Phát huy tối đa tiềm năng, lợi thế, mở ra thời kỳ phát triển mới ở Hải Dương

(PLVN) - Trong các ngày từ 25 – 27/10, Hải Dương tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Một trong những nhiệm vụ trọng tâm mà Hải Dương xác định trong nhiệm kỳ tới là tiếp tục cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư, kinh doanh; cơ cấu lại kinh tế theo hướng tăng trưởng xanh, bền vững; tạo nền tảng để Hải Dương sớm trở thành thành phố trực thuộc Trung ương.
Phát huy tối đa tiềm năng, lợi thế, mở ra thời kỳ phát triển mới ở Hải Dương Lãnh đạo tỉnh Hải Dương trao bằng khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu trong thực hiện Cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh" giai đoạn 2015-2020.

Đẩy mạnh đổi mới sáng tạo, phát huy sức mạnh toàn dân

Với sự nỗ lực và tinh thần trách nhiệm cao của các đơn vị phục vụ Đại hội, đến nay, tất cả các điều kiện đã sẵn sàng để Đại hội diễn ra trang trọng, an toàn, tiết kiệm và hiệu quả nhất.

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Hải Dương nhiệm kỳ mới có chủ đề: “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị; phát huy ý chí, khát vọng, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, đẩy mạnh đổi mới sáng tạo, huy động mọi nguồn lực cho phát triển nhanh và bền vững; phấn đấu đến năm 2025 là tỉnh công nghiệp theo hướng hiện đại, tạo nền tảng để Hải Dương sớm trở thành thành phố trực thuộc Trung ương”.

Theo đó, nhiệm vụ của Đại hội là báo cáo kết quả của việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Hải Dương lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 – 2020 và xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp nhiệm kỳ 2020 – 2025, định hướng đến năm 2030; thảo luận, đóng góp ý kiến vào dự thảo các văn kiện Đại hội lần thứ XIII của Đảng; bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Khóa XVII, nhiệm kỳ 2020 – 2025 và bầu đại biểu đi dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Về đánh giá chung, trong nhiệm kỳ qua, kết quả triển khai và tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI đã thu được nhiều kết quả quan trọng, các chỉ tiêu theo Nghị quyết Đại hội cơ bản đều đạt, nhiều chỉ tiêu vượt mục tiêu đề ra.

Kinh tế tăng trưởng đạt cao hơn mức bình quân chung của cả nước, cơ cấu kinh tế chuyển dịch nhanh theo hướng tích cực; thu ngân sách nhà nước gấp hai lần so với đầu nhiệm kỳ, từ năm 2017 tỉnh tự cân đối ngân sách.

Hệ thống kết cấu hạ tầng được đầu tư đồng bộ, hiện đại và tăng cường kết nối liên tỉnh; phát triển đô thị đạt kết quả nổi bật, thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới vượt mục tiêu đề ra, diện mạo đô thị, nông thôn khởi sắc rõ nét. 

 Đường phố Hải Dương trang hoàng chào mừng Đại hội.

Ở lĩnh vực văn hoá, xã hội cũng đã có bước phát triển mới; an sinh, xã hội được đảm bảo, đời sống nhân dân được nâng lên. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững; công tác quốc phòng - quân sự địa phương được củng cố, tăng cường. Công tác xây dựng Đảng, chính quyền và hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội có nhiều chuyển biến tích cực. 

Bên cạnh đó, môi trường đầu tư, kinh doanh trên một số lĩnh vực chậm được cải thiện; việc thu hút và triển khai các dự án đầu tư của một số tập đoàn, doanh nghiệp lớn còn gặp khó khăn; tiến độ thực hiện một số công trình trọng điểm còn chậm.

Tình trạng khiếu kiện vượt cấp vẫn diễn ra ở một số nơi. Vấn đề ô nhiễm môi trường, tội phạm, tệ nạn xã hội, tai nạn giao thông vẫn diễn biến phức tạp; đại dịch Covid - 19, dịch tả lợn châu Phi tác động tiêu cực tới phát triển kinh tế và thu ngân sách. Năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của một số tổ chức cơ sở đảng và một bộ phận cán bộ, đảng viên chưa đáp ứng yêu cầu đổi mới. 

Xác định khâu đột phá trong nhiệm kỳ mới

Vì vậy, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Hải Dương nhiệm kỳ 2020 – 2025 chính   là sự kiện chính trị trọng đại của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân mong đợi, ghi dấu chặng đường phát triển mạnh mẽ, toàn diện trên các lĩnh vực, đồng thời mở ra thời kỳ phát triển mới, xây dựng tỉnh Hải Dương phát triển nhanh và bền vững.

