Sẽ có Luật Giáo dục Quốc phòng-An ninh

 Sáng qua - 8/9, Hội đồng Giáo dục Quốc phòng-An ninh (QP-AN) trung ương tổ chức Hội nghị trực tuyến Tổng kết 10 năm thực hiện công tác giáo dục QP-AN (2001-2011) với sự tham gia của 63 tỉnh, thành trong toàn quốc. Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân chủ trì Hội nghị.

Sáng qua - 8/9, Hội đồng Giáo dục Quốc phòng-An ninh (QP-AN) trung ương tổ chức Hội nghị trực tuyến Tổng kết 10 năm thực hiện công tác giáo dục QP-AN (2001-2011) với sự tham gia của 63 tỉnh, thành trong toàn quốc. Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân chủ trì Hội nghị.
Phó Thủ Tướng Nguyễn Thiện Nhân trao tặng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc cho các tập thể và cá nhân
Phó Thủ Tướng Nguyễn Thiện Nhân trao tặng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc cho các tập thể và cá nhân

10 năm qua, công tác giáo dục QP-AN trong toàn quốc có nhiều khởi sắc, đã bồi dưỡng kiến thức QP-AN cho gần 30 triệu người. Giáo dục QP-AN toàn dân được đẩy mạnh, có chiều sâu, nội dung phong phú, hình thức đa dạng, linh hoạt, góp phần nâng cao nhận thức của toàn dân đối với sự nghiệp bảo vệ tổ quốc. Công tác kiểm tra, sơ kết, tổng kết đã được tiến hành thường xuyên, có tác dụng thúc đẩy công tác giáo dục QP-AN đạt kết quả ngày càng tốt hơn.

Giáo dục QP-AN cho học sinh, sinh viên ngày càng đi vào nề nếp, chất lượng được nâng lên. Thông qua môn học Giáo dục QP-AN góp phần giáo dục rèn luyện cho học sinh, sinh viên phát triển toàn diện, hiểu biết một số nội dung cơ bản về QP-AN, truyền thống chống giặc ngoại xâm của cha ông, khơi dậy tinh thần yêu nước, lòng tự hào, tự tôn dân tộc; hiểu rõ âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch, tỉnh táo khi tiếp cận với các thông tin xấu từ bên ngoài và trên internet, không để các thế lực thù địch lợi dụng, kích động, lôi kéo học sinh, sinh viên chống đối.

Nghị quyết Đại hội XI của Đảng nêu rõ: “Tăng cường tuyên truyền, giáo dục tinh thần yêu nước, ý thức dân tộc, trách nhiệm và nghĩa vụ bảo vệ chủ quyền, lợi ích quốc gia và kiến thức quốc phòng, an ninh làm cho mọi người hiểu rõ hơn những thách thức lớn tác động trực tiếp đến nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong điều kiện mới, vì vậy, đẩy mạnh công tác giáo dục QP-AN là góp phần quan trọng xây dựng “thế trận lòng dân”.

Tại các địa phương, đối tượng được mở rộng, phương pháp tổ chức linh hoạt, sáng tạo, đa dạng, nhiều địa phương có cách làm hay mang tính đột phá. Việc đầu tư cơ sở vật chất phục vụ bồi dưỡng kiến thức QP-AN được chú trọng, vì vậy, số lượng các đối tượng được bồi dưỡng kiến thức QP-AN năm sau cao hơn năm trước, chất lượng ngày càng nâng lên. Khối các quân khu, địa phương cao hơn khối Bộ, ngành trung ương.

Ngoài các đối tượng theo quy định, việc bồi dưỡng kiến thức QP-AN còn được mở rộng đến các đối tượng khác như: chức sắc, nhà tu hành, chức việc các tôn giáo; văn nghệ sĩ, trí thức, các nhà khoa học; già làng, người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số, trưởng các dòng họ, chủ hộ gia đình biên giới, chủ các tàu thuyền đánh bắt, nuôi trồng thủy sản trên biển, chủ hộ các gia đình đồng bào dân tộc Mông, giám đốc các doanh nghiệp tư nhân, giám đốc và người lao động doanh nghiệp có 100% vốn đầu tư nước ngoài, đoàn viên, thanh niên và nông dân…

Sau làm điểm bồi dưỡng kiến thức QP-AN cho chức sắc, nhà tu hành, chức việc các tôn giáo của TP. Hải Phòng, đến nay, 100% các tỉnh, thành phố có tôn giáo trên toàn quốc đã tổ chức bồi dưỡng kiến thức QP-AN.

