Hòa Bình thực hiện 15 chương trình hành động theo Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng

(PLVN) -  Quán triệt sâu sắc đường lối, chủ trương, chính sách và giải pháp lớn được thông qua tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Hòa Bình đã xây dựng 15 Chương trình hành động với những nội dung cụ thể, giải pháp chiến lược.
Tỉnh Hòa Bình huy động hiệu quả các nguồn vốn đầu tư kết cấu hạ tầng kinh tế, xã hội Tỉnh Hòa Bình huy động hiệu quả các nguồn vốn đầu tư kết cấu hạ tầng kinh tế, xã hội

Sau khi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng chính thức được thông qua, tỉnh Hòa bình đã nhanh chóng bám sát các nhiệm vụ công tác xây dựng Đảng và 12 định hướng phát triển, 6 nhiệm vụ trọng tâm, 3 đột phá chiến lược.

Từ đó cụ thể hóa thành các nhiệm vụ, giải pháp nhằm khai thác tối đa tiềm năng lợi thế và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực của tỉnh để tổ chức thực hiện. Trong đó, cụ thể tỉnh Hòa Bình đã xây dựng 15 chương trình hành động bao gồm:

Chương trình 1: Tiếp tục đẩy mạnh cơ cấu lại nền kinh tế, gắn với chuyển đổi mô hình tăng trưởng, tạo nguồn thu và tăng cường quản lý tài chính, ngân sách Nhà nước.

Theo đó, tỉnh Hòa Bình tiếp tục đẩy mạnh cơ cấu lại nền kinh tế gắn với chuyển đổi mô hình tăng trưởng; phấn đấu đến năm 2025, tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) bình quân đạt 9%/năm, GRDP bình quân đầu người đạt 100 triệu đồng/năm. Thực hiện tốt mục tiêu kép vừa tập trung kiểm soát dịch bệnh Covid-19 vừa phát triển kinh tế. Phấn đấu đến năm 2025, kinh tế tỉnh Hòa Bình đạt mức trung bình của cả nước.

Để thực hiện chương trình này, tỉnh Hòa Bình đã tiến hành xây dựng và triển khai thực hiện có hiệu quả Đề án tái cơ cấu kinh tế, chuyển đổi mô hình tăng trưởng. Trong đó, ưu tiên phát triển mạnh các ngành, sản phẩm công nghiệp, dịch vụ, du lịch, nông nghiệp có giá trị gia tăng cao nhằm chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng tăng tỷ trọng ngành công nghiệp, dịch vụ. Phát huy tối đa lợi thế của từng vùng, từng địa phương; đẩy mạnh phát triển sản xuất theo hướng sản xuất hàng hóa; tăng cường mở rộng liên kết vùng trước hết với thành phố Hà Nội, đồng bằng Sông Hồng nhằm đẩy mạnh thu hút đầu tư, tiêu thụ hàng hóa nông sản và khai thác hiệu quả tiềm năng phát triển du lịch.

Chương trình 2: Hoàn thiện kết cấu hạ tầng kinh tế, xã hội đồng bộ hiện đại, trọng tâm là ưu tiên phát triển hạ tầng giao thông đường bộ và hạ tầng kỹ thuật bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu

Hòa Bình thực hiện 15 chương trình hành động theo Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng ảnh 1Tỉnh Hòa Bình ưu tiên phát triển hạ tầng giao thông đường bộ và hạ tầng kỹ thuật bảo vệ môi trường

Với chương trình này, tỉnh Hòa Bình phấn đấu giai đoạn 2020-2025 huy động được trên 120 nghìn tỷ đồng cho đầu tư các dự án kết cấu hạ tầng. Tập trung nguồn lực để ưu tiên đầu tư xây dựng các công trình giao thông quan trọng mang tính đột phá trong phát triển kinh tế, xã hội như các quốc lộ, các tỉnh lộ quan trọng, đường kết nối với Khu du lịch quốc gia hồ Hòa Bình; hệ thống lưới điện; hạ tầng công nghệ thông tin; dịch vụ tiện ích tín dụng; hạ tầng thương mại dịch vụ, các trung tâm du lịch… Đầu tư hạ tầng, xây dựng thành phố Hòa Bình đạt tiêu chuẩn đô thị loại II, thị trấn Lương Sơn lên thị xã, thị trấn Chi Nê, Mai Châu và Mãn Đức lên đô thị loại IV. Hoàn thành các dự án xử lý nước thải, rác thải.

