Cục THADS An Giang: 09 tháng đầu năm 2023, kết quả thi hành xong về việc, tiền vượt tiến độ

(PLVN) - Dưới sự quan tâm sát sao và chỉ đạo kịp thời của lãnh đạo Cục với phương châm hướng về cơ sở, các mặt công tác đều được triển khai thực hiện nghiêm túc, kịp thời, hiệu quả, đúng tiến độ và kế hoạch đề ra, đã góp phần hoàn thành tốt chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao trong năm 2023 trên các mặt công tác.

Hoàn thành tốt các mặt công tác

09 tháng đầu năm 2023, Cục Thi hành án dân sự (THADS) tỉnh An Giang đã quán triệt, triển khai thực hiện các văn bản chỉ đạo đối với các mặt công tác. Cụ thể, Cục triển khai đầy đủ, kịp thời các quy định pháp luật mới ban hành có liên quan; văn bản chỉ đạo, Chương trình, Kế hoạch, Quy chế, Quy trình, Nội quy ... của Bộ Tư pháp, Tổng cục THADS đến các phòng thuộc Cục và các Chi cục THADS trực thuộc. Các đơn vị đều đã nghiêm túc thực hiện việc quán triệt và tổ chức thực hiện hiệu quả tại đơn vị theo chỉ đạo của Cục.

Việc hướng dẫn, chỉ đạo nghiệp vụ của Cục đối với các Chi cục cơ bản được thực hiện kịp thời, đúng thời hạn, đúng quy trình, đã tháo gỡ khó khăn, vướng mắc và đáp ứng yêu cầu tổ chức thi hành án và giải quyết khiếu nại, tố cáo. Các nội dung chỉ đạo đều được các Chi cục nghiêm túc thực hiện và thực hiện xong.

Cục đã quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm Kế hoạch phòng, chống tham nhũng tiêu cực, sai phạm của Bộ Tư pháp năm 2023. Các biện pháp phòng, chống tham nhũng được đẩy mạnh và thực hiện đồng bộ tại các cơ quan, đơn vị; Các đơn vị trong toàn tỉnh đã xây dựng quy chế hoạt động của cơ quan đơn vị, quy chế chi tiêu nội bộ và thực hiện nghiêm túc các chế độ, định mức theo đúng quy định góp phần nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước.

Công tác tổ chức cán bộ có đáp ứng được yêu cầu công việc đặt ra đúng tiến độ thời gian. Việc phối hợp với các đơn vị thuộc Cục trong thực hiện chế độ chính sách cho công chức, người lao động đạt hiệu quả cơ bản tốt, chất lượng công việc ngày càng được nâng lên. Tuy nhiên, vẫn còn một số ít những đơn vị còn chậm trễ trong việc triển khai thực hiện làm ảnh hưởng đến tiến độ chung.

Lãnh đạo Cục luôn quan tâm và chỉ đạo sâu sát đến công tác tự kiểm tra tại các đơn vị trực thuộc, xác định rõ trách nhiệm của Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc trong công tác tự kiểm tra và ban hành nhiều văn bản triển khai quy chế kiểm tra trong THADS; hướng dẫn, đôn đốc thực hiện công tác tự kiểm tra, việc tự kiểm tra tại các đơn vị được thực hiện theo đúng quy định về trình tự, thủ tục được quy định trong Quy chế kiểm tra trong THADS và yêu cầu của Cục trưởng Cục THADS đối với công tác tự kiểm tra.

Công tác quản lý tài chính, tài sản thực hiện tuân thủ theo quy định pháp luật và các quy chế của đơn vị. Trụ sở, kho vật chứng, trang thiết bị làm việc của cơ quan THADS tiếp tục được quan tâm đầu tư, bước đầu đáp ứng được yêu cầu công việc.

Công tác cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin luôn được chú trọng, góp phần công khai, minh bạch quy trình tổ chức thi hành án, nêu cao tinh thần trách nhiệm của công chức trong việc phục vụ người dân và doanh nghiệp.

Lãnh đạo Cục luôn quan tâm đến công tác thực hiện quy chế dân chủ cơ sở, xem đây là tiêu chí để đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị hàng năm.

Về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; truyền thông báo chí: Cục đã kịp thời có văn bản chỉ đạo các Chi cục, các Phòng chuyên môn thuộc Cục tổ chức quán triệt thực hiện Quy chế, Quy trình phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của Bộ Tư pháp và Hệ thống THADS cũng như phổ biến giáo dục pháp luật tới từng cơ sở, cá nhân.

Kết quả thi hành xong về việc, tiền đều vượt tiến độ

Cục THADS đã triển khai thực hiện đồng bộ và có hiệu quả các mặt công tác thi hành án dân sự và đạt được nhiều kết quả quan trọng.

