Xử nghiêm cán bộ, công chức nhũng nhiễu: “Thà đau một lần còn hơn để bộ máy trì trệ”

(PLVN) - Báo cáo với Tổ công tác về kiểm tra công vụ của Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Phước Nguyễn Văn Trăm cho biết, đối với những cán bộ, công chức bị phát hiện có hành vi nhũng nhiễu, tỉnh đã chỉ đạo quyết liệt giải quyết dứt điểm, không để lây lan sang bộ phận hoặc cán bộ, công chức khác, “thà đau một lần còn hơn để bộ máy trì trệ”.
Xử nghiêm cán bộ, công chức nhũng nhiễu: “Thà đau một lần còn hơn để bộ máy trì trệ” Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân, Tổ trưởng Tổ công tác về kiểm tra công vụ của Thủ tướng Chính phủ phát biểu tại buổi làm việc.

Sáng nay (24/9), Tổ công tác về kiểm tra công vụ của Thủ tướng Chính phủ do Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân, Tổ trưởng Tổ công tác làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc và kiểm tra hoạt động công vụ tại UBND tỉnh Bình Phước.

Làm việc với Tổ công tác có Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Trăm; thủ trưởng các sở, ban, ngành; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố của tỉnh Bình Phước.

Giảm 37,989 tỷ đồng kinh phí chi thường xuyên 

Báo cáo tại buổi kiểm tra, Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Bình Phước Nguyễn Thành Chương cho biết, UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Phước đã ban hành nhiều văn bản quán triệt, chỉ đạo thực hiện nghiêm kỷ luật, kỷ cương hành chính, văn hóa, đạo đức công vụ tại các cấp, các ngành trên địa bàn tỉnh. 

Về công tác phòng, chống tiêu cực, đặc biệt là tình trạng tham nhũng vặt, UBND tỉnh tiếp  tục chỉ đạo các ngành, các cấp đẩy mạnh thực hiện công khai, minh bạch, tăng cường hiệu quả phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong hoạt động quản lý nhà nước, nhất là trong các lĩnh vực liên quan trực tiếp đến người dân và doanh nghiệp như: giải quyết thủ tục hành chính; chính sách ưu đãi đầu tư; quy hoạch đất đai; đấu thấu, đấu giá tài sản; giải quyết khiếu nại, tố cáo; công tác phòng, chống tham nhũng... 

Trong năm 2019, tỉnh Bình Phước giảm được 97 biên chế hành chính (từ 1.969 biên chế xuống còn 1.872 biên chế); viên chức năm 2019 giảm so với năm 2018 là 442 biên chế (từ 21.139 xuống còn 20.697 biên chế); hợp đồng lao động theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP đã giảm so với năm 2018 là 1.168 người. 

UBND tỉnh cũng đã phê duyệt bản mô tả công việc và khung năng lực cho từng vị trí việc làm cho 05 cơ quan (Sở Nội vụ, Sở Tài chính, Sở Giáo dục và Đào tạo, Thanh Tra tỉnh, Sở Kế hoạch và Đầu tư).

Thực hiện các Nghị quyết của Hội nghị Trung ương 6, Trung ương 7 khóa XII, tỉnh Bình Phước đã chỉ đạo quyết liệt, sâu sát trong công tác sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy. Đến nay, các cơ quan, đơn vị sau khi sắp xếp, sáp nhập, hợp nhất đã đi vào hoạt động ổn định. 

Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Bình Phước Nguyễn Thành Chương báo cáo với Tổ công tác.

Theo đó, đối với cơ quan hành chính cấp tỉnh, trước khi sắp xếp, kiện toàn có 214 đầu mối các phòng, ban, chi cục, trung tâm trực thuộc các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh. Sau khi sắp xếp kiện toàn còn 124 đầu mối (giảm 90 đầu mối).

Đối với đơn vị sự nghiệp công lập, trước khi sắp xếp có 569 đầu mối (kể cả đơn vị sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo). Sau khi sắp xếp còn 506 đầu mối (giảm 63 đầu mối).

Thực hiện sắp xếp lại tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế, trong năm 2018, kinh phí chi thường xuyên của tỉnh giảm 37,989 tỷ đồng; trong đó, khối sở, ban, ngành tỉnh giảm 7,976 tỷ đồng; khối huyện, thị xã, thành phố giảm 29,912 tỷ đồng.

Khó thu hút nhân tài

Phát biểu tại buổi kiểm tra, Tổ công tác cho rằng, UBND tỉnh Bình Phước đã ban hành nhiều văn bản để kịp thời triển khai thực hiện các quy định của Trung ương. Tuy nhiên, Tổ công tác đề nghị UBND tỉnh Bình Phước sớm triển khai thực hiện Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 22/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường xử lý ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân doanh nghiệp; báo cáo số liệu đánh giá phân loại công chức, viên chức các năm gần nhất.

Bên cạnh đó, báo cáo làm rõ có bao nhiêu trường hợp tinh giản biên chế theo hướng cắt giảm trên số biên chế chưa sử dụng hoặc chuyển sang cơ chế tự chủ, bao nhiêu trường hợp thực hiện việc cơ cấu lại đội ngũ và tinh giản đối với những người không hoàn thành nhiệm vụ, năng lực yếu theo quy định. 

UBND tỉnh cần đẩy mạnh việc thực hiện việc tinh giản biên chế gắn với cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; có giải pháp hiệu quả để tinh giản biên chế đối với những người không hoàn thành nhiệm vụ, năng lực yếu theo quy định, phấn đấu đến năm 2021, phải tinh giản biên chế đạt tối thiểu 10% theo quy định...

Giải trình và làm rõ những vấn đề Tổ công tác đặt ra, Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Bình Phước Nguyễn Thành Chương cho biết, về tinh giản biên chế giáo dục, tỉnh chỉ giao chỉ tiêu biên chế, còn các địa phương tự cân đối để tinh giản biên chế theo hướng một người làm nhiều việc như văn thư, hành chính, thư viện… 

Về thu hút nhân tài, tỉnh cũng có chính sách nhưng thu hút rất khó. Tỉnh đã xây dựng chiến lược phát triển nguồn nhân lực theo hướng tự đào tạo để đáp ứng yêu cầu công việc. 

Chủ tịch UBND tỉnh Bình Phước Nguyễn Văn Trăm phát biểu.

Tiếp thu các ý kiến Tổ công tác, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Phước Nguyễn Văn Trăm khẳng định sẽ chỉ đạo các cơ quan, đơn vị bổ sung, hoàn thiện báo cáo theo yêu cầu Tổ công tác. 

Ông Nguyễn Văn Trăm chia sẻ, Bình Phước là một tỉnh nghèo, chủ yếu là nông nghiệp, dân số có 20% là người dân tộc thiểu số. Do đó, muốn thu hút được đầu tư nước ngoài phải cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin và nâng cao chất lượng đội ngũ. 

Về chảy máu chất xám, ông Nguyễn Văn Trăm khẳng định là có, học viên được cử tuyển đi học nhưng họ rất ít về phục vụ địa phương hoặc phục vụ theo cam kết rồi lại chuyển đi do lương bổng, điều kiện làm việc chưa đáp ứng được yêu cầu.

Đối với những cán bộ, công chức bị phát hiện có nhũng nhiễu, tỉnh chỉ đạo quyết liệt giải quyết dứt điểm, không để lây lan sang bộ phận hoặc cán bộ, công chức khác. “thà đau một lần còn hơn để bộ máy trì trệ”- ông Nguyễn Văn Trăm khẳng định.

Kết luận buổi kiểm tra, Bộ trưởng Lê Vĩnh Tân đánh giá cao công tác chuẩn bị của UBND tỉnh, đồng thời chia sẻ với Bình Phước khi tách ra là một tỉnh khó khăn, nhưng trong thời gian qua, công tác chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo tỉnh rất quyết liệt, tỉnh đã từng bước đi lên, phát triển mạnh mẽ, năm trước tốt hơn năm sau, thể hiện qua các chỉ số như PCI, PAR index…

Về thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính đã giảm được tình trạng nhũng nhiễu trong thực thi công vụ. Tuy nhiên, trong công tác vị trí việc làm, tỉnh phê duyệt còn chậm (mới được 05 cơ quan cấp sở), đề nghị Sở Nội vụ tham mưu giúp UBND tỉnh xây dựng và phê duyệt để làm cơ sở tuyển dụng công chức. Đối với vị trí việc làm trong các đơn vị sự nghiệp công lập đã được phân cấp cho UBND tỉnh quyết định, hiện nay chưa phê duyệt được đơn vị nào, đề nghị tỉnh Bình Phước khẩn trương triển khai thực hiện.

Để thực hiện tốt hơn nhiệm vụ trong thời gian tới, Bộ trưởng Lê Vĩnh Tân đề nghị Tỉnh ủy, UBND tỉnh tiếp tục chỉ đạo triển khai thực hiện nghiêm túc các Nghị quyết của Trung ương, Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, các Nghị định của Chính phủ, Quyết định, Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về sắp xếp tổ chức bộ máy, đơn vị hành chính, kỷ cương, kỷ luật hành chính…

Tiếp tục rà soát, sắp xếp lại cơ quan chuyên môn cấp tỉnh, cấp huyện sau khi Chính phủ ban hành văn bản mới có liên quan; chỉ đạo thực hiện tinh giản biên chế đạt tối thiểu 10% đến năm 2021.

Vân Thanh
Loading...

Cùng chuyên mục

Đọc thêm

Sự thật 'vụ Nguyễn Văn Thanh' bị phản động xuyên tạc, công an Quảng Bình 'lên tiếng'

Sự thật 'vụ Nguyễn Văn Thanh' bị phản động xuyên tạc, công an Quảng Bình 'lên tiếng'
Một số đối tượng cơ hội chính trị cấu kết với đối tượng xấu lấy danh nghĩa “nhà dân chủ, yêu nước” đã viết bài đưa lên các trang mạng xã hội xuyên tạc sự thật, kêu gọi đòi trả tự do cho Nguyễn Văn Thanh với lời lẽ bôi xấu, xúc phạm, gây tổn hại đến danh dự, uy tín, nhân phẩm của người bị hại, gây bức xúc trong dư luận...

Tự Long- Tuấn Hưng - Tùng Dương thi chạy từ thiện

Tự Long- Tuấn Hưng - Tùng Dương thi chạy từ thiện
(PLVN) - Sáng 20/10, ngày Phụ nữ Việt Nam, NSND Tự Long cùng các ca sĩ Tuấn Hưng, Tùng Dương, MC Thành Trung, diễn viên Ngọc Quỳnh, Lương Thanh cùng Á hậu Ngọc Huyền; ca sĩ Thu Hằng, MC Hồng Ngọc đã tham gia giải chạy từ thiện 2019. 
Loading...

Tổng quan về FDI

Tổng quan về FDI
(PLVN) - Bạn là chủ doanh nghiệp, bạn đang muốn tìm hiểu về FDI để thu hút đầu tư nhưng lại chưa có nhiều kiến thức về FDI? Nguồn vốn FDI được hiểu thế nào? Đặc điểm của FDI trong nền kinh tế hiện nay? Hãy cùng chuyên gia pháp lý của PLVN tìm hiểu về FDI…

Quân đội Nga nhận nhiều tên lửa đạn đạo tối tân

Quân đội Nga nhận nhiều tên lửa đạn đạo tối tân
(PLVN) - Lực lượng tên lửa chiến lược Nga kể từ đầu năm đến nay đã nhận được 9 tên lửa đạn đạo và 9 bệ phóng di động trên mặt đất, hãng tin TASS dẫn lời Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Nga Alexei Krivoruchko cho biết.
Bộ Chính trị quyết định về nhân sự

Bộ Chính trị quyết định về nhân sự

Theo Quyết định của Bộ Chính trị, ông Nguyễn Khắc Định thôi giữ chức Ủy viên Đảng Đoàn Quốc hội, để tham gia Ban chấp hành, Ban Thường vụ, được chỉ định giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa nhiệm kỳ 2015 – 2020...

Tổng thống Ukraine Zelensky sắp gặp Tổng thống Nga?

Tổng thống Ukraine Zelensky sắp gặp Tổng thống Nga?
(PLVN) - Ngoại trưởng Ukraine Vadym Prystaiko vừa cho thay, cuộc họp giữa các nhà lãnh đạo của các nước theo định dạng Normandy, trong đó có Tổng thống Ukraine và Tổng thống Nga Putin có thể diễn ra vào tháng 11/2019.

Phụ nữ thành đạt trong mắt ai?

Phụ nữ thành đạt trong mắt ai?
(PLVN) - Thế nào là phụ nữ thành đạt? Mặc dù câu hỏi mang đầy tính định tính nhưng lại thường xuyên được hỏi và được tìm cách trả lời. Để rồi chẳng ai trong hai phái – đàn ông và phụ nữ - thoải mái, hài lòng với câu trả lời…