Đưa Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng vào cuộc sống: Quốc hội sẽ đóng góp thiết thực trong thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Trao đổi với Báo PLVN, Tổng Thư ký, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường tin tưởng, hoạt động Quốc hội sắp tới sẽ có nhiều đổi mới, góp phần đảm bảo thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII đã đề ra.
Cử tri bỏ phiếu bầu cử ĐBQH khóa XI và Đại biểu HĐND các cấp. Cử tri bỏ phiếu bầu cử ĐBQH khóa XI và Đại biểu HĐND các cấp.

Tổng Thư ký Quốc hội (QH), Chủ nhiệm Văn phòng QH Bùi Văn Cường cho biết: Dưới sự lãnh đạo của đồng chí Bí thư Đảng đoàn, Đảng đoàn QH đang xây dựng chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Theo đó, các cơ quan của QH, các cơ quan của Ủy ban Thường vụ Quốc hội trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ của mình đang đề xuất những đề án, chương trình hoạt động đổi mới từ xây dựng pháp luật, giám sát tối cao đến quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước. Tới đây, khi chương trình hành động này được thông qua thì bằng những đề án cụ thể, hoạt động QH chắc chắn sẽ có nhiều đổi mới và những đổi mới trong hoạt động của QH sẽ đóng góp rất thiết thực vào thực hiện nhiệm vụ chính trị của đất nước, làm sao cho đất nước ta phát triển, dân nước ta phải giàu và chúng ta phải đảm bảo thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng đã đề ra.

Văn kiện Ðại hội XIII của Ðảng xác định: “Kết hợp chặt chẽ, hiệu quả giữa kinh tế, văn hóa, xã hội, đối ngoại với quốc phòng, an ninh và giữa quốc phòng, an ninh với kinh tế, văn hóa, xã hội và đối ngoại”; đồng thời, yêu cầu “Cụ thể hóa và thực hiện có hiệu quả quan hệ giữa hai nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong chiến lược phát triển kinh tế - xã hội, chiến lược bảo vệ Tổ quốc; trong các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại; trong từng địa phương, vùng, địa bàn chiến lược và trong từng nhiệm vụ, chương trình, kế hoạch cụ thể”... Theo đó, mỗi cơ quan vẫn còn dư địa để tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động của mình để từ đó nâng cao hiệu quả hoạt động QH theo tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XIII đã nêu, như: Tiếp tục cải tiến cách thức tiến hành kỳ họp; nâng cao chất lượng tổng hợp các phiên thảo luận tại tổ để QH tập trung thảo luận, tranh luận những vấn đề còn có ý kiến khác nhau. 

Đưa Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng vào cuộc sống: Quốc hội sẽ đóng góp thiết thực trong thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII ảnh 1
 Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng QH Bùi Văn Cường

Cụ thể, Văn phòng QH được giao phối hợp tham mưu, phục vụ xây dựng chương trình hành động của Đảng đoàn QH và xây dựng chương trình hành động của Văn phòng QH để triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng và Nghị quyết 161, tổ chức lớp chuyên đề cụ thể theo từng lĩnh vực, có kế hoạch cụ thể… Ủy ban Quốc phòng và An ninh tiếp tục quán triệt, bám sát Nghị quyết của Đảng, Nghị quyết của QH để có định hướng trong công tác xây dựng pháp luật, giám sát cũng như quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước, hợp tác quốc tế, đối ngoại. 

Ủy ban Đối ngoại của QH thì khởi thảo kế hoạch, chương trình hành động về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của QH; những quan điểm, định hướng lớn về công tác đối ngoại được nêu trong Văn kiện Đại hội lần thứ XIII của Đảng. Trong đó có định hướng tiếp tục phát huy vai trò tiên phong của đối ngoại trong việc tạo lập và giữ vững môi trường hòa bình, ổn định, huy động các nguồn lực bên ngoài để phát triển đất nước, nâng cao vị thế và uy tín của đất nước.

Để xây dựng chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, các lĩnh vực phụ trách của Ủy ban Kinh tế, từ quản lý kinh tế, đất đai, tiền tệ, ngân hàng đến các dự án quan trọng quốc gia… đều có ý nghĩa rất quan trọng đối với sự phát triển của đất nước. Vì vậy, Ủy ban và Vụ chuyên môn sẽ tiếp tục quán triệt và nhận thức sâu rộng về vị trí, vai trò của mình trong hoạt động của QH, bám sát quan điểm của Đảng về phát triển kinh tế, xã hội là trung tâm; xây dựng Đảng là then chốt; phát triển văn hóa là nền tảng tinh thần; bảo đảm quốc phòng, an ninh là trọng yếu, thường xuyên…