Chương trình, các bộ giáo trình, tài liệu bồi dưỡng kiến thức QP-AN cho các đối tượng gồm 156 chuyên đề được biên soạn công phu, chặt chẽ, chất lượng. Hàng năm, mỗi quý một lần, Cơ quan thường trực Hội đồng Giáo dục QP-AN trung ương phối hợp với các cơ quan chức năng biên soạn một số chuyên đề cập nhật về tình hình QP-AN trong nước, khu vực, thế giới; vấn đề chủ quyền biên giới, biển đảo gửi cho các học viện, nhà trường để các giáo viên nghiên cứu, cập nhật vào bài giảng, làm cho nội dung thêm phong phú, sát tình hình thực tiễn.

Những năm trước đây, môn học Giáo dục QP-AN cho học sinh, sinh viên cơ bản do các sĩ quan quân đội biệt pháp sang các trường đại học, cao đẳng và các đơn vị quân đội, cơ quan quân sự địa phương đảm nhiệm theo hợp đồng của các cơ sở giáo dục và đào tạo. Đội ngũ cán bộ quản lý và giáo viên giảng dạy môn học không được quan tâm đào tạo đúng mức nên vừa thiếu về số lượng và yếu về chất lượng.

Từ khi có chỉ thị của Bộ Chính trị và Nghị định của Chính phủ, công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ giáo viên được đẩy mạnh với nhiều hình thức nên trong 10 năm qua, toàn quốc đã đào tạo được trên 31.000 giáo viên môn học Giáo dục QP-AN. Đến nay, các bậc học từ THPT đến đại học đã có giáo viên để giảng dạy môn học, nhiều trường THPT đã có đủ giáo viên chuyên trách, các trường đại học, cao đẳng có bộ môn hoặc khoa giáo viên giáo dục QP-AN. Toàn quốc hiện có 32 Trung tâm Giáo dục QP-AN. 

* Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân - Chủ tịch Hội đồng giáo dục QP-AN Trung ương:

Tiếp tục kiến nghị bồi dưỡng kiến thức QP-AN là tiêu chuẩn bắt buộc để bổ nhiệm

Sẽ có Luật Giáo dục Quốc phòng-An ninh ảnh 2
 
Công tác giáo dục QP-AN những năm qua được Đảng, Nhà nước, cấp ủy, chính quyền các cấp quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo đúng mức coi công tác giáo dục QP-AN là nhiệm vụ có tính chất chiến lược, hệ thống văn bản lãnh đạo, chỉ đạo ngày càng được hoàn thiện, kịp thời và đồng bộ.

Các đối tượng sau khi được bồi dưỡng kiến thức QP-AN đã nâng cao nhận thức về quan điểm, đường lối QP-AN của Đảng, Nhà nước; nắm vững nguyên tắc, cơ chế lãnh đạo của Đảng; quản lý, điều hành của nhà nước về QP-AN; nhận rõ về đối tượng, đối tác, về âm mưu, thủ đoạn chiến lược Diễn biến hòa bình của các thế lực thù địch đối với cách mạng nước ta, từ đó nâng cao năng lực lãnh đạo, quản lý cũng như thực hiện nhiệm vụ QP-AN của các cá nhân trên từng cương vị công tác; nhất là tham mưu cho cấp ủy, chính quyền cùng cấp hoạch định chủ trương, chính sách trong việc xây dựng tỉnh, thành phố thành khu vực phòng thủ vững chắc, giữa phát triển kinh tế với củng cố QP-AN trên từng lĩnh vực. Tuy nhiên, hệ thống văn bản lãnh đạo, chỉ đạo tuy đầy đủ, đồng bộ nhưng tính pháp lý chưa cao, trong quá trình thực hiện còn vướng mắc bất cập, cần phải làm rõ trong văn bản quy phạm pháp luật về đối tượng bồi dưỡng kiến thức QP-AN.

