Đường lối đối ngoại của Việt Nam: Gắn kết lợi ích quốc gia - dân tộc với trách nhiệm quốc tế

Ảnh minh họa
(PLVN) - Nhận thức tầm quan trọng của công tác đối ngoại, Đảng Cộng sản Việt Nam trong quá trình lãnh đạo cách mạng Việt Nam luôn hoạch định đường lối đối ngoại đúng đắn nhằm kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại. Nhờ đó, đối ngoại đã góp phần đưa cách mạng Việt Nam vượt qua khó khăn, thử thách, hoàn thành cách mạng dân tộc, dân chủ, đưa cả nước đi lên CNXH.