Đưa Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng vào cuộc sống: “Lấy xây làm chính”, “lấy tích cực đẩy lùi tiêu cực”

Đưa Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng vào cuộc sống: “Lấy xây làm chính”, “lấy tích cực đẩy lùi tiêu cực”
(PLVN) - Đó là phương châm tuyên truyền về các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội mà Đại hội Đảng lần thứ XIII đã vạch ra được các cấp ủy, tổ chức đảng các cơ quan Trung ương xác định trong thời gian tới.

Tập trung tuyên truyền kết quả triển khai Nghị quyết Đại hội XIII

Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương mới đây đã ban hành Kế hoạch số 23-KH/ĐUK về việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền sau Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Đại hội đại biểu lần thứ XIII của Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương. Theo đó, đến hết năm 2021, cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền về kết quả năm đầu triển khai Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng cũng như kết quả thực hiện từng năm của giai đoạn 2022 – 2025.

Kế hoạch 23 nhằm mục đích tiếp tục tạo sự thống nhất về nhận thức, tư tưởng chính trị và hành động trong toàn Đảng bộ để triển khai thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và của Đảng bộ Khối, góp phần xây dựng Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương trong sạch, vững mạnh toàn diện. Đồng thời, khơi dậy khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc, quyết tâm thực hiện thành công mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. Thông qua tuyên truyền, góp phần củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân đối với Đảng; đấu tranh, phản bác các thông tin, quan điểm sai trái, thù địch, chống phá Đảng, Nhà nước, chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Kế hoạch nêu rõ, cần tuyên truyền về những kết quả đạt được, những khó khăn, hạn chế, bài học kinh nghiệm trong năm đầu triển khai thực hiện Nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025, Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng bộ Khối, Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021 - 2030. Tuyên truyền về kết quả triển khai các nhiệm vụ trọng yếu thời gian qua về xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị; công tác cán bộ, công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí; đổi mới mô hình tăng trưởng, cơ cấu lại nền kinh tế, nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng suất lao động, sức cạnh tranh của nền kinh tế; chủ động và tích cực hội nhập quốc tế…

Giai đoạn từ năm 2022 đến năm 2025, các cấp ủy, tổ chức đảng các cơ quan Trung ương cần tập trung tuyên truyền về các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội qua từng năm và kết quả triển khai thực hiện. Trong quá trình tuyên truyền, thường xuyên coi trọng công tác tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh Covid-19; đấu tranh phản bác các thông tin, quan điểm sai trái, thù địch, chống phá Đảng, Nhà nước, các hành vi tiêu cực theo phương châm “lấy xây làm chính”, “lấy tích cực đẩy lùi tiêu cực”.

Về các hình thức tuyên truyền, theo Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương, tổ chức tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng gồm: trên báo chí, các website, trang thông tin, cổng thông tin điện tử của các ban, bộ, ngành, đoàn thể Trung ương. Với hình thức tuyên truyền miệng, cần tổ chức hội nghị báo cáo viên, hội nghị thông tin chuyên đề, sinh hoạt của chi bộ cơ quan, đơn vị… để thông tin, tuyên truyền, phổ biến, quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng bộ Khối, Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết ở cơ quan, đơn vị…

Đi cùng với các hoạt động trên, theo Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương, cần tổ chức phát động các phong trào thi đua yêu nước thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng bộ Khối, Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng gắn với kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng của đất nước. Tập trung biểu dương, tôn vinh những mô hình hay, cách làm sáng tạo và những điển hình tiên tiến trên các lĩnh vực của đời sống xã hội.

Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương đề nghị các đảng ủy trực thuộc Đảng bộ Khối cần xây dựng kế hoạch cụ thể để triển khai thực hiện. Đồng thời, chỉ đạo tổ chức tốt công tác thông tin, tuyên truyền sau Đại hội XIII của Đảng bộ Khối và Đại hội XIII của Đảng phù hợp với tình hình, đặc điểm, điều kiện của đảng bộ, cơ quan, đơn vị. Với Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương, sẽ tập trung thực hiện công tác chỉ đạo, định hướng công tác tuyên truyền sau Đại hội đại biểu lần thứ XIII của Đảng bộ Khối và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; tăng cường đấu tranh, phản bác các thông tin, quan điểm sai trái, thù địch, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ…

Hưởng ứng Kế hoạch 23, Đảng ủy Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp cũng đã ban hành Kế hoạch số 155-/ĐU đẩy mạnh công tác tuyên truyền sau Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Kế hoạch 155 yêu cầu các hoạt động tuyên truyền phải bám sát sự chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương, Đảng ủy Khối, Đảng ủy Ủy ban và cấp ủy Đảng các cấp, bảo đảm hiệu quả, thiết thực, phù hợp và gắn với tuyên truyền triển khai thực hiện các nhiệm vụ chính trị của Ủy ban, cơ quan, vụ, đơn vị, doanh nghiệp.

Công tác tuyên truyền phải được thực hiện với nhiều hình thức đa dạng, sinh động, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, nhất là trong thời điểm dịch bệnh Covid đang lan rộng; nội dung phong phú, toàn diện. Không chỉ tuyên truyền trên báo chí, các website, cổng thông tin điện tử của các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, Kế hoạch 155 còn đề nghị đăng tải các tin bài về không khí khẩn trương, tích cực của các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, đoàn thể thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ trong nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng và đảng bộ các cấp trong Đảng bộ Ủy ban trên internet, mạng xã hội trong và ngoài nước (Facebook, Zalo, Youtube, Gapo, Lotus,VCNET…). Đồng thời, vận động cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động tích cực tuyên truyền, đăng tải, chia sẻ các gương người tốt, việc tốt, các thông tin tích cực về kết quả phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại… trên các trang mạng cá nhân…

Đọc thêm

Từ 1/7/2024: Lương cơ sở tăng cao nhất từ trước tới nay

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà chia sẻ tại cuộc họp báo.
(PLVN) -Chiều 20/6, tại họp báo cung cấp thông tin định kỳ do Bộ Nội vụ tổ chức, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà cho biết, Bộ Chính trị đã thống nhất chủ trương tăng lương cơ sở cho cán bộ, công chức, viên chức lên 30%.

