Chống bằng được tư tưởng bàng quan, không hành động

(PLVN) - Theo PGS.TS Phan Hữu Tích, giảng viên cao cấp Học viện chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, nguyên Vụ trưởng Vụ Bảo vệ chính trị nội bộ - Ban Tổ chức Trung ương, trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, “xây” và “chống” là hai mặt gắn bó hữu cơ, kết hợp nhuần nhuyễn, trong đó “chống” phải kiên quyết. 
Chống bằng được tư tưởng bàng quan, không hành động PGS.TS Phan Hữu Tích.

Quá trình đổi mới, sáng tạo, Đảng phải ra sức chống những người có tư tưởng bàng quan, không hành động, thấy đúng không dám bảo vệ, thấy sai không dám đấu tranh, bởi đây chính là cản trở lớn cho công cuộc xây dựng, đổi mới của Đảng và đất nước.

Cần tư duy dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm

Trong bài viết với nhan đề: “Chuẩn bị và tiến hành thật tốt Đại hội XIII của Đảng, đưa đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mới”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã chỉ ra nhiều bài học kinh nghiệm có tính thực tiễn cao đã được đúc rút từ nhiệm kỳ trước, góp phần tạo nên những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử. 

Khẳng định nhân tố có ý nghĩa quyết định thành công của sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc là tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đã nhấn mạnh: Với một đảng cách mạng chân chính, trong sạch, vững mạnh, có đủ bản lĩnh, trí tuệ, kinh nghiệm, uy tín lãnh đạo như Đảng ta, được nhân dân hết lòng tin yêu, ủng hộ, chúng ta sẽ có một sức mạnh to lớn, vượt qua mọi khó khăn, thử thách, không thế lực nào ngăn cản nổi dân tộc ta đi lên. 

Đặc biệt, trong lãnh đạo, điều hành, tổ chức thực hiện phải có quyết tâm rất cao, nỗ lực rất lớn, thật sự năng động, sáng tạo, chú trọng tạo đột phá để phát triển. Đồng thời phải bảo vệ những cán bộ, đảng viên có ý chí chiến đấu cao, gương mẫu thực hiện nguyên tắc, kỷ luật của Đảng và pháp luật của Nhà nước, dám đổi mới sáng tạo, dám nghĩ, dám nói, dám làm, dám chịu trách nhiệm, dám đương đầu với khó khăn, thử thách và quyết liệt trong hành động.

 “Cái mới bao giờ cũng khó khăn, nên những người đi “khai phá” có thể sẽ gặp trở ngại nhất định. Nhưng quan trọng là họ phải có tấm lòng, có động cơ trong sáng vì Tổ quốc, vì nhân dân, không tư lợi. Chỉ cần một chút biểu hiện của tư lợi nhen nhóm sẽ dẫn đến sự “lệch pha” trong hành động” - PGS. TS Phan Hữu Tích, giảng viên cao cấp Học viện chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, nguyên Vụ trưởng Vụ Bảo vệ chính trị nội bộ - Ban Tổ chức Trung ương nhận định.

Phân tích rõ hơn vấn đề này, PGS Phan Hữu Tích cho rằng, nếu vì sợ liên lụy, sợ trách nhiệm mà không dám hành động thì người cán bộ, đảng viên đó không làm tròn vai trò, chức trách của mình. Trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, “xây” và “chống” là hai mặt gắn bó hữu cơ, kết hợp nhuần nhuyễn, trong đó “chống” phải kiên quyết.

Nhưng trong đổi mới thì có những việc chưa có tiền lệ, đầy khó khăn trắc trở, đòi hỏi người cán bộ, đảng viên phải dám xông pha, dám nghĩ, dám làm và dám chịu trách nhiệm; phải đặt lợi ích của Đảng và của nhân dân lên trước lợi ích riêng của cá nhân. Vì Đảng, vì dân mà gương mẫu trong mọi việc. Từ những động cơ trong sáng ấy, chắc chắn sẽ có nhiều người ủng hộ và luôn bên cạnh mình, giúp mình không đi chệch “đường ray”. 

Bên cạnh đó, Đảng cũng chống bằng được những người có tư tưởng cơ hội, vụ lợi, đố kỵ; thấy đúng không dám bảo vệ, thấy sai không dám đấu tranh, phê bình, làm việc gì cũng lo cho bản thân hoặc không dám làm vì sợ sai. “Phải ra sức chống những người có tư tưởng bàng quan, không hành động, bởi đây chính là cản trở lớn cho công cuộc đổi mới của Đảng và đất nước” - PGS Phan Hữu Tích nhấn mạnh.