Ủy ban Về các vấn đề xã hội sẽ tiếp tục hoàn thiện việc tổng kết thực hiện một số luật để ban hành mới hoặc sửa đổi, bổ sung nhằm đáp ứng yêu cầu quản lý xã hội và tiếp tục cụ thể hóa các chủ trương, định hướng của Đảng trong Văn kiện Đại hội XIII và các nghị quyết liên quan. Có giải pháp đối với những vấn đề cần thiết phải thể chế hóa Nghị quyết của Đảng, cụ thể hóa Hiến pháp, cuộc sống đòi hỏi phải điều chỉnh bằng luật nhưng các cơ quan có trách nhiệm không quan tâm xây dựng, đề xuất xây dựng… Bám sát các quan điểm rất lớn, rất mới và các nội dung về quản lý, phát triển xã hội bền vững, bảo đảm tiến bộ, công bằng xã hội đã được nêu rất đầy đủ, toàn diện tại Nghị quyết Đại hội XIII, các Văn kiện Đại hội XIII của Đảng và các Nghị quyết chuyên đề của Trung ương về chăm sóc sức khỏe nhân dân, dân số…, từ đó có những định hướng dài hạn về xây dựng pháp luật để QH ngày càng chủ động hơn trong việc thực hiện vai trò lập pháp; đề xuất các vấn đề cần có sự giám sát của QH, giám sát của Ủy ban Thường vụ QH và giám sát của Ủy ban để bảo đảm hiệu quả thực thi các chính sách, pháp luật về xã hội.

Tới đây, Ban Chấp hành Trung ương sẽ nghiên cứu ban hành một nghị quyết về tiếp tục hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường, định hướng xã hội chủ nghĩa, trong đó, tập trung vào hoàn thiện tổ chức bộ máy nhà nước; chiến lược xây dựng hệ thống pháp luật và cải cách tư pháp. Bởi thế, Ủy ban Pháp luật của QH sẽ chủ động rà soát, nghiên cứu các nội dung thuộc lĩnh vực phụ trách để đóng góp ý kiến cho Đảng đoàn QH, Ban Chấp hành Trung ương… 

 Được biết, trong một lần làm việc với cơ quan của QH, Chủ tịch QH Vương Đình Huệ đã đề cập đến công tác trọng tâm của QH là lập pháp. Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng đã nhấn mạnh quan điểm xây dựng Nhà nước kiến tạo phát triển. Như vậy, luật pháp phải theo tư duy kiến tạo phát triển. Nhấn mạnh điều này, Chủ tịch QH cũng lưu ý việc bảo đảm tính ổn định của hệ thống pháp luật. Phải khắc phục tình trạng luật khung, luật ống nhưng cũng cần khắc phục câu chuyện quá câu nệ, “máy móc”, nhiều vấn đề chưa đủ rõ vẫn quy định “cứng” trong luật song lại không giao cho Chính phủ hướng dẫn chi tiết khiến “đời sống” của luật bị rút ngắn. Theo Chủ tịch QH, cả hai hướng này đều phải khắc phục để tận dụng được những lợi thế của một nước đang chuyển đổi.

T.Quyên
Cùng chuyên mục
Quang cảnh Tọa đàm.

Nhân dân là chủ thể tối thượng của quyền lập Hiến và lập pháp

(PLVN) - Các ý kiến tham dự Tọa đàm khẳng định nhân dân là chủ thể tối thượng của quyền lập Hiến và lập pháp nhưng trong thực tiễn, chưa thể hiện đầy đủ quyền này của nhân dân, nhất là quyền đề xuất sáng kiến xây dựng luật của công dân, quyền phúc quyết Hiến pháp của nhân dân...

Đọc thêm

Những đặc trưng của Nhà nước và pháp luật Việt Nam theo tư tưởng Hồ Chí Minh

Những đặc trưng của Nhà nước và pháp luật Việt Nam theo tư tưởng Hồ Chí Minh
(PLVN) -Tư tưởng Hồ Chí Minh về Nhà nước và pháp luật là một trong những nội dung cốt yếu của tư tưởng chính trị, đường lối chính trị của Người, gắn liền chính thể với xây dựng bộ máy chính quyền nhà nước, với xây dựng hệ thống pháp luật để quản lý Nhà nước và xã hội, với đào tạo đội ngũ công chức chuyên nghiệp có kỷ luật công vụ nghiêm minh, đạo đức công chức tận tụy, trách nhiệm phục vụ Nhân dân, trong sạch, liêm khiết, giữ được tín tâm trong lòng dân.

Đưa quan hệ Việt Nam – Hy Lạp lên tầm cao mới

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc hội đàm với Tổng thống Hy Lạp Katerina Sakellaropoulou. Ảnh: TTXVN
(PLVN) - Hai lãnh đạo nhấn mạnh việc hai bên nhất trí cùng nhau phối hợp chặt chẽ đưa quan hệ Việt Nam – Hy Lạp lên tầm cao mới, đưa hợp tác trên các lĩnh vực đi vào chiều sâu, phát huy những thế mạnh bổ sung cho nhau giữa hai nước, quan tâm thúc đẩy hợp tác kinh tế, đồng thời hợp tác chặt chẽ, cùng đóng góp tích cực vào hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực và trên thế giới.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ chào xã giao Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ chào xã giao Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith
(PLVN) - Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào và Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhấn mạnh trong thời gian tới, hai bên cần phát huy cao độ truyền thống hợp tác gắn bó, tin cậy; nỗ lực tăng cường và nâng cao hơn nữa hiệu quả hợp tác song phương trên tất cả các lĩnh vực, vì lợi ích thiết thực của nhân dân hai nước.

Việt Nam - Lào: Tiếp tục vun đắp mối quan hệ "có một không hai"

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã hội đàm với Chủ tịch Quốc hội Lào Saysomphone Phomvihan.
(PLVN) - Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Lào Saysomphone Phomvihan nhấn mạnh, trước những diễn biến phức tạp hiện nay trong tình hình quốc tế và khu vực, hai bên càng thấy rõ giá trị của việc duy trì và vun đắp mối quan hệ láng giềng gắn bó, thủy chung.

Thủ tướng mong kiều bào tiếp tục đóng góp nâng cao hình ảnh, ảnh hưởng Việt Nam

Thủ tướng Phạm Minh Chính và các thanh niên, sinh viên Việt Nam tại New York. Ảnh: VGP
(PLVN) - Gặp các trí thức, sinh viên Việt kiều tại New York (Mỹ), Thủ tướng Phạm Minh Chính mong bà con luôn tự hào về truyền thống văn hóa – lịch sử, về những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử mà đất nước ta đã đạt được trong thời gian qua, mỗi người là một “đại sứ” tiếp tục đóng góp để nâng cao hình ảnh, ảnh hưởng Việt Nam trong mắt bạn bè, đối tác quốc tế.

Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng: Phải thấy rõ tác hại khôn lường của chủ nghĩa cá nhân

Các đại biểu thăm gian trưng bày tại Triển lãm ảnh và sách “Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Ảnh: Thành Đạt
(PLVN) - Yêu cầu trên được Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng nhấn mạnh tại Hội thảo khoa học quốc gia “Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, do Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương, Tạp chí Cộng sản, Báo Nhân dân, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương vừa tổ chức.

Thủ tướng Phạm Minh Chính gặp mặt cộng đồng người Việt ở Bờ Đông Hoa Kỳ

Thủ tướng Phạm Minh Chính gặp mặt cộng đồng người Việt ở Bờ Đông Hoa Kỳ
(PLVN) - Sáng 14/5 (theo giờ địa phương), nhân dịp tham dự Hội nghị cấp cao đặc biệt ASEAN - Hoa Kỳ, thăm và làm việc tại Hoa Kỳ và Liên hợp quốc, tại thủ đô Washington, D.C, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã gặp gỡ cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Việt Nam tại Hoa Kỳ và các cơ quan đại diện trực thuộc Đại sứ quán; tiếp đại diện cộng đồng người Việt ở khu Bờ Đông Hoa Kỳ.

Quan hệ Việt Nam - Lào là tài sản chung vô giá của hai nước

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đón Chủ tịch Quốc hội Lào Saysomphone Phomvihane, tháng 12/2021.
(PLVN) - Quan hệ Việt Nam - Lào đã được hình thành và hun đúc trong lịch sử lâu đời, đã cùng nhau chia ngọt, sẻ bùi, cùng xây đắp nên tình hữu nghị truyền thống, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa Đảng, Nhà nước và Nhân dân hai nước, là tài sản chung vô giá của hai nước.

“Rừng vàng, biển bạc của ta, do nhân dân ta làm chủ”

Bác Hồ tại Ngày truyền thống ngành Thủy sản.
(PLVN) - Cách đây 63 năm, ngày 31/3/1959, trong chuyến thăm và kiểm tra tình hình phát triển kinh tế xã hội sau hoà bình lập lại ở miền Bắc tại một số đảo thuộc vùng Đông Bắc Tổ quốc, Bác Hồ đã về thăm cán bộ, nhân dân huyện Cát Hải, Cát Bà (Hải Phòng). Đứng trước mênh mông biển đảo Tổ quốc, Bác đã căn dặn: “Biển bạc của ta do dân ta làm chủ. Cán bộ phải lo cho đời sống của nhân dân”.