Phát huy sức mạnh đại đoàn kết dân tộc với người Việt Nam ở nước ngoài

Thứ trưởng Phạm Quang Hiệu phát biểu tại hội nghị.
Thứ trưởng Phạm Quang Hiệu phát biểu tại hội nghị.
0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Trong bối cảnh tình hình mới, yêu cầu mới, từ góc độ công tác người Việt Nam ở nước ngoài, Ban cán sự đảng Bộ Ngoại giao thấy rằng cần thiết có Nghị quyết mới về công tác đại đoàn kết dân tộc trên cơ sở kế thừa, phát huy những quan điểm, phương hướng, nhiệm vụ trong Nghị quyết 23-NQ/TW, đồng thời cập nhật, bổ sung những quan điểm chỉ đạo của Đại hội lần thứ XIII của Đảng về công tác đại đoàn kết dân tộc và công tác người Việt Nam ở nước ngoài.

Những kết quả tiêu biểu

Ngày 29/11, tại trụ sở Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài, Bộ Ngoại giao, Ban cán sự đảng Bộ Ngoại giao đã tổ chức Hội nghị chuyên đề về công tác người Việt Nam ở nước ngoài (NVNONN) phục vụ tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết 23-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa IX về phát huy sức mạnh đại đoàn kết dân tộc vì dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh.

Hội nghị có chủ đề “Những chính sách động viên và tạo điều kiện cho NVNONN hướng về quê hương, tham gia xây dựng đất nước”, nhằm đánh giá công tác lãnh đạo, chỉ đạo việc thực hiện Nghị quyết 23-NQ/TW trong công tác về NVNONN từ năm 2003 đến nay; tổng kết kết quả triển khai công tác đại đoàn kết đối với cộng đồng NVNONN của các ban, bộ ngành, địa phương…

Trình bày báo cáo dẫn đề của Ban cán sự đảng Bộ Ngoại giao tổng kết 20 năm triển khai Nghị quyết 23-NQ/TW tại hội nghị, ông Ngô Trịnh Hà, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Nhà nước về NVNONN nhấn mạnh một số kết quả tiêu biểu trong công tác đại đoàn kết đối với NVNONN.

Theo đó, công tác lãnh đạo, chỉ đạo việc thực hiện Nghị quyết 23-NQ/TW được thực hiện quyết liệt, kịp thời. Các cấp ủy, tổ chức đảng ở trong và ngoài nước đã tổ chức quán triệt Nghị quyết 23-NQ/TW trong toàn bộ cán bộ, đảng viên, đồng thời phổ biến rộng rãi tới đông đảo NVNONN. Bộ Ngoại giao và các bộ, ngành, địa phương, căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao đã xây dựng các kế hoạch, chương trình hành động về công tác NVNONN của cơ quan và địa phương mình.

Cùng với đó, công tác nghiên cứu, tham mưu, xây dựng chính sách đối với NVNONN được triển khai toàn diện. Nhiều chính sách, quy định pháp luật trong các lĩnh vực quốc tịch, sở hữu nhà ở, xuất nhập cảnh, thu hút, trọng dụng cá nhân là NVNONN hoạt động khoa học công nghệ… đã được ban hành, tạo điều kiện thuận lợi cho NVNONN về nước làm việc, đầu tư, kinh doanh, đồng thời tăng cường gắn kết kiều bào với quê hương.

Công tác đại đoàn kết, vận động NVNONN hướng về quê hương đạt được những bước đột phá quan trọng. Nhiều hoạt động dành cho kiều bào được tổ chức cả ở trong và ngoài nước thu hút sự tham gia của đông đảo kiều bào, kể cả những người trước đây có định kiến, giúp bà con ngày càng tin tưởng vào đường lối, chính sách phát triển của Đảng và Nhà nước.

Công tác huy động nguồn lực NVNONN ngày càng được chú trọng. Bộ Ngoại giao phối hợp với các bộ, ngành, địa phương đẩy mạnh và thường xuyên đổi mới các hình thức kết nối và huy động nguồn lực của NVNONN như tổ chức nhiều hội thảo, hội nghị, tọa đàm theo hình thức kết hợp trực tiếp và trực tuyến; hỗ trợ thành lập mạng lưới liên kết trí thức, doanh nhân NVNONN đóng góp ý kiến vào những vấn đề quan trọng của đất nước; hỗ trợ tháo gỡ vướng mắc cho kiều bào khi về địa phương đầu tư, kinh doanh, hợp tác khoa học.

Công tác chăm lo, hỗ trợ kiều bào ổn định cuộc sống và hội nhập vào xã hội sở tại được tăng cường. Bộ Ngoại giao phối hợp với các bộ, ngành, địa phương chú trọng triển khai các biện pháp chăm lo, hỗ trợ kiều bào, nhất là ở những địa bàn khó khăn, ổn định cuộc sống; tăng cường công tác bảo hộ công dân; thúc đẩy hợp tác quốc tế trong lĩnh vực phòng chống tội phạm trong cộng đồng, quản lý lao động, du học sinh, nhận con nuôi, kết hôn với người nước ngoài.

Bên cạnh đó, công tác giữ gìn tiếng Việt, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, thông tin đối với NVNONN tiếp tục được đổi mới, ngày càng đáp ứng tốt hơn nhu cầu của cộng đồng.

Theo ông Ngô Trịnh Hà, để tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác đại đoàn kết đối với NVNONN, cần tập trung triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm như tiếp tục hoàn thiện các chính sách, pháp luật nhằm tạo thuận lợi cho kiều bào gắn bó với quê hương; tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả các hình thức tập hợp, vận động NVNONN, trong đó chú trọng đối tượng kiều bào trẻ.

Phát huy hơn nữa vai trò của các hội đoàn trong công tác đại đoàn kết dân tộc; tiếp tục phát huy nguồn lực của NVNONN, nhất là nguồn lực “mềm” đóng góp cho sự phát triển của đất nước, cũng như các địa phương.

Tăng cường các biện pháp quản lý lao động xuất khẩu, du học sinh nhằm xử lý triệt để tình trạng người Việt Nam vi phạm pháp luật nước sở tại…

Cần thiết có Nghị quyết mới về công tác đại đoàn kết dân tộc

Phát biểu tại hội nghị, ông Phạm Quang Hiệu, Ủy viên Ban cán sự đảng Bộ Ngoại giao, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, Chủ nhiệm Ủy ban Nhà nước về NVNONN cho biết, các bộ, ngành, cơ quan trong và ngoài nước cũng như các địa phương đã đạt được nhận thức chung về một số điểm quan trọng liên quan đến công tác NVNONN.

Trong bối cảnh tình hình mới, yêu cầu mới, từ góc độ công tác NVNONN, Ban cán sự đảng Bộ Ngoại giao thấy rằng cần thiết có Nghị quyết mới về công tác đại đoàn kết dân tộc trên cơ sở kế thừa, phát huy những quan điểm, phương hướng, nhiệm vụ trong Nghị quyết 23-NQ/TW, đồng thời cập nhật, bổ sung những quan điểm chỉ đạo của Đại hội XIII của Đảng về công tác đại đoàn kết dân tộc và công tác NVNONN.

Đối với công tác NVNONN, Thứ trưởng Phạm Quang Hiệu đề xuất một số nội dung cần nhấn mạnh và thể hiện trong Nghị quyết mới về công tác đại đoàn kết dân tộc.

Trong đó, về mục tiêu, cần củng cố và tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong đó có NVNONN; xây dựng cộng đồng NVNONN ổn định, phát triển, hội nhập thành công ở sở tại và hướng về quê hương đất nước, đóng góp phù hợp theo khả năng, thế mạnh của mình cho sự nghiệp xây dựng, bảo vệ và phát triển đất nước.

Về quan điểm, cần khẳng định cộng đồng NVNONN là bộ phận không tách rời của khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Lấy mục tiêu giữ vững độc lập, thống nhất của Tổ quốc, vì dân giàu nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh làm điểm tương đồng, trên cơ sở khoan dung, thông hiểu, hài hòa lợi ích cá nhân, lợi ích tập thể và lợi ích quốc gia – dân tộc xây dựng tinh thần cởi mở, tin cậy lẫn nhau.

Ngoài ra, cần triển khai toàn diện và mạnh mẽ trên tất cả các mặt nội dung, phương thức và đối tượng của công tác NVNONN; thể hiện rõ nét tình cảm và trách nhiệm của Đảng và Nhà nước trong việc chăm lo cho NVNONN; linh hoạt trong triển khai chính sách trên cơ sở cân nhắc tính đặc thù của NVNONN.

Đồng thời, đại đoàn kết đối với NVNONN là nhiệm vụ, trách nhiệm của cả hệ thống chính trị và của toàn dân, mà hạt nhân lãnh đạo là các tổ chức đảng, được thực hiện bằng nhiều biện pháp, hình thức trong đó các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước có ý nghĩa quan trọng hàng đầu.

Về nhiệm vụ cụ thể, công tác NVNONN cần đẩy mạnh thực hiện hai nhóm nhiệm vụ chính về hỗ trợ và vận động cộng đồng”./.

Đọc thêm

Hội nghị triển khai Chương trình làm việc của Bộ Chính trị, Ban Bí thư năm 2023

Hội nghị triển khai Chương trình làm việc của Bộ Chính trị, Ban Bí thư năm 2023
Ngày 1/2/2023, tại Trụ sở Trung ương Đảng, đồng chí Võ Văn Thưởng, Uỷ viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư đã chủ trì Hội nghị với các ban đảng, đảng đoàn, ban cán sự đảng, các đảng uỷ trực thuộc Trung ương về tình hình thực hiện Chương trình làm việc của Bộ Chính trị, Ban Bí thư năm 2021, năm 2022 và việc xây dựng, tổ chức thực hiện Chương trình làm việc của Bộ Chính trị, Ban Bí thư năm 2023.

