Sẽ có Luật Giáo dục Quốc phòng-An ninh

 Sáng qua - 8/9, Hội đồng Giáo dục Quốc phòng-An ninh (QP-AN) trung ương tổ chức Hội nghị trực tuyến Tổng kết 10 năm thực hiện công tác giáo dục QP-AN (2001-2011) với sự tham gia của 63 tỉnh, thành trong toàn quốc. Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân chủ trì Hội nghị.

Sáng qua - 8/9, Hội đồng Giáo dục Quốc phòng-An ninh (QP-AN) trung ương tổ chức Hội nghị trực tuyến Tổng kết 10 năm thực hiện công tác giáo dục QP-AN (2001-2011) với sự tham gia của 63 tỉnh, thành trong toàn quốc. Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân chủ trì Hội nghị.
Phó Thủ Tướng Nguyễn Thiện Nhân trao tặng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc cho các tập thể và cá nhân
Phó Thủ Tướng Nguyễn Thiện Nhân trao tặng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc cho các tập thể và cá nhân

10 năm qua, công tác giáo dục QP-AN trong toàn quốc có nhiều khởi sắc, đã bồi dưỡng kiến thức QP-AN cho gần 30 triệu người. Giáo dục QP-AN toàn dân được đẩy mạnh, có chiều sâu, nội dung phong phú, hình thức đa dạng, linh hoạt, góp phần nâng cao nhận thức của toàn dân đối với sự nghiệp bảo vệ tổ quốc. Công tác kiểm tra, sơ kết, tổng kết đã được tiến hành thường xuyên, có tác dụng thúc đẩy công tác giáo dục QP-AN đạt kết quả ngày càng tốt hơn.

Giáo dục QP-AN cho học sinh, sinh viên ngày càng đi vào nề nếp, chất lượng được nâng lên. Thông qua môn học Giáo dục QP-AN góp phần giáo dục rèn luyện cho học sinh, sinh viên phát triển toàn diện, hiểu biết một số nội dung cơ bản về QP-AN, truyền thống chống giặc ngoại xâm của cha ông, khơi dậy tinh thần yêu nước, lòng tự hào, tự tôn dân tộc; hiểu rõ âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch, tỉnh táo khi tiếp cận với các thông tin xấu từ bên ngoài và trên internet, không để các thế lực thù địch lợi dụng, kích động, lôi kéo học sinh, sinh viên chống đối.

Nghị quyết Đại hội XI của Đảng nêu rõ: “Tăng cường tuyên truyền, giáo dục tinh thần yêu nước, ý thức dân tộc, trách nhiệm và nghĩa vụ bảo vệ chủ quyền, lợi ích quốc gia và kiến thức quốc phòng, an ninh làm cho mọi người hiểu rõ hơn những thách thức lớn tác động trực tiếp đến nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong điều kiện mới, vì vậy, đẩy mạnh công tác giáo dục QP-AN là góp phần quan trọng xây dựng “thế trận lòng dân”.

Tại các địa phương, đối tượng được mở rộng, phương pháp tổ chức linh hoạt, sáng tạo, đa dạng, nhiều địa phương có cách làm hay mang tính đột phá. Việc đầu tư cơ sở vật chất phục vụ bồi dưỡng kiến thức QP-AN được chú trọng, vì vậy, số lượng các đối tượng được bồi dưỡng kiến thức QP-AN năm sau cao hơn năm trước, chất lượng ngày càng nâng lên. Khối các quân khu, địa phương cao hơn khối Bộ, ngành trung ương.

Ngoài các đối tượng theo quy định, việc bồi dưỡng kiến thức QP-AN còn được mở rộng đến các đối tượng khác như: chức sắc, nhà tu hành, chức việc các tôn giáo; văn nghệ sĩ, trí thức, các nhà khoa học; già làng, người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số, trưởng các dòng họ, chủ hộ gia đình biên giới, chủ các tàu thuyền đánh bắt, nuôi trồng thủy sản trên biển, chủ hộ các gia đình đồng bào dân tộc Mông, giám đốc các doanh nghiệp tư nhân, giám đốc và người lao động doanh nghiệp có 100% vốn đầu tư nước ngoài, đoàn viên, thanh niên và nông dân…

Sau làm điểm bồi dưỡng kiến thức QP-AN cho chức sắc, nhà tu hành, chức việc các tôn giáo của TP. Hải Phòng, đến nay, 100% các tỉnh, thành phố có tôn giáo trên toàn quốc đã tổ chức bồi dưỡng kiến thức QP-AN.

Chương trình, các bộ giáo trình, tài liệu bồi dưỡng kiến thức QP-AN cho các đối tượng gồm 156 chuyên đề được biên soạn công phu, chặt chẽ, chất lượng. Hàng năm, mỗi quý một lần, Cơ quan thường trực Hội đồng Giáo dục QP-AN trung ương phối hợp với các cơ quan chức năng biên soạn một số chuyên đề cập nhật về tình hình QP-AN trong nước, khu vực, thế giới; vấn đề chủ quyền biên giới, biển đảo gửi cho các học viện, nhà trường để các giáo viên nghiên cứu, cập nhật vào bài giảng, làm cho nội dung thêm phong phú, sát tình hình thực tiễn.

Những năm trước đây, môn học Giáo dục QP-AN cho học sinh, sinh viên cơ bản do các sĩ quan quân đội biệt pháp sang các trường đại học, cao đẳng và các đơn vị quân đội, cơ quan quân sự địa phương đảm nhiệm theo hợp đồng của các cơ sở giáo dục và đào tạo. Đội ngũ cán bộ quản lý và giáo viên giảng dạy môn học không được quan tâm đào tạo đúng mức nên vừa thiếu về số lượng và yếu về chất lượng.

Từ khi có chỉ thị của Bộ Chính trị và Nghị định của Chính phủ, công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ giáo viên được đẩy mạnh với nhiều hình thức nên trong 10 năm qua, toàn quốc đã đào tạo được trên 31.000 giáo viên môn học Giáo dục QP-AN. Đến nay, các bậc học từ THPT đến đại học đã có giáo viên để giảng dạy môn học, nhiều trường THPT đã có đủ giáo viên chuyên trách, các trường đại học, cao đẳng có bộ môn hoặc khoa giáo viên giáo dục QP-AN. Toàn quốc hiện có 32 Trung tâm Giáo dục QP-AN. 

* Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân - Chủ tịch Hội đồng giáo dục QP-AN Trung ương:

Tiếp tục kiến nghị bồi dưỡng kiến thức QP-AN là tiêu chuẩn bắt buộc để bổ nhiệm

Sẽ có Luật Giáo dục Quốc phòng-An ninh ảnh 2
 
Công tác giáo dục QP-AN những năm qua được Đảng, Nhà nước, cấp ủy, chính quyền các cấp quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo đúng mức coi công tác giáo dục QP-AN là nhiệm vụ có tính chất chiến lược, hệ thống văn bản lãnh đạo, chỉ đạo ngày càng được hoàn thiện, kịp thời và đồng bộ.

Các đối tượng sau khi được bồi dưỡng kiến thức QP-AN đã nâng cao nhận thức về quan điểm, đường lối QP-AN của Đảng, Nhà nước; nắm vững nguyên tắc, cơ chế lãnh đạo của Đảng; quản lý, điều hành của nhà nước về QP-AN; nhận rõ về đối tượng, đối tác, về âm mưu, thủ đoạn chiến lược Diễn biến hòa bình của các thế lực thù địch đối với cách mạng nước ta, từ đó nâng cao năng lực lãnh đạo, quản lý cũng như thực hiện nhiệm vụ QP-AN của các cá nhân trên từng cương vị công tác; nhất là tham mưu cho cấp ủy, chính quyền cùng cấp hoạch định chủ trương, chính sách trong việc xây dựng tỉnh, thành phố thành khu vực phòng thủ vững chắc, giữa phát triển kinh tế với củng cố QP-AN trên từng lĩnh vực. Tuy nhiên, hệ thống văn bản lãnh đạo, chỉ đạo tuy đầy đủ, đồng bộ nhưng tính pháp lý chưa cao, trong quá trình thực hiện còn vướng mắc bất cập, cần phải làm rõ trong văn bản quy phạm pháp luật về đối tượng bồi dưỡng kiến thức QP-AN.

Do đó, Chính phủ đã giao Bộ Quốc phòng chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành Trung ương có liên quan xây dựng dự án Luật Giáo dục Quốc phòng-An ninh với mục tiêu thống nhất, đồng bộ với Luật Quốc phòng, Luật An ninh quốc gia, Luật Giáo dục, Luật Biên giới, các luật, pháp lệnh có liên quan đến giáo dục QP-AN, để tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, hiệu lực, hiệu quả của quản lý nhà nước đối với công tác đặc biệt quan trọng này.

Theo lộ trình, Dự thảo Luật Giáo dục Quốc phòng-An ninh sẽ được Chính phủ trình Quốc hội vào năm 2012. Bên cạnh xây dựng dự án luật, ban soạn thảo xây dựng các văn bản hướng dẫn thi hành để nhanh chóng đưa Luật Giáo dục Quốc phòng-An ninh vào cuộc sống.

