Đề xuất mở rộng phạm vi áp dụng giao dịch điện tử tới tất cả hoạt động của đời sống xã hội

Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng trình bày tờ trình tại phiên họp.
Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng trình bày tờ trình tại phiên họp.
(PLVN) - Dự thảo Luật Giao dịch điện tử (sửa đổi) bỏ loại trừ của Luật Giao dịch điện tửa năm 2005 để mở rộng phạm vi áp dụng giao dịch điện tử tới tất cả hoạt động của đời sống xã hội.

Tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 4, sáng nay, 25/10, Quốc hội nghe Tờ trình và Báo cáo thẩm tra dự án Luật giao dịch điện tử (sửa đổi).

Mở rộng phạm vi điều chỉnh

Thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ trình bày Tờ trình tại phiên họp, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng cho biết, việc xây dựng và ban hành Luật nhằm tạo hành lang pháp lý hoàn thiện, đầy đủ, thuận lợi cho việc chuyển đổi các hoạt động từ môi trường thực sang môi trường số trong tất cả các ngành, lĩnh vực, nhằm chủ động, tích cực tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư và công cuộc chuyển đổi số quốc gia.

Khẳng định giá trị pháp lý cho giao dịch điện tử (GDĐT), công nhận GDĐT có giá trị pháp lý giống như giao dịch trong môi trường thực.

Ưu tiên, khuyến khích thực hiện GDĐT bằng các chính sách giúp thực hiện GDĐT với thời gian nhanh hơn, chi phí thấp hơn, tiếp cận dễ dàng hơn, được bảo đảm an toàn, tin cậy hơn.

Dự thảo Luật GDĐT (sửa đổi) có 08 chương và 57 điều, trong đó các nội dung sửa đổi, bổ sung bám theo 09 chính sách đã được Chính phủ thông qua tại Nghị quyết số 152/NQ-CP.

Trong đó, về những quy định chung, nội dung sửa đổi, bổ sung chính trong Chương này tập trung vào Chính sách 1 về mở rộng phạm vi điều chỉnh.

Theo đó, luật GDĐT năm 2005 loại trừ, không áp dụng đối với việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà và các bất động sản khác, văn bản về thừa kế, giấy đăng ký kết hôn, quyết định ly hôn, giấy khai sinh, giấy khai tử, hối phiếu và các giấy tờ có giá khác.

Dự thảo Luật GDĐT (sửa đổi) bỏ loại trừ của Luật GDĐT năm 2005 để mở rộng phạm vi áp dụng giao dịch điện tử tới tất cả hoạt động của đời sống xã hội.

Việc mở rộng này dựa trên cơ sở hiện nay công nghệ số đã sẵn sàng, phổ biến, an toàn, tin cậy, đáp ứng được yêu cầu đặt ra và bổ sung quy định pháp lý về dịch vụ tin cậy trong Luật.

Cùng với việc loại trừ, tại Điều 1 về Phạm vi áp dụng cũng bổ sung 01 khoản quy định rõ “Luật này không quy định về nội dung của các giao dịch. Luật khác quy định giao dịch không thực hiện bằng phương tiện điện tử thì tuân thủ theo quy định của Luật đó”.

Như vậy, việc mở rộng cho phép các lĩnh vực đủ điều kiện đều có thể áp dụng giao dịch điện tử, nhưng không hàm ý bắt buộc. Các lĩnh vực chưa phù hợp áp dụng giao dịch bằng phương tiện điện tử theo quy định của luật chuyên ngành liên quan thì áp dụng theo quy định tại luật đó.

Về thông điệp dữ liệu, dự thảo Luật GDĐT (sửa đổi) sửa đổi, quy định chi tiết cách thức xác định giá trị pháp lý của thông điệp dữ liệu. Bổ sung quy định điều kiện đảm bảo giá trị pháp lý khi chuyển đổi từ bản giấy sang thông điệp dữ liệu và ngược lại. Bổ sung quy định về chứng thư điện tử.

“Bài toán lớn nhất trong việc thúc đẩy GDĐT toàn trình chính là việc kết quả cuối cùng vẫn cấp văn bản giấy. Hiện nay, mới chỉ có quy định về thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường số. Việc đưa ra khái niệm chứng thư điện tử và đảm bảo giá trị pháp lý cho hình thức này là một bước đột phá lớn để thúc đẩy các hoạt động GDĐT trong các ngành, lĩnh vực và xã hội diễn ra toàn trình, toàn bộ từ đầu đến cuối bằng phương tiện điện tử”, Tờ trình của Chính phủ nhấn mạnh,

Về giao dịch điện tử của cơ quan nhà nước, chương này tập trung vào Chính sách 7 về GDĐT trong cơ quan nhà nước và Chính sách 9 phần về dữ liệu và dữ liệu số.

