Tiếp tục tăng cường biệt phái cán bộ, chấp hành viên

(PLVN) - 6 tháng đầu năm 2019, công tác kiện toàn tổ chức bộ máy các cơ quan  Thi hành án dân sự (THADS) được đặc biệt quan tâm, chú trọng. Đến nay, về cơ bản đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý đã được kiện toàn, từng bước đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao.
Tiếp tục tăng cường biệt phái cán bộ, chấp hành viên

Từng bước khắc phục tình trạng “hụt hẫng“ cán bộ lãnh đạo

Tổng cục THADS cho biết, công tác xây dựng biên chế luôn bám sát chức năng, nhiệm vụ của Hệ thống THADS để kịp thời bổ sung, tăng cường công chức, viên  chức cho các đơn vị thuộc Tổng cục và các cơ quan THADS địa phương.

Thực hiện quyết định giao biên chế năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp giao biên chế công chức hành chính nhà nước đối với hệ thống tổ chức cơ quan THADS, toàn hệ thống THADS được phân bổ 9.288 biên chế  (trong đó, Tổng cục THADS 175 biên chế; các cơ quan THADS địa phương 9.143 biên chế). Giảm 200 biên chế so với năm 2018 (2,1%, đảm bảo lộ trình giảm 10% biên chế đến năm 2021). Tính đến ngày 31/3/2019 đã thực hiện được 9.151 biên chế công chức hành chính (trong đó tại Tổng cục THADS đã thực hiện 156 biên chế, các cơ quan THADS địa phương đã thực hiện 8.995 biên chế).

Tổng cục THADS đã thực hiện rà soát tổng thể, đánh giá tình hình thực hiện biên chế của các cơ quan THADS địa phương dựa trên các tiêu chí về vị trí việc làm, số lượng việc và tiền phải thi hành án của các cơ quan THADS địa phương, số đơn vị hành chính cấp huyện và điều kiện về địa lý, kinh tế, văn hóa, xã hội đã phân bổ biên chế. Bên cạnh đó, Tổng cục THADS thường rà soát, tiếp nhận công chức các cơ THADS địa phương trên toàn quốc về công tác tại Tổng cục THADS để bổ sung đủ biên chế được giao, đáp ứng nhu cầu công việc.

Trong công tác quy hoạch cán bộ lãnh đạo, Tổng cục THADS luôn chú trọng đến việc trẻ hóa đội ngũ cán bộ, mạnh dạn quy hoạch những cán bộ trẻ có phẩm chất, có trình độ, năng lực và triển vọng phát triển vào các vị trí Lãnh đạo Tổng cục, cấp Vụ thuộc Tổng cục, cấp Cục, cấp Chi cục, khắc phục từng bước tình trạng “hụt hẫng”, bảo đảm tính liên tục và kế thừa giữa các thế hệ cán bộ; chú trọng đưa vào quy hoạch các cán bộ nữ và người dân tộc để tăng số lượng cán bộ lãnh đạo là nữ, người dân tộc.

Xác định công tác kiện toàn tổ chức cán bộ là một trong những nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung chỉ đạo quyết liệt. Tổng cục THADS đã tham mưu cho Lãnh đạo Bộ và trực tiếp tăng cường chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương, khắc phục hạn chế, yếu kém, làm việc với Lãnh đạo Tỉnh ủy, Thành ủy, Ủy ban nhân dân của nhiều địa phương để trao đổi, thống nhất về chủ trương kiện toàn đội ngũ cán bộ chủ chốt các cơ quan THADS trên địa bàn. Về cơ bản đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý đã được kiện toàn, từng bước đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao.

Công tác nâng ngạch, chuyển ngạch cũng được quan tâm chú trọng. Tính đến ngày 31/3/2019, toàn hệ thống có 4.214 chấp hành viên; 735 thẩm tra viên; 1.689 thư ký, còn lại chuyên viên và các ngạch công chức khác. 

