“Công tác tư pháp đã góp phần xứng đáng vào cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc”

“Công tác tư pháp đã góp phần xứng đáng vào cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc”
(PLO) - Ngày 4/3/1955, ông Phùng Văn Tửu, Phó Chánh Văn phòng Bộ Tư pháp có văn bản gửi Văn phòng Thủ tướng Chính phủ báo cáo thành tích công tác tư pháp trong 9 năm kháng chiến. Bản báo cáo này thực sự là một tư liệu quý của ngành Tư pháp, ghi lại sinh động những đóng góp của Ngành trong suốt 9 năm kháng chiến gian khổ và anh dũng.