Đưa Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XIII vào cuộc sống: Củng cố, nâng cao trách nhiệm và đạo đức công vụ

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) -  Trong lĩnh vực pháp chế và kỷ luật nhà nước, không hiếm hiện tượng lợi dụng những hiểu biết về pháp luật, kỷ luật nhà nước để “luồn lách” pháp luật, kỷ luật. Vì vậy, giáo dục, đào tạo, bồi dưỡng cho cán bộ, công chức không chỉ là lượng tri thức đạt được mà còn là tình cảm, bản lĩnh, động cơ, hình thành được lý tưởng trong hoạt động.
Nâng cao trách nhiệm, đạo đức công vụ là nhiệm vụ quan trọng hiện nay. Nâng cao trách nhiệm, đạo đức công vụ là nhiệm vụ quan trọng hiện nay.

PGS.TS. Vũ Thư - Viện Nhà nước và Pháp luật, Viện Hàn lâm khoa học xã hội Việt Nam – khẳng định, cán bộ, công chức là lực lượng đóng vai trò quyết định đối với chất lượng, hiệu quả vận hành của hệ thống chính trị. Văn kiện Đại hội XIII đã xác định mục tiêu tổng quát là “Nâng cao năng lực lãnh đạo, năng lực cầm quyền và sức chiến đấu của Đảng; xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh toàn diện; củng cố, tăng cường niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước, chế độ xã hội chủ nghĩa; khơi dậy khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc, phát huy ý chí và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc kết hợp với sức mạnh thời đại; đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa, xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định, phấn đấu đến giữa thế kỷ XXI nước ta trở thành nước phát triển, theo định hướng xã hội chủ nghĩa”.

Để xây dựng, củng cố và nâng cao ý thức trách nhiệm, đạo đức công vụ và tuân thủ pháp luật, kỷ luật nhà nước của cán bộ, công chức theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, PGS.TS. Vũ Thư cho rằng, cần tập trung vào một số giải pháp.

Thứ nhất, đẩy mạnh nghiên cứu sâu sắc và hệ thống lý luận về chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh hướng đến thực tiễn, bối cảnh mới, đáp ứng nhu cầu thực tế của cán bộ, công chức. Theo PGS.TS. Vũ Thư, chúng ta lâu nay thực hiện việc giáo dục, đào tạo, bồi dưỡng thường chỉ chú trọng đến xây dựng chương trình, bài giảng cần thiết phải trang bị cho cán bộ, công chức tùy theo đối tượng cán bộ, công chức. Tuy nhiên, đó chỉ là về phía người dạy. “Cần và có thể tiến hành điều tra một cách nghiêm túc xem xét không chỉ cái cần cho họ mà cả cái họ cần để đáp ứng nhu cầu của người học là các cán bộ, công chức”, ông nhận định.

Thứ hai, thực hiện giáo dục, đào tạo, bồi dưỡng theo quan điểm xét đến hiệu quả cuối cùng là kết quả xây dựng, củng cố và nâng cao ý thức trách nhiệm công vụ và tuân thủ pháp luật, kỷ luật của cán bộ, công chức. Dễ thấy là trong lĩnh vực pháp chế và kỉ luật nhà nước, không hiếm hiện tượng những hiểu biết về pháp luật, kỷ luật nhà nước đối với một người nào đấy lại tạo ra kết quả ngược là biết cách luồn lách pháp luật, kỷ luật. Vì vậy, giáo dục, đào tạo, bồi dưỡng cho cán bộ, công chức không chỉ là lượng tri thức đạt được mà còn là giáo dục, đào tạo, bồi dưỡng về tình cảm, bản lĩnh, động cơ, hình thành được lý tưởng trong hoạt động cần thiết. Nói cách khác, giáo dục, đào tạo, bồi dưỡng ý thức, trách nhiệm công vụ và tuân thủ pháp luật, kỷ luật cho cán bộ, công chức không phải chỉ yếu tố lý mà phải cả yếu tố “tình”. Một trong những phương pháp, giải pháp phải chú trọng là thực hiện và tăng cường có hiệu quả công tác phê bình và tự phê bình trong mỗi cơ quan, tổ chức.

Thứ ba, thay đổi cơ bản phương pháp giáo dục, đào tạo, bồi dưỡng trong xây dựng, củng cố và nâng cao ý thức trách nhiệm công vụ và tuân thủ pháp luật, kỷ luật của cán bộ, công chức. Triết lý về giáo dục, phương pháp giáo dục hiện đại, kinh nghiệm quốc tế và nhận thức đang hiện hữu ở nước ta đã xác định, giáo dục phải lấy người học làm trung tâm thay vì truyền thống lâu nay ở nước ta là lấy người thầy làm trọng tâm. Do đó, người học phải là chủ thể tích cực, chủ động đối với nhận thức của bản thân dưới sự hướng dẫn của người thầy. PGS.TS. Vũ Thư cho rằng, về mặt hình thức, quy tắc “thầy giảng, trò nghe” cần phải được thay bằng dạy học và học theo hướng chủ yếu là trao đổi, thảo luận.

Thứ tư, xây dựng, củng cố và nâng cao ý thức, trách nhiệm công vụ và tuân thủ pháp luật, kỷ luật của cán bộ công chức gắn liền với thực tiễn công tác cán bộ, công chức, bao gồm công tác bầu cử, tuyển dụng, quy hoạch, luân chuyển, đánh giá cán bộ.

Thứ năm, sự tham gia của người dân vào quá trình xây dựng, củng cố và nâng cao ý thức, trách nhiệm công vụ và tuân thủ pháp luật, kỷ luật của cán bộ, công chức. Theo PGS.TS. Vũ Thư, có thể nói, nhân dân là cội nguồn, cảm hứng cho sự hình thành ý thức chính trị - pháp lý, ý thức trách nhiệm công vụ, ý thức pháp chế và kỉ luật của cán bộ, công chức trong thực thi công vụ. Ý thức, trách nhiệm công vụ, tuân thủ pháp luật, kỷ luật của cán bộ, công chức không thể đi chệch quỹ đạo, không thể không chứa đựng yếu tố dân chủ.

Nếu không có sự tham gia thực chất của người dân, cán bộ, công chức khó tránh khỏi sự tha hóa về ý thức cũng như thể hiện nó trong hoạt động công vụ. Trong các trường hợp cần thiết, có thể trưng cầu ý kiến đánh giá của người dân về ý thức, việc làm của cán bộ, công chức dưới hình thức bỏ phiếu kín và xử lý đúng đắn kết quả đánh giá. Đây là hình thức dân chủ thông thường và sẽ là một cơ sở để xem xét ý thức và công tác của cán bộ, công chức.

Thứ sáu, tạo lập và duy trì một môi trường lành mạnh cho việc hình thành, củng cố và nâng cao ý thức, trách nhiệm công vụ và tuân thủ pháp luật, kỷ luật của cán bộ, công chức. Môi trường công tác của cán bộ, công chức là một trong những yếu tố gắn liền với chất lượng, hiệu quả công tác cũng như sự hình thành, củng cố và nâng cao ý thức trách nhiệm công vụ và tuân thủ pháp luật, kỷ luật của cán bộ, công chức.

PGS.TS. Vũ Thư nhận định, môi trường lành mạnh, có trật tự, có đạo đức, nhân ái sẽ là các yếu tố tác động mạnh và có tính chất quyết định đến ý thức của cán bộ, công chức. Theo quan điểm của chủ nghĩa Mác-Lênin thì hoàn cảnh tạo ra con người trong chừng mực con người tạo ra hoàn cảnh đó. Tuy nhiên, không thể chờ đợi sự vận động tự phát của đời sống sẽ tạo ra môi trường đó. Cần chủ động tạo ra môi trường đó bằng hoạt động tổ chức có ý thức, thống nhất để kết hợp được các yếu tố chủ quan và khách quan để hình thành môi trường theo mục đích mong muốn. “Ở đây, lãnh đạo của Đảng là nhân tố đóng vai trò hàng đầu”, ông Thư nhấn mạnh.

Minh Ngọc
Cùng chuyên mục

Đọc thêm

“Luồng gió mới” từ Nghị quyết 128/NQ-CP

Bãi biển Khánh Hòa ngày đầu mở cửa trở lại.
(PLVN) -  Hôm qua (18/10), tại Tọa đàm “Nghị quyết 128 - Hướng tới bình thường mới” diễn ra tại Hà Nội, các đại biểu đã đưa ra cái nhìn tổng thể, toàn diện về Nghị quyết 128; tư duy và sự chuyển hướng chiến lược của Chính phủ trong công tác phòng chống dịch COVID-19 cũng như việc đưa Nghị quyết vào thực thi hiệu quả trong cuộc sống...

Tăng trọng trách cho cơ quan phòng chống tham nhũng, tiêu cực: Bài 2 -Phát huy tính chủ động, kịp thời

Ông Trần Đức Thắng, Ủy viên TƯ Đảng, Phó Chủ nhiệm UBKTTƯ. lCăn cứ Quy định 22, tại Kỳ họp thứ năm, UBKTTƯ đã quyết định thi hành kỷ luật cảnh cáo với một số tổ chức đảng trực thuộc Thành ủy Hà Nội và Thành ủy TP HCM nhiệm kỳ 2015-2020.
(PLVN) - Sau khi được bổ sung nhiệm vụ, Ủy ban Kiểm tra các cấp được quyền quyết định hình thức kỷ luật tổ chức đảng trực thuộc cấp ủy cấp dưới. Đây là nội dung mới rất quan trọng để cơ quan này có thể chủ động, kịp thời và quyết liệt hơn, hoàn thành nhiệm vụ mà Đảng giao phó trong công cuộc xây dựng, chỉnh đốn Đảng hiện nay.

Đường Hồ Chí Minh trên biển - Con đường bất tử

Đường Hồ Chí Minh trên biển - Con đường bất tử
(PLVN) - Để vận chuyển, bảo vệ và giao vũ khí thành công, các chiến sĩ trên tàu không số đã vô cùng mưu trí, dũng cảm, sẵn sàng hy sinh, tuyệt đối không để địch phát hiện ra tuyến vận tải đặc biệt này. Những sự tích anh hùng, những huyền thoại của Đoàn tàu không số, xâu chuỗi thành con đường bất tử - Đường Hồ Chí Minh trên biển, mãi mãi lưu truyền trong lịch sử chống giặc ngoại xâm của dân tộc Việt Nam.

Đưa Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng vào cuộc sống: Nỗ lực hoàn thành cam kết với quốc tế về phát triển bền vững, xóa đói giảm nghèo

 Việt Nam đạt được thành tựu nổi bật trong xóa đói giảm nghèo.
(PLVN) - Với quan điểm không “hy sinh” tiến bộ và công bằng xã hội để đổi lấy tăng trưởng kinh tế đơn thuần, Việt Nam đang nỗ lực sớm hoàn thành cam kết với cộng đồng quốc tế về phát triển bền vững và xóa đói giảm nghèo đến năm 2030.

Tăng trọng trách cho cơ quan phòng chống tham nhũng, tiêu cực: Bài 1- Quyết sách đáp ứng đòi hỏi bức thiết từ cuộc sống

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng yêu cầu công tác phòng chống tham nhũng phải gắn liền, đồng bộ với công tác phòng, chống tiêu cực.
(PLVN) - Khi cuộc đấu tranh phòng chống tham nhũng, tiêu cực của Đảng và Nhà nước đã trở thành yêu cầu cấp bách, không có vùng cấm, không có ngoại lệ thì việc bổ sung thẩm quyền cho các cơ quan có chức năng phòng chống tham nhũng, tiêu cực được đánh giá là cần thiết, kịp thời, đáp ứng đòi hỏi bức thiết từ cuộc sống.

Thủ tướng: Địa phương thực hiện quy định chống dịch cao hơn phải báo cáo

Thủ tướng chủ trì cuộc họp sáng 17/10.
(PLVN) - Thủ tướng nhấn mạnh, nguyên tắc chung là phải tạo sự thông suốt, nhất quán trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, tổ chức thực hiện các chính sách, nghị quyết, quy định trong phòng chống dịch để thống nhất trên toàn quốc; nếu địa phương thực hiện quy định ở mức độ cao hơn, sớm hơn thì phải báo cáo với cấp trên.

Tri ân sự hỗ trợ của các lực lượng Bộ Công an tại TP HCM

Tri ân sự hỗ trợ của các lực lượng Bộ Công an tại TP HCM
(PLVN) - Công an TP HCM chiều 15/10 tổ chức sơ kết công tác phòng, chống dịch COVID-19 và đảm bảo an ninh trật tự, đồng thời bày tỏ sự tri ân các lực lượng của Bộ Công an đã và đang tăng cường, hỗ trợ công an thành phố thực hiện "nhiệm vụ kép"...

Đưa Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng vào cuộc sống: Lắng nghe nhân dân để tăng cường đồng thuận xã hội

Cần lắng nghe ý kiến nhân dân để tạo đồng thuận xã hội trong các vấn đề có ảnh hưởng lớn.
(PLVN) - Để nắm được nhiều nhất tâm tư, nguyện vọng của cử tri và nhân dân, các cơ quan chức năng, nhất là cơ quan dân cử phải bám sát, “theo đến cùng” những sự việc có ảnh hưởng sâu rộng trong phạm vi lớn, phấn đấu thực hiện cho được phương châm Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng đã đề ra: “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”.