Công bố tổ chức, cá nhân liên quan đến khủng bố

Công bố tổ chức, cá nhân liên quan đến khủng bố
Từ khuyến nghị của Lực lượng đặc nhiệm tài chính (FATF) về chống rửa tiền và tài trợ khủng bố và đề nghị của Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB), Bộ Công an vừa công bố danh sách tổ chức, cá nhân liên quan đến khủng bố, tài trợ khủng bố.

Bộ Công an công bố: 'Chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời' là tổ chức khủng bố

Bộ Công an công bố: 'Chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời' là tổ chức khủng bố
Người nào có hành vi tham gia, tuyên truyền, lôi kéo, xúi giục người khác tham gia, tài trợ, nhận tài trợ của “Chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời”; tham gia các khóa đào tạo, huấn luyện do “Chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời” tổ chức; hoạt động theo chỉ đạo của “Chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời”… là phạm tội “Khủng bố”, “Tài trợ khủng bố” và sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật Việt Nam.