Tọa đàm chuyên đề tham mưu triển khai nhiệm vụ của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật trung ương

Tọa đàm chuyên đề tham mưu triển khai nhiệm vụ của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật trung ương
(PLVN) -Chiều ngày 10/5/2022, Tổ Thư ký giúp việc Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật trung ương (sau đây gọi là Hội đồng) tổ chức Tọa đàm chuyên đề triển khai thực hiện Kế hoạch hoạt động của Hội đồng năm 2022 (ban hành kèm theo Quyết định số 04/QĐ-HĐPH ngày 12/01/2022); Thông báo số 45/TB-VPCP ngày 19/02/2022 của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh tại Phiên họp ngày 10/02/2022 của Hội đồng trung ương.