Hội đồng Giáo dục QP-AN Trung ương kiến nghị tiếp tục khẳng định bồi dưỡng kiến thức QP-AN là tiêu chuẩn bắt buộc đối với đối tượng là đội ngũ cán bộ, đảng viên, là tiêu chí để đề bạt, bổ nhiệm, tuyển dụng công chức. Chuẩn hóa đội ngũ giáo viên, giảng viên giáo dục QP-AN trong hệ thống giáo dục quốc dân.


* Trung tướng Đỗ Bá Tỵ - Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Trưởng ban Thường trực Hội đồng Giáo dục QP-AN Trung ương:

Sẽ có Luật Giáo dục Quốc phòng-An ninh ảnh 3
 
Quán triệt sâu sắc và chấp hành nghiêm Chỉ thị của Bộ Chính trị, Nghị định của Chính phủ, công tác giáo dục QP-AN trong 10 năm qua đã được cấp ủy, chính quyền các cấp từ Trung ương đến cơ sở; lãnh đạo và người đứng đầu các cơ quan, tổ chức, các cấp, các ngành trong hệ thống chính trị quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai thực hiện nghiêm túc, toàn diện cả về chiều rộng, chiều sâu và đạt được các mục tiêu đề ra.

Hệ thống văn bản lãnh đạo chỉ đạo; chương trình, giáo trình, sách giáo khoa, tài liệu giáo dục QP-AN cho học sinh, sinh viên, bồi dưỡng kiến thức QP-AN cho các đối tượng được ban hành đầy đủ, đồng bộ và kịp thời, tạo hành lang pháp lý và tạo điều kiện tổ chức thực hiện công tác giáo dục QP-AN.

Nhiệm vụ giáo dục QP-AN trong thời gian tới là đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục, tạo chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức đối với công tác giáo dục QP-AN đến mọi tầng lớp nhân dân; triển khai các bước cây dựng chương trình, biên soạn giáo trình, sách giáo khoa về giáo dục AP-AN cho học sinh, sinh viên và bồi dưỡng kiến thức QP-An cho các đối tượng; triển khai đào tạo giáo viên giáo dục QP-AN, từng bước chuẩn hóa đội ngũ giáo viên theo quy định, phấn đấu dến năm 2016, tất cả các trường trung học phổ thông, trung cấp chuyên nghiệp… có đủ giáo viên; đẩy nhanh tiến độ xây dựng các Trung tâm giáo dục QP-AN theo các quyết định của Thủ tướng Chính phủ, phấn đấu năm 2015 có khoảng 70-80% sinh viên được học môn học Giáo dục QP-AN tại các trung tâm.

Lam Hạnh

Đọc thêm

Quyết định mới về nhân sự của Thủ tướng

Lãnh đạo TP HCM tặng hoa chúc mừng ông Dương Ngọc Hải (thứ 4 từ trái sang), bà Trần Thị Diệu Thúy (thứ 2 từ trái sang) - Ảnh: VGP/Vũ Phong
(PLVN) - Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang mới ký các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn kết quả bầu, miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch UBND Thành phố Hồ Chí Minh (TPHCM) nhiệm kỳ 2021-2026.

Kỷ niệm 100 năm báo chí cách mạng Việt Nam Bài 5: Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động báo chí trong tình hình mới

Hội thảo quốc tế với chủ đề “Kinh tế báo chí truyền thông Việt Nam trong bối cảnh phát triển kinh tế số” diễn ra vào ngày 14/6/2024. (Ảnh: TTM)
(PLVN) - Gần 100 năm qua, báo chí cách mạng Việt Nam đã có những đóng góp tích cực vào sự nghiệp cách mạng của dân tộc. Bước vào giai đoạn phát triển mới, đứng trước nhiều thách thức của thời đại công nghệ 4.0 và khuynh hướng “thương mại hóa” báo chí, báo chí Việt Nam cần có những giải pháp phù hợp để không chỉ nâng cao hiệu quả hoạt động, phát huy truyền thống vẻ vang, mà còn luôn xứng đáng là lực lượng xung kích trên mặt trận tư tưởng - văn hóa của Đảng.

Dự án Luật Thuế giá trị gia tăng (sửa đổi): Luật hóa tối đa các quy định để bảo đảm tính khả thi

Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc trình bày Tờ trình về dự án Luật Thuế giá trị gia tăng (sửa đổi).
(PLVN) - Chiều 17/6, tại phiên thảo luận tại tổ của Quốc hội về dự án Luật Thuế giá trị gia tăng (sửa đổi), các đại biểu đề nghị quy định cụ thể vào trong Luật về mức doanh thu bán hàng hóa, dịch vụ không chịu thuế giá trị gia tăng và một số nội dung khác để xác lập căn cứ pháp lý rõ ràng, tạo điều kiện cho việc thực thi trong thực tiễn.

Dự án cao tốc Gia Nghĩa - Chơn Thành: Đảm bảo cuộc sống của người dân khi triển khai thực hiện

Quang cảnh phiên họp.
(PLVN) - Đại biểu Quốc hội nhấn mạnh yêu cầu công khai, minh bạch, có sự phối hợp chặt chẽ giữa các cấp, các ngành và địa phương, bảo đảm ổn định cuộc sống cho người dân trong việc thu hồi đất, đền bù hỗ trợ tái định cư để thực hiện Dự án. Còn việc triển khai các chính sách đặc thù phải tiết kiệm, hiệu quả, đẩy nhanh tiến độ thực hiện Dự án, không để xảy ra tham nhũng, tiêu cực.

Tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong công tác xây dựng pháp luật

Quốc hội biểu quyết thông qua Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2025, điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2024.
(PLVN) - Quốc hội giao Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ, các cơ quan, tổ chức, đại biểu Quốc hội tăng cường kỷ luật, kỷ cương, đề cao trách nhiệm, bảo đảm thực hiện nghiêm Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh; không trình Quốc hội dự án không bảo đảm đầy đủ hồ sơ, tài liệu, không bảo đảm chất lượng, tiến độ theo quy định.

Sẽ trình cấp có thẩm quyền sửa đổi Luật Báo chí

Thứ trưởng Nguyễn Thanh Lâm cho biết sẽ trình cấp có thẩm quyền sửa đổi Luật Báo chí. (Ảnh: Hạnh Lê)
(PLVN) - Tại Hội thảo “Kinh tế báo chí truyền thông Việt Nam trong bối cảnh phát triển kinh tế số” mới đây, Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Thanh Lâm cho biết, Bộ sẽ trình cấp có thẩm quyền sửa đổi Luật Báo chí, trong đó đưa vào một số thể chế về mô hình, quy mô, vị trí pháp lý của cơ quan báo chí trong bối cảnh công nghệ biến động, các mô hình kinh doanh biến động.

Hướng tới Kỷ niệm 100 năm Báo chí cách mạng Việt Nam: Bài 4 - Nhận diện những khó khăn, thách thức trong hoạt động báo chí hiện nay

Kinh tế báo chí suy thoái vì bị các nền tảng mạng xã hội chiếm lĩnh thị trường truyền thông. (Nguồn: Ảnh minh họa)
(PLVN) - Xu hướng “thương mại hóa báo chí” cùng với sự bùng nổ của công nghệ, sự phát triển của mạng xã hội, khiến báo chí cách mạng đứng trước nhiều khó khăn, thách thức. Tuy nhiên, chính những thách thức này đòi hỏi các cơ quan báo chí và đội ngũ người làm báo phải luôn vững vàng về tư tưởng, đạo đức cách mạng, liên tục thích nghi và đổi mới.

Tôn vinh 200 'Điểm tựa của bản làng'

Tặng Bằng khen cho một số đại biểu tham dự chương trình. (Ảnh: Lam Hạnh)
(PLVN) - Tại Hà Nội, Bộ Biên tập Tạp chí Cộng sản, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng mới phối hợp tổ chức Lễ tôn vinh người có uy tín (NCUT) tiêu biểu khu vực biên giới, biển đảo lần thứ II, năm 2024 với chủ đề “Điểm tựa của bản làng”. Tham dự chương trình có gần 200 đại biểu đến từ 42 tỉnh, thành phố biên giới, biển đảo thuộc 47 dân tộc.

Thư mừng kỷ niệm Hiệp ước về quan hệ Việt Nam - Liên bang Nga

Thư mừng kỷ niệm Hiệp ước về quan hệ Việt Nam - Liên bang Nga
Nhân dịp kỷ niệm 30 năm Ngày ký “Hiệp ước về những nguyên tắc cơ bản của quan hệ hữu nghị giữa Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Liên bang Nga" (16/6/1994 - 16/6/2024), ngày 16/6/2024, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Chủ tịch nước Tô Lâm đã trao đổi thư mừng với Tổng thống Vladimir Putin, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã trao đổi thư mừng với Thủ tướng Mikhail Mishustin.