Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết mới về xây dựng, phát triển thành phố Cần Thơ

(PLVN) - Sáng 17/7, tại Trụ sở Trung ương Đảng, tập thể Bộ Chính trị đã họp, cho ý kiến về Đề án tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 45-NQ/TW về xây dựng, phát triển thành phố Cần Thơ trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa (CNH-HĐH) đất nước.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng chủ trì cuộc họp. Ảnh TTXVN Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng chủ trì cuộc họp. Ảnh TTXVN

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng chủ trì cuộc họp. Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cùng toàn thể các đồng chí trong Bộ Chính trị; lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương và Ban Thường vụ Thành ủy Cần Thơ đã tham dự.

Bộ Chính trị nhất trí đánh giá: Sau 15 năm thực hiện Nghị quyết 45-NQ/TW của Bộ Chính trị về xây dựng, phát triển thành phố Cần Thơ trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; Kết luận 17-KL/TW và Kết luận 07-KL/TW về tiếp tục thực hiện Nghị quyết 45-NQ/TW, Đảng bộ và nhân dân thành phố Cần Thơ đã đoàn kết, nỗ lực phấn đấu, đạt nhiều thành tựu quan trọng trên các lĩnh vực.  

Giai đoạn 2006 - 2019, kinh tế Cần Thơ tăng trưởng 7,32%, cao hơn mức trung bình toàn quốc, quy mô nền kinh tế năm 2019 lớn gấp 5 lần so với năm 2005, ngân sách cân đối và có điều tiết về Trung ương. Cần Thơ từng bước khẳng định là một trong những động lực tăng trưởng của vùng Đồng bằng sông Cửu Long. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng dịch vụ và công nghiệp là chủ đạo, đạt 92,3% trong cơ cấu GRDP năm 2019, từng bước khẳng định vai trò trung tâm của vùng về công nghiệp và dịch vụ.

Cần Thơ đã hoàn thành trước thời hạn chương trình xây dựng nông thôn mới và đang xây dựng các xã nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu; thực hiện tốt công tác quy hoạch phát triển, trở thành đô thị loại 1 trực thuộc Trung ương “sáng, xanh, sạch, đẹp”, là 1 trong 6 đô thị trọng điểm thực hiện đề án phát triển các đô thị Việt Nam ứng phó với biến đổi khí hậu, là đầu mối quan trọng về giao thông vận tải nội vùng và liên vận quốc tế.

Bên cạnh đó, Cần Thơ cũng đạt nhiều kết quả tích cực trên các lĩnh vực văn hóa – xã hội, từng bước khẳng định vai trò trung tâm vùng đồng bằng song Cửu Long về giáo dục – đào tạo, khoa học – công nghệ, y tế…

GRDP bình quân đầu ngưởi năm 2019 đạt trên 88 triệu đồng, cao hơn mức bình quân toàn quốc; tỷ lệ hộ nghèo hiện còn 0,66%, thấp nhất trong khu vực Đồng bằng sông Cửu Long. Quốc phòng - an ninh, trật tự - an toàn xã hội được giữ vững.

Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị được tăng cường, qua đó nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ thành phố, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Cần Thơ đã thực hiện tốt công tác cải cách hành chính, sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực.

Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết mới về xây dựng, phát triển thành phố Cần Thơ ảnh 1

Bộ Chính trị cũng phân tích, chỉ rõ những tồn tại, hạn chế của Cần Thơ sau 15 năm thực hiện Nghị quyết 45-NQ/TW. Kinh tế phát triển chưa tương xứng với tiềm năng, lợi thế, Cần Thơ chưa thực sự là trung tâm động lực của vùng Đồng bằng sông Cửu Long, chưa trở thành thành phố công nghiệp trước năm 2020, chưa thực sự là đô thị hạt nhân của Vùng.    

Trên cơ sở phân tích nguyên nhân chủ quan và khách quan, những thuận lợi và khó khăn trong bối cảnh tình hình mới, Bộ Chính trị nhất trí về cơ bản với những quan điểm, mục tiêu và nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu phát triển thành phố Cần Thơ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Cụ thể, đến năm 2030, Cần Thơ phấn đấu trở thành thành phố sinh thái, văn minh, hiện đại, mang đậm bản sắc sông nước vùng Đồng bằng sông Cửu Long; là trung tâm, đô thị hạt nhân của vùng; đời sống vật chất và tinh thần của người dân đạt mức cao; xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh; bảo đảm vững chắc quốc phòng - an ninh. Đến năm 2045, Cần Thơ thuộc nhóm các thành phố phát triển khá ở châu Á.

Để thực hiện được mục tiêu đó, Cần Thơ cần tập trung thực hiện 10 nhiệm vụ, giải pháp, trước hết là thực hiện tốt công tác quy hoạch và quản lý quy hoạch trên cơ sở phát huy ở mức cao nhất các tiềm năng, lợi thế của thành phố và cả vùng Đồng bằng sông Cửu Long; phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, đặc biệt là kết cấu hạ tầng giao thông đồng bộ, hiện đại, kết nối nội vùng và liên vùng.

Đồng thời, Cần Thơ cần chú trọng thu hút và sử dụng hiệu quả các nguồn vốn đầu tư từ mọi thành phần kinh tế cho phát triển kinh tế - xã hội; phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, dịch vụ khoa học và công nghệ, giáo dục – đào tạo, y tế chuyên sâu; gắn phát triển kinh tế với phát triển văn hóa, thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội, thực hiện tốt công tác tôn giáo và dân tộc.

Bộ Chính trị nhấn mạnh, Cần Thơ cần quản lý, khai thác, sử dụng hiệu quả tài nguyên, bảo vệ môi trường, hướng tới trung tâm ứng phó với biến đổi khí hậu của vùng Đồng bằng sông Cửu Long; tăng cường liên kết, hợp tác với các tỉnh trong vùng, Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh, thành phố khác trong cả nước, phát huy vai trò trung tâm và trở thành hạt nhân liên kết của vùng, nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại và hội nhập quốc tế.

Bộ Chính trị lưu ý Cần Thơ cần kết hợp chặt chẽ phát triển kinh tế - xã hội với bảo đảm quốc phòng - an ninh; tiếp tục thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị; tổ chức tốt đại hội đảng bộ các cấp.

Bộ Chính trị nhất trí ban hành Nghị quyết mới về xây dựng, phát triển thành phố Cần Thơ trong thời kỳ mới, khẳng định quan điểm của Đảng về vai trò, vị trí và tầm quan trọng của Cần Thơ đối với vùng Đồng bằng sông Cửu Long và cả nước; tạo sự thống nhất cao trong tư tưởng và nhận thức của các cấp, các ngành, từ đó xác định những giải pháp mới, đột phá, thu hút mọi nguồn lực vật chất và tinh thần để Cần Thơ hiện thực hóa mục tiêu đã đề ra.

Bộ Chính trị ghi nhận những kiến nghị, đề xuất của Cần Thơ về cơ chế, chính sách đặc thù về đầu tư, tài chính và phân cấp quản lý cho thành phố; từng bước thí điểm mô hình quản lý đô thị; giao Ban Cán sự Đảng Chính phủ xem xét, chỉ đạo; các bộ, ngành nghiên cứu, giải quyết…

Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết mới về xây dựng, phát triển thành phố Cần Thơ ảnh 2

Phát biểu kết luận cuộc họp, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh: Đảng bộ Cần Thơ cần tiếp thu các ý kiến đóng góp, gợi mở tại cuộc họp, tiếp tục bổ sung, hoàn thiện, chuẩn bị kỹ Đề án.

Việc Bộ Chính trị thống nhất ban hành Nghị quyết mới về xây dựng, phát triển thành phố Cần Thơ, có ý nghĩa rất quan trọng vào thời điểm này. Tinh thần của nghị quyết sẽ được triển khai ngay vào Đại hội Đảng bộ thành phố sắp tới, tạo khí thế mới để Đảng bộ, nhân dân Cần Thơ bước vào giai đoạn phát triển mới.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh, Cần Thơ cần tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ ngang tầm nhiệm vụ, tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý của các cấp chính quyền, đoàn kết, tập hợp sức mạnh của các tầng lớp nhân dân, thực hiện thắng lợi mục tiêu xây dựng Cần Thơ sớm trở thành thành phố sinh thái, văn minh, hiện đại, mang đậm bản sắc sông nước vùng Đồng bằng sông Cửu Long.

Những định hướng xây dựng, phát triển thành phố Cần Thơ trong thời kỳ mới sẽ được Đại hội Đảng bộ thành phố sắp tới cụ thể hóa thành các mục tiêu thiết thực, với những giải pháp khả thi, mang lại hiệu quả rõ rệt./.

TTXVN
Cùng chuyên mục
Bảo đảm quyền con người vừa là mục tiêu, vừa là động lực thúc đẩy phát triển . (Ảnh minh họa)

Hưởng ứng bài viết của Tổng Bí thư: Bảo đảm thực thi quyền con người

(PLVN) - Việt Nam đang xây dựng các nền tảng cơ bản, từng bước đi lên chủ nghĩa xã hội và mục tiêu cuối cùng là chủ nghĩa cộng sản. Chủ nghĩa xã hội hiểu một cách đơn giản theo tư tưởng Hồ Chí Minh đó là nước được hoàn toàn độc lập, nhân dân được hoàn toàn tự do, đồng bào ai cũng có cơm ăn, áo mặc, ai cũng được học hành; đó chính là mục tiêu theo cách diễn đạt dễ hiểu của Hồ Chí Minh về chủ nghĩa xã hội.

Đọc thêm

Đưa nghị quyết Đại hội XIII của Đảng vào cuộc sống - Những vấn đề lý luận và thực tiễn mới

Đưa nghị quyết Đại hội XIII của Đảng vào cuộc sống - Những vấn đề lý luận và thực tiễn mới
(PLVN) - Là chủ đề Hội thảo khoa học cấp quốc gia được Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh chủ trì, phối hợp với Hội đồng Lý luận Trung ương, Tạp chí Cộng sản, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam tổ chức sáng 16/6 theo hình thức trực tuyến với 40 điểm cầu trên cả nước. 

Chặng đường 'thay da đổi thịt' của Hải Phòng

 Phó Chủ tịch UBND TP Hải Phòng Nguyễn Đức Thọ động viên, ghi nhận nhân dân xã Thụy Hương, Kiến Thụy hiến đất làm đường nông thôn mới.
(PLVN) - Xuất phát sau so với các tỉnh, thành trên cả nước nhưng hơn 10 năm triển khai xây dựng nông thôn mới, đến nay bức tranh nông thôn tại Hải Phòng đã thay đổi cả về chất và về lượng. Xây dựng nông thôn mới đã trở thành phong trào lớn, nông thôn Hải Phòng thực sự “thay da, đổi thịt”.

Tích cực chuẩn bị nội dung tại Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XV

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu bế mạc.
(PLVN) - Sáng 15/6, phát biểu bế mạc Phiên họp thứ 57 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhấn mạnh, sau 1,5 ngày làm việc với tinh thần khẩn trương, nghiêm túc và hết sức trách nhiệm, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã hoàn thành toàn bộ chương trình phiên họp; trong đó xem xét, cho ý kiến 6 nội dung và thông qua 1 Nghị quyết về công tác nhân sự.

Chỉ thị của Ban Bí thư về thu hồi tài sản tham nhũng (Bài 3): Cần đánh giá toàn diện hệ thống pháp luật hiện hành về thu hồi tài sản không qua thủ tục kết tội

 Cơ chế thu hồi tài sản không qua xét xử sẽ có nhiều điểm mới. (Ảnh minh họa)
(PLVN) -Cơ chế thu hồi tài sản không qua thủ tục kết tội liên quan đến nhiều thiết chế khác như đăng ký tài sản, giao dịch; kê khai và kiểm soát tài sản, thu nhập; hệ thống thanh toán không dùng tiền mặt... Chính vì thế, để hình thành cơ chế này đòi hỏi phải rà soát, đánh giá một cách toàn diện, tổng thể hệ thống pháp luật hiện hành.

Nhật Bản hỗ trợ Việt Nam 1 triệu liều vaccine phòng chống COVID-19

Nhật Bản hỗ trợ Việt Nam 1 triệu liều vaccine phòng chống COVID-19
(PLVN) - Thực hiện kết quả của các cuộc điện đàm giữa Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính với Thủ tướng Nhật Bản Suga Yoshihide, Đại sứ Nhật Bản đã chuyển thông điệp của Thủ tướng Nhật Bản Suga Yoshihide gửi Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính về việc Chính phủ Nhật Bản quyết định hỗ trợ Việt Nam 1 triệu liều vaccine để phòng chống COVID-19.

Chỉ thị của Ban Bí thư về công tác thu hồi tài sản tham nhũng: BÀI 2: Lời cảnh tỉnh làm mất động cơ phạm tội

Thu hồi tài sản tham nhũng trong thời gian qua đã có chuyển biến tích cực. (Ảnh minh họa)
(PLVN) -Việc Ban Bí thư lần đầu tiên ban hành Chỉ thị chuyên về công tác thu hồi tài sản tham nhũng, trong đó nhấn mạnh sự cần thiết phải tăng quyền hơn nữa cho thanh tra viên, theo TS. Đinh Văn Minh, Vụ trưởng Vụ Pháp chế (Thanh tra Chính phủ), đây là điều rất mới, như lời cảnh tỉnh làm mất động cơ phạm tội.

Quỹ Vắc-xin phòng, chống COVID-19 đã nhận được 4.851 tỉ đồng

Hình minh họa.
(PLVN) - Theo báo cáo của Ban Quản lý Quỹ Vắc-xin phòng, chống COVID-19, tính đến 17 giờ 00 ngày 13/6/2021 Quỹ Vắc-xin phòng, chống COVID -19 đã nhận được tổng số tiền ủng hộ là 4.851 tỉ đồng (đã bao gồm ngoại tệ quy đổi) từ 291.818 tổ chức, cá nhân ủng hộ.