Phụ nữ Miêu - Có 10 cân bạc mới lấy được chồng

Diện tích Quý Châu phần lớn toàn là đồi núi
(PLO) -Cho đến bây giờ, người Miêu ở Quý Châu, một tỉnh miền núi phía đông nam Trung Quốc vẫn luôn nổi tiếng về nghệ thuật thủ công chạm bạc. Thậm chí, phụ nữ Miêu phải có 10 cân bạc trên người đủ điều kiện lấy chồng.