Sẽ có Luật Giáo dục Quốc phòng-An ninh

 Sáng qua - 8/9, Hội đồng Giáo dục Quốc phòng-An ninh (QP-AN) trung ương tổ chức Hội nghị trực tuyến Tổng kết 10 năm thực hiện công tác giáo dục QP-AN (2001-2011) với sự tham gia của 63 tỉnh, thành trong toàn quốc. Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân chủ trì Hội nghị.

Sáng qua - 8/9, Hội đồng Giáo dục Quốc phòng-An ninh (QP-AN) trung ương tổ chức Hội nghị trực tuyến Tổng kết 10 năm thực hiện công tác giáo dục QP-AN (2001-2011) với sự tham gia của 63 tỉnh, thành trong toàn quốc. Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân chủ trì Hội nghị.
Phó Thủ Tướng Nguyễn Thiện Nhân trao tặng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc cho các tập thể và cá nhân
Phó Thủ Tướng Nguyễn Thiện Nhân trao tặng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc cho các tập thể và cá nhân

10 năm qua, công tác giáo dục QP-AN trong toàn quốc có nhiều khởi sắc, đã bồi dưỡng kiến thức QP-AN cho gần 30 triệu người. Giáo dục QP-AN toàn dân được đẩy mạnh, có chiều sâu, nội dung phong phú, hình thức đa dạng, linh hoạt, góp phần nâng cao nhận thức của toàn dân đối với sự nghiệp bảo vệ tổ quốc. Công tác kiểm tra, sơ kết, tổng kết đã được tiến hành thường xuyên, có tác dụng thúc đẩy công tác giáo dục QP-AN đạt kết quả ngày càng tốt hơn.

Giáo dục QP-AN cho học sinh, sinh viên ngày càng đi vào nề nếp, chất lượng được nâng lên. Thông qua môn học Giáo dục QP-AN góp phần giáo dục rèn luyện cho học sinh, sinh viên phát triển toàn diện, hiểu biết một số nội dung cơ bản về QP-AN, truyền thống chống giặc ngoại xâm của cha ông, khơi dậy tinh thần yêu nước, lòng tự hào, tự tôn dân tộc; hiểu rõ âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch, tỉnh táo khi tiếp cận với các thông tin xấu từ bên ngoài và trên internet, không để các thế lực thù địch lợi dụng, kích động, lôi kéo học sinh, sinh viên chống đối.

Nghị quyết Đại hội XI của Đảng nêu rõ: “Tăng cường tuyên truyền, giáo dục tinh thần yêu nước, ý thức dân tộc, trách nhiệm và nghĩa vụ bảo vệ chủ quyền, lợi ích quốc gia và kiến thức quốc phòng, an ninh làm cho mọi người hiểu rõ hơn những thách thức lớn tác động trực tiếp đến nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong điều kiện mới, vì vậy, đẩy mạnh công tác giáo dục QP-AN là góp phần quan trọng xây dựng “thế trận lòng dân”.

Tại các địa phương, đối tượng được mở rộng, phương pháp tổ chức linh hoạt, sáng tạo, đa dạng, nhiều địa phương có cách làm hay mang tính đột phá. Việc đầu tư cơ sở vật chất phục vụ bồi dưỡng kiến thức QP-AN được chú trọng, vì vậy, số lượng các đối tượng được bồi dưỡng kiến thức QP-AN năm sau cao hơn năm trước, chất lượng ngày càng nâng lên. Khối các quân khu, địa phương cao hơn khối Bộ, ngành trung ương.

Ngoài các đối tượng theo quy định, việc bồi dưỡng kiến thức QP-AN còn được mở rộng đến các đối tượng khác như: chức sắc, nhà tu hành, chức việc các tôn giáo; văn nghệ sĩ, trí thức, các nhà khoa học; già làng, người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số, trưởng các dòng họ, chủ hộ gia đình biên giới, chủ các tàu thuyền đánh bắt, nuôi trồng thủy sản trên biển, chủ hộ các gia đình đồng bào dân tộc Mông, giám đốc các doanh nghiệp tư nhân, giám đốc và người lao động doanh nghiệp có 100% vốn đầu tư nước ngoài, đoàn viên, thanh niên và nông dân…

Sau làm điểm bồi dưỡng kiến thức QP-AN cho chức sắc, nhà tu hành, chức việc các tôn giáo của TP. Hải Phòng, đến nay, 100% các tỉnh, thành phố có tôn giáo trên toàn quốc đã tổ chức bồi dưỡng kiến thức QP-AN.