Xác định công tác phát triển nguồn nhân lực là một trong những nhiệm vụ trọng tâm hàng đầu đối với công tác THADS, đồng thời là một bộ phận không thể tách rời trong phát triển nguồn nhân lực của đất nước, có tính chiến lược lâu dài và thường xuyên, liên tục, gắn liền với việc bố trí, sử dụng, trên cơ sở các thể chế, quy hoạch và kế hoạch được xây dựng, nguồn kinh phí đào tạo, bồi dưỡng được Ngân sách nhà nước phân bổ, tận dụng các nguồn kinh phí khác từ các dự án, đề án, từ sự hỗ trợ của các tổ chức quốc tế, trong những năm qua, hệ thống THADS đã triển khai hiệu quả các nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng. Từ đầu năm 2019, Tổng cục THADS đã phối hợp với Học viện Tư pháp và các đơn vị chuyên môn thuộc Bộ Tư pháp xây dựng nội dung, chương trình đào tạo, bồi dưỡng phù hợp với từng đối tượng.

Tăng cường kỷ luật, kỷ cương

Thời gian tới, Tổng cục THADS cho biết sẽ tập trung ưu tiên các văn bản đề án như: Đề án sắp xếp lại tổ chức bộ máy một số cơ quan THADS cấp huyện; Sửa đổi Thông tư số 03/2017/TT-BTP ngày 05/4/2017của Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định chức danh, mã số ngạch và tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch công chức chuyên ngành THADS.

Tiếp tục kiện toàn tổ chức bộ máy, đội ngũ công chức làm công tác THADS đủ về số lượng, bảo đảm về chất lượng, trong đó chú trọng những địa bàn, đơn vị còn nhiều hạn chế, yếu kém; đẩy nhanh tiến độ xây dựng và hoàn thiện Đề án tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức Hệ thống THADS giai đoạn 2019-2022. 

Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành, nhất là phát huy vai trò của người đứng đầu; tiếp tục cải tiến công tác hướng dẫn, chỉ đạo nghiệp vụ theo hướng sâu sát, cụ thể và xác định rõ trách nhiệm, thời gian hoàn thành, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc về chuyên môn, nghiệp vụ cho các cơ quan THADS địa phương; kiên quyết khắc phục và xử lý nghiêm các trường hợp chậm trả lời hoặc chấp hành không đúng ý kiến chỉ đạo của cấp trên; thường xuyên báo cáo về những khó khăn, vướng mắc, bất cập trong thực tiễn, nhất là tại cơ sở để kịp thời có biện pháp chỉ đạo, giải quyết.

Bên cạnh đó, tăng cường trao đổi, phối hợp giữa Ban Cán sự Đảng, Lãnh đạo Bộ Tư pháp, Tổng cục THADS, Cục THADS với Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Huyện ủy, UBND các cấp trong công tác đánh giá, quy hoạch, luân chuyển, đào tạo, bồi dưỡng, bổ nhiệm, kỷ luật cán bộ, công chức THADS, nhất là những địa phương còn nhiều hạn chế, yếu kém.

Đồng thời, tăng cường công tác kiểm tra, kỷ luật, kỷ cương trong toàn hệ thống, chú trọng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, rèn luyện phẩm chất đạo đức, ý thức trách nhiệm của đội ngũ công chức thi hành án, nhất là đối với đội ngũ lãnh đạo quản lý và chức danh pháp lý, xây dựng hình ảnh đẹp về người công chức THADS; xử lý nghiêm, kiên quyết thay thế những cán bộ nhũng nhiễu, gây phiền hà, vi phạm đạo đức, lối sống và chuyên môn, nghiệp vụ. Tiếp tục thực hiện tốt công tác đào tạo, bồi dưỡng, đánh giá, quy hoạch, luân chuyển, bổ nhiệm, khen thưởng, kỷ luật và các chính sách cán bộ khác; xây dựng đội ngũ công chức THADS trong sạch, vững mạnh; tiếp tục nhân rộng tăng cường biệt phái cán bộ, chấp hành viên trong toàn hệ thống.

Thanh Nhàn
Cùng chuyên mục
Thiếu tướng Hoàng Hữu Chiến khảo sát thực tế phục vụ xây dựng các thông tư hướng dẫn các nghị định của Luật BPVN tại Hải Phòng.

Thiếu tướng, PGS.TS Hoàng Hữu Chiến: Đời binh nghiệp gắn liền sự nghiệp bảo vệ biên giới quốc gia

(PLVN) - Phát huy tốt vai trò tham mưu, giúp việc cho Thường vụ, Đảng ủy Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng về công tác biên phòng và xây dựng lực lượng, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới, vùng biển, đảo; xây dựng hoàn thiện hệ thống pháp luật về quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia, Thiếu tướng, PGS.TS Hoàng Hữu Chiến, Phó Tham mưu trưởng, Đại biểu Quốc hội khóa XV đã góp công trong việc soạn thảo Chiến lược bảo vệ biên giới quốc gia và Dự án Luật Biên phòng Việt Nam.

Đọc thêm

Kết quả rõ nét nhờ vận động tự nguyện thi hành án

Kết quả rõ nét nhờ vận động tự nguyện thi hành án
(PLVN) -Để giải quyết dứt điểm các vụ, việc phức tạp, từng bước hạn chế tình trạng án tồn đọng, các cơ quan THADS đã triển khai quyết liệt các giải pháp, trong đó công tác vận động, thuyết phục đương sự tự nguyện thi hành án.

Nở rộ các cuộc thi tuyên truyền pháp luật

Đồng chí Trần Chí Tiến, Giám đốc Sở Tư pháp Quảng Bình, Trưởng Ban Tổ chức Hội thi trao giải Nhất cho thí sinh Đặng Lê Thuỳ Trang, Chi bộ TT Đấu giá Tài sản nhà nước.
(PLVN) -Trong bối cảnh dịch bệnh phức tạp, nhằm không để công tác tuyên truyền pháp luật bị gián đoạn, ngành Tư pháp các địa phương đã đẩy mạnh tổ chức các cuộc thi tìm hiểu pháp luật trực tuyến.

“Khắc tinh” của tội phạm đất Cảng

 Đại tá Cường hỏi cung một đối tượng bị bắt .
(PLVN) - Giang hồ đất Cảng có tiếng phức tạp bậc nhất cả nước, nhưng khi nghe tên Đại tá Nguyễn Đức Cường, Trưởng Phòng Hồ sơ Công an Hải Phòng (từng là Phó phòng Cảnh sát Kinh tế, Trưởng phòng Cảnh sát Hình sự, Trưởng Công an quận Hồng Bàng), đều “ngại ngần”. Từ 2009 đến nay, Đại tá Cường đã tham gia chỉ huy, điều tra, bắt giữ hàng ngàn vụ án và đối tượng…

Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự Nghệ An: Bí quyết thành công từ lời dạy của Bác về “dân vận khéo”

Ông Phạm Quốc Nam, Cục trưởng Cục THADS Nghệ An.
(PLVN) - Nhớ lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Dân vận khéo thì việc gì cũng thành công”, “chúng ta phải thật thà thừa nhận rằng kinh nghiệm chúng ta còn ít, tài năng chúng ta còn kém, mà công việc thì nhiều”, muốn được nhân dân ủng hộ thì phải thực hiện tốt công tác dân vận… ông Phạm Quốc Nam, Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh Nghệ An đã phát huy tinh thần đoàn kết, sức mạnh tập thể để tìm ra các khâu đột phá, trong đó khâu đột phá đầu tiên mang tính quyết định là làm tốt công tác dân vận.

Nguyên Vụ trưởng vụ Pháp luật quốc tế (Bộ Tư pháp) Hoàng Phước Hiệp: Tự hào được làm “luật sư công của Chính phủ”

Ông Hoàng Phước Hiệp là một trong những người tham gia phái đoàn Việt Nam tham dự các cuộc đàm phán đa phương về việc Việt Nam gia nhập WTO. (Trong ảnh: Tổng Giám đốc WTO Pascal Lamy và Bộ trưởng Thương mại Việt Nam Trương Đình Tuyển trao đổi văn kiện Nghị định thư gia nhập WTO của Việt Nam)
(PLVN) - Những vụ tranh chấp giữa nhà đầu tư nước ngoài với Chính phủ Việt Nam, theo ông Hiệp, không thể mời luật sư tư được, bởi còn liên quan đến bí mật nhà nước. Thông lệ quốc tế gọi những người tham gia giải quyết tranh chấp kiểu này là luật sư công và ông Hiệp rất tự hào khi gánh trên vai nhiệm vụ của một “luật sư công”.

Đánh giá kết quả thực hiện Dự án Hỗ trợ Học viện Tư pháp Lào

Đánh giá kết quả thực hiện Dự án Hỗ trợ Học viện Tư pháp Lào
(PLVN) -Được sự đồng ý của Lãnh đạo hai Bộ Tư pháp Việt Nam và Lào, vừa qua, Ban Quản lý Dự án hai Bên đã tổ chức Hội nghị trực tuyến đánh giá kết quả thực hiện Kế hoạch hoạt động năm 2020 và 6 tháng đầu năm 2021, thống nhất triển khai kế hoạch hoạt động 6 tháng cuối năm.