Ngay từ đầu năm, Cục đã quyết liệt chỉ đạo, đưa ra nhiều biện pháp mang tính sáng tạo trong việc thi hành án dân sự; định kỳ hàng tháng, tổ chức đánh giá, xếp hạng việc thực hiện chỉ tiêu nhiệm vụ; từ đó tiếp tục có chỉ đạo, giải pháp giúp các đơn vị trực thuộc thi hành án đạt tỷ lệ khá cao (việc đạt 67,77%; tiền đạt 37,33%); vượt tiến độ bình quân đề ra trong 09 tháng đầu năm 2023.

Bên cạnh đó, chất lượng, hiệu quả công tác quản lý, chỉ đạo điều hành từng bước nâng cao. Tăng cường trách nhiệm của lãnh đạo đơn vị, nhất là người đứng đầu; thường xuyên kiểm tra, chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương hành chính, kỷ luật nghiệp vụ. Tổ chức thực hiện tốt các Quy trình, Quy chế, Nội quy và các quy định xử lý công việc của Bộ Tư pháp, Tổng cục THADS; Quy chế làm việc, Quy chế dân chủ tại cơ quan, đơn vị.

Kết quả thi hành xong về việc, tiền đều vượt tiến độ đề ra nhưng kết quả thi hành xong của án tín dụng ngân hàng chưa cao. Mặc dù ngay từ đầu năm, cơ quan THADS đã có nhiều giải pháp thi hành dứt điểm các vụ việc liên quan đến thu hồi nợ của tổ chức tín dụng, án có giá trị lớn và các vụ việc thi hành án dân sự trọng điểm nhưng một vài đơn vị còn có vụ việc kéo dài, chưa được thi hành dứt điểm, do chưa kịp thời báo cáo, chưa tranh thủ sự phối hợp liên ngành và của Ban Chỉ đạo THADS.

Nhiệm vụ, giải pháp 03 tháng cuối năm

Tiếp tục triển khai hiệu quả đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước; chỉ đạo của Bộ Tư pháp, Tổng cục THADS, Tỉnh ủy và UBND tỉnh về công tác THADS, THAHC đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ theo Nghị quyết Quốc hội.

Đổi mới công tác chỉ đạo, điều hành, nâng cao vai trò, trách nhiệm người đứng đầu; Lãnh đạo Cục tăng cường xuống địa bàn chỉ đạo thực hiện chỉ tiêu, nhiệm vụ; nắm bắt thông tin, gắn với chấn chỉnh kỷ cương, kỷ luật hành chính, đẩy nhanh tiến độ thi hành án, đôn đốc công tác giải quyết án phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu được giao.

Tiếp tục chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương hành chính; tăng cường kiểm tra công vụ đối với các đơn vị trực thuộc (đột xuất); tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và kế toán nghiệp vụ.

Thời gian tới Cục THADS tỉnh An Giang tiếp tục thực hiện tốt các nhiệm vụ, mục tiêu đề ra

Thời gian tới Cục THADS tỉnh An Giang tiếp tục thực hiện tốt các nhiệm vụ, mục tiêu đề ra

Tăng cường công tác tự kiểm tra; tiến hành kiểm tra chuyên đề kế toán nghiệp vụ 11 đơn vị; tổ chức rút kinh nghiệm sau khi thực hiện kiểm tra nhằm kịp thời chấn chỉnh những thiếu sót, tồn tại, đảm bảo trình tự thủ tục đúng quy định pháp luật, phòng chống tiêu cực, tham nhũng trong tác nghiệp thi hành án.

Thực hiện nghiêm túc việc tiếp công dân tại cơ quan thi hành án dân sự tỉnh, huyện và tích cực giải quyết khiếu nại, tố cáo theo thẩm quyền. Tăng cường chỉ đạo, kiểm tra, chấn chỉnh công tác xử lý tiền, tài sản vật chứng tồn đọng theo chỉ đạo của Tổng cục.

Tiếp tục tăng cường công tác phối hợp với các cơ quan hữu quan trong thực thi nhiệm vụ; tranh thủ tối đa sự quan tâm, hỗ trợ của Cấp ủy, chính quyền địa phương và các ngành có liên quan. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền pháp luật về THADS, hành chính; công tác cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực THADS, ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động THADS.

Cục THADS tỉnh kiến nghị Bộ Tư pháp, Tổng cục THADS quan tâm phối hợp với Tỉnh ủy sớm kiện toàn bộ máy lãnh đạo của Cục THADS tỉnh An Giang. Tổ chức tập huấn công tác kế toán nghiệp vụ theo Thông tư số 78/TT-BTC ngày 14/8/2020 của Bộ Tài chính; kế toán hành chính; công tác kiểm tra, tự kiểm tra theo Quy chế kiểm tra trong thi hành án dân sự. Xem xét cho Cục THADS tỉnh được bảo trì trụ sở trong năm 2023 do xuống cấp nghiêm trọng.

Tỉnh ủy, UBND tỉnh tiếp tục quan tâm chỉ đạo các cơ quan hữu quan tăng cường hỗ trợ, phối hợp trong thi hành án dân sự ở địa phương; cấp kinh phí hỗ trợ để thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, cấp kinh phí đảm bảo hoạt động Ban chỉ đạo THADS.