Nâng cao năng lực, trách nhiệm của cán bộ ngành Tư pháp

Để đưa đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới, đòi hỏi toàn Đảng, toàn dân và toàn quân phải đoàn kết, đồng lòng, thống nhất từ nhận thức cho đến hành động. Hai trong nhiều nhiệm vụ quan trọng được Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đặt ra trong nhiệm kỳ Đại hội XIII và giai đoạn sắp tới là xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là đội ngũ cán bộ cấp chiến lược đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ, gắn bó mật thiết với nhân dân. Cùng với đó, phải tiếp tục đổi mới mạnh mẽ tư duy, xây dựng, hoàn thiện đồng bộ thể chế phát triển bền vững về kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội…

Theo PGS Phan Hữu Tích, quá trình phát triển đất nước, bên cạnh những thành tựu to lớn, chúng ta vẫn còn những tồn tại trong công tác xây dựng thể chế, ảnh hưởng đến quá trình hội nhập quốc tế. Điển hình là hệ thống pháp luật chưa thật sự đồng bộ, nhiều văn bản quy phạm pháp luật còn chồng chéo và mâu thuẫn; đội ngũ luật sư giỏi của Việt Nam có thể tham gia các vụ án liên quan đến tranh chấp thương mại quốc tế khá ít, nếu có tranh chấp xảy ra, hầu hết chúng ta đều thuê luật sư của các hãng Luật nước ngoài…

Trong khi đó cạnh tranh chiến lược, cạnh tranh kinh tế, chiến tranh thương mại tiếp tục diễn ra gay gắt. Cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư phát triển mạnh mẽ, tạo ra cả thời cơ và thách thức đối với mọi quốc gia. Biến đổi khí hậu, thiên tai, dịch bệnh và các vấn đề an ninh phi truyền thống khác ngày càng tác động mạnh, đe dọa nghiêm trọng đến sự phát triển ổn định, bền vững của thế giới, khu vực và đất nước ta.

“Trước tình hình này, đòi hỏi đội ngũ cán bộ, đảng viên nói chung và các cán bộ ngành Tư pháp nói riêng phải nâng cao năng lực và trách nhiệm lên tầm cao mới, góp phần quan trọng vào việc giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, bảo vệ lợi ích hợp pháp của tổ chức, công dân, bảo vệ pháp chế xã hội chủ nghĩa, phục vụ tích cực công cuộc đổi mới;” - PGS Phan Hữu Tích đặt vấn đề.

Các cán bộ ngành Tư pháp phải nhận thức rõ trong thời đại mới, vấn đề giao lưu, quan hệ với thế giới, bước vào sân chơi chung của quốc tế luôn đặt ra nhiều thách thức (như vấn đề sở hữu trí tuệ; các thế lực thù địch tăng cường chống phá; tội phạm xuyên quốc gia ngày càng gia tăng và diễn biến phức tạp…). Những vấn đề này đặt lên vai đội ngũ cán bộ ngành Tư pháp nhiệm vụ vô cùng nặng nề nhưng cũng rất vẻ vang.

Đất nước ta đang đứng trước thời cơ, vận hội mới, trách nhiệm của Nhà nước là tiếp tục xây dựng và hoàn thiện hệ thống thể chế trên cơ sở phù hợp với các định hướng chính trị mà Đảng đã đề ra. Chúng ta phải tạo được những bước đột phá thực sự về thể chế để giải quyết các vấn đề thực tiễn đang đặt ra, rất thiết thực và cụ thể.

Đó là huy động, quản lý, sử dụng có hiệu quả các nguồn lực cho phát triển, khắc phục tình trạng tham nhũng, lãng phí, tiêu cực trong việc quản lý, sử dụng đất đai, tài nguyên, tài sản công; tháo gỡ tình trạng không thống nhất, mâu thuẫn, chồng chéo trong xây dựng và thực thi pháp luật đang cản trở sự phát triển và vận hành của nền kinh tế thị trường đầy đủ, hiện đại và hội nhập quốc tế.

Quyết tâm làm được việc này, trước hết đội ngũ cán bộ phải là gốc của mọi công việc, phải vì nước vì dân; đồng thời phải xây dựng được bộ máy Tư pháp có thể đáp ứng đầy đủ những đòi hỏi từ cuộc sống, ngăn ngừa có hiệu quả và xử lý kịp thời, nghiêm minh các loại tội phạm hình sự, đặc biệt là các tội xâm phạm an ninh quốc gia, tội tham nhũng và các loại tội phạm có tổ chức; bảo vệ trật tự, kỷ cương; bảo đảm và tôn trọng dân chủ, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức và công dân. 

Vân Anh
Cùng chuyên mục
Phiên trù bị Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Hải Dương khoá XVII

Phiên trù bị Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Hải Dương khoá XVII

(PLVN) - Sáng nay (25/10), Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Hải Dương khóa XVII nhiệm kỳ 2020-2025 làm việc ngày thứ nhất tại Trung tâm Văn hóa xứ Đông, TP Hải Dương. Đại hội có sự tham gia của 350 đại biểu, trong đó 53 đại biểu đương nhiên, 297 đại biểu được bầu tại đại hội các Đảng bộ trực thuộc Đảng bộ tỉnh.

Đọc thêm

Thủ lĩnh cấp cao của al-Qaida bị tiêu diệt

Thủ lĩnh cấp cao của al-Qaida bị tiêu diệt
(PLVN) - Abu Muhsin al-Masri – nhân vật nằm trong danh sách truy nã gắt gao nhất của FBI và đã bị buộc tội khủng bố ở Hoa Kỳ - đã bị tiêu diệt trong một chiến dịch của lực lượng an ninh Afghanistan.
Hà Nội có tân Phó Giám đốc Sở Tư pháp

Hà Nội có tân Phó Giám đốc Sở Tư pháp

(PLVN) -Mới đây, Hà Nội đã tổ chức lễ công bố quyết định bổ nhiệm Phó Giám đốc Sở Tư pháp. Tham dự Lễ công bố có Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Lê Hồng Sơn; Phó Giám đốc Sở Nội vụ TP Hà Nội Nguyễn Thị Liễu; Phó Chánh Văn phòng UBND TP Hà Nội Võ Tuấn Anh; Ban Giám đốc và Trưởng các đơn vị, phòng ban chuyên môn trực thuộc Sở Tư pháp.

Nhiều giải pháp nhằm nâng cao chất lượng đào tạo luật sư phục vụ hội nhập quốc tế

Nhiều giải pháp nhằm nâng cao chất lượng đào tạo luật sư phục vụ hội nhập quốc tế
(PLVN) - Tại buổi Hội thảo Nâng cao năng lực cho đội ngũ giảng viên đào tạo luật sư phục vụ hội nhập quốc tế tại TPHCM do Học viện Tư pháp tổ chức vừa diễn ra, các đại biểu đã trình bày, thảo luận nhiều giải pháp hay như cải thiện chất lượng giảng  dạy, cải thiện kĩ năng học viên, phát triển năng lực giảng viên…  

Du lịch Quảng Ninh tính cách cất cánh trong “bình thường mới”

Du lịch Quảng Ninh tính cách cất cánh trong “bình thường mới”
(PLVN) -“Cách đây 10 năm, khi tôi nói với bạn bè Hàn Quốc tôi là người Việt Nam, họ nói ngay Việt Nam – Hạ Long. Không phải Hà Nội, hay một thành phố nào đó , mà chỉ đơn giản là Việt Nam – Hạ Long”,  ông Nguyễn Mạnh Quân, Phó Tổng Giám đốc Thường trực của Bamboo Airways cho hay tại Toạ đàm “Du lịch Quảng Ninh: Nội lực miền di sản” vừa diễn ra ngày 24/10 tại Hạ Long (Quảng Ninh).

Phiên trù bị Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Hải Dương khoá XVII

Phiên trù bị Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Hải Dương khoá XVII
(PLVN) - Sáng nay (25/10), Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Hải Dương khóa XVII nhiệm kỳ 2020-2025 làm việc ngày thứ nhất tại Trung tâm Văn hóa xứ Đông, TP Hải Dương. Đại hội có sự tham gia của 350 đại biểu, trong đó 53 đại biểu đương nhiên, 297 đại biểu được bầu tại đại hội các Đảng bộ trực thuộc Đảng bộ tỉnh.

Cuộc đấu khẩu trực diện cuối cùng

Cuộc đấu khẩu trực diện cuối cùng
(PLVN) - Ngày 22/10 vừa qua, cuộc tranh luận trực tiếp cuối cùng trên truyền hình giữa Tổng thống đương nhiệm Donald Trump và cựu Phó Tổng thống Joe Biden, trước ngày diễn ra cuộc bầu cử tổng thống năm nay ở nước Mỹ đã được tiến hành.

Tại sao bầu cử ở Mỹ luôn diễn ra vào ngày thứ ba đầu tháng 11?

Tại sao bầu cử ở Mỹ luôn diễn ra vào ngày thứ ba đầu tháng 11?
(PLVN) - Chỉ còn hơn 1 tuần nữa, vào ngày 3/11 tới, cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ sẽ chính thức diễn ra. Nhiều người thắc mắc tại sao bầu cử tổng thống Mỹ lại luôn diễn ra vào một ngày thứ ba của tháng 11 thay vì được tổ chức vào ngày Chủ nhật như ở nhiều nước khác. Dưới đây là câu trả lời...
Bí ẩn chưa có hồi kết về UFO - (Kỳ 4): Phi thuyền bí ẩn của người ngoài hành tinh

Bí ẩn chưa có hồi kết về UFO - (Kỳ 4): Phi thuyền bí ẩn của người ngoài hành tinh

(PLVN) - Từ thập kỷ 50 thế kỷ XX đến nay, luôn có nhiều người dân và những nhà khoa học tin rằng có đĩa bay, thậm chí cho rằng mình đã may mắn, gặp gỡ với những vị khách đến từ Sao Kim, Sao Hỏa, Sao Thổ hoặc các vì sao khác, họ kể lại chuyến bay vào vũ trụ hoặc cuộc tiếp xúc của họ với những người “anh em trong vũ trụ”.

Người Việt Nam tiên phong dệt lụa thành công từ những cuống sen bỏ đi

Người Việt Nam tiên phong dệt lụa thành công từ những cuống sen bỏ đi
(PLVN) - Đó là cụm từ mà hãng thông tấn lớn thứ ba thế giới AFP đã sử dụng trong video lý giải về sự thành công nổi bật của lụa sen Việt Nam, phát ngày 27/8/2020. Với thời lượng 1 phút 30 giây, nội dung video được xây dựng thông qua cuộc phỏng vấn với nghệ nhân ưu tú Phan Thị Thuận, người đầu tiên thành công trong kỹ thuật làm loại lụa này tại Việt Nam.

Tin “hot” giải trí ngày 25/10: Thuỷ Tiên công khai số tiền kêu gọi chạm mốc 150 tỷ đồng

Tin “hot” giải trí ngày 25/10: Thuỷ Tiên công khai số tiền kêu gọi chạm mốc 150 tỷ đồng
(PLVN) - Thuỷ Tiên công khai số tiền kêu gọi chạm mốc 150 tỷ đồng, thông báo cụ thể kế hoạch cứu trợ miền Trung; Trung Quân và Denis Đặng hoàn thành tâm nguyện cuối cùng của chiến sĩ hy sinh trong vụ sạt lở ở Quảng Trị; kẹt ở Mỹ, Hương Tràm đau lòng khi không thể về quê chịu tang bạn, cứu trợ lũ lụt; Thúy Diễm bức xúc vì bị so sánh với Thủy Tiên về cách làm từ thiện;...


Bản tin Y tế: Giao mùa và những bệnh về đường hô hấp là “kẻ thù” của trẻ nhỏ

Bản tin Y tế: Giao mùa và những bệnh về đường hô hấp là “kẻ thù” của trẻ nhỏ

(PLVN) - Thời điểm giao mùa thu - đông có điều kiện thời tiết thay đổi thất thường lúc nắng gắt, lúc mưa nhiều và lúc gió lạnh là môi trường lý tưởng để virus phát triển, gây bệnh cho con người, đặc biệt là trẻ nhỏ. Vậy những bệnh nào trẻ thường hay mắc vào thời điểm này. Hãy cùng theo dõi Bản tin Y tế.

Báo điện tử Pháp luật Việt Nam

Giấy phép xuất bản số 303/GP-BTTTT ngày 8/5/2015

Cơ quan chủ quản: Bộ Tư pháp

Tổng biên tập: Tiến sỹ Đào Văn Hội

Phó TBT: Trần Đức Vinh

Tòa soạn: Số 42/29 Nguyễn Chí Thanh, phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình, Hà Nội

E-mail: baodientuphapluat@gmail.com

Hotline: 0353.63.63.55

Liên hệ quảng cáo: 0971.741.666‬