Theo đó, Hòa Bình cần tập trung bố trí ngân sách Nhà nước đầu tư dứt điểm các dự án quy mô lớn, dự án trọng điểm, trục giao thông chính, hệ thống cấp điện, cấp nước, hạ tầng công nghệ thông tin nhằm tạo sự lan tỏa, tạo động lực thu hút các nguồn lực đầu tư tư nhân, nước ngoài.

Đặc biệt, chú trọng công tác đầu tư phát triển hạ tầng thương mại, du lịch, trong đó tập trung nguồn lực cho Khu du lịch quốc gia hồ Hòa Bình; thu hút, tạo điều kiện cho các nhà đầu tư triển khai các dự án hạ tầng khu du lịch, đô thị sinh thái, nghỉ dưỡng, thể thao, dịch vụ - du lịch tại thành phố Hòa Bình, các huyện: Mai Châu, Lương Sơn, Kim Bôi, Lạc Thủy....

Chương trình 3: Phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo gắn với đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao

Tỉnh Hòa Bình tiếp tục đẩy mạnh nghiên cứu, chuyển giao, ứng dụng tiến bộ khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo phục vụ công nghiệp hóa, hiện đại hóa, tạo động lực để phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh trên địa bàn tỉnh. Phấn đấu đến năm 2025, tỷ trọng năng suất các nhân tố tổng hợp (TFP) đóng góp vào tăng trưởng kinh tế của tỉnh là 40%; phấn đấu mức đầu tư cho khoa học và công nghệ tăng dần qua các năm và đạt ít nhất 1% tổng chi ngân sách địa phương vào năm 2025; toàn tỉnh có 300 Văn bằng bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp…

Hòa Bình thực hiện 15 chương trình hành động theo Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng ảnh 2

Hòa Bình tập trung nâng cao chất lượng giáo dục và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao

Để làm được điều này, đòi hỏi tỉnh Hòa Bình cần điều chỉnh, bổ sung chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế, các ngành, lĩnh vực phù hợp với thực tiễn của tỉnh và trình độ phát triển khoa học, công nghệ hiện đại, nhất là những thành tựu của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư, thúc đẩy phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trên tất cả các ngành, lĩnh vực trọng tâm là phát triển kinh tế số, xây dựng đô thị thông minh, chính quyền điện tử, tiến tới chính quyền số.

Trong đó, tỉnh Hòa Bình cần nhanh chóng thực hiện chuyển đổi số trong quản trị, sản xuất, kinh doanh, tổ chức xã hội. Ứng dụng và phát triển công nghệ mới, ưu tiên công nghệ số, kết nối 5G và sau 5G, in 3D, Internet vạn vật, an ninh mạng, năng lượng sạch, công nghệ môi trường để chuyển đổi, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả trong phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Đồng thời, đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, phát triển con người đáp ứng yêu cầu nhân lực chất lượng cao của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư để phát triển kinh tế - xã hội.

Chương trình 4: Phát triển đô thị

Tỉnh Hòa Bình tiến hành lập Chương trình phát triển đô thị tỉnh giai đoạn 2020 - 2025, định hướng đến năm 2035 trên cơ sở Quy hoạch tỉnh Hòa Bình đến năm 2050 được phê duyệt; hoàn chỉnh mạng lưới đô thị phù hợp với giai đoạn phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh và từng bước nâng cao tỉ lệ đô thị hóa trên toàn tỉnh. Phấn đấu đến năm 2025, chỉ tiêu đô thị hóa toàn tỉnh đạt trên 38%; nâng cấp đô thị thành phố Hòa Bình đạt tiêu chí loại II, huyện Lương Sơn cơ bản đạt các tiêu chí cấp hành chính thị xã, thị trấn Mai Châu và các xã phụ cận đạt tiêu chí đô thị loại IV...

