Giữ vững, tăng cường trận địa tư tưởng của Đảng trong Quân đội

(PLO) - Một trong các yếu tố quan trọng hàng đầu xây dựng Quân đội nhân dân (QĐND) Việt Nam cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, lấy xây dựng về chính trị làm cơ sở để nâng cao chất lượng tổng hợp và sức mạnh chiến đấu là phải tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị (GDCT) tại đơn vị. 
Giữ vững, tăng cường trận địa tư tưởng của Đảng trong Quân đội Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa -Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị

Phóng viên Báo Pháp luật Việt Nam đã có cuộc trao đổi với Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa-Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam xung quanh vấn đề đổi mới GDCT.

Thượng tướng cho biết vai trò, hiệu quả của công tác GDCT trong Quân đội?

- Trước tình hình thế giới và khu vực tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường, đòi hỏi công tác GDCT tại đơn vị phải tiếp tục được đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả, với mục tiêu xuyên suốt là: Giữ vững, tăng cường trận địa tư tưởng của Đảng trong Quân đội, xây dựng phẩm chất, nhân cách người quân nhân cách mạng, Bộ đội Cụ Hồ; bảo đảm trong mọi điều kiện, hoàn cảnh, cán bộ, chiến sĩ quân đội luôn có bản lĩnh chính trị vững vàng, tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc và nhân dân, sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Bằng nhiều giải pháp đồng bộ, hiệu quả, nên mặc dù trước những diễn biến phức tạp của tình hình thế giới, khu vực và trong nước, sự chống phá quyết liệt của các thế lực thù địch, nhất là trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa, nhưng cán bộ, chiến sĩ toàn quân luôn kiên định Chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, mục tiêu, lý tưởng độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; xứng đáng là lực lượng chính trị tuyệt đối trung thành, tin cậy của Đảng, Nhà nước và nhân dân. 

Công tác GDCT đã kịp thời định hướng tư tưởng cho cán bộ, chiến sĩ trước những vấn đề nhạy cảm, phức tạp, góp phần xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh, cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện, xây dựng quân đội vững mạnh về chính trị; nâng cao bản lĩnh chính trị, ý thức trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ của cán bộ, chiến sĩ; đấu tranh có hiệu quả với chiến lược, âm mưu thủ đoạn “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch, phản động. 

Thời gian qua, nhiều đơn vị trong toàn quân đã có các mô hình hay, cách làm sáng tạo trong công tác GDCT, tiêu biểu như: “Ba thực chất” ở Quân khu 5, Quân đoàn 3; “Một giảm, một tăng, ba thực chất, hai sát, hai nâng” ở Quân chủng Hải quân; “Mỗi ngày một câu hỏi, một đáp án chính trị bổ ích”, “Dạy, kèm, lo, kết, mở” ở Quân khu 7; sử dụng mạng nội bộ phục vụ GDCT ở Trường Sĩ quan Chính trị, Binh chủng Thông tin liên lạc; phát tờ rơi, thông qua hệ thống truyền thanh nội bộ… ở một số doanh nghiệp. Các mô hình “Mỗi ngày một điều luật, mỗi tuần một câu hỏi pháp luật”, “Tổ tư vấn tâm lý, pháp lý quân nhân”; “Đảng viên dìu dắt quần chúng”…, góp phần nâng cao chất lượng công tác GDCT.

Với mục tiêu đổi mới, nâng cao chất lượng công tác GDCT tại đơn vị, thiết thực xây dựng QĐND Việt Nam vững mạnh về chính trị, làm cơ sở nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của nhiệm vụ xây dựng quân đội, củng cố quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, thưa Thượng tướng, các đơn vị trong toàn quân cần thực hiện đồng bộ các giải pháp nào?