Do đó, Chính phủ đã giao Bộ Quốc phòng chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành Trung ương có liên quan xây dựng dự án Luật Giáo dục Quốc phòng-An ninh với mục tiêu thống nhất, đồng bộ với Luật Quốc phòng, Luật An ninh quốc gia, Luật Giáo dục, Luật Biên giới, các luật, pháp lệnh có liên quan đến giáo dục QP-AN, để tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, hiệu lực, hiệu quả của quản lý nhà nước đối với công tác đặc biệt quan trọng này.

Theo lộ trình, Dự thảo Luật Giáo dục Quốc phòng-An ninh sẽ được Chính phủ trình Quốc hội vào năm 2012. Bên cạnh xây dựng dự án luật, ban soạn thảo xây dựng các văn bản hướng dẫn thi hành để nhanh chóng đưa Luật Giáo dục Quốc phòng-An ninh vào cuộc sống.

Hội đồng Giáo dục QP-AN Trung ương kiến nghị tiếp tục khẳng định bồi dưỡng kiến thức QP-AN là tiêu chuẩn bắt buộc đối với đối tượng là đội ngũ cán bộ, đảng viên, là tiêu chí để đề bạt, bổ nhiệm, tuyển dụng công chức. Chuẩn hóa đội ngũ giáo viên, giảng viên giáo dục QP-AN trong hệ thống giáo dục quốc dân.


* Trung tướng Đỗ Bá Tỵ - Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Trưởng ban Thường trực Hội đồng Giáo dục QP-AN Trung ương:

Sẽ có Luật Giáo dục Quốc phòng-An ninh ảnh 3
 
Quán triệt sâu sắc và chấp hành nghiêm Chỉ thị của Bộ Chính trị, Nghị định của Chính phủ, công tác giáo dục QP-AN trong 10 năm qua đã được cấp ủy, chính quyền các cấp từ Trung ương đến cơ sở; lãnh đạo và người đứng đầu các cơ quan, tổ chức, các cấp, các ngành trong hệ thống chính trị quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai thực hiện nghiêm túc, toàn diện cả về chiều rộng, chiều sâu và đạt được các mục tiêu đề ra.

Hệ thống văn bản lãnh đạo chỉ đạo; chương trình, giáo trình, sách giáo khoa, tài liệu giáo dục QP-AN cho học sinh, sinh viên, bồi dưỡng kiến thức QP-AN cho các đối tượng được ban hành đầy đủ, đồng bộ và kịp thời, tạo hành lang pháp lý và tạo điều kiện tổ chức thực hiện công tác giáo dục QP-AN.

Nhiệm vụ giáo dục QP-AN trong thời gian tới là đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục, tạo chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức đối với công tác giáo dục QP-AN đến mọi tầng lớp nhân dân; triển khai các bước cây dựng chương trình, biên soạn giáo trình, sách giáo khoa về giáo dục AP-AN cho học sinh, sinh viên và bồi dưỡng kiến thức QP-An cho các đối tượng; triển khai đào tạo giáo viên giáo dục QP-AN, từng bước chuẩn hóa đội ngũ giáo viên theo quy định, phấn đấu dến năm 2016, tất cả các trường trung học phổ thông, trung cấp chuyên nghiệp… có đủ giáo viên; đẩy nhanh tiến độ xây dựng các Trung tâm giáo dục QP-AN theo các quyết định của Thủ tướng Chính phủ, phấn đấu năm 2015 có khoảng 70-80% sinh viên được học môn học Giáo dục QP-AN tại các trung tâm.

Lam Hạnh

Tin cùng chuyên mục

Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình ghi sổ tang tại lễ viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

(PLVN) - Theo tin từ Bộ Ngoại giao, chiều 20/7/2024, tại Bắc Kinh, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, Chủ tịch nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa, Chủ tịch Quân ủy Trung ương Trung Quốc Tập Cận Bình đã đến Đại sứ quán Việt Nam tại Trung Quốc viếng, chia buồn sâu sắc và ghi sổ tang trước việc đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam từ trần.

Đọc thêm

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng mẫu mực trong lòng dân

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng mẫu mực trong lòng dân
(PLVN) - Là người chiến sĩ cộng sản, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng luôn học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh “cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư”; tác phong sâu sát cơ sở, gần gũi với đồng bào, đồng chí; sống giản dị, khiêm tốn, mẫu mực, chân thành.

Vĩnh biệt Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: Nhà lãnh đạo, lý luận xuất sắc

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. (Nguồn: Ban Tuyên giáo Trung ương).
(PLVN) - Trong mọi hoàn cảnh, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng luôn tỏ rõ bản lĩnh, trí tuệ của người cộng sản kiên cường; tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc và Nhân dân; kiên định chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh, mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; giữ gìn, nêu cao và lan tỏa phẩm chất đạo đức cách mạng trong sáng, tính tiền phong, gương mẫu, không ngừng học tập, tu dưỡng, rèn luyện.

Nhiều hoạt động ý nghĩa nhân Ngày Thương binh - Liệt sĩ

Tặng quà các thương binh, bệnh binh tại Hà Nam. (Ảnh trong bài: Minh Tú)
(PLVN) - Những năm qua, Đảng, Nhà nước luôn dành sự quan tâm, chăm lo đặc biệt với thương binh, gia đình liệt sĩ, người có công với cách mạng. Với trách nhiệm chính trị và tình cảm sâu sắc, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng (BQP) đã đề xuất với Đảng, Nhà nước ban hành, thực hiện nhiều chủ trương, chính sách lớn với quân đội và hậu phương quân đội; đẩy mạnh các hoạt động “đền ơn đáp nghĩa”.

20 năm triển khai Nghị quyết số 36-NQ/TW của Bộ Chính trị: Kiều bào đồng hành cùng sự phát triển của đất nước - Kỳ 4: Hoàn thiện cơ chế để kiều bào đóng góp hơn nữa

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng. (Ảnh: Dương Tiêu).
(PLVN) - Nghị quyết số 36 của Bộ Chính trị đã mở ra một giai đoạn mới trong việc phát huy, huy động nguồn lực to lớn của người Việt Nam ở nước ngoài tham gia xây dựng đất nước. Qua đó, góp phần củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc, chung tay hiện thực hóa các mục tiêu phát triển đề ra.

Hình ảnh bình dị mà cao quý của cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Hình ảnh bình dị mà cao quý của cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng
“Hạnh phúc của con người không phải chỉ ở chỗ nhiều tiền, lắm của, ăn ngon, mặc đẹp, mà còn ở sự phong phú về tâm hồn, được sống giữa tình thương và lòng nhân ái, lẽ phải và công bằng”, trong tiếc thương vô hạn, cộng đồng mạng truyền nhau lời phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị Văn hóa toàn quốc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII (tháng 11/2021). 

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từ trần

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.
Theo thông tin từ Hội đồng chuyên môn bảo vệ sức khỏe cán bộ Trung ương, đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, sau thời gian lâm bệnh, mặc dù được Đảng, Nhà nước, tập thể các giáo sư, bác sĩ tận tình cứu chữa, gia đình hết lòng chăm sóc, nhưng do tuổi cao, bệnh nặng, Đồng chí đã từ trần lúc 13 giờ 38 phút, ngày 19/7/2024 tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108. Hưởng thọ 80 tuổi.

Hội thảo khoa học '70 năm Hiệp định Giơ-ne-vơ về đình chỉ chiến sự ở Việt Nam'

Hội nghị Geneva năm 1954. (Ảnh tư liệu Bộ Ngoại giao).
VOV.VN - Kỷ niệm 70 năm ngày ký Hiệp định Genève về đình chỉ chiến sự ở Việt Nam, sáng nay Bộ Ngoại giao phối hợp với Bộ Quốc phòng và Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam tổ chức Hội thảo Khoa học với chủ đề “70 năm Hiệp định Giơ-ne-vơ về đình chỉ chiến sự ở Việt Nam” (21/7/1954 - 21/7/2024).