Để thực hiện chương trình này, trước mắt tỉnh Hòa Bình cần hoàn thành Quy hoạch tỉnh Hòa Bình thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050; triển khai lập quy hoạch xây dựng vùng các huyện. Trong đó, tập trung thực hiện tốt công tác quản lý quy hoạch, phát triển đô thị theo hướng đô thị sinh thái. Đồng thời, rà soát quản lý chặt chẽ các dự án đầu tư, thu hồi những dự án không hiệu quả. Tập trung thực hiện các giải pháp đào tạo nghề cho lao động nông thôn do quá trình phát triển đô thị sẽ làm dịch chuyển lao động mạnh sang lĩnh vực phi nông nghiệp.

Chương trình 5: Phát triển nhà ở

Tỉnh Hòa Bình phấn đấu đến năm 2025, diện tích nhà ở bình quân đạt 22,15m2/người; tỷ lệ nhà ở kiên cố đạt 87%, tỷ lệ nhà ở đơn sơ giảm còn 1%; cơ bản hoàn tất công tác di dời toàn bộ các hộ dân trong chung cư cũ.

Theo đó, tỉnh Hòa Bình sẽ xây dựng cơ chế, chính sách tạo điều kiện, khuyến khích các thành phần kinh tế tham gia phát triển nhà ở thương mại để bán, cho thuê, cho thuê mua theo cơ chế thị trường nhằm đáp ứng nhu cầu của các đối tượng có khả năng chi trả, đảm bảo cơ cấu về diện tích và chất lượng đầu tư xây dựng nhà ở phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế mỗi khu vực và từng thời kỳ. Bên cạnh đó, còn cần tập trung nguồn lực để thực hiện nhà ở xã hội. Tập trung đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án về nhà ở, đặc biệt là các dự án nhà ở dành cho công nhân, người lao động tại các khu, cụm công nghiệp.

Chương trình 6: Phát triển nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới

Với mục tiêu phát triển nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa tập trung, gắn kết chặt chẽ với công nghiệp chế biến, du lịch, thị trường tiêu thụ, bảo vệ môi trường. Tỉnh Hòa Bình phấn đấu tốc độ tăng giá trị sản xuất ngành nông, lâm, thủy sản bình quân hằng năm đạt 4,5 - 5%; giá trị sản phẩm trung bình trên đơn vị diện tích đất canh tác trồng trọt đạt 220 triệu đồng/ha/năm, thủy sản đạt 250 triệu đồng/ha; tỷ lệ hàng hóa qua chế biến đạt trên 30%; hằng năm, tăng trung bình 0,5 tiêu chí/xã, có thêm 6% số xã hoàn thành 19 tiêu chí nông thôn mới, có thêm 02 huyện đạt chuẩn nông thôn mới, có trên 16 sản phẩm OCOP được chuẩn hóa hoặc nâng hạng.

Theo đó, tỉnh Hòa Bình chủ trương phát triển nông nghiệp theo hướng hiệu quả, bền vững, đảm bảo an ninh lương thực gắn với bảo vệ môi trường. Đẩy mạnh cơ giới hóa và phát triển công nghiệp chế biến; đẩy mạnh ứng dụng nông nghiệp công nghệ cao, công nghệ sinh học và nông nghiệp hữu cơ theo quy hoạch được duyệt...

Chương trình 7: Phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp

Tỉnh Hòa Bình tiếp tục tập trung phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp theo hướng hiện đại, giữ vai trò động lực quan trọng trong phát triển kinh tế và thực hiện các mục tiêu về công nghiệp hóa, hiện đại hóa.

Phấn đấu giá trị sản xuất công nghiệp tăng bình quân 13%, chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) tăng bình quân 9%/năm; đến năm 2025, diện tích đất dành cho phát triển công nghiệp chiếm khoảng 1% diện tích đất tự nhiên của tỉnh; tỷ trọng công nghiệp - xây dựng trong cơ cấu kinh tế tỉnh đạt 54%, tỷ lệ hộ sử dụng điện lưới quốc gia đạt 99,9%, tỷ lệ lấp đầy bình quân các cụm công nghiệp có chủ đầu tư hạ tầng kỹ thuật đạt 50%.