Đọc thêm

Vĩnh Phúc: Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh lấy ý kiến 02 dự thảo luật

Vĩnh Phúc: Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh lấy ý kiến 02 dự thảo luật
(PLVN) -Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Vĩnh Phúc vừa tổ chức Hội nghị lấy ý kiến tham gia dự thảo Luật Công chứng (sửa đổi) và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu giá tài sản. Đồng chí Nguyễn Văn Mạnh, Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Vĩnh Phúc chủ trì hội nghị.

Trao đổi kinh nghiệm, cách làm hiệu quả trong phòng, chống tham nhũng

Trao đổi kinh nghiệm, cách làm hiệu quả trong phòng, chống tham nhũng
(PLVN) - Phó Trưởng ban Thường trực Ban Nội chính Trung ương đề nghị hai cơ quan liên quan của Việt Nam và Hàn Quốc tăng cường trao đổi tài liệu, họp trực tuyến về những quy định mới, luật mới về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; về kinh nghiệm hay, cách làm hiệu quả trong công tác phòng, chống tham nhũng…

Việt Nam - Hàn Quốc đẩy mạnh hợp tác phòng chống tham nhũng

Ông Jeong Seung-yoon hội kiến Trưởng Ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc. (Ảnh: Đặng Phước)
(PLVN) - Việc ký kết và thực hiện Bản ghi nhớ hợp tác về phòng, chống tham nhũng giữa Ban Nội chính Trung ương và Ủy ban Chống tham nhũng và Quyền công dân Hàn Quốc chính là sự cụ thể hóa, khẳng định cam kết mạnh mẽ của hai bên nhằm nâng cao hơn nữa tính thực chất, toàn diện và hiệu quả hợp tác giữa hai nước trong công tác phòng, chống tham nhũng.

Tăng cường trách nhiệm, kỷ luật của công chức ngành Tư pháp trong thi hành công vụ

Quang cảnh hội nghị tập huấn.
(PLVN) - Ngày 21/5, Bộ Tư pháp tổ chức Hội nghị tập huấn tăng cường trách nhiệm, kỷ luật của công chức ngành Tư pháp trong thi hành công vụ cho Lãnh đạo Sở Tư pháp và Cục Thi hành án dân sự các tỉnh, thành phố khu vực phía Bắc. Hội nghị trong khuôn khổ Dự án tăng cường pháp luật và tư pháp tại Việt Nam.

Ngày Hội việc làm 2024 - Cầu nối việc làm cho sinh viên

Ngày Hội việc làm 2024 - Cầu nối việc làm cho sinh viên
(PLVN) -Nhằm tạo điều kiện cho sinh viên có cơ hội tiếp cận với các doanh nghiệp, nhà tuyển dụng để tìm kiếm và định hướng việc làm trong tương lai, ngày 22/5, Trường Đại học Luật Hà Nội tổ chức Lễ Khai mạc Ngày hội việc làm năm 2024 – JOB FAIL HLU 2024.

Những dấu ấn trong 13 năm thành lập Cục Bồi thường nhà nước

Những dấu ấn trong 13 năm thành lập Cục Bồi thường nhà nước
(PLVN) - Cục Bồi thường nhà nước được thành lập trong bối cảnh để tổ chức và đưa Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước năm 2009 “đi vào cuộc sống”. Đến nay, Cục đã từng bước khẳng định được vị trí chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình.

Cần điều chỉnh tăng mức bồi dưỡng giám định tư pháp

Cần điều chỉnh tăng mức bồi dưỡng giám định tư pháp
(PLVN) -Nhằm khắc phục tình trạng thiếu hụt nhân lực ở lĩnh vực pháp y, pháp tâm thần, Bộ Tư pháp đề nghị bổ sung thêm đối tượng hưởng chế độ bồi dưỡng là người đã nghỉ hưu mà được cơ quan, đơn vị nhà nước ký hợp đồng làm giám định.

Sinh viên sôi nổi thi sáng tạo và quyền sở hữu trí tuệ

Các đội tham gia phần thi kiến thức chung về quyền sở hữu trí tuệ
(PLVN) - Sáng ngày 18/5, Trường Đại học Luật, Đại học Huế phối hợp với Văn phòng Đại diện Cục Sở hữu trí tuệ tại Đà Nẵng và Công ty Luật TNHH Tilleke & Bibbins Việt Nam tổ chức Cuộc thi “Sinh viên sáng tạo và quyền sở hữu trí tuệ” lần thứ IV, năm 2024 với chủ đề “Sinh viên Việt Nam với văn hóa sở hữu trí tuệ trong nền kinh tế số”.

Sở Tư pháp Đồng Tháp tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Sở Tư pháp Đồng Tháp tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
(PLVN) -  Đảng ủy Khối Các Cơ quan tỉnh Đồng Tháp vừa tổ chức Hội nghị sơ kết 3 năm thực hiện kết luận số 01-KL của Bộ Chính trị khóa XIII khen thưởng các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Theo đó, Sở Tư pháp tỉnh Đồng Tháp có nhiều tập thể, cá nhân tiêu biểu được khen thưởng.