Giải mã 'vùng tối' Tam quốc diễn nghĩa (Kỳ 40): Bóng đen sau Kinh Châu

Hỏa thiêu gò Bác Vọng là một trong những chiến dịch chống Tào của Lưu Biểu. Nhưng vẫn không giúp Biểu tránh được lời chê bai của Trần Thọ
(PLO) -Nhìn lại lịch chiến dịch của Lưu Biểu, có thể nói rằng Lưu Biểu không hề ung dung ngồi nhìn thiên hạ biến đổi, mà đã làm nhiều việc để vừa bảo vệ Kinh Châu, vừa mở rộng thế lực. Đặc biệt là sau khi bình định xong Trương Tiễn, Lưu Biểu đã bắt đầu vươn cánh tay của mình sang Giao Châu. 

Giải mã 'vùng tối' Tam quốc diễn nghĩa (Kỳ 39) Phượng hoàng trụi lông

Hà Chước dù phê phán Lưu Biểu, nhưng vẫn phải công nhận Lưu Biểu có mưu lược sâu xa
(PLO) -Lưu Biểu không chỉ bị Trần Thọ đánh giá thấp, mà ngay cả Phạm Diệp cũng không coi ông ta ra gì. Trong Hậu Hán thư, Phạm Diệp nhận xét: “Lưu Biểu đạo chẳng hơn người, mà muốn nằm nhận mệnh trời, học đòi chia ba, thì cũng như là tượng gỗ mà thôi”. Cả Trần Thọ lẫn Phạm Diệp đều xếp Lưu Biểu đứng chung hàng với Viên Thiệu.