Chương trình 8: Phát triển dịch vụ, trọng tâm là phát triển du lịch

Tỉnh Hòa Bình xác định phát triển các loại hình thương mại, các ngành dịch vụ có giá trị gia tăng cao để trở thành ngành kinh tế quan trọng đóng góp lớn vào quy mô và tốc độ tăng trưởng kinh tế. Trong đó, tập trung phát triển dịch vụ du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, từng bước xây dựng thương hiệu du lịch Hòa Bình.

Hòa Bình thực hiện 15 chương trình hành động theo Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng ảnh 3

Tỉnh Hòa Bình tập trung phát triển dịch vụ du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn

Trong thời gian tới, tỉnh Hòa Bình tập trung phát triển nhanh, đa dạng các loại hình và nâng cao chất lượng dịch vụ. Chú trọng phát triển các sản phẩm, ngành hàng thế mạnh gắn kết với chiến lược phát triển thương hiệu quốc gia nhằm đẩy mạnh hoạt động xuất nhập khẩu có chiều sâu, hiệu quả và bền vững, phát huy tối đa lợi thế, tiềm năng của tỉnh như ván gỗ, nông sản và các sản phẩm công nghiệp điện tử, may mặc, vật liệu xây dựng.

Huy động các nguồn vốn đầu tư hạ tầng du lịch, trong đó ưu tiên các dự án trong Quy hoạch tổng thể phát triển Khu du lịch quốc gia hồ Hòa Bình hướng vào phân khúc thị trường cao cấp. Phát triển du lịch văn hóa, nghỉ dưỡng, du lịch thể thao giải trí, du lịch kết hợp hội nghị, hội thảo, triển lãm, tổ chức sự kiện, khen thưởng (MICE), du lịch cộng đồng tại các làng bản trên địa bàn tỉnh. Mở rộng liên kết để hình thành các tour, tuyến du lịch; tăng cường các hoạt động quảng bá du lịch tại các thị trường trọng điểm, thị trường tiềm năng để nâng cao hình ảnh du lịch tỉnh Hòa Bình...

Chương trình 9: Đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư, nâng cao năng lực cạnh tranh để thu hút đầu tư và phát triển các thành phần kinh tế

Tỉnh Hòa Bình tiếp tục nâng cao nhận thức và hành động của các ngành các cấp thực hiện chủ trương xuyên suốt là "Chính quyền đồng hành cùng doanh nghiệp”. Xây dựng nền hành chính dân chủ, minh bạch, trong sạch, chuyên nghiệp, hiện đại, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

Phấn đấu đến năm 2025, cắt giảm tối thiểu 30% về thời gian thực hiện các thủ tục hành chính liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh và đầu tư của doanh nghiệp so với quy định của Trung ương; chỉ số PCI và chỉ số PAPI của tỉnh xếp trong tốp 30 của cả nước; phát triển thêm 2.500 doanh nghiệp, hợp tác xã, thu hút được 280 dự án đầu tư trong nước với số vốn đăng ký là 80.000 tỷ đồng và 30 dự án FDI với tổng vốn đăng ký là 1 tỷ USD; cung cấp ít nhất 70% dịch vụ công trực tuyến mức độ 4…

Theo đó, tỉnh Hòa Bình đã xác định cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, nâng cao hiệu quả quản trị và hành chính công là trách nhiệm của toàn hệ thống chính trị, là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị. Tập trung lãnh đạo thực hiện tốt công tác cải cách thủ tục hành chính; rà soát, sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy hành chính; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước ở các cấp.

