Tăng cường giám sát thị trường chứng khoán

Thứ Năm, 17/6/2010 10:38 GMT+7

Các sở giao dịch phải chủ động, kịp thời báo cáo Ủy ban các tin đồn; Các công ty phải rà soát lại toàn bộ hồ sơ giao dịch của khách hàng, đảm bảo lưu giữ đầy đủ, chính xác.

+ Các sở giao dịch phải chủ động, kịp thời báo cáo Ủy ban các tin đồn.
+ Các công ty phải rà soát lại toàn bộ hồ sơ giao dịch của khách hàng, đảm bảo lưu giữ đầy đủ, chính xác.

chungkhoan1
UBCKNN yêu cầu tăng cường giám sát hoạt động thị trường chứng khoán

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước vừa liên tiếp ban hành các văn bản yêu cầu các Sở giao dịch chứng khoán, Trung tâm lưu ký chứng,  khoán tăng cường giám sát hoạt động thị trường chứng khoán.
Cụ thể, đối với Sở giao dịch chứng khoán, Ủy ban yêu cầu tăng cường công tác giám sát giao dịch, giám sát thành viên, giám sát việc công bố thông tin, giám sát tin đồn; chủ động, kịp thời báo cáo Ủy ban các tin đồn, hiện tượng, sự việc có dấu hiệu vi phạm để xem xét, xử lý.

Đối với Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam, Ủy ban yêu cầu tăng cường công tác giám sát hoạt động đăng ký, lưu ký, bù trừ và thanh toán chứng khoán của các thành viên lưu ký; báo cáo những trường hợp vi phạm quy định để Ủy ban xem xét, xử lý vi phạm;

Đối với các công ty chứng khoán, Ủy ban yêu cầu nghiêm túc thực hiện chế độ báo cáo, công bố thông tin; tuân thủ quy định hiện hành về tổ chức và hoạt động công ty chứng khoán, quản lý người hành nghề kinh doanh chứng khoán.

Đặc biệt, các công ty phải rà soát lại toàn bộ hồ sơ giao dịch của khách hàng, đảm bảo lưu giữ đầy đủ, chính xác. Thực hiện thông báo trạng thái tài khoản (số dư đầu kỳ, phát sinh trong kỳ, dư cuối kỳ của tài khoản tiền và chứng khoán) cho khách hàng theo quy định;

Đối với các công ty niêm yết, Ủy ban yêu cầu nghiêm túc thực hiện chế độ công bố thông tin trên thị trường chứng khoán (theo quy định tại Thông tư 09/2010/TT-BTC ngày 15/01/2010) và thiết lập bộ phận tiếp nhận, xử lý, giải đáp thắc mắc, kiến nghị, khiếu nại của cổ đông.

PV

Tin liên quan

Các tin khác