Thủ tướng: Phát huy vai trò tiên phong để tăng tốc, bứt phá chuyển đổi số

Thủ tướng: Phát huy vai trò tiên phong để tăng tốc, bứt phá chuyển đổi số
Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh điều quan trọng nhất, mang tính quyết định nhất để thúc đẩy chuyển đổi số thời gian tới là vai trò tiên phong, gương mẫu của các bộ trưởng, trưởng ngành, Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố và yêu cầu mạnh dạn "tăng tốc", "bứt phá" trong chuyển đổi số với khí thế tiến công mạnh mẽ, phát huy tinh thần 5 "đẩy mạnh", 5 "bảo đảm" gắn với 5 "không".

Đại tướng Phan Văn Giang chúc mừng 50 năm Ngày truyền thống Kho K850

Đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Quốc phòng. Ảnh: Dangcongsan.vn
(PLVN) - Nhân dịp kỷ niệm 50 năm Ngày truyền thống Kho K850, Cục Quân khí, Tổng cục Kỹ thuật (20/7/1974 - 20/7/2024), Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã gửi thư chúc mừng tới các thế hệ cán bộ, nhân viên, chiến sĩ Kho K850.

Kinh tế số Việt Nam tăng cao nhất ASEAN 2 năm liên tiếp

Kinh tế số Việt Nam tăng cao nhất ASEAN 2 năm liên tiếp
Sáng 19/7, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số chủ trì Hội nghị Thường trực Chính phủ về chuyển đổi số. Cùng dự họp có các đồng chí Bộ trưởng, Trưởng ngành, Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Kỷ niệm 70 năm ngày ký Hiệp định Geneva: Mốc son của lịch sử dân tộc

Quang cảnh phiên khai mạc Hội nghị Geneva về Đông Dương, ngày 8/5/1954. (Ảnh Tư liệu TTXVN)
(PLVN) - Ngày 8/5/1954, một ngày sau Chiến thắng Điện Biên Phủ, Hội nghị Geneva về Đông Dương chính thức khai mạc. Trải qua 75 ngày căng thẳng và phức tạp, Hiệp định Geneva đã được ký vào ngày 21/7/1954. Thắng lợi của Hiệp định này đã đánh dấu một mốc son lịch sử trong sự nghiệp đấu tranh dựng nước và giữ nước của dân tộc ta.

Ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái

Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa đề nghị tổ chức tốt việc nghiên cứu, học tập, tuyên truyền và triển khai thực hiện hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định của Đảng mới ban hành.
(PLVN) - Ngày 18/7, tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo Trung ương đã tổ chức Hội nghị Sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024 của cơ quan và Đảng bộ cơ quan. Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa dự và chủ trì Hội nghị.

20 năm triển khai Nghị quyết số 36-NQ/TW của Bộ Chính trị: Kiều bào đồng hành cùng sự phát triển của đất nước - Kỳ 3: Phát huy truyền thống tốt đẹp của dân tộc

Bác Hồ đón kiều bào Thái Lan tại cảng Hải Phòng năm 1960. (Ảnh Tư liệu)
(PLVN) - Trong suốt chiều dài lịch sử dân tộc, cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài luôn gắn bó với quê hương, đất nước, đồng hành, sát cánh cùng đồng bào trong nước, nhất là khi đất nước gặp khó khăn, từ đó lan tỏa giá trị, hình ảnh đẹp về truyền thống đoàn kết, “tương thân, tương ái”, “lá lành đùm lá rách” của dân tộc.

Thông báo của Bộ Chính trị về tình hình sức khỏe của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Thông báo của Bộ Chính trị về tình hình sức khỏe của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng
Thời gian qua, theo yêu cầu của Hội đồng chuyên môn bảo vệ sức khỏe cán bộ Trung ương, đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng vừa điều hành công việc, vừa điều trị, chăm sóc sức khỏe. Bộ Chính trị, Ban Bí thư, các đồng chí lãnh đạo chủ chốt và đồng chí Thường trực Ban Bí thư đã trực tiếp chỉ đạo các cơ quan chuyên môn tập trung huy động đội ngũ các giáo sư, bác sĩ, nhân viên y tế, chuyên gia đầu ngành và những điều kiện thuận lợi nhất để điều trị, chăm sóc sức khỏe cho đồng chí Tổng Bí thư.