Hiệu quả thiết thực trong công tác học tập và làm theo Bác tại Vĩnh Phúc

Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” được các địa phương trên cả nước triển khai thực hiện
(PLVN) - Thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, trong những năm qua, Tỉnh ủy Vĩnh Phúc đã nghiêm túc chỉ đạo thực hiện, tạo chuyển biến tích cực, mang đến hiệu quả thiết thực trong công tác xây dựng Đảng, nâng cao ý thức trách nhiệm, đổi mới tác phong, lề lối làm việc của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trong quá trình thực thi công vụ và phục vụ nhân dân.