiệm vụ mới được giao để Văn phòng thực sự trở thành hạt nhân, giữ vai trò nòng cốt trong tham mưu, giúp việc Đảng ủy, Ban cán sự đảng, Lãnh đạo Bộ, các tổ chức chính trị - xã hội thuộc Bộ trong công tác đảng, đoàn thể; thực sự trở thành trung tâm để điều phối các hoạt động, cung cấp thông tin, tài liệu; hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ, lưu trữ hồ sơ, tư liệu nghiệp vụ công tác đảng, đoàn thể; phối hợp thật tốt với các tổ chức tham mưu, giúp việc Đảng ủy, các tổ chức chính trị xã hội để cùng nỗ lực hoàn thành tốt nhất các nhiệm vụ được giao.

H.T
Cùng chuyên mục
Bác sĩ Huyền cùng các cán bộ y tế, bác sĩ tại một buổi tập huấn chẩn đoán, điều trị và dự phòng COVID-19.

Thầy thuốc ưu tú Nguyễn Thị Thu Huyền: Tấm gương tận tâm, sáng tạo ở Bệnh viện Hữu nghị Việt - Tiệp

(PLVN) - Khi Bệnh viện Hữu nghị Việt - Tiệp cơ sở 2 được Hải Phòng trưng dụng làm khu cách ly, nơi điều trị các F0; Thầy thuốc ưu tú, TS. BS Nguyễn Thị Thu Huyền (Phó Giám đốc kiêm Trưởng khoa Thần kinh) được giao phụ trách cơ sở này. Cơ sở này đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, đồng thời tin tưởng là một trong những “hậu phương” vững chắc của chiến dịch phòng chống COVID-19 ở đất Cảng.

Đọc thêm

Cục Thi hành án dân sự Vĩnh Phúc đối thoại với ngân hàng

Cục Thi hành án dân sự Vĩnh Phúc đối thoại với ngân hàng
(PLVN) - Mới đây, tại trụ sở Ngân hàng nhà nước CN Vĩnh Phúc, diễn ra buổi đối thoại giữa Cục THADS tỉnh, Ngân hàng nhà nước CN Vĩnh Phúc với Ngân hàng VPBANK nhằm thống nhất giải quyết dứt điểm những khó khăn vướng mắc liên quan đến các vụ việc thi hành án của ngân hàng. VPBank.

Doanh nhân Xuân Trường và những công trình để đời

Ông Trường cùng một chính trị gia nổi tiếng thế giới.
(PLVN) - Với quan niệm sống “để lại gì cho đời”, doanh nhân Nguyễn Văn Trường cho biết đã, đang và sẽ tiếp tục xây các công trình nổi tiếng, để đời; như một cách “ghi danh” cho thế hệ mai sau, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

Vị Giám đốc ‘lan tỏa’ chính sách bảo hiểm đến người dân

Vị Giám đốc ‘lan tỏa’ chính sách bảo hiểm đến người dân
(PLVN) - Thấy được những quyền lợi, lợi ích cho người dân từ chính sách bảo hiểm của Nhà nước, Giám đốc Bảo hiểm Xã hội huyện Thới Bình (tỉnh Cà Mau) Trịnh Chí Linh đã nỗ lực, sáng tạo trong cách làm để đưa chính sách bảo hiểm đến với người dân trên địa bàn huyện một cách hiệu quả, tích cực.

Lâm Đồng: Chấn chỉnh công tác xây dựng, kiểm tra văn bản pháp luật

Sở Tư pháp Lâm Đồng yêu thường xuyên kiểm ra công tác xây dựng, ban hành VBQPPL.
(PLVN) -  Tăng cường phối hợp giữa cơ quan, địa phương trong việc lấy ý kiến dự thảo văn quy phạm pháp luật (VBQPPL); kiểm điểm, xử lý trách nhiệm đối với tổ chức, cá nhân có liên quan trong việc ban hành văn bản trái pháp luật…là những giải pháp chủ yếu nhằm chấn chỉnh công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn Lâm Đồng.

Người cán bộ tuyên giáo 37 năm miệt mài với công tác tuyên truyền pháp luật

Người cán bộ tuyên giáo 37 năm miệt mài với công tác tuyên truyền pháp luật
(PLVN) - Trải qua hơn 37 năm công tác trong ngành Tuyên giáo với nhiều vị trí công việc khác nhau, bên cạnh nhiệm vụ chuyên môn, ông Nguyễn Thanh Hiền - Phó trưởng Ban thường trực, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Hội đồng phối hợp tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật tỉnh Tiền Giang luôn gắn bó, tâm huyết với công tác tuyên truyền pháp luật.

“Nữ tướng” cháy hết mình với ngành Tư pháp Tuyên Quang

Bà Nguyễn Thị Thược, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Tư pháp chủ trì họp Hội đồng thẩm định dự thảo văn bản quy phạm pháp luật tỉnh Tuyên Quang.
(PLVN) - Trong Công văn 2088/UBND-NC của UBND tỉnh Tuyên Quang về lựa chọn, đề cử cá nhân tham gia chương trình bình chọn, tôn vinh “Gương sáng Pháp luật”; Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Nguyễn Thị Thược được đánh giá là người tâm huyết với ngành Tư pháp, công cuộc cải cách hành chính, phục vụ nhân dân.