Quyền và nghĩa vụ của nhà báo

 Quyền và nghĩa vụ của nhà báo
Điều 25, Mục 4, Luật Báo chí quy định rõ về Quyền và nghĩa vụ của Nhà báo - người hoạt động báo chí được cấp thẻ nhà báo.