Đặc biệt, tiếp tục tăng cường hợp tác quốc tế, quan tâm xúc tiến đầu tư tại các thị trường có nhiều nhà đầu tư nước ngoài đang đầu tư, sản xuất kinh doanh tại tỉnh như Hàn Quốc, Nhật Bản, từng bước mở rộng quan hệ hợp tác và kêu gọi đầu tư tới các nước khác trên thế giới. Nghiên cứu, bố trí nguồn kinh phí phù hợp để giải phóng mặt bằng, tạo quỹ đất sạch tại các khu, cụm công nghiệp được quy hoạch, đầu tư nâng cấp cơ sở hạ tầng giao thông, hỗ trợ đầu tư hạ tầng kỹ thuật khu, cụm công nghiệp hoàn chỉnh, đồng bộ. Chuẩn bị sẵn sàng các điều kiện, thủ tục pháp lý để nhà đầu tư có thể triển khai ngay dự án sau khi được quyết định chủ trương đầu tư, cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.

Chương trình 10: Quản lý, sử dụng hợp lý tài nguyên và bảo vệ môi trường

Nhằm thực hiện tốt chương trình quản lý, sử dụng hợp lý tài nguyên khoáng sản, tỉnh Hòa Bình tập trung tăng cường công tác quản lý chất thải phát sinh từ các hoạt động thăm dò, khai thác, sử dụng tài nguyên, đẩy mạnh công tác đấu tranh phòng chống tội phạm về môi trường.

Đồng thời, phổ biến, tuyên truyền các chính sách pháp luật, giáo dục ý thức bảo vệ môi trường và truyền thông về bảo vệ môi trường cho các tầng lớp nhân dân và các doanh nghiệp hoạt động sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, phấn đấu đến năm 2025, tỷ lệ sử dụng nước sạch, hợp vệ sinh của dân cư thành thị trong tỉnh là 100% và nông thôn là 95%; tỷ lệ thu gom và xử lý chất thải rắn sinh hoạt đô thị đảm bảo tiêu chuẩn, quy chuẩn đạt 90%; 100% khu công nghiệp, cụm công nghiệp đang hoạt động đảm bảo an toàn vệ sinh lao động và đạt tiêu chuẩn môi trường theo quy định của pháp luật; tỷ lệ cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng được xử lý triệt để đạt 100%; duy trì tỷ lệ che phủ rừng từ 51,5% trở lên.

Chương trình 11: Phát triển văn hóa - xã hội

Trong giai đoạn 2021-2030, tỉnh Hòa Bình tổ chức triển khai có hiệu quả Đề án tổng thể phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi và Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn tỉnh nhằm giải quyết căn bản các khó khăn cho đồng bào vùng dân tộc thiểu số và miền núi của tỉnh.

Từng bước đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế trong giai đoạn mới.

Phát triển và hoàn thiện mạng lưới y tế từ tỉnh đến cơ sở; đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị và đào tạo nguồn nhân lực nhằm nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh, khắc phục căn bản tình trạng quá tải bệnh viện.

Bên cạnh đó, chú trọng việc bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa vật thể, phi vật thể của các dân tộc, quan tâm phát triển và nâng cao chất lượng phong trào văn hóa, văn nghệ ở cơ sở. Tiếp tục lộ trình lập hồ sơ khoa học trình UNESCO công nhận Sử thi Mo Mường là di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại.

Đồng thời, thực hiện tốt các chính sách về lao động, việc làm, tiền công, thu nhập; xây dựng môi trường, quan hệ lao động ổn định, hài hòa, tiến bộ. Thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, chính sách đối với người có công, người cao tuổi và bảo trợ xã hội; đảm bảo thực hiện tốt công tác bình đẳng giới, các nhóm quyền của trẻ em, hạn chế các vụ tai nạn thương tích, đuối nước, các vụ xâm hại, bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em.

Chú trọng xây dựng cơ sở chính trị vùng đông bào tôn giáo; tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo và quản lý, định hướng các hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo đảm bảo theo đúng đường lối, chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước; cảnh giác, đấu tranh với các thế lực thù địch lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo để chống phá sự đoàn kết trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

Chương trình 12: Tăng cường công tác quốc phòng - an ninh, nội chính, phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật; thực hiện tốt công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực

Theo đó, tỉnh Hòa Bình kiên quyết thực hiện hiệu quả các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương, đẩy mạnh thực hiện Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Tiếp tục làm tốt công tác bảo vệ an ninh trật tự, giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, chủ động trong mọi tình huống; giải quyết kịp thời các vấn đề phức tạp, nổi lên liên quan đến an ninh trật tự, không để trở thành "điểm nóng”.