- Để nâng cao chất lượng GDCT, toàn quân cần tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện tốt Chỉ thị số 23-CT/TW ngày 9/2/2018 của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XII “Về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả học tập, nghiên cứu, vận dụng và phát triển Chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong tình hình mới”; Chỉ thị số 124-CT/QUTW của Thường vụ Quân ủy Trung ương về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác GDCT tại đơn vị trong giai đoạn mới; Đề án “Đổi mới công tác giáo dục chính trị tại đơn vị trong giai đoạn mới”; trong đó, tập trung thực hiện tốt một số nội dung sau: Một là, tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, tổ chức đảng và chính ủy, chính trị viên, người chỉ huy, cơ quan chính trị các cấp.

Hai là, tiếp tục đổi mới chương trình, nội dung GDCT. Ba là, đổi mới toàn diện hình thức, phương pháp GDCT. Bốn là, đổi mới, tổ chức tốt việc bồi dưỡng, nâng cao nhận thức, trách nhiệm, năng lực của đội ngũ cán bộ giảng dạy chính trị tại đơn vị. Năm là, quan tâm đầu tư, bảo đảm cơ sở vật chất, phương tiện kỹ thuật hiện đại.

Nhằm thống nhất về nhận thức và hành động, xây dựng cho cán bộ, chiến sĩ có bản lĩnh chính trị vững vàng, tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc và nhân dân, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, chương trình, nội dung GDCT tại đơn vị được tiếp tục đổi mới như thế nào, thưa Thượng tướng?

- Thực chất của vấn đề này là việc xây dựng chương trình, nội dung GDCT bảo đảm toàn diện, hài hòa về khối lượng kiến thức, phù hợp với trình độ nhận thức của từng đối tượng, có trọng tâm, trọng điểm, tính khả thi cao. Trong đó, nội dung trọng tâm là làm cho cán bộ, chiến sĩ thấm nhuần sâu sắc Chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; nhận thức sâu sắc về nhiệm vụ quân sự, quốc phòng; nhất là những nhận thức mới về nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong Chiến lược Quốc phòng, Chiến lược Quân sự Việt Nam; về đối tượng, đối tác...

Tăng cường giáo dục lịch sử, truyền thống, giáo dục pháp luật, chuẩn mực về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống; thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”, gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Tập trung rà soát, điều chỉnh xây dựng nội dung, chương trình GDCT phù hợp với tình hình nhiệm vụ của quân đội và đơn vị; trong đó, ưu tiên những nội dung về xây dựng bản lĩnh chính trị, ý chí quyết tâm, phẩm chất đạo đức, phong cách, lối sống; ý thức chấp hành pháp luật Nhà nước, kỷ luật quân đội; kiến thức về văn hóa, xã hội, kỹ năng sống...

Cùng với đó, cần chủ động đấu tranh chống quan điểm sai trái, nhận thức mơ hồ, lệch lạc; âm mưu “phi chính trị hóa” quân đội; biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ... bảo vệ trận địa tư tưởng của Đảng trong quân đội. Đồng thời, tăng cường tính định hướng, chủ động biên soạn các chuyên đề giáo dục trong các thời điểm, các nhiệm vụ mới có tính thời sự. Nội dung GDCT do đơn vị tự xác định cần chú ý lựa chọn những nội dung thiết thực, tập trung giải quyết những khâu yếu, mặt yếu, làm chuyển biến rõ nét tình hình đơn vị.

Trân trọng cảm ơn Thượng tướng.

Lam Hạnh (thực hiện)

Ý kiến bạn đọc

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Cùng chuyên mục

TP Hồ Chí Minh bổ sung chính sách thu hút nhân tài

TP Hồ Chí Minh bổ sung chính sách thu hút nhân tài

(PLVN) - Thời gian qua, việc thu hút và tập hợp nhân tài, trí thức được TP HCM thực hiện nghiêm túc. Tuy nhiên, hiệu quả bước đầu chưa được như mong muốn. Mới đây, TP HCM tiếp tục xây dựng chính sách nhằm tìm kiếm nhân tài, giúp họ phát huy tinh thần xung kích, sức sáng tạo để có những đóng góp thiết thực cho địa phương.

