Trình tự tổ chức theo dõi việc thực hiện kết luận, kiến nghị kiểm toán

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) -  Đây là một trong những nội dung quan trọng được nêu tại Quyết định 02/2022/QĐ-KTNN Quy định theo dõi, kiểm tra việc thực hiện kết luận, kiến nghị kiểm toán của Kiểm toán Nhà nước được Tổng Kiểm toán Nhà nước ban hành ngày 3/11/2022.

Cách thu thập thông tin về tình hình thực hiện

Theo Quyết định (QĐ) 02/2022/QĐ-KTNN, theo dõi việc thực hiện kết luận, kiến nghị kiểm toán (KLKNKT) bao gồm các hoạt động thu thập, tổng hợp thông tin, đánh giá, đôn đốc, xử lý và báo cáo kết quả việc thực hiện KLKNKT. QĐ 02/2022/QĐ-KTNN áp dụng đối với các đơn vị trực thuộc Kiểm toán Nhà nước (KTNN) và các đơn vị được kiểm toán và các tổ chức, cá nhân có liên quan trong việc thực hiện KLKNKT của KTNN (đơn vị được kiểm toán).

Về trình tự tổ chức theo dõi việc thực hiện KLKNKT, QĐ 02/2022/QĐ-KTNN quy định theo 5 bước như sau:

Thứ nhất, thu thập, tổng hợp thông tin về kết luận, kiến nghị kiểm toán và tình hình thực hiện KLKNKT; Thứ hai, đánh giá tình hình thực hiện KLKNKT; Thứ ba, tổ chức các hoạt động nhằm đảm bảo hiệu quả, hiệu lực việc thực hiện KLKNKT: phân công bộ phận giúp việc theo dõi, đôn đốc thực hiện KLKNKT; trả lời bằng văn bản đối với báo cáo kết quả thực hiện KLKNKT; đôn đốc hoặc kiểm tra việc thực hiện KLKNKT; xử lý khiếu nại, kiến nghị về KLKNKT; Thứ tư, thực hiện cập nhật và thiết lập cơ sở dữ liệu về kết quả thực hiện KLKNKT; Thứ năm, tổng hợp, báo cáo kết quả việc thực hiện KLKNKT.

Đáng chú ý, về thu thập, tổng hợp thông tin về KLKNKT và tình hình thực hiện KLKNKT, QĐ 02/2022/QĐ-KTNN quy định: Đơn vị chủ trì cuộc kiểm toán thực hiện thu thập, tổng hợp thông tin về KLKNKT và tình hình thực hiện KLKNKT từ các nguồn:

a) Thông báo kết quả kiểm toán tại đơn vị kiểm toán chi tiết, Thông báo KLKNKT qua kiểm toán, đối chiếu, Báo cáo kiểm toán và Báo cáo tổng hợp kết quả kiểm toán năm của KTNN; b) Báo cáo kết quả việc thực hiện KLKNKT; các hồ sơ tài liệu làm bằng chứng cho việc thực hiện KLKNKT; c) Báo cáo kết quả thực hiện KLKNKT của đơn vị chủ trì cuộc kiểm toán gửi Tổng KTNN; Báo cáo kiểm tra việc thực hiện KLKNKT; Báo cáo tổng hợp kết quả việc thực hiện kết luận, kiến nghị kiểm toán định kỳ, hàng năm của đơn vị chủ trì cuộc kiểm toán và của KTNN; d) Các văn bản khiếu nại, kiến nghị của đơn vị được kiểm toán đối với KLKNKT và các văn bản giải quyết của KTNN; đ) Các thông tin khác có liên quan đến việc thực hiện KLKNKT của đơn vị được kiểm toán.

QĐ 02/2022/QĐ-KTNN cũng yêu cầu: Thông tin về KLKNKT trong Thông báo kết quả kiểm toán tại đơn vị kiểm toán chi tiết; Thông báo KLKNKT qua kiểm toán, đối chiếu phải đảm bảo khớp đúng, đầy đủ với Báo cáo kiểm toán đã được phát hành và đã được tổng hợp tại Báo cáo tổng hợp kết quả kiểm toán năm của KTNN; Thông tin về tình hình thực hiện KLKNKT phải thường xuyên được cập nhật kịp thời.

Đảm bảo hiệu quả, hiệu lực việc thực hiện KLKNKT

Cũng theo QĐ 02/2022/QĐ-KTNN, trên cơ sở thông tin thu thập, tổng hợp, đơn vị chủ trì cuộc kiểm toán phân tích, đánh giá tình hình thực hiện KLKNKT (bao gồm cả kết luận, kiến nghị kiểm toán các năm trước chưa thực hiện) theo các nội dung sau: Tình hình chấp hành quy định gửi báo cáo việc thực hiện KLKNKT của đơn vị được kiểm toán; tình hình thực hiện KLKNKT kỳ trước của đơn vị; Tình hình thực hiện KLKNKT theo các nhóm đánh giá: Đã thực hiện, đang thực hiện và chưa thực hiện.

Căn cứ kết quả đánh giá, Thủ trưởng đơn vị chủ trì cuộc kiểm toán tổ chức các hoạt động nhằm đảm bảo hiệu quả, hiệu lực việc thực hiện KLKNKT:

Phân công bộ phận giúp việc theo dõi việc thực hiện KLKNKT; Trả lời kịp thời bằng văn bản đối với Báo cáo kết quả thực hiện kiến nghị kiểm toán của đơn vị được kiểm toán; Đôn đốc đơn vị được kiểm toán theo các hình thức phù hợp: đôn đốc bằng văn bản; đôn đốc qua hoạt động kiểm toán; báo cáo Tổng KTNN có văn bản kiến nghị cấp có thẩm quyền xử lý đối với cơ quan, tổ chức không thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ, kịp thời kết luận, kiến nghị kiểm toán của KTNN theo khoản 4 Điều 14 Luật KTNN;

Kiểm tra việc thực hiện KLKNKT; Xử lý kiến nghị, khiếu nại của đơn vị được kiểm toán về KLKNKT theo Quy định khiếu nại, khởi kiện và trả lời kiến nghị trong hoạt động KTNN; Các hoạt động khác theo quy định của KTNN.

QĐ 02/2022/QĐ-KTNN có hiệu lực thi hành sau 45 ngày kể từ ngày ký.

Đọc thêm

Dự kiến tăng phí sát hạch lái xe từ 10-20%

Dự kiến tăng phí sát hạch lái xe từ 10-20%
(PLVN) - Bộ Tài chính đang lấy ý kiến đóng góp đối với dự thảo Thông tư quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sát hạch lái xe; lệ phí cấp bằng, chứng chỉ hoạt động trên các phương tiện và lệ phí đăng ký, cấp biển xe máy chuyên dùng. Đáng chú ý, theo dự thảo Thông tư, mức phí sát hạch lái xe sẽ tăng từ 10-20%.

Những chính sách mới có hiệu lực từ tháng 1/2023

Những chính sách mới có hiệu lực từ tháng 1/2023
(PLVN) - Từ ngày 1/1/2023 bỏ quy định về xuất trình sổ hộ khẩu giấy khi thực hiện thủ tục hành chính, cảnh sát cơ động được mang vũ khí lên máy bay khi làm nhiệm vụ, khách hàng có 21 ngày để từ chối tham gia bảo hiểm đã mua.

Dự thảo Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Kinh doanh bảo hiểm: Một số quy định chưa đảm bảo tính minh bạch

Dự thảo Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Kinh doanh bảo hiểm: Một số quy định chưa đảm bảo tính minh bạch
(PLVN) - Trên cơ sở ý kiến của các doanh nghiệp và hiệp hội góp ý Dự thảo Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Kinh doanh bảo hiểm (Dự thảo), Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) cho rằng, Dự thảo còn một số nội dung chưa đảm bảo tính minh bạch và tạo thuận lợi cho doanh nghiệp.

Những chính sách nổi bật có hiệu lực từ tháng 12/2022

Ảnh minh họa
(PLVN) -  Từ ngày 01/12, Bộ Ngoại giao được bổ sung nhiều nhiệm vụ mới; ban hành danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu; hộ nghèo, cận nghèo được hỗ trợ điện thoại thông minh… là những quy định mới có hiệu lực từ tháng 12/2022.

Đề xuất phí đường bộ với ô tô cao nhất 1,430 triệu đồng/tháng

Ảnh minh họa
(PLVN) - Bộ Tài chính đang lấy ý kiến đóng góp về dự thảo Nghị định của Chính phủ quy định mức thu, chế độ thu, nộp, miễn, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ (dự thảo). Trong đó đề xuất mức thu phí sử dụng đường bộ áp dụng cho ô tô chia làm 8 nhóm theo tải trọng và ghế ngồi của xe, từ 130.000 đồng/tháng đến 1,430 triệu đồng/tháng.

Thí điểm giải quyết hưởng trợ cấp mai táng trên Cổng dịch vụ công Quốc gia

Thí điểm giải quyết hưởng trợ cấp mai táng trên Cổng dịch vụ công Quốc gia
(PLVN) - Bảo hiểm xã hội Việt Nam vừa ban hành Quyết định số 3504/QĐ-BHXH hướng dẫn Quy trình thí điểm giải quyết hưởng và chi trả trợ cấp mai táng theo thủ tục hành chính liên thông Đăng ký khai tử - Xóa đăng ký thường trú - Trợ cấp mai táng phí trên Cổng dịch vụ công Quốc gia và giải quyết hưởng, chi trả trợ cấp tuất một lần, trợ cấp tuất hằng tháng sau khi hưởng trợ cấp mai táng theo thủ tục liên thông tại Bảo hiểm xã hội TP Hà Nội và Bảo hiểm xã hội tỉnh Hà Nam.

Học sinh trường nghề phải học 3 môn bắt buộc

Ảnh minh họa
(PLVN) - Theo quy định tại Thông tư số 15/2022/TT-BGDĐT, học sinh trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp học 3 môn bắt buộc gồm: Toán, Ngữ văn, Lịch sử; các môn học lựa chọn, gồm: Vật lí, Hóa học, Sinh học, Địa lí.