Chương trình, các bộ giáo trình, tài liệu bồi dưỡng kiến thức QP-AN cho các đối tượng gồm 156 chuyên đề được biên soạn công phu, chặt chẽ, chất lượng. Hàng năm, mỗi quý một lần, Cơ quan thường trực Hội đồng Giáo dục QP-AN trung ương phối hợp với các cơ quan chức năng biên soạn một số chuyên đề cập nhật về tình hình QP-AN trong nước, khu vực, thế giới; vấn đề chủ quyền biên giới, biển đảo gửi cho các học viện, nhà trường để các giáo viên nghiên cứu, cập nhật vào bài giảng, làm cho nội dung thêm phong phú, sát tình hình thực tiễn.

Những năm trước đây, môn học Giáo dục QP-AN cho học sinh, sinh viên cơ bản do các sĩ quan quân đội biệt pháp sang các trường đại học, cao đẳng và các đơn vị quân đội, cơ quan quân sự địa phương đảm nhiệm theo hợp đồng của các cơ sở giáo dục và đào tạo. Đội ngũ cán bộ quản lý và giáo viên giảng dạy môn học không được quan tâm đào tạo đúng mức nên vừa thiếu về số lượng và yếu về chất lượng.

Từ khi có chỉ thị của Bộ Chính trị và Nghị định của Chính phủ, công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ giáo viên được đẩy mạnh với nhiều hình thức nên trong 10 năm qua, toàn quốc đã đào tạo được trên 31.000 giáo viên môn học Giáo dục QP-AN. Đến nay, các bậc học từ THPT đến đại học đã có giáo viên để giảng dạy môn học, nhiều trường THPT đã có đủ giáo viên chuyên trách, các trường đại học, cao đẳng có bộ môn hoặc khoa giáo viên giáo dục QP-AN. Toàn quốc hiện có 32 Trung tâm Giáo dục QP-AN. 

* Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân - Chủ tịch Hội đồng giáo dục QP-AN Trung ương:

Tiếp tục kiến nghị bồi dưỡng kiến thức QP-AN là tiêu chuẩn bắt buộc để bổ nhiệm

Sẽ có Luật Giáo dục Quốc phòng-An ninh ảnh 2
 
Công tác giáo dục QP-AN những năm qua được Đảng, Nhà nước, cấp ủy, chính quyền các cấp quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo đúng mức coi công tác giáo dục QP-AN là nhiệm vụ có tính chất chiến lược, hệ thống văn bản lãnh đạo, chỉ đạo ngày càng được hoàn thiện, kịp thời và đồng bộ.

Các đối tượng sau khi được bồi dưỡng kiến thức QP-AN đã nâng cao nhận thức về quan điểm, đường lối QP-AN của Đảng, Nhà nước; nắm vững nguyên tắc, cơ chế lãnh đạo của Đảng; quản lý, điều hành của nhà nước về QP-AN; nhận rõ về đối tượng, đối tác, về âm mưu, thủ đoạn chiến lược Diễn biến hòa bình của các thế lực thù địch đối với cách mạng nước ta, từ đó nâng cao năng lực lãnh đạo, quản lý cũng như thực hiện nhiệm vụ QP-AN của các cá nhân trên từng cương vị công tác; nhất là tham mưu cho cấp ủy, chính quyền cùng cấp hoạch định chủ trương, chính sách trong việc xây dựng tỉnh, thành phố thành khu vực phòng thủ vững chắc, giữa phát triển kinh tế với củng cố QP-AN trên từng lĩnh vực. Tuy nhiên, hệ thống văn bản lãnh đạo, chỉ đạo tuy đầy đủ, đồng bộ nhưng tính pháp lý chưa cao, trong quá trình thực hiện còn vướng mắc bất cập, cần phải làm rõ trong văn bản quy phạm pháp luật về đối tượng bồi dưỡng kiến thức QP-AN.