Đọc thêm

CEO MobiFone: “Sẽ thử nghiệm 5G tại Hà Nội và TP Hồ Chí Minh”

CEO MobiFone: “Sẽ thử nghiệm 5G tại Hà Nội và TP Hồ Chí Minh”
(PLVN) - Ông Nguyễn Đăng Nguyên - Phụ trách chức vụ Tổng giám đốc MobiFone - cho biết, nhà mạng này đã đệ đơn lên Bộ Thông tin và Truyền thông (TT&TT) xin thử nghiệm 5G tại Hà Nội và TP Hồ Chí Minh để đánh giá về công nghệ và thị trường trước khi triển khai chính thức.

Nhận thư tay 'đáp lễ' từ ông Trump, ông Kim nói 'hài lòng'

Nhận thư tay 'đáp lễ' từ ông Trump, ông Kim nói 'hài lòng'
(PLVN) - Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong- un “cực kỳ hài lòng” sau khi nhận được thư tay từ Tổng thống Mỹ Donald Trump trước hội nghị thượng đỉnh thứ 2 giữa 2 nhà lãnh đạo, AFP dẫn thông tin từ truyền thông nhà nước Triều Tiên 24/1 cho hay.

Chế độ trợ cấp tuất cho thân nhân người tham gia BHXH tự nguyện

Chế độ trợ cấp tuất cho thân nhân người tham gia BHXH tự nguyện
(PLVN) - Bạn Nguyễn Thế Toàn (Bình Định) hỏi: Bố tôi hơn 60 tuổi tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện và đang hưởng lương hưu. Tuy nhiên, ông mới nhận lương hưu được 4 tháng thì bố tôi tai nạn qua đời. Vậy gia đình tôi có thể nhận trợ cấp mai táng và trợ cấp tuất không? Tôi có thể nhận mai táng phí là bao nhiêu?

Giá đường dịp Tết ổn định

Giá đường dịp Tết ổn định
(PLVN) - Theo ông Phạm Quốc Doanh - Chủ tịch Hiệp hội Mía đường Việt Nam, từ đầu vụ 2018/2019 đến hết tháng 12, đã có 26 nhà máy đường vào vụ ép mía và 1 nhà máy tinh luyện đường đã vào vụ sản xuất. 
Người tiêu dùng vẫn chuộng bưởi nội

Người tiêu dùng vẫn chuộng bưởi nội

(PLVN) - Dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi cận kề, thị trường bưởi quả giống như mọi năm trở nên sôi động khi các loại bưởi ngon trong nước vào mùa thu hoạch và giá nhỉnh hơn mọi năm. Trong khi đó, thị trường xuất hiện nhiều giống bưởi lạ, đẹp mắt nhưng đa số là bưởi Trung Quốc nhập sang.

Hành trình vượt lên số phận của hai anh em xương thủy tinh

Hành trình vượt lên số phận của hai anh em xương thủy tinh
(PLVN) - Bị bệnh xương thủy tinh từ khi lọt lòng nên 12 tuổi hai anh em Nghĩa, Ngân mới chính thức được đến trường. Phải học bằng tư thế nằm nhưng hai anh em khiến nhiều người cảm phục vì sự thông minh, lanh lợi. Mới đây, chàng trai xương thủy tinh còn được nhiều người biết đến khi thành lập “thư viện nghĩa tình” miễn phí với hàng nghìn đầu sách. 

Mỹ công bố chiến lược tình báo quốc gia

Mỹ công bố chiến lược tình báo quốc gia
(PLVN) - Văn phòng Giám đốc tình báo quốc gia Mỹ ngày 23/1 đã công bố bản Chiến lược tình báo quốc gia năm 2019, trong đó nhấn mạnh vào đe dọa từ những công nghệ mới và đang nổi lên.

31.1°C

Hà Nội

SJC Hà Nội

Mua vào 36.520

Bán ra 36.520

VNIndex

3.41 0.37%