Kiên quyết xóa bỏ tư duy nhiệm kỳ, 'lợi ích nhóm' trong xây dựng, điều chỉnh quy hoạch

Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội Vũ Hồng Thanh trình bày báo cáo thẩm tra dự án Luật.
(PLVN) - Về định hướng nội dung xây dựng Luật Quy hoạch đô thị và quy hoạch nông thôn, Ủy ban Kinh tế của Quốc hội đề nghị nhấn mạnh yêu cầu kiên quyết xóa bỏ tư duy nhiệm kỳ, cơ chế “xin - cho”, “lợi ích nhóm” trong xây dựng, điều chỉnh, bổ sung quy hoạch, dẫn đến tình trạng dự án chậm triển khai trên thực tế...

Tạo cơ hội mới, giá trị mới trong phát triển Thủ đô Văn hiến - Văn minh - Hiện đại

Quang cảnh phiên họp.
(PLVN) - Các đại biểu Quốc hội đề nghị tiếp tục rà soát Quy hoạch Thủ đô và điều chỉnh Quy hoạch chung Thủ đô để bảo đảm 2 nhiệm vụ quy hoạch tuân thủ Luật Quy hoạch, Luật Quy hoạch đô thị; phù hợp với chủ trương của Đảng, có tầm nhìn mới, tư duy mới toàn cầu, tư duy Thủ đô và hành động Hà Nội; tạo ra cơ hội mới, giá trị mới trong phát triển Thủ đô Văn hiến - Văn minh - Hiện đại cả trước mắt và lâu dài...

Thủ tướng bổ nhiệm 3 nhân sự

Thủ tướng bổ nhiệm 3 nhân sự
(PLVN) - Thủ tướng Chính phủ vừa có các quyết định phê chuẩn kết quả bầu Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng, bổ nhiệm lại 2 Phó Giám đốc Đại học quốc gia.

Hiệu quả chuyển đổi số công tác hậu cần trong Quân đội

Tổng cục Hậu cần tập huấn chuyển đổi số năm 2024. (Ảnh trong bài: Thăng Bảy)
(PLVN) -  Từ những kết quả bước đầu trong năm 2022 khi được Bộ Quốc phòng chọn làm đơn vị điểm về thực hiện chuyển đổi số (CĐS), Đảng ủy, chỉ huy Tổng cục Hậu cần (TCHC) tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai quyết liệt, đồng bộ nhiều biện pháp nhằm đẩy mạnh CĐS công tác hậu cần Quân đội (HCQĐ). Nhờ đó, công tác CĐS trong TCHC đạt hiệu quả rõ rệt, góp phần nâng cao chất lượng bảo đảm hậu cần trong tình hình mới.

Quy hoạch báo chí, xuất bản: Bảo đảm thực chất, có tính mở và khả thi

Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang yêu cầu chỉ ra định hướng tháo gỡ những vướng mắc về nguồn lực và hành lang pháp lý để thực hiện Quy hoạch. (Ảnh: VGP)
(PLVN) - Sáng 19/6, chủ trì cuộc họp để nghe báo cáo về dự thảo Quy hoạch phát triển mạng lưới cơ sở báo chí, phát thanh truyền hình, thông tin điện tử, cơ sở xuất bản thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050, Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang giao cơ quan soạn thảo tiếp tục rà soát, hoàn chỉnh dự thảo Quy hoạch theo nguyên tắc bảo đảm thực chất, có tính mở và khả thi trong thực hiện.

Hạn chế thay đổi tiêu chuẩn kỹ thuật về phòng cháy, chữa cháy

Hạn chế thay đổi tiêu chuẩn kỹ thuật về phòng cháy, chữa cháy
(PLVN) - Đại biểu Quốc hội đề nghị, dự thảo Luật Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ phải quy định hết sức cụ thể, mang tính ổn định lâu dài, hạn chế thay đổi các quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật để tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân chịu sự tác động, đảm bảo cho các hoạt động sản xuất, kinh doanh phát triển.

Quy định phù hợp điều kiện phòng, chữa cháy với nhà ở kết hợp sản xuất, kinh doanh

Quang cảnh phiên họp sáng 19/6. (Ảnh: Phạm Thắng)
(PLVN) - Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội đề nghị nghiên cứu quy định yêu cầu, điều kiện về phòng cháy, chữa cháy phù hợp với từng loại hình cơ sở trên từng địa bàn, nhất là loại hình nhà ở kết hợp sản xuất, kinh doanh, trong đó cần quy định cụ thể về yêu cầu thiết kế, lắp đặt hệ thống điện.

Quy định chặt với phương thức kinh doanh thuốc qua thương mại điện tử

Chủ nhiệm Nguyễn Thúy Anh trình bày Báo cáo thẩm tra dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Dược. (Ảnh: Phạm Thắng)
(PLVN) - Ủy ban Xã hội đề nghị chỉ cho phép bán lẻ theo phương thức thương mại điện tử các thuốc không kê đơn, thuốc không thuộc trường hợp hạn chế sử dụng hoặc sử dụng dưới sự giám sát của thầy thuốc theo khuyến cáo của cơ quan nhà nước có thẩm quyền; cần bổ sung quy định biện pháp để bảo đảm chất lượng thuốc và bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng...