Bộ Tư pháp sơ kết 3 năm thực hiện Chỉ thị số 03 của Bộ Chính trị

(PLO) - Chiều nay, 30/12, Bộ Tư pháp tổ chức hội nghị sơ kết 3 năm thực hiện Chỉ thị số 03 - CT/TW ngày 14/5/2011 của Bộ Chính trị về “Tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. 
Bộ Tư pháp sơ kết 3 năm thực hiện Chỉ thị số 03 của Bộ Chính trị
Theo đánh giá của Bộ phận giúp việc thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” - Ban Cán sự Đảng Bộ Tư pháp, việc thực hiện Chỉ thị 03 tại Đảng bộ Bộ Tư pháp đã đạt được nhiều kết quả quan trọng.
Triển khai nghiêm túc, kịp thời
Trên cơ sở nhận thức sâu sắc về vai trò, ý nghĩa quan trọng, cơ bản, lâu dài của việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Chủ tịch Hồ Chí Minh, thực hiện Chỉ thị số 03, Ban Cán sự Đảng Bộ phối với Đảng uỷ Bộ Tư pháp khẩn trương thành lập Bộ phận giúp việc, Tổ chuyên trách và lãnh đạo, chỉ đạo việc quán triệt, triển khai thực hiện Chỉ thị trong Đảng bộ và toàn ngành Tư pháp. 
Đảng bộ đã đưa nội dung tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh theo Chỉ thị số 03 của Bộ Chính trị thành một trong 7 chương trình hành động tại Chương trình hành động của Đảng bộ về thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng và Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương nhiệm kỳ 2010 – 2015. 
Mục tiêu của chương trình là làm cho cán bộ, đảng viên nhận thức sâu sắc những nội dung cơ bản và giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh; coi trọng việc làm theo tấm gương đạo đức của Bác; tạo chuyển biến mạnh mẽ và sâu rộng hơn nữa về ý thức tu dưỡng, rèn luyện, nâng cao đạo đức cách mạng, đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân, cơ hội thực dụng, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống và các tệ nạn tham nhũng, tiêu cực, góp phần tích cực thực hiện thắng lợi Nghị quyết XI của Ðảng; đồng thời đề ra các nhiệm vụ và giải pháp cụ thể để thực hiện chương trình.
Quán triệt sâu sắc những lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh về đạo đức cách mạng, về công tác tư pháp và người cán bộ tư pháp, phát huy truyền thống của ngành Tư pháp qua hơn 67 năm xây dựng, trưởng thành và phát triển, Bộ Tư pháp đã xây dựng “Chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp cán bộ, công chức, viên chức ngành Tư pháp” theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh với chất lượng cao, đảm bảo tính sâu sắc, toàn diện, khả thi, tạo cơ sở và tiêu chí để cán bộ, công chức, viên chức của ngành rèn luyện, tu dưỡng, phấn đấu. 
Với 05 chuẩn mực, ngắn gọn, súc tích, bản Chuẩn mực đã thể hiện những tiêu chuẩn đạo đức cơ bản và toàn diện về phẩm chất nghề nghiệp của người cán bộ tư pháp gắn liền với đặc trưng, chức năng, nhiệm vụ, đặc điểm công tác của ngành; là phương châm, kim chỉ nam cho mọi hoạt động nghề nghiệp của cán bộ, công chức, viên chức ngành Tư pháp - thể hiện quyết tâm chính trị của cán bộ, công chức, viên chức ngành Tư pháp trong việc rèn luyện, tu dưỡng, không ngừng nâng cao nhận thức chính trị - pháp lý, kiến thức, năng lực hoạt động thực tiễn, trau dồi bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức của người cán bộ tư pháp theo tấm gương của Chủ tịch Hồ Chí Minh để phục vụ ngày càng tốt hơn cho sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước, tích cực góp phần thực hiện mục tiêu “Xây dựng nền tư pháp trong sạch, vững mạnh, dân chủ, nghiêm minh, bảo vệ công lý, từng bước hiện đại, phục vụ nhân dân, phụng sự Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa” theo Nghị quyết số 49-NQ/TW của Bộ Chính trị về Chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020.
Bộ Tư pháp cũng chú trọng các biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo đồng bộ, chặt chẽ, kết hợp việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và thực hiện chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp của ngành với công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng theo Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 khóa XI, với phong trào thi đua yêu nước và việc tổ chức triển khai các nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị. Coi trọng thực hiện đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao kỷ luật, kỷ cương công vụ, hiệu quả công tác và ý thức trách nhiệm phục vụ nhân dân, thực hành tiết kiệm, phòng, chống tham nhũng, lãng phí; đề cao trách nhiệm, vai trò gương mẫu của cán bộ lãnh đạo, quản lý và tính tự giác, chủ động học tập và làm theo của mỗi cá nhân, nhất là cán bộ, đảng viên. 
Tập trung chỉ đạo hệ thống cơ quan Thi hành án dân sự  đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác để củng cố, nâng cao kỷ luật, kỷ cương công tác, phòng tránh và hạn chế sai phạm, nâng cao phẩm chất đạo đức của cán bộ, công chức và kết quả công tác của Ngành.
Bên cạnh đó, công tác tuyên truyền, giáo dục về ý nghĩa, tầm quan trọng của việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh được triển khai có hệ thống; kịp thời phát hiện, tuyên truyền, biểu dương các điển hình tiến tiến trong học tập và làm theo tấm gương của Bác, tạo ra sự cổ vũ, lan toả, tác động tích cực đến suy nghĩ, nhận thức của cán bộ, công chức, viên chức và  người lao động trong toàn Ngành. Công tác thi đua - khen thưởng đã bám sát các nội dung, yêu cầu về việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác, tạo được động lực, tinh thần rèn luyện, phấn đấu trong cán bộ, đảng viên.
Học và làm theo Bác trở thành nhiệm vụ thường xuyên 
Qua 3 năm thực hiện Chỉ thị số 03 về “Tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, nội dung đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã trở thành nội dung sinh hoạt thường xuyên của các chi bộ trực thuộc; được thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ đưa vào phương hướng, nhiệm vụ công tác và được tiến hành đánh giá trong báo cáo sơ kết, tổng kết công tác định kỳ của cơ quan, đơn vị. Kết quả thực hiện Chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp của Ngành được coi là một trong những tiêu chí đánh giá, bình xét tập thể đơn vị, cán bộ, công chức, viên chức hàng năm.
Có thể nói, việc thực hiện Chỉ thị 03 đã tạo được sự chuyển biến cơ bản, quan trọng về nhận thức của cán bộ, đảng viên riêng và công chức, viên chức nói chung trong việc tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất đạo đức, bản lĩnh chính trị theo tấm gương của Bác, nâng cao tinh thần nhân văn, công tâm, trí tuệ và khách quan, qua đó đã mang lại những kết quả tích cực trong thực hiện nhiệm vụ công tác. 
Nhiều cán bộ lãnh đạo chủ chốt, người đứng đầu cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Tư pháp đã thể hiện được tinh thần đi đầu, gương mẫu thực hiện, thường xuyên tu dưỡng, rèn luyện về mọi mặt; chú trọng  công tác kiểm tra, giám sát thực thi công vụ, từ đó tác động làm chuyển biến về hành động, nâng cao trách nhiệm, ý thức rèn luyện, cải tiến lề lối làm việc, chất lượng, hiệu quả công tác của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong đơn vị; phòng ngừa, ngăn chặn được các biểu hiện tiêu cực, vi phạm kỷ luật, đạo đức, lối sống, mất đoàn kết, vi phạm kỷ luật. 
Dự kiến, sau hội nghị này, Ban Cán sự Đảng Bộ Tư pháp sẽ ban hành Kế hoạch đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh năm 2014  nhằm tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong toàn ngành Tư pháp với trọng tâm: “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về nêu cao tinh thần trách nhiệm, chống chủ nghĩa cá nhân, nói đi đôi với làm” và tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện “Chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp của cán bộ, công chức, viên chức ngành Tư pháp”.
Thực hiện các Kế hoạch của Ban Cán sự Đảng Bộ Tư pháp về việc “Tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh từ tháng 12/2011 đến năm 2015” và “Triển khai thực hiện Chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp của cán bộ, công chức, viên chức ngành Tư pháp giai đoạn 2013 - 2015”, trong tháng 9 năm 2013, Bộ phận giúp việc của Bộ Tư pháp đã tổ chức kiểm tra đối với  06 đơn vị thuộc Bộ và 01 Sở Tư pháp, 01 Cục Thi hành án dân sự địa phương. Qua công tác kiểm tra, Ban Cán sự Đảng Bộ Tư pháp đã kịp thời nắm bắt sâu sát những kết quả đạt được, những hạn chế, bất cập trong việc thực hiện việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và việc Chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp của Ngành tại các cơ quan, đơn vị trong Ngành; phát hiện những mô hình hay, cách làm hiệu quả để rút kinh nghiệm chung, hướng dẫn, đề xuất các giải pháp tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc nhằm thực hiện tốt phương hướng, nhiệm vụ đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh nói chung và việc thực hiện Chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp của ngành thực sự đi vào chiều sâu, có chất lượng, hiệu quả trong thời gian tới.
Lan Phương
Cùng chuyên mục