Những truyền thống vẻ vang của Đảng Cộng sản Việt Nam

Những truyền thống vẻ vang của Đảng Cộng sản Việt Nam
Trong quá trình lãnh đạo cách mạng, Đảng ta xây dựng nên nhiều truyền thống quý báu, thể hiện bản chất tốt đẹp: Trung thành vô hạn với lợi ích của dân tộc và giai cấp; Giữ vững độc lập, tự chủ về đường lối; nắm vững, vận dụng và phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác-Lênin; Gắn bó máu thịt giữa Đảng và nhân dân; Đoàn kết thống nhất, có tổ chức và kỷ luật chặt chẽ; Đoàn kết quốc tế thủy chung, trong sáng.

Tổng Bí thư chủ trì cuộc họp của Ban Bí thư đánh giá công tác tổ chức Tết Quý Mão 2023

Tổng Bí thư chủ trì cuộc họp của Ban Bí thư đánh giá công tác tổ chức Tết Quý Mão 2023
Ngày 31/1/2023, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì cuộc họp của Ban Bí thư Trung ương Đảng nhằm đánh giá tình hình triển khai thực hiện Chỉ thị số 19-CT/TW về tổ chức Tết Quý Mão năm 2023; Chỉ đạo một số nhiệm vụ trọng tâm của Trung ương, các cấp uỷ trong thời gian tới.

Đại tá Đặng Hồng Đức - tân Chánh Văn phòng Bộ Công an

Đại tá Đặng Hồng Đức - Tân Chánh Văn phòng Bộ Công an.
Sáng 31/1, tại Công an tỉnh Yên Bái, lãnh đạo Bộ Công an đã tổ chức Lễ công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về công tác cán bộ. Đại tá Đặng Hồng Đức - Giám đốc Công an tỉnh Yên Bái được điều động giữ chức vụ Chánh Văn phòng Bộ Công an từ ngày 1/2/2023.

Có giải pháp hiệu quả để gỡ vướng về mua sắm, đấu thầu trong y tế

Quang cảnh buổi làm việc.
(PLVN) -  Chiều 30/1, thăm và làm việc với Bộ Y tế, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn đề nghị, cần giải pháp hiệu quả để tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc về thể chế liên quan đến mua sắm, đấu thầu, xã hội hóa, cơ chế tự chủ, quản trị đơn vị sự nghiệp công trong lĩnh vực y tế.

Xây dựng Tuyên Quang là trung tâm lâm nghiệp ứng dụng công nghệ cao

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tham gia trồng cây tại xã Chân Sơn, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang.
(PLVN) -  Hôm qua (30/1), tại thôn Trường Sơn, xã Chân Sơn, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã nêu yêu cầu trên khi dự Lễ phát động thi đua và “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” Xuân Quý Mão 2023 do Tỉnh ủy, HĐND, UBND và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Tuyên Quang tổ chức.

Dấu mốc quan trọng trong lịch sử Đảng và cách mạng Việt Nam

Dấu mốc quan trọng trong lịch sử Đảng và cách mạng Việt Nam
Ngày 28/1/1941, lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc về nước, trực tiếp lãnh đạo cách mạng Việt Nam. Chỉ sau một thời gian ngắn, Người đã có những quyết định sáng suốt, kịp thời chỉ đạo cách mạng Việt Nam... Những điểm nhấn này đã tạo nên bước phát triển quan trọng đối với phong trào cách mạng Việt Nam, tiến tới Tổng khởi nghĩa Tháng Tám 1945 giành thắng lợi trọn vẹn.

Diễn biến cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968

Diễn biến cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968
Cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân của quân và dân ta như những đợt sóng lớn đánh thẳng vào ý chí, sự kiên trì của chính giới và quân sự Mỹ trong mục tiêu theo đuổi chiến tranh xâm lược Việt Nam; gây ra “một cú sốc đột ngột”, làm đảo lộn kế hoạch tác chiến của Mỹ trên toàn bộ chiến trường và buộc Mỹ phải giải quyết cuộc chiến bằng giải pháp chính trị.

Thủ tướng kiểm điểm tiến độ 10 tuyến cao tốc: Không 'ăn xổi ở thì', chia nhỏ các dự án

Thủ tướng phát biểu kết luận cuộc họp kiểm điểm tình hình thực hiện 10 dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc-Nam phía đông giai đoạn 1 (2017-2020) và giai đoạn 2 (2021-2025) từ Ninh Bình đến Quảng Trị - Ảnh: VGP
(PLVN) -  Tối 28/1, tại Nghệ An, ngay sau khi kiểm tra thực địa dự án cao tốc Bãi Vọt-Hàm Nghi ở Hà Tĩnh, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì cuộc họp kiểm điểm tình hình thực hiện 10 dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc-Nam phía đông giai đoạn 1 (2017-2020) và giai đoạn 2 (2021-2025) từ Ninh Bình đến Quảng Trị, trong đó 1 dự án đã hoàn thành, 9 dự án đang triển khai.