Quân đội tuyệt đối trung thành với Đảng, Tổ quốc và nhân dân

(PLO) - Năm 2016, công tác xây dựng Đảng bộ Quân đội vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức thường xuyên được coi trọng. Toàn quân đã thực hiện có hiệu quả các chủ trương, giải pháp nâng cao năng lực lãnh đạo toàn diện, sức chiến đấu của các cấp ủy, tổ chức đảng; nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên, giữ vững và tăng cường sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng đối với quân đội. 
Quân đội tuyệt đối trung thành với Đảng, Tổ quốc và nhân dân Quân chủng Hải quân học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 (Khóa XII)

Năm 2017, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Tổng cục Chính trị tiếp tục chỉ đạo xây dựng Đảng bộ Quân đội vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức.

Thiếu tướng Hồ Bá Vinh - Phó Cục trưởng Cục Tuyên huấn cho biết: “Trong năm 2016, tình hình thế giới, khu vực tiếp tục có những diễn biến phức tạp, khó lường; nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển, đảo đứng trước nhiều khó khăn, thách thức; tệ nạn xã hội tiếp tục tác động đến nhận thức tư tưởng, niềm tin và việc rèn luyện bản lĩnh chính trị, đạo đức, lối sống của cán bộ, chiến sĩ... Đặc biệt, mặt trái kinh tế thị trường và những tiêu cực, nhất là các vấn đề liên quan đến lợi ích kinh tế chi phối không nhỏ đến lý tưởng và nhiệt huyết cống hiến của bộ đội...

Đó là những vấn đề mới, đặt ra yêu cầu cao và khó đối với những người tiến hành công tác giáo dục chính trị, tư tưởng. Vượt qua những rào cản đó, bám sát chức năng cơ quan tham mưu, chỉ đạo chiến lược về công tác tư tưởng văn hóa toàn quân, Cục Tuyên huấn và ngành tuyên huấn đã chủ động, nhạy bén, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng, tham mưu, đề xuất với Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Tổng cục Chính trị những chủ trương, giải pháp hữu hiệu, nâng cao chất lượng công tác tư tưởng trong quân đội. 

Ở các đơn vị chủ lực, năm qua, các cấp đã duy trì, phát huy hiệu quả việc quản lý tư tưởng bộ đội thông qua hệ thống tổ chức chỉ huy, tổ chức đảng, đoàn, hội, hệ thống chiến sĩ bảo vệ, địa phương, gia đình, dư luận… Nhiều đơn vị tích cực đổi mới cách quản lý tư tưởng, triển khai nhiều biện pháp mới, sáng tạo, bước đầu mang lại hiệu quả, như: Lập “Hồ sơ thông tin chiến sĩ”; quản lý tư tưởng theo nhóm; tổ chức khảo sát tư tưởng; thành lập “Tổ định hướng đồng hành”…

Chính nhờ các biện pháp đồng bộ như vậy nên cán bộ, chiến sĩ quân đội luôn có lập trường, quan điểm vững vàng, trung thành tuyệt đối với Đảng, Tổ quốc và nhân dân; ý thức trách nhiệm cao, chủ động, sáng tạo, đoàn kết, thống nhất, sẵn sàng nhận và hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao, kể cả nhiệm vụ khó khăn, gian khổ, hy sinh; có thái độ kiên quyết đấu tranh, phê phán những quan điểm sai trái, cơ hội, thực dụng, chủ nghĩa cá nhân và các biểu hiện tiêu cực. Công tác tư tưởng thực sự góp phần giữ vững trận địa tư tưởng của Đảng trong quân đội”.

Nhìn lại những thành tích công tác xây dựng Đảng năm 2016 của Đảng bộ Quân đội cho thấy: Để nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu, các cấp ủy, tổ chức đảng đã thường xuyên đổi mới phong cách, phương pháp lãnh đạo, gắn với quy trình lãnh đạo, thực hiện nhiệm vụ chính trị. Cấp ủy, bí thư (phó bí thư) các cấp đã làm tốt việc chuẩn bị nội dung, xây dựng dự thảo nghị quyết, bám sát thực tiễn, nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị và tạo điều kiện để mọi đảng viên được đóng góp xây dựng chủ trương, biện pháp lãnh đạo.

Nhờ vậy, chất lượng lãnh đạo của cấp ủy, tổ chức đảng được nâng lên rõ rệt, nhất là khi đã có nghị quyết, cấp ủy chịu trách nhiệm phân công nhiệm vụ cho cấp ủy viên, tổ chức đảng phân công nhiệm vụ cho đảng viên, phù hợp với chức trách, nhiệm vụ của từng người; phát huy tốt tinh thần trách nhiệm, tính tích cực, sự sáng tạo của mỗi cá nhân, bảo đảm nghị quyết được thực hiện nghiêm túc, hiệu quả. Mọi đảng viên nghiêm chỉnh thực hiện nghị quyết đã ban hành. Vai trò của bí thư, cấp ủy viên được phát huy trong việc duy trì các nền nếp, chế độ, các thủ tục, nguyên tắc của Đảng; thực hiện tốt chế độ tự phê bình và phê bình trong sinh hoạt Đảng... 

Một điểm nổi bật nữa trong công tác xây dựng Đảng năm 2016 là các cấp ủy trong toàn quân đã thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ trong hoạt động lãnh đạo. Hệ thống các quy chế, quy định được xây dựng bổ sung, phân rõ trách nhiệm, quyền hạn, nhất là các mặt công tác trọng yếu, các lĩnh vực nhạy cảm; giữ vững nền nếp, chế độ sinh hoạt; coi trọng đổi mới phương pháp, phong cách lãnh đạo; thường xuyên củng cố, kiện toàn, bồi dưỡng nâng cao phẩm chất, năng lực lãnh đạo cho cấp ủy viên. Công tác quản lý, giáo dục và phát triển đảng viên được thực hiện có hiệu quả. Số lượng đảng viên kết nạp hằng năm đều tăng về số lượng và bảo đảm chất lượng... Năm 2016, Đảng bộ Quân đội đã kết nạp gần 15.000 đảng viên, tăng 6,75% so với cùng kỳ năm 2015.

Tại Hội nghị Tổng kết công tác quân sự, quốc phòng năm 2016, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã đánh giá cao chất lượng công tác đảng, công tác chính trị trong Quân đội. Đối với công tác đảng, công tác chính trị năm 2017, Tổng Bí thư nhấn mạnh: “Quân đội cần tiếp tục chăm lo xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh gắn với xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, luôn tạo sự đoàn kết, thống nhất cao trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ. Triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII), về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, chống suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Quân đội phải là lực lượng tuyệt đối trung thành, tuyệt đối kiên định với mục tiêu, lý tưởng, con đường xã hội chủ nghĩa.

Tiếp tục triển khai thực hiện tốt Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đặc biệt chăm lo công tác cán bộ, nhất là cán bộ chiến lược, xây dựng đội ngũ cán bộ có số lượng, cơ cấu hợp lý, chất lượng ngày càng cao; quy hoạch cán bộ chỉ huy, quản lý các cấp, bảo đảm có sự kế thừa, phát triển vững chắc; tạo nguồn tuyển chọn, nâng cao chất lượng nguồn đào tạo cán bộ ở cả trong và ngoài nước. Chỉ đạo thực hiện tốt công tác dân vận, tham gia xây dựng cơ sở chính trị địa phương, giúp dân xóa đói, giảm nghèo, phòng tránh và khắc phục hậu quả thiên tai, cứu hộ, cứu nạn. Có biện pháp nâng cao hơn nữa đời sống vật chất, tinh thần cho bộ đội và thực hiện chính sách hậu phương quân đội. Đảng bộ Quân đội phải gương mẫu, đi đầu trong việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng”.

Năm 2017, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Tổng cục Chính trị tiếp tục chỉ đạo xây dựng Đảng bộ Quân đội vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức. Quán triệt thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; nâng cao năng lực lãnh đạo toàn diện, sức chiến đấu của cấp ủy, tổ chức đảng; giữ vững và tăng cường sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng đối với quân đội...

Lam Hạnh
Cùng chuyên mục

Đọc thêm

Hà Nội mùa hoa súng nhuộm hồng nỗi nhớ

Hà Nội mùa hoa súng nhuộm hồng nỗi nhớ
(PLVN) - Mấy năm gần đây, mùa hoa súng trở thành từ khóa quen thuộc với dân "sống ảo" Thủ đô mỗi dịp mùa thu vào độ chín. Mùa này mới chớm heo may, đã thấy sương giăng lãng đãng dù nắng vẫn còn cháy bỏng, ấy là lúc hoa súng đua nhau "bung lụa" sắc hồng rực rỡ vừa giản dị, vừa kiêu sa...  

Mới ra tù đã lại đi trộm cắp

Mới ra tù đã lại đi trộm cắp
(PLVN) - Ngày 27/9, Công an tỉnh Ninh Bình cho biết, Công an TP Tam Điệp vừa bắt giữ đối tượng Phạm Thế Định, sinh năm 1997, trú tại xã Yên Đồng, huyện Yên Mô về hành vi “Cướp giật tài sản”.

Tin “hot” giải trí ngày 27/9: Ngọc Trinh trang hoàng biệt thự 50 tỷ cực hoành tráng để mừng tuổi mới

Tin “hot” giải trí ngày 27/9: Ngọc Trinh trang hoàng biệt thự 50 tỷ cực hoành tráng để mừng tuổi mới
(PLVN) - Ngọc Trinh trang hoàng biệt thự 50 tỷ cực hoành tráng mừng tuổi mới, Thái Trinh đăng status hé lộ cách xử lý của resort 5 sao sau lùm xùm ngộ độc, Chi Pu hóa 'chị Hằng', văn nghệ tưng bừng cùng các em nhỏ khó khăn nhân mùa Trung thu, Công chúa vừa ra đời nhà Gigi Hadid đã diện cây đồ hiệu và được Taylor Swift tự tay làm ngay quà đặc biệt dành tặng,...

Hàng trăm hộ dân chật vật sống trong khu “ổ chuột” giữa lòng Hà Nội

Hàng trăm hộ dân chật vật sống trong khu “ổ chuột” giữa lòng Hà Nội
(PLVN) - Nhiều năm nay, khu dân cư ngõ 129 Đại Linh, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội được ví như khu “ổ chuột” giữa lòng Thủ đô, với nhiều căn nhà hư hỏng, xuống cấp, dột nát, thậm chí có những công trình có nguy cơ đổ sụp, do những bất cập trong cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất khiến các công trình không thể xây sửa.

Mưa lớn gây ngập lụt nhiều huyện của Phú Thọ, đã có 2 người tử vong

Mưa lớn gây ngập lụt nhiều huyện của Phú Thọ, đã có 2 người tử vong
(PLVN) - Do ảnh hưởng mưa lớn, đêm 26/9 và sáng 27/9 tại địa bàn các huyện Yên Lập, Hạ Hoà, Thanh Ba, Cẩm Khê (Phú Thọ) xảy ra tình trạng ngập lụt, nhiều diện tích hoa màu bị ngập úng, giao thông chia cắt, nhiều khu dân cư bị cô lập, gây ảnh hưởng đến việc đi lại, sinh hoạt của người dân. Đặc biệt, tại huyện Hạ Hoà đã có ít nhất 02 người chết, 07 người bị thương.

Cướp tài sản người đi đường, 3 thanh niên chia nhau gần 12 năm tù

Cướp tài sản người đi đường, 3 thanh niên chia nhau gần 12 năm tù
(PLVN) - Ngày 26/9, TAND huyện Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án hình sự đối với các bị cáo Nguyễn Tấn Sỹ (SN 2002, trú tại thôn Thọ Trung, xã Tịnh Thọ, huyện Sơn Tịnh), Lê Phước (SN 2005, trú tại thôn Năng Đông, xã Nghĩa Hiệp, huyện Tư Nghĩa) và Võ Thanh Trí (SN 2002, trú tại tổ 3, phường Nghĩa Lộ, TP Qảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi) về tội “Cướp tài sản” theo quy định tại Điều 168 BLHS.

Quái vật chân to và những bí ẩn chưa có lời giải (kỳ 4): Có hay không việc "Người tuyết" từ đời thực bước vào phim ảnh?

Quái vật chân to và những bí ẩn chưa có lời giải (kỳ 4): Có hay không việc "Người tuyết" từ đời thực bước vào phim ảnh?
(PLVN) - Những năm 60 của thế kỷ XX, hình ảnh quái vật chân to (có lúc được gọi là “Người tuyết” - Yeti nước Mỹ) gây xôn xao dư luận. Mặc dù vậy, các nhà khoa học từ chối thừa nhận tất cả những gì mà người nhìn thấy báo cáo, vì họ cho rằng trong đó có một số bị thổi phổng lên hoặc đơn giản đó chỉ là con gấu mà thôi. 

Báo cáo về người lao động nước ngoài có thể là tài liệu bí mật

Báo cáo về người lao động nước ngoài có thể là tài liệu bí mật
(PLVN) - Báo cáo có nội dung phản ánh về tình hình phức tạp người của người lao động là công dân nước ngoài vào làm việc tại Việt Nam có ảnh hưởng đến chính trị, đối ngoại, an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội được xác định thuộc tài liệu bí mật thuộc danh mục bí mật Nhà nước.

Báo điện tử Pháp luật Việt Nam

Giấy phép xuất bản số 303/GP-BTTTT ngày 8/5/2015

Cơ quan chủ quản: Bộ Tư pháp

Tổng biên tập: Tiến sỹ Đào Văn Hội

Phó TBT: Trần Đức Vinh

Tòa soạn: Số 42/29 Nguyễn Chí Thanh, phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình, Hà Nội

E-mail: baodientuphapluat@gmail.com

Hotline: 0353.63.63.55

Liên hệ quảng cáo: 0971.741.666‬