Do đó, Chính phủ đã giao Bộ Quốc phòng chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành Trung ương có liên quan xây dựng dự án Luật Giáo dục Quốc phòng-An ninh với mục tiêu thống nhất, đồng bộ với Luật Quốc phòng, Luật An ninh quốc gia, Luật Giáo dục, Luật Biên giới, các luật, pháp lệnh có liên quan đến giáo dục QP-AN, để tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, hiệu lực, hiệu quả của quản lý nhà nước đối với công tác đặc biệt quan trọng này.

Theo lộ trình, Dự thảo Luật Giáo dục Quốc phòng-An ninh sẽ được Chính phủ trình Quốc hội vào năm 2012. Bên cạnh xây dựng dự án luật, ban soạn thảo xây dựng các văn bản hướng dẫn thi hành để nhanh chóng đưa Luật Giáo dục Quốc phòng-An ninh vào cuộc sống.

Hội đồng Giáo dục QP-AN Trung ương kiến nghị tiếp tục khẳng định bồi dưỡng kiến thức QP-AN là tiêu chuẩn bắt buộc đối với đối tượng là đội ngũ cán bộ, đảng viên, là tiêu chí để đề bạt, bổ nhiệm, tuyển dụng công chức. Chuẩn hóa đội ngũ giáo viên, giảng viên giáo dục QP-AN trong hệ thống giáo dục quốc dân.


* Trung tướng Đỗ Bá Tỵ - Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Trưởng ban Thường trực Hội đồng Giáo dục QP-AN Trung ương:

Sẽ có Luật Giáo dục Quốc phòng-An ninh ảnh 3
 
Quán triệt sâu sắc và chấp hành nghiêm Chỉ thị của Bộ Chính trị, Nghị định của Chính phủ, công tác giáo dục QP-AN trong 10 năm qua đã được cấp ủy, chính quyền các cấp từ Trung ương đến cơ sở; lãnh đạo và người đứng đầu các cơ quan, tổ chức, các cấp, các ngành trong hệ thống chính trị quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai thực hiện nghiêm túc, toàn diện cả về chiều rộng, chiều sâu và đạt được các mục tiêu đề ra.

Hệ thống văn bản lãnh đạo chỉ đạo; chương trình, giáo trình, sách giáo khoa, tài liệu giáo dục QP-AN cho học sinh, sinh viên, bồi dưỡng kiến thức QP-AN cho các đối tượng được ban hành đầy đủ, đồng bộ và kịp thời, tạo hành lang pháp lý và tạo điều kiện tổ chức thực hiện công tác giáo dục QP-AN.

Nhiệm vụ giáo dục QP-AN trong thời gian tới là đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục, tạo chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức đối với công tác giáo dục QP-AN đến mọi tầng lớp nhân dân; triển khai các bước cây dựng chương trình, biên soạn giáo trình, sách giáo khoa về giáo dục AP-AN cho học sinh, sinh viên và bồi dưỡng kiến thức QP-An cho các đối tượng; triển khai đào tạo giáo viên giáo dục QP-AN, từng bước chuẩn hóa đội ngũ giáo viên theo quy định, phấn đấu dến năm 2016, tất cả các trường trung học phổ thông, trung cấp chuyên nghiệp… có đủ giáo viên; đẩy nhanh tiến độ xây dựng các Trung tâm giáo dục QP-AN theo các quyết định của Thủ tướng Chính phủ, phấn đấu năm 2015 có khoảng 70-80% sinh viên được học môn học Giáo dục QP-AN tại các trung tâm.

Lam Hạnh

Cùng chuyên mục
Thủ tướng Phạm Minh Chính dành thời gian để phân tích về 3 nội dung lớn nên đầu tư vào Việt Nam và Đà Nẵng

Thủ tướng Phạm Minh Chính: 3 nội dung lớn 'thúc đẩy' doanh nghiệp đầu tư vào Việt Nam và Đà Nẵng

(PLVN) - Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị các doanh nghiệp, các nhà đầu tư đầu tư nhiều hơn nữa vào Việt Nam và Đà Nẵng trên tinh thần “chân thành, tin cậy và trách nhiệm”, “đã nói là làm, đã làm là hiệu quả”, luôn “tự hào và vinh dự” khi lựa chọn Việt Nam làm địa điểm đầu tư, cùng nhau chiến thắng, “lợi ích hài hòa, rủi ro chia sẻ”…

Đọc thêm

Liên kết tiểu vùng Nam Trung Bộ: Lúng túng vì thiếu “nhạc trưởng”

Quang cảnh buổi tọa đàm.
(PLVN) -  Được đánh giá là địa bàn chiến lược đặc biệt quan trọng của cả nước, Bộ Chính trị cũng đã ban hành nghị quyết và kết luận, song đến nay, vùng Bắc Trung Bộ và Duyên hải Trung Bộ vẫn phát triển dưới tiềm năng, đặc biệt, liên kết vùng còn lỏng lẻo, lúng túng, bị động vì thiếu vai trò “nhạc trưởng”...

Vun đắp cho tình hữu nghị Việt Nam - Campuchia

Thủ tướng Phạm Minh Chính và Phó Thủ tướng Campuchia Men Sam An - Ảnh: VGP
(PLVN) - Thủ tướng Phạm Minh Chính bày tỏ hài lòng về sự phát triển tích cực của quan hệ láng giềng hữu nghị và hợp tác toàn diện Việt Nam - Campuchia thời gian gần đây, nhất là việc hai bên đã nỗ lực duy trì tiếp xúc, trao đổi cấp cao thường xuyên...

Từ tháng 7, Ban Chỉ đạo phòng chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh Thanh Hoá đi vào hoạt động

Từ tháng 7, Ban Chỉ đạo phòng chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh Thanh Hoá đi vào hoạt động
(PLVN) - Thanh Hóa là địa phương thứ 4 trong cả nước thành lập sớm Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã triển khai các biện pháp phòng ngừa về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, được Trung ương đánh giá cao, nhất là trong cải cách hành chính, cải cách hành chính công...

Đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng: Liên tục, thường xuyên để đáp ứng nhu cầu thực tiễn

Quang cảnh hội nghị
(PLVN) - Hôm qua (23/6), phát biểu chỉ đạo tại Hội thảo khoa học quốc gia với chủ đề “Đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của hệ thống chính trị - những vấn đề lý luận và thực tiễn”, tại khu vực miền Nam, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai nhấn mạnh, mỗi một giai đoạn cách mạng có một yêu cầu khác nhau. Vì vậy, quá trình đổi mới là quá trình liên tục, phù hợp với yêu cầu từng giai đoạn của cách mạng.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: Phòng, chống tham nhũng cần kiên trì, nhân văn, bài bản và thuyết phục

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu tại buổi tiếp xúc cử tri ở quận Ba Đình. Ảnh TTXVN
(PLVN) - "Quan điểm nhất quán của Trung ương là phải phòng, chống tham nhũng, tiêu cực một cách kiên trì, nhân văn, bài bản và thuyết phục. Quy trình xử lý cán bộ vi phạm được thực hiện chặt chẽ, bài bản theo nguyên tắc của Đảng và các quy định pháp luật", Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khẳng định.

Phát triển Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045: Huy động sức mạnh tổng hợp, tạo chuyển biến rõ rệt

Các đồng chí lãnh đạo Trung ương và thành phố Hà Nội chủ trì Hội nghị.
(PLVN) -  Yêu cầu trên được Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng nhấn mạnh tại Hội nghị quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 15-NQ/TW ngày 5/5/2022 của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, diễn ra hôm qua (22/6).

Xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam: Nâng cao chất lượng, hiệu quả tổ chức thi hành pháp luật

GS. TS Hoàng Thị Kim Quế
(PLVN) - Xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật gắn với nâng cao hiệu lực, hiệu quả tổ chức thi hành pháp luật, lấy quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người dân là trung tâm, thúc đẩy đổi mới sáng tạo, bảo đảm yêu cầu phát triển bền vững kinh tế, xã hội và quốc phòng, an ninh trong điều kiện mới.