Nhiều chuyển biến tích cực trong công tác pháp chế bộ, ngành, địa phương

Hội nghị tập huấn công tác pháp chế của ngành Giáo dục.
(PLVN) - Trong hơn 10 năm thi hành Nghị định số 55/2011/NĐ-CP quy định chức năng, nhiệmvụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của tổ chức pháp chế, công tác pháp chế luôn được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và các bộ, cơ quan ngang bộ, địa phương quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và đã có những bước chuyển biến tích cực.