Đọc thêm

Thiếu tá Nguyễn Khắc Hào, Phó Đồn trưởng Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Cầu Treo: Tỏa sáng giữa lằn ranh của sự sống và cái chết

Thiếu tá Nguyễn Khắc Hào, Phó Đồn trưởng Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Cầu Treo: Tỏa sáng giữa lằn ranh của sự sống và cái chết
(PLVN) - Những hiểm nguy luôn rình rập. Những cuộc đấu trí cam go, quyết liệt. H àng ngày, hàng giờ luôn phải đối mặt với lằn ranh của sự sống và cái chết khi đấu tranh với những tên tội phạm ma túy (TPMT) manh động, có vũ khí nóng nhưng nhiều năm qua, Thiếu tá Nguyễn Khắc Hào, Phó Đồn trưởng Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế (CKQT) Cầu Treo, Bộ đội Biên phòng (BĐBP) Hà Tĩnh đã cùng đồng đội lăn lộn khắp các bản làng, chủ động áp dụng các biện pháp nghiệp vụ, đấu tranh thắng lợi với TPMT.

Chi bộ Chi cục THADS quận Tân Bình đạt nhiều kết quả tích cực khi học và làm theo Bác Hồ

Chi bộ Chi cục THADS quận Tân Bình đạt nhiều kết quả tích cực khi học và làm theo Bác Hồ
(PLVN) - Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã đi vào nề nếp, qua đó thúc đẩy việc nêu gương của đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý và người đứng đầu đơn vị; đồng thời tạo chuyển biến tích cực về lề lối, tác phong, hiệu quả làm việc trong đội ngũ Đảng viên, công chức Chi cục Thi hành án dân sự (THADS) quận Tân Bình (TP HCM)...

Cục Thi hành án dân sự tỉnh Thái Nguyên: Triển khai thực hiện Chỉ thị 04 của Ban Bí thư Trung ương Đảng

Toàn cảnh buổi Hội nghị
(PLVN) -  Vừa qua, Cục thi hành án dân sự tỉnh Thái Nguyên đã triển khai thực hiện chỉ thị 04-CT/TW ngày 02/06/2021 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về “tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thu hồi tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt trong các vụ án tham nhũng, kinh tế”.

Doanh nhân Mẫn Ngọc Anh: Người con tài hoa của mảnh đất quan họ Bắc Ninh

Ông Mẫn Ngọc Anh – Chủ tịch Tập đoàn HANAKA
(PLVN) - Bắc Ninh - Kinh Bắc là vùng đất địa linh nhân kiệt, vùng đất tiêu biểu của nền văn hiến và nhân cách Việt Nam. Cũng tại nơi đây đã sản sinh ra nhiều doanh nhân tài ba, có đóng góp to lớn cho sự nghiệp xây dựng và làm giàu quê hương, đất nước. Một trong số đó phải kể đến ông Mẫn Ngọc Anh – Doanh nhân tài hoa, trọng nhân, trọng đạo, một người sống và làm việc vì hai chữ thiện lương.

Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang họp bàn về mức chi thăm hỏi, tặng quà đối với người có công với cách mạng trên địa bàn tỉnh

Bà Nguyễn Thị Thược, Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, Giám đốc Sở Tư pháp, Chủ tịch Hội đồng tư vấn thẩm định chủ trì cuộc họp
(PLVN) - Ngày 17/05, Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang đã tổ chức họp Hội đồng tư vấn thẩm định dự thảo Nghị quyết 132 quy định nội dung và mức chi thăm hỏi, tặng quà người có công với cách mạng và gia đình người có công với cách mạng trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang.

Tăng cường kiểm soát và nâng cao chất lượng đào tạo luật

Tăng cường kiểm soát và nâng cao chất lượng đào tạo luật
(PLVN) -Ngày 17/5, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long đã chủ trì buổi làm việc với các đơn vị về Đề án giải pháp tăng cường kiểm soát chất lượng đào tạo cử nhân luật. Thứ trưởng Phan Chí Hiếu, Thứ trưởng Đặng Hoàng Oanh đồng chủ trì buổi làm việc.

Đại tá Trần Hồng Phú: Cán bộ Công an tận tụy vì Nhân dân và sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc

Đại tá Trần Hồng Phú: Cán bộ Công an tận tụy vì Nhân dân và sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc
(PLVN) -  Hơn 20 năm công tác trong lực lượng Công an nhân dân là chừng ấy năm Đại tá Trần Hồng Phú - Phó Giám đốc Công an tỉnh Ninh Bình không ngừng băn khoăn, trăn trở và nhắc nhở bản thân cùng các đồng đội nỗ lực hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, bảo đảm đời sống nhân dân được bình yên và hạnh phúc.

Lâm Đồng tăng cường quản lý hoạt động công chứng

Lâm Đồng tăng cường quản lý hoạt động công chứng.
(PLVN) - Thời gian qua hoạt động công chứng trên địa bàn tỉnh Lâm đồng đã từng bước ổn định và phát triển, chất lượng, quy mô và tính chuyên nghiệp của các tổ chức hành nghề công chứng, đội ngũ công chứng viên từng bước được nâng cao. Tuy nhiên hoạt động công chứng ở tỉnh vẫn còn bộc lộ một số vướng mắc, tồn tại.

Trường Đại học Luật Hà Nội chuẩn bị tổ chức Diễn đàn Luật học và phát triển năm 2022

Trường Đại học Luật Hà Nội chuẩn bị tổ chức Diễn đàn Luật học và phát triển năm 2022
(PLVN) - Với mục tiêu phát triển thành trường đại học trọng điểm định hướng nghiên cứu, thể hiện trách nhiệm xã hội, sự tiên phong và với mong muốn góp phần tích cực hơn nữa trong tư vấn chính sách cho Đảng và Nhà nước, Trường Đại học Luật Hà Nội chọn chủ đề “Một số vấn đề về xây dựng, hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn hiện nay” làm trọng tâm cho toàn bộ các hoạt động khoa học thuộc khuôn khổ Diễn đàn Luật học và Phát triển năm 2022.

Doanh nhân Nguyễn Văn Tưởng, Chủ tịch Công ty Trầm hương Khánh Hòa: “Trường Sa có nhiều tiềm năng trở thành trung tâm kinh tế trên biển”

Doanh nhân Nguyễn Văn Tưởng, Chủ tịch Công ty Trầm hương Khánh Hòa: “Trường Sa có nhiều tiềm năng trở thành trung tâm kinh tế trên biển”
(PLVN) - Nghị quyết số 09-NQ/TW, ngày 28/01/2022 của Bộ Chính trị về xây dựng, phát triển tỉnh Khánh Hòa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 khẳng định: “Tổ chức thực hiện các hoạt động hỗ trợ dân sự, du lịch biển, đảo, phát triển ngư nghiệp để xây dựng huyện đảo Trường Sa trở thành trung tâm kinh tế, văn hóa, xã hội trên biển của cả nước”. Chung quanh vấn đề này, chúng tôi có cuộc phỏng vấn ông Nguyễn Văn Tưởng- Chủ tịch Công ty Trầm hương Khánh Hòa, người đã dành nhiều tâm huyết nghiên cứu vấn đề kinh tế biển dưới góc nhìn của doanh nhân và trong chuyến thăm Trường Sa mới đây, đã được trao Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp bảo vệ chủ quyền biển đảo”