Đại hội diễn ra sẽ quyết định những vấn đề quan trọng về phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh và xây dựng hệ thống chính trị, đề ra phương hướng, mục tiêu tổng quát và các chỉ tiêu chủ yếu, khâu đột phá, công trình trọng điểm, các nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm trong nhiệm kỳ 2020 - 2025. Để sớm đưa Nghị quyết Đại hội vào cuộc sống, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã xây dựng Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội.

Sau khi lấy ý kiến góp ý của các tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên, nhân dân, của các ban, Bộ, ngành Trung ương và được Bộ Chính trị cho ý kiến, Hải Dương đã nhanh chóng tiếp thu và hoàn thiện các văn kiện, Báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần XVII. 

Cụ thể, Hải Dương xác định phương hướng và mục tiêu tổng quát nhiệm kỳ 2020 – 2025, định hướng đến năm 2030 chính là: Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ, hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị; phát huy dân chủ, ý chí, khát vọng và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân; đẩy mạnh đổi mới sáng tạo, ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ, huy động và sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực; khai thác và phát huy tối đa tiềm năng, lợi thế về vị trí địa lý, di sản văn hóa, bản sắc con người xứ Đông để phát triển nhanh và bền vững.

 TP Hải Dương đang chuyển mình mạnh mẽ.

Tỉnh cũng xác định nhiệm vụ trọng tâm là cơ cấu lại kinh tế theo hướng tăng trưởng xanh, chuyển đổi số với các trụ cột: công nghiệp công nghệ cao và công nghiệp hỗ trợ; nông nghiệp hàng hóa tập trung ứng dụng công nghệ cao và nông nghiệp hữu cơ; dịch vụ chất lượng cao; đô thị xanh, thông minh, hiện đại.

Nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của người dân; củng cố vững chắc quốc phòng, an ninh. Phấn đấu đến năm 2025 là tỉnh công nghiệp theo hướng hiện đại, năm 2030 là tỉnh công nghiệp hiện đại, tạo nền tảng để Hải Dương sớm trở thành thành phố trực thuộc Trung ương.

Về khâu đột phá trong nhiệm kỳ mới, Hải Dương xác định: Cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư, kinh doanh; thu hút các doanh nghiệp lớn đầu tư vào tỉnh, đồng thời chú trọng hỗ trợ phát triển các doanh nghiệp nhỏ và vừa, doanh nghiệp công nghệ số khởi nghiệp, sáng tạo. Tích cực trong việc huy động các nguồn lực để phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại; ưu tiên đầu tư xây dựng các công trình giao thông trọng điểm, hạ tầng số, đô thị thông minh và nông thôn mới kiểu mẫu. 

Bên cạnh đó, nguồn nhân lực cần nâng cao hơn nữa về chất lượng, tạo chuyển biến mạnh mẽ trong đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý; nêu cao vai trò gương mẫu, đổi mới sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm của người đứng đầu đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới.

Với phương châm “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Sáng tạo - Phát triển” Đại hội lần thứ XVII của Đảng bộ tỉnh Hải Dương được tổ chức sẽ đặt một dấu mốc mới cho sự nghiệp xây dựng và phát triển tỉnh Hải Dương.

Nhiệm vụ đặt ra cho nhiệm kỳ 2020 - 2025 và những năm tiếp theo là hết sức nặng nề với nhiều khó khăn, thách thức mới. Nhưng với truyền thống văn hiến, cách mạng và anh hùng, Đảng bộ và nhân dân tỉnh Hải Dương tiếp tục tăng cường đoàn kết, thống nhất ý chí và hành động, nỗ lực phấn đấu thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ mà Đại hội đề ra; xây dựng tỉnh Hải Dương ngày càng giàu mạnh, văn minh, hiện đại, phát triển bền vững; nhân dân có cuộc sống ấm no, hạnh phúc. 

Dương Tươi
Cùng chuyên mục

Đọc thêm

Hoàng tử và Công chúa Thụy Điển mắc Covid-19

Hoàng tử và Công chúa Thụy Điển mắc Covid-19
(PLVN) - Hai thành viên hoàng gia Thụy Điển, Hoàng tử Carl Philip và Công chúa Sofia đang phải tự cách ly sau khi có kết quả xét nghiệm dương tính với Covid-19, Tòa án Hoàng gia Thụy Điển thông báo hôm 26/11.

Chân dung “Người đàn ông quyến rũ nhất năm 2020”

Chân dung “Người đàn ông quyến rũ nhất năm 2020”
(PLVN) - Nam diễn viên Michael B.Jordan là ngôi sao tiếp theo vừa được vinh danh trong cuộc bình chọn Người đàn ông quyến rũ nhất năm 2020. Đây là danh hiệu được tạp chí People (Mỹ) trao thường niên và rất thu hút sự quan tâm của công chúng dựa trên quyết định của hội đồng đánh giá và các phiếu trên mạng.

Vị Công Tôn Nữ cuối cùng của triều Nguyễn lưu truyền nghề làm gối dựa cung đình

Vị Công Tôn Nữ cuối cùng của triều Nguyễn lưu truyền nghề làm gối dựa cung đình
(PLVN) - Cụ Công Tôn Nữ Trí Huệ là một trong những vị Công tôn nữ cuối cùng của triều Nguyễn. Đôi mắt tinh anh, bàn tay khéo léo của một người đã gần 100 tuổi vẫn tỉ mẩn từng đường kim mũi chỉ để làm nên những chiếc gối trái dựa cung đình - loại gối vua quan triều Nguyễn xưa hay sử dụng. Dù đã trải qua nhiều chính biến trong lịch sử dân tộc nhưng cụ Trí Huệ vẫn ngày ngày kiên trì giữ và truyền bí quyết làm gối trái dựa, bảo tồn nét tinh hoa dân tộc cho thế hệ sau.

Bình Định: Huyện Hoài Ân cấp sổ đỏ cho người ở nhờ?

Bình Định:  Huyện Hoài Ân cấp sổ đỏ cho người ở nhờ?
(PLVN) - Cho ở nhờ nhưng lại bị chính người ở nhờ kiện ra tòa đòi đất, một hộ dân ở tỉnh Bình Định đang rơi vào cảnh trớ trêu. Trong vụ việc, việc chính quyền cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ) cho người ở nhờ đất có đúng quy định? 
Hải Phòng khôi phục Cầu vượt đường sắt trên đường Cầu Đất

Hải Phòng khôi phục Cầu vượt đường sắt trên đường Cầu Đất

(PLVN) - Nhằm đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân, bảo đảm an toàn giao thông và chỉnh trang đô thị, Sở Giao thông vận tải TP Hải Phòng sẽ tổ chức thi công khôi phục Cầu vượt đường sắt cho người đi bộ trên đường Cầu Đất. Công trình dự kiến hoàn thành trước Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021.

Chủ tịch Quốc hội làm việc tại tỉnh Sóc Trăng

Chủ tịch Quốc hội làm việc tại tỉnh Sóc Trăng
(PLVN) - Ngày 26/11, Chủ tịch Quốc hội (QH) Nguyễn Thị Kim Ngân cùng Đoàn công tác của QH đã có chuyến thăm và làm việc tại tỉnh Sóc Trăng. Một trong những yêu cầu của Chủ tịch QH tại đây là cần triển khai các biện pháp quản lý thị trường để doanh nghiệp không mất thương hiệu gạo ST25.
Nỗi lo “làn sóng thứ ba” Covid-19

Nỗi lo “làn sóng thứ ba” Covid-19

(PLVN) - Đã gần hết tháng 11/2020, tuy nhiên tình hình dịch Covid-19 vẫn tiếp tục diễn biến phức tạp. Dịch bệnh đã bùng phát trở lại trong mùa đông xuân tại nhiều nơi trên thế giới. Nhiều quốc gia, đặc biệt tại khu vực Châu Âu đã tái thiết lập việc áp dụng các biện pháp phòng chống dịch và thực hiện giãn cách xã hội nhưng sự lây nhiễm Covid-19 không có xu hướng chậm lại, đó là điều vô cùng lo ngại.

Báo điện tử Pháp luật Việt Nam

Giấy phép xuất bản số 303/GP-BTTTT ngày 8/5/2015

Cơ quan chủ quản: Bộ Tư pháp

Tổng biên tập: Tiến sỹ Đào Văn Hội

Phó TBT: Trần Đức Vinh

Tòa soạn: Số 42/29 Nguyễn Chí Thanh, phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình, Hà Nội

E-mail: baodientuphapluat@gmail.com

Hotline: 0353.63.63.55

Liên hệ quảng cáo: 0971.741.666‬