Luật GDĐT năm 2005 quy định về nguyên tắc tiến hành GDĐT của cơ quan nhà nước. Không quy định về yêu cầu đối với hoạt động GDĐT của cơ quan nhà nước và chính sách hỗ trợ GDĐT.

Dự thảo Luật GDĐT (sửa đổi) bổ sung các quy định về quản lý dữ liệu, cơ sở dữ liệu, dữ liệu mở, các quy định đối với cơ quan nhà nước nhằm thúc đẩy hoạt động GDĐT, hướng đến việc chuyển toàn bộ hoạt động lên môi trường số. Đẩy mạnh chuyển đổi số, phát triển Chính phủ số, kinh tế số và xã hội số.

Các nội dung bổ sung trong dự thảo Luật sẽ thay thế nội dung tương ứng về dữ liệu quy định tại Luật Công nghệ thông tin…

Nghiên cứu, bổ sung nguyên tắc về công chứng, chứng thực hợp đồng điện tử

Trình bày Báo cáo thẩm tra dự án Luật, Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội (KH,CN&MT) Lê Quang Huy cho biết, Ủy ban KH,CN&MT tán thành với sự cần thiết sửa đổi Luật GDĐT (GDĐT) năm 2005 với những lý do đã nêu trong Tờ trình của Chính phủ.

Đồng thời, nhấn mạnh dự thảo Luật chỉ quy định những nguyên tắc chung làm cơ sở pháp lý cho việc giao dịch trên môi trường điện tử, còn giao dịch trực tiếp, truyền thống thì vẫn tuân thủ quy định của pháp luật hiện hành trong từng lĩnh vực.

Do đó, đề nghị cơ quan soạn thảo tiếp tục rà soát kỹ lưỡng, toàn diện, thể chế hóa đầy đủ các quan điểm, chủ trương đường lối của Đảng, bảo đảm tính đồng bộ, thống nhất với pháp luật hiện hành.

Theo cơ quan thẩm tra, về cơ bản, các quy định của dự thảo Luật phù hợp với cam kết trong các hiệp định thương mại tự do (FTA) có liên quan. Tuy nhiên, vẫn có một số quy định chưa hoàn toàn bám sát các yêu cầu của cam kết hoặc còn thiếu các quy định so với yêu cầu của cam kết.

Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội Lê Quang Huy.

Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội Lê Quang Huy.

Có ý kiến cho rằng dự thảo Luật cũng chưa thể hiện toàn diện các nguyên tắc và thể hiện chính xác khái niệm thông điệp dữ liệu (khoản 3 Điều 3 dự thảo Luật) như Luật mẫu về thương mại điện tử 1996 (UNCITRAL).

Do đó, đề nghị cơ quan soạn thảo tiếp tục rà soát, bảo đảm tính tương thích với điều ước quốc tế.

Về một số nội dung cụ thể, về phạm vi điều chỉnh, đa số ý kiến Ủy ban KH,CN&MT tán thành việc mở rộng phạm vi điều chỉnh của dự thảo Luật trong bối cảnh công nghệ số đã và đang phát triển mạnh mẽ, ứng dụng rộng rãi ở Việt Nam. Pháp luật của một số quốc gia đã mở rộng phạm vi điều chỉnh GDĐT đối với nhiều lĩnh vực.

Theo đó, đề nghị nghiên cứu chỉnh sửa khoản 1 Điều 1 như sau: “Luật này quy định về các thành tố cơ bản và nguyên tắc của các phương thức, biện pháp thực hiện giao dịch bằng phương tiện điện tử trong các lĩnh vực hoạt động kinh tế, dân sự, hành chính công và các lĩnh vực khác do pháp luật quy định”.

Tuy nhiên, một số ý kiến cho rằng nên hạn chế mở rộng phạm vi điều chỉnh vì cho rằng sẽ tạo thêm áp lực đối với nguồn nhân lực, hạ tầng công nghệ thông tin.

Hiện nay, vẫn có nhiều nước chưa áp dụng việc thực hiện GDĐT trong một số lĩnh vực (đặc biệt như đất đai, thừa kế). Việc cấp trực tiếp một số giấy tờ như đăng ký kết hôn, quyết định ly hôn… thông qua mạng có thể không thể hiện được ý chí của các bên liên quan khi tham gia giao dịch.

Một số giấy tờ sử dụng trong GDĐT mang thông tin liên quan “đời sống riêng tư, bí mật cá nhân và bí mật gia đình” có nguy cơ lộ, lọt, bị chiếm đoạt, vi phạm Hiến pháp.

Về đối tượng áp dụng, Ủy ban KH,CN&MT cơ bản tán thành với quy định về đối tượng áp dụng như tại Điều 2 dự thảo Luật, có sự kế thừa của Luật GDĐT hiện hành.