Từng bước ngăn chặn, đẩy lùi tham nhũng, tiêu cực thực hiện có hiệu quả công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội. Tăng cường hoạt động giám sát của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, của nhân dân đối với hoạt động phòng, chống tham nhũng, lãng phí, nhất là giám sát hoạt động của các cơ quan có chức năng phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

Chương trình 13: Xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh toàn diện

Tỉnh Hòa Bình phấn đấu hằng năm có từ 90% tổ chức cơ sở đảng, 85% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; 80% chính quyền cơ sở, 80% tổ chức cơ sở của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên.

Để làm được điều này, tỉnh Hòa Bình cần tiếp tục đẩy mạnh xây dựng Đảng vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức; không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng góp phần nâng cao nhận thức về các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước cho cán bộ, đảng viên và Nhân dân.

Nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, phát huy trách nhiệm của đại biểu đối với địa phương, đất nước, thay mặt Nhân dân thực hiện đầy đủ quyền lực của Nhà nước trong Quốc hội. Tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý, điều hành của Ủy ban nhân dân các cấp; Tập trung chỉ đạo đẩy mạnh cải cách hành chính, tăng cường kỷ cương, kỷ luật hành chính, đạo đức công vụ; tăng cường vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu chính quyền địa phương trong tiếp xúc, đối thoại với nhân dân...

Chương trình 14: Nâng cao hiệu quả hoạt động công tác dân vận trong hệ thống chính trị

Cụ thể, tình Hòa Bình tập trung thực hiện nghiêm quy chế dân chủ ở cơ sở gắn với phương châm "dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân thụ hưởng”; tăng cường đối thoại, tiếp dân, giải quyết các vấn đề bức xúc của Nhân dân. Đẩy mạnh phong trào thi đua "Dân vận khéo” các cấp, xây dựng, biểu dương, tuyên truyền và nhân rộng các mô hình có hiệu quả.

Tăng cường công tác quản lý hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo; xây dựng đội ngũ cán bộ dân vận ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số, chú trọng tập huấn, bồi dưỡng cho đội ngũ cán bộ nữ, cán bộ là người dân tộc thiểu số; ưu tiên trong đào tạo, sử dụng nguồn nhân lực là người dân tộc thiểu số. Tiếp tục xây dựng lực lượng cốt cán và phát huy tốt vai trò của già làng trưởng bản, người có uy tín trong cộng đồng.

Chương trình 15: Đẩy mạnh chuyển đổi số và ứng dụng công nghệ của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư

Trong thời gian tới, tỉnh Hòa Bình tiếp tục tận dụng có hiệu quả các cơ hội do cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư đem lại để thúc đẩy quá trình đổi mới mô hình tăng trưởng, hiện đại hóa và phát triển mạnh mẽ kinh tế số; phát triển nhanh và bền vững dựa trên cơ sở khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo. Phấn đấu đến năm 2025, kinh tế số chiếm khoảng 20% GRDP; tập trung nâng cấp hạ tầng Internet băng thông rộng tại các xã, phường, thị trấn; cơ bản hoàn thành chuyển đổi số trong cơ quan Đảng, Nhà nước và các đoàn thể chính trị - xã hội của tỉnh; hoàn thành quy hoạch đồng bộ thành phố thông minh gắn với quy hoạch tỉnh.

Trong đó, tỉnh tập trung xây dựng và phát triển đồng bộ hạ tầng dữ liệu, kết nối đồng bộ với trung tâm dữ liệu quốc gia, các trung tâm dữ liệu vùng. Hình thành các hệ thống dữ liệu tin cậy, ổn định của nhà nước và doanh nghiệp. Đầu tư trang bị các hệ thống thiết bị thu thập, lưu trữ, xử lý, bảo vệ dữ liệu công. Tập trung huy động tối đa các nguồn lực hợp pháp, ưu tiên đầu tư xây dựng đô thị thông minh, xây dựng hạ tầng viễn thông và các hạ tầng khác phục vụ chuyển đổi số, hạ tầng thanh toán số; phát triển công nghiệp điện tử, cơ khí chế tạo và công nghệ cao gắn với công nghệ thông tin...

Sau gần một năm thực hiện triển khai các chương trình hành động theo Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, tỉnh Hòa Bình đã thể hiện sự quyết tâm, sáng tạo và bảo đảm tính khả thi, thiết thực hiệu quả. Trong quá trình tổ chức thực hiện, tỉnh cũng luôn thường xuyên cập nhật, bổ sung những chủ trương, nhiệm vụ, giải pháp mới đáp ứng yêu cầu, đòi hỏi của thực tiễn, phấn đấu hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ, đột phá đến năm 2025./.

Bùi Lan
Cùng chuyên mục

Đọc thêm

Ninh Bình: Lan toả nghĩa cử cao đẹp “trao lại món quà sự sống” vì cộng đồng

Hội Chữ thập đỏ tỉnh Ninh Bình trao tặng giấy khen cho gia đình chị Nguyễn Thị Hoài Thương (trú tại phường Nam Bình, thành phố Ninh Bình).
(PLVN) - Hội Chữ thập đỏ tỉnh Ninh Bình đã đến thăm hỏi và trao tặng giấy khen cho gia đình chị Nguyễn Thị Hoài Thương (trú tại phường Nam Bình, thành phố Ninh Bình) vì có nghĩa cử cao đẹp trong việc hiến mô, tạng để cứu chữa người bệnh, ghi nhận thành tích xuất sắc trong hoạt động nhân đạo, góp phần vào sự nghiệp chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân.

Kiềng 3 chân giúp hộ nuôi làm giàu

Kiềng 3 chân giúp hộ nuôi làm giàu
(PLVN) - “Muốn giàu nuôi cá, muốn khá nuôi heo” là câu nói tâm đắc của những người làm nghề canh trì. Có những lúc thăng trầm, nhưng nghề nuôi cá vẫn luôn là điểm tựa vững chắc cho cuộc sống của họ. Nghề này, tuy vất vả nhưng nếu “thuận buồm, xuôi gió”, có thể giúp nông dân trở thành tỷ phú. Tuy nhiên, nuôi cá không gặp thời, cũng khiến họ phải chịu cảnh trắng tay.

Điều gì làm nên bản sắc của căn hộ nội đô

Nhiều cây xanh là tiêu chí lựa chọn không gian sống hàng đầu trong nội đô hiện nay
(PLVN) -  Không tự nhận mình là cao cấp nhưng tòa Zen Tower dự án Feliz Homes mang đến cho cư dân những trải nghiệm độc đáo từ hơn 40 tiện ích hiện đại và giá trị sống nhân văn mà không phải dự án nào cũng có được.

Tuyên Quang: Triển khai Tổ công nghệ số cộng đồng trên địa bàn các huyện, thành phố

Tổ công nghệ số hỗ trợ chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
(PLVN) -  Với mục đích thực hiện chuyển đổi số bắt đầu từ người dân, lấy người dân làm trung tâm, làm cho người dân thấy công nghệ là thứ dễ dàng, thiết thực. Ban Chỉ đạo Chuyển đổi số tỉnh Tuyên Quang đã ban hành Kế hoạch số 02/KH-BCĐ về tổ chức triển khai Tổ công nghệ số cộng đồng trên địa bàn huyện, thành phố tỉnh Tuyên Quang.

Khai mạc chợ công nghệ và thiết bị Hải Phòng năm 2022

Quang cảnh Lễ khai mạc.
(PLVN) - Hưởng ứng Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam (18/5), ngày 16/5, Sở KH&CN Hải Phòng tổ chức khai mạc Chợ Công nghệ và Thiết bị Hải Phòng năm 2022 (Techmart Haiphong 2022) với chủ đề “Công nghệ số thúc đẩy phục hồi phát triển kinh tế- xã hội”.