Từ khóa: #khen thưởng khối Cơ quan tư pháp các tỉnh Đồng bằng Bắc bộ năm 2020