Tuy nhiên, dự thảo Luật chỉ áp dụng “đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân thực hiện GDĐT” mà chưa đề cập đến các đối tượng có hoạt động liên quan đến GDĐT giữa tổ chức, cá nhân trong nước và tổ chức, cá nhân ngoài nước. Đề nghị cơ quan soạn thảo tiếp tục rà soát, thể hiện lại Điều 2 để tránh bỏ sót đối tượng áp dụng của Luật.

Về thông điệp dữ liệu, về giá trị pháp lý của thông điệp dữ liệu, đề nghị bổ sung khái niệm “chứng từ điện tử” để áp dụng trong thực tiễn, bổ sung nội dung Điều 10 để thể hiện được giá trị pháp lý của thông điệp dữ liệu và phù hợp với tên điều. Cần quy định về thông điệp dữ liệu có giá trị như văn bản tại Điều 11 cho phù hợp, thống nhất với quy định của pháp luật về công chứng.

Nghiên cứu, chỉnh sửa lại quy định chuyển đổi hình thức giữa văn bản giấy và thông điệp dữ liệu cho phù hợp với thực tế, đặc biệt là hoạt động của ngân hàng thương mại, hải quan..., rà soát quy định giá trị pháp lý của văn bản giấy như bản gốc cho rõ ràng, thống nhất với Luật Kế toán hiện hành.

Về giao kết và thực hiện hợp đồng điện tử, Ủy ban KH,CN&MT đề nghị nghiên cứu bổ sung các quy định về các giai đoạn giao kết, hợp đồng điện tử; hiệu lực của hợp đồng điện tử; điều kiện để hợp đồng điện tử có hiệu lực; thời điểm có hiệu lực của hợp đồng điện tử; các trường hợp xác định hợp đồng điện tử vô hiệu; các loại hợp đồng điện tử mẫu trong các trường hợp giao dịch khác nhau; hoạt động chứng thực giao dịch và hợp đồng điện tử; cân nhắc nghiên cứu, sửa đổi tên chương thành “Giao kết và Hợp đồng điện tử” để phù hợp với nội dung các quy định trong chương này.

Vẫn theo Ủy ban KH,CN&MT, nội dung Mục 2 Chương II về thông điệp dữ liệu và Chương IV về giao kết và thực hiện hợp đồng điện tử trong dự thảo Luật chưa bảo đảm tạo lập khuôn khổ pháp lý đầy đủ, an toàn, thuận lợi cho các chủ thể hợp đồng và phù hợp với Bộ luật Dân sự. Do đó, đề nghị tiếp tục nghiên cứu, cụ thể hóa tối đa trong Luật để tạo khuônkhổ pháp lý thống nhất, bảo đảm tính khả thi đối với hợp đồng điện tử.

Đề nghị nghiên cứu, bổ sung nguyên tắc về công chứng, chứng thực hợp đồng điện tử để làm khung pháp lý cho các hoạt động này và đây cũng là căn cứ để sửa đổi, bổ sung Luật Công chứng và các văn bản pháp luật có liên quan.

Đọc thêm

200 đại biểu tham dự Tọa đàm khoa học tác phẩm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về đường lối quân sự, chiến lược quốc phòng

200 đại biểu tham dự Tọa đàm khoa học tác phẩm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về đường lối quân sự, chiến lược quốc phòng
(PLVN) - Ngày 13/6, Đảng ủy Quân sự tỉnh Vĩnh Long phối hợp Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Vĩnh Long tổ chức Tọa đàm khoa học: Giá trị lý luận và thực tiễn của tác phẩm “Một số vấn đề về đường lối quân sự, chiến lược quốc phòng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa thời kỳ mới” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Thống nhất trình Quốc hội tiếp tục giảm 2% thuế giá trị gia tăng

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh phát biểu tại phiên họp.
(PLVN) - Ủy ban Thường vụ Quốc hội thống nhất trình Quốc hội xem xét quyết định giảm thuế giá trị gia tăng theo Tờ trình của Chính phủ; đề nghị Chính phủ tiếp thu các ý kiến để hoàn thiện dự thảo Nghị quyết, tăng sự thuyết phục của việc giảm thuế trình Quốc hội xem xét, quyết định.

Phó Thủ tướng Chính phủ: Không để sơ hở, cơ chế xin - cho trong mua bán điện trực tiếp

Ảnh minh họa.
(PLVN) -  Liên quan đến việc xây dựng chính sách mua bán điện trực tiếp, Phó Thủ tướng yêu cầu nghiên cứu xây dựng chính sách có độ mở, theo cơ chế thị trường , nhất là công tác kiểm tra, giám sát để bảo đảm phát triển lành mạnh, an toàn, hiệu quả, tuyệt đối không để sơ hở, xảy ra cơ chế xin cho.

Phát huy truyền thống vẻ vang ở Quân đoàn 4 Anh hùng

Chiến sĩ Quân đoàn 4 duyệt đội ngũ. (Ảnh: Lưu Niệm).
(PLVN) - 50 năm qua (20/7/1974 - 20/7/2024), cán bộ, chiến sĩ (CBCS) Quân đoàn 4 (QĐ4) Binh đoàn Cửu Long Anh hùng luôn đoàn kết, một lòng chiến đấu, cống hiến, hy sinh, xây đắp nên truyền thống vẻ vang 12 chữ vàng “Trung thành - Đoàn kết - Anh dũng - Sáng tạo - Tự lực - Quyết thắng”.

Kiểm soát lạm phát năm 2024 trong mọi tình huống

Phó Thủ tướng Lê Minh Khái yêu cầu kiểm soát lạm phát trong mọi tình huống. (Ảnh: Đức Minh)
(PLVN) - Ngày 12/6, chủ trì cuộc họp của Ban Chỉ đạo điều hành giá đánh giá kết quả công tác quản lý, điều hành 6 tháng đầu năm, định hướng công tác những tháng còn lại của năm 2024, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái - Trưởng Ban Chỉ đạo đề nghị các Bộ, ngành, địa phương không chủ quan, lơ là, bảo đảm mục tiêu kiểm soát lạm phát năm 2024 trong mọi tình huống.

Thí điểm cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP Đà Nẵng: Khoanh định phạm vi, bảo đảm chặt chẽ về miễn trừ trách nhiệm

Thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Đà Nẵng. (Ảnh: Lê Hải Sơn)
(PLVN) - Ngày 12/6, tại phiên họp của Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về việc giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về tổ chức chính quyền đô thị và thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP Đà Nẵng, đa số ý kiến tán thành sự cần thiết quy định miễn trừ trách nhiệm trong thử nghiệm có kiểm soát nhưng cần khoanh định phạm vi miễn trừ và quy định bảo đảm chặt chẽ.

Vị thế, uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế Kỳ cuối: Khẳng định tầm vóc, vị thế mới của Việt Nam

Tại buổi tiếp của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Tổng Thư ký LHQ António Guterres đánh giá cao những nỗ lực to lớn của Việt Nam. (Ảnh: TTXVN)

(PLVN) - “Liên hợp quốc tự hào khi được là đối tác của Việt Nam”, “Tất cả những nỗ lực mà Việt Nam đã thể hiện trong thời gian qua là một sự đột phá…”. Đó là những đánh giá rất chân thực của người đứng đầu Liên hợp quốc dành cho Việt Nam, thể hiện Việt Nam đã từng bước khẳng định được tầm vóc, vị thế mới trên trường quốc tế.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì cuộc họp lãnh đạo chủ chốt

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu tại cuộc họp. (Ảnh: Trí Dũng/TTXVN)
Chiều 12/6, tại trụ sở Trung ương Đảng, đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì cuộc họp lãnh đạo chủ chốt để đánh giá về tình hình và kết quả công việc tháng 4, 5/2024 và nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới. Tham dự cuộc họp, có đồng chí Lương Cường, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư; đồng chí Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng.

Tìm giải pháp đổi mới tổ chức bộ máy của MTTQ Việt Nam

Bà Nguyễn Thị Thu Hà, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký UBTƯ MTTQ Việt Nam phát biểu tại Hội thảo. Ảnh: Hương Diệp.
(PLVN) -Ngày 12/6, tại Hà Nội, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (UBTƯ MTTQ)  Việt Nam chủ trì phối hợp với Bộ Biên tập Tạp chí Cộng sản, Ban Dân vận Trung ương, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Hội thảo khoa học “Một số vấn đề về đổi mới tổ chức bộ máy của MTTQ Việt Nam trong giai đoạn hiện nay”.

Quyết tâm - yếu tố quan trọng trong phát triển kinh tế, xã hội

Ảnh minh họa.
(PLVN) - Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhiều lần nhắc đến tinh thần “chỉ bàn làm, không bàn lùi”. Đây được xem là phương châm hành động Thủ tướng yêu cầu khi chỉ đạo điều hành kinh tế - xã hội đất nước nói chung, cũng như từng lĩnh vực cụ thể.

Vị thế, uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế (Kỳ 3): Thành viên tích cực, có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế

Tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình LHQ góp phần nâng cao vị thế, vai trò của Việt Nam đối với thế giới. (Ảnh: TTXVN).
(PLVN) - Quán triệt tư tưởng mà Chủ tịch Hồ Chí Minh từng nhấn mạnh “giữ gìn hòa bình thế giới tức là giữ gìn lợi ích của nước ta”, Đảng và Nhà nước ta đã triển khai hiệu quả đường lối đối ngoại trên tinh thần chủ động và phát huy vai trò tại các cơ chế đa phương, là